HIS1001 อารยธรรมตะวันตก การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         สันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดของมนุษย์อยู่ในทวีปใด

(1)       ยุโรป    (2) เอเชีย         (3) ออสเตรเลีย            (4) อเมริกา

ตอบ 2 หน้า 1 – 28 (H) นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดของมนุษย์น่าจะอยู่ใน ทวีปเอเชียและแอฟริกา รวมทั้งบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียที่อยู่ติดกับยุโรป คือ บริเวณยูเรเชีย (Eurasia) โดยบริเวณดังกล่าวนี้จะมีภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการพัฒนา ของไพรเมท (Primate) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ต่อมาบรรดาไพรเมทเหล่านี้ก็ได้ กระจัดกระจายออกไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา

2.         ข้อใดสอดคล้องกับยุคหิน      

(1) ก่อนประวัติศาสตร์

(2)       ก่อนการรู้หนังสือ        (3) ก่อนการประดิษฐ์ตัวอักษร (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 72 (H), 9 (H) การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะพิจารณาจากการรู้หนังสือ หรือการประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ยุคใหญ่ ๆ ดังนี้

1.         ยุคหินหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนการรู้หนังสือ หรือยุคก่อนการประดิษฐ์ตัวอักษร

2.         ยุคโลหะหรือยุคเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ คือ ยุครู้หนังสือ หรือยุคที่เริ่มมีการประดิษฐ์ ตัวอักษรแล้ว

3.         มนุษย์เปลี่ยนจากสังคมเร่ร่อนเป็นสังคมตั้งรกราก ตั้งถิ่นฐานในยุคใด

(1)       หินแรก (2) หินเก่า        (3) หินกลาง    (4) หินใหม่

ตอบ 4 หน้า 8 – 1538 – 399 – 10 (H) ยุคหินแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ

1.         ยุคหินแรก เป็นยุคลองผิดลองถูกของมนุษย์ 2. ยุคหินเก่า หรือยุคเก็บผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์ เริ่มใข้อาวุธป้องกันตนเอง นุ่งห่มหนังสัตว์ และเก็บผลไม้  3. ยุคหินกลาง เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีการเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์ที่นำมาเลี้ยงชนิดแรกคือ สุนัข 4. ยุคหินใหม่ หรือยุคปลูก ผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก จนถึงขั้นควบคุมการผลิตอาหารได้ ทำให้ มนุษย์เปลี่ยนจากชุมชนเร่ร่อนเป็นชุมชนตั้งรกราก หรือเป็นยุคที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรก

4.         ข้อใดเรียงลำดับพัฒนาการของมนุษย์ได้ถูกต้อง

(1)       Savagery-Urban Life-Barbarism       (2) Savagery-Barbarism-Civilization

(3)       Urban Life-Savagery-Barbarism      (4) Barbarism-Savagery-Civilization

ตอบ 2 หน้า 4 – 538 – 39 พัฒนาการของมนุษย์เริ่มจากสมัยแห่งความดุร้าย (Savagery) มาสู่ สมัยป่าเถื่อน (Barbarism) จบในที่สุดก็มาถึงสมัยอารยธรรม (Civilization) ของมนุษย์ ซึ่งเป็นสมัยที่มนุษย์เริ่มสื่อภาษาด้วยสัญญาณเสียง เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษร มีการอยู่รวมกันเป็นหลักแหล่งแบบสังคมเมือง และที่สำคัญคือ การเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จ เบื้องต้นของมนุษย์ที่มีความเจริญแล้ว และเป็นอาชีพของมนุษย์อารยะ (Civilized)

5.         ข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลล์ ดาร์วิน

(1)       สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดจากสัตว์เซลล์เดียวในทะเล

(2)       สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้จึงจะอยู่รอด

(3)       สิ่งมีชีวิตย่อมได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากพ่อแม่

(4)       สิ่งมีชีวิตจะค่อย ๆ เปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพแวดล้อม

ตอบ 2 หน้า 18 – 1911 (H) ชาว์ลล์ ดาร์วิน นักชาติพันธุวิทยาชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการหรือทฤษฎีพัฒนาการ” (The Theory of Evolution) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

1.         สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดมาจากสัตว์เซลล์เดียวในทะเล

2.         สิ่งมีชีวิตจะค่อย ๆ เปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพแวดล้อม

3.         สิ่งมีชีวิตย่อมได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ ดังนั้นทั้งพืชและสัตว์ที่มี ชีวิตยืนยาวอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตนก็จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นให้ลูกหลานด้วย

4.         สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะต้องสูญพันธุ์ไปในที่สุด

6.         อารยธรรมใดจัดอยู่ในกลุ่มของอารยธรรมโลก

(1)       อารยธรรมอินคา         (2) อารยธรรมกรีก

(3)       อารยธรรมเมโสโปเตเมีย        (4) อารยธรรมโรมัน

ตอบ 3 หน้า 3114 (H), 17 (H) ขอบเซตของอารยธรรมในยุคโบราณ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.         อารยธรรมตะวันออก มีแม่แบบคือ อารยธรรมจีน-อินเดีย

2.         อารยธรรมตะวันตก มีแม่แบบคือ อารยธรรมกรีก-โรมัน

3.         อารยธรรมโลก มีแม่แบบคือ อารยธรรมอียิปต์-เมโสโปเตเมีย

7.         ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทปฐมกาล (The Genesis)

(1) มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างคือ อดัม-อีวา

(2)       พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลภายใน 5 วัน    (3) เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลก

(4)       ซาตานที่ชักชวนให้อดัม-อีวา ผิดบาปครั้งแรกมาปรากฏในลักษณะของ งู

ตอบ 2 หน้า 1044 (H), (คำบรรยาย) บทปฐมกาล (The Genesis) เป็นเรื่องราวที่อยู่ในพระคัมภีร์เก่า (The Old Testament) ของศาสนายิว ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1.         เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสร้างโลกและสรรพสิงต่าง ๆ ขึ้นมาในจักรวาล รวมทั้งมนุษย์ และสัตว์โลกภายในเวลา 6 วัน

2.         มนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างคือ อดัม-อีวา โดยพระเจ้าสร้างมนุษย์คนแรกคือ อดัม

แล้วหักซี่โครงชิ้นหนึ่งของอดัมมาสร้างเป็นผู้หญิงคือ อีวาหรืออิฟ” อาศัยอยู่ในสวนเอเดน

3.         ซาตานที่มาปรากฏในลักษณะของ งู” ได้ชักชวนให้ อดัม-อีวา ผิดบาปครั้งแรกโดยการกิน ผลไม้ต้องห้าม จนถูกพระเจ้าขับไล่ออกจากสวนเอเดน โดยต่อมาทั้งสองได้กลายเป็น บรรพบุรุษของมนุษย์และจะต้องได้รับความยากลำบาก

8.         ชนชาติใดเป็นต้นกำเนิดของศาสนาหลักที่สำคัญในการเสริมสร้างอารยธรรมตะวันตก

(1)       Latin         (2) Roman          (3) Hebrew        (4) Hellenes

ตอบ 3 หน้า 879028 (H) พวกฮิบรู (Hebrew) หรือพวกยิว เป็นชนชาติที่เป็นต้นกำเนิดของ ศาสนาคริสต์ที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนเรื่องราวเกี่ยวกับ การสร้างโลก กำเนิดของโลก นํ้าท่วมโลก บัญญัติสิบประการ รวมทั้งความเชื่อที่ว่าพระเจ้า เป็นผู้ออกกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และเป็นผู้ตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ไบเบิล

9.         เหตุการณใดถือว่าเป็นปีแห่งการสิ้นสุดของยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่

(1)       A.D. 1445 จอห์น กูเตนเบิร์กประดิษฐ์แท่บพิมพ์

(2)       A.D. 476 อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย

(3)       A.D. 1453 กรุงคอนสแตนติโนเปิลถูกยึดครอง

(4)       A.D. 1492 โคลัมบัสค้นพบโลกใหม่

ตอบ หน้า17,2-3(H) เหตุการณ์ที่นำไปลู่การสิ้นสุดยุคกลางเข้ามาลสู่ยุคใหม่ในสมัยศตวรรษที่15ได้แก่

1.         ปี ค.ศ. 1445 (A.D. 1445) เป็นปีที่จอห์น กูเตนเบิร์ก ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ได้สำเร็จ

2.         ปี ค.ศ. 1453 (A.D. 1453) เป็นปีที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นเมืองหลวงของ จักรวรรดิโรมันตะวันออกถูกพวกออตโตมัน เติร์ก ยึดครอง

3.         ปี ค.ศ. 1492 (A.D. 1492) เป็นปีที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส เดินทางไปค้นพบโลกใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการสิ้นสุดของยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่

10.       ผลงานของอียิปต์ที่สำคัญในสมัยก่อนราชวงศ์คือ

(1)       การสร้างพีระมิด          (2) การสร้างวิหาร        (3) การสร้างปฏิทิน     (4) การทำมัมมี่

ตอบ 3 หน้า 51 – 5318 – 19 (H) สมัยก่อนราชวงศ์ของอียิปต์มีความสำคัญดังนี้

1.         มีกลุ่มชนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอียิปต์บริเวณลุ่มแม่นํ้าไนล์เมื่อประมาณ 5000 B.C. โดยกลุ่มชนเหล่านี้จะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านและมีหัวหน้าปกครอง

2.         มีการสร้างปฏิทินแบบสุริยคติที่หนึ่งปีมี 365 วัน ในปี 4241 B.C.

3.         ดินแดนบริเวณลุ่มแม่นํ้าไนล์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน จึงได้ชื่อว่า “Land of Two Lands” ได้แก่ อียิปต์บนหรืออียิปต์สูง และอียิปต์ล่างหรืออียิปต์ตํ่า