HIS1001 อารยธรรมตะวันตก การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ขอสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         นักปรัชญาชาวเยอรมันผู้เสนอทฤษฎีว่าโลกและดาวเคราะห์ถือกำเนิดมาจากการรวมตัวของกลุ่มผงและก๊าซที่เคลื่อนไหวในจักรวาลคือ

(1)อิมมานูเอล คานท์  

(2) เคปเลอร์   

(3) โคเปอร์นิคัส          

(4) ฟรอยด์

ตอบ 1 หน้า 17 (H) ในปี ค.ศ. 1775 อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีการกำเนิดของโลกว่า โลกและดาวเคราะห์ถือกำเนิดมาจากกลุ่มเมฆ กลุ่มผงและ กลุ่มก๊าซที่เคลื่อนไหวในจักรวาล ซึ่งได้ถูกกระแสลมหมุนอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

2.         ความสำคัญของยุคนํ้าแข็งคือการกำเนิดของ

(1)สัตว์เซลล์เดียว       

(2) มนุษย์       

(3) วาฬ           

(4) ไดโนเสาร์

ตอบ 2 หน้า 28 (H) ยุคที่ธารน้ำแข็งแผ่เข้ามาปกคลุมส่วนต่าง ๆ ของโลกนั้น เรียกว่า ‘’ยุคนํ้าแข็ง” (Pleistocene) ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นประมาณเกือบ 1 ล้านปีมาแล้ว และสิ้นสุดลงเมื่อประมาณ 25,000 ปีมาแล้ว ยุคนี้นับว่ามีความสำคัญต่อเรื่องราวของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงระยะเวลาที่นํ้าแข็งละลายได้ปรากฏร่องรอยของสิ่งมีชีวิตคือ มนุษย์” ขึ้นเป็นครั้งแรก

3.         ยูเรเชียคือแหล่งกำเนิดของมนุษย์อยู่ในทวีปเอเชียบริเวณที่ติดต่อกับทวีป

(1) แอฟริกา    

(2) อเมริกา     

(3) ยุโรป         

(4) ออสเตรเลีย

ตอบ 3 หน้า 1 – 28 (H) นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดของมนุษย์น่าจะอยู่ในทวีปเอเชีย และแอฟริกา รวมทั้งบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียที่อยู่ติดกับทวีปยุโรป คือ บริเวณยูเรเชีย (Eurasia) โดยบริเวณดังกล่าวนี้จะมีภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการพัฒนาของไพรเมท (Primate) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ต่อมาบรรดาไพรเมทเหล่านี้ก็ได้กระจัดกระจายออกไปตั้งถิ่นฐาน ในที่ต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา

4.         มนุษย์ Homo sapiens ผู้เป็นบรรพบุรุษของพวกผิวขาวในปัจจุบันคือ

(1) Neanderthal        

(2) Cro-Magnon        

(3) Grimaldi      

(4) Chancelade

ตอบ 2 หน้า 11-123810 (H) Homo sapiens หรือมนุษย์ฉลาด เริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรก ในยุคหินเก่าตอนปลาย ซึ่งถือเป็นมนุษย์ที่รู้จักคิดและรู้จักการโต้ตอบ และมีหน้าตาคล้าย มนุษย์ปัจจุบันมากขึ้น จนถือเป็นบรรพบุรุษชองมนุษย์ปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ 3 เผ่าพันธุ์ คือ

1.โครมันยอง (Cro-Magnon) คือ คนผิวขาว

2. กริมัลดี (Grimaldi) คือ คนผิวดำ

3. ชานเซอเลด (Chancelade) คือ คนผิวเหลือง หรือผิวสีนํ้าตาล

5.         ความสำคัญของยุคหินกลางคือ

(1) การเลี้ยงสัตว์        

(2) การเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูก

(3) การตั้งถิ่นฐาน       

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 8 – 1538 – 399 – 10 (H) ยุคหินแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ

1. ยุคหินแรก เป็นยุค ลองผิดลองถูกของมนุษย์

2. ยุคหินเก่า หรือยุคเก็บผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้อาวุธป้องกันตนเอง นุ่งห่มหนังสัตว์ และเก็บผลไม้

3. ยุคหินกลาง เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักการเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์ที่นำมาเลี้ยงชนิดแรกคือ สุนัข

4. ยุคหินใหม่ หรือยุคปลูกผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก จนถึงขั้นควบคุมการผลิตอาหารได้ ทำให้มนุษย์เปลี่ยนจาก ชุมชนเร่ร่อน เป็นชุมชนรกราก หรือเป็นยฺคที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรก

6. ประวัติศาลตร์ยุคโบราณสิ้นสุดลงเมื่อ

(1) จักรวรรดิโรมันตะวันออกถูกทำลาย          

(2) จักรวรรดิโรมันตะวันตกถูกทำลาย

(3) การประดิษฐ์แท่นพิมพ์                  

(4) การค้นพบโลกใหม่

ตอบ 2 หน้า 3 (H), 54 (H) ในปี ค.ศ. 476 เป็นปีที่กรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันตะวันตถูกทำลาย เนื่องจากถูกพวกอนารยชนยอรมันเข้ายึดครอง ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งการสิ้นสุด ยุคโบราณเข้าสู่ยุคกลาง ทั้งนี้เพราะสังคมเมืองที่ทันสมัยภายใต้การปกครองของพวกโรมันต้อง เปลี่ยนมาสู่สมัยแห่งความวุ่นวาย ภายใต้การเข้ามามีอำนาจของพวกอนารยชนในยุโรปตะวันตก ทำให้มีการแปลงสภาพจากสังคมเมืองมาเป็นสังคมชนบทที่อารยธรรมความเจริญต่าง ๆ ไม่ได้รับการทำนุบำรุงรักษา

7.         ทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ ดาว์วิน กล่าวไว้ว่า สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดมาจาก

(1) พระเจ้าเป็นผู้สร้าง

(2) สัตว์เซลล์เดียวในทะเล

(3) การถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่      

(4) เชื้อแบคทีเรีย

ตอบ 2 หน้า 18 – 1911 (H) ชาร์ลล์ ดาร์วิน นักชาติพันธุวิทยาชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือเรื่อง ทฤษฎีวิวัฒนาการหรือทฤษฎีพัฒนาการ” (The Theory of Evolution) ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

1.         สิ่งมีชีวิตถือกำเนิดมาจากสัตว์เซลล์เดียวในทะเล

2.         สิ่งมีชีวิตจะค่อยๆ เปลี่ยนรูปร่างไปตามสภาพแวดล้อม

3.         สิ่งมีชีวิตย่อมได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ ดังนั้นทั้งพืซและสัตว์ที่มี ชีวิตยืนยาวอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตนก็จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั้นให้ลูกหลานด้วย

4.         สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ ก็จะต้องสูญพันธุไปในที่สุด

8.         ประวัติศาสตร์คือการเรียนรู้เรื่องราวของ

(1) มนุษย์       

(2) สัตว์          

(3) เครื่องมือเครื่องใช้

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 203712 (H) ประวัติศาสตร์ คือ การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชาติพันธุ์มนุษย์ในอดีต ซึ่งน่าจะมีความหมายเป็น 2 นัย คือ

1.         การศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยกำเนิดมนุษย์มาจนถึงปัจจุบัน

2.         ข้อวิจารณ์หรือบันทึกการค้นคว้าทั้งหลายที่ได้คัดเลือกเอามาเฉพาะหัวข้อที่น่าสนใจ

9.         หนังสือตำราอารยธรรมตะวันตกจัดเป็น

(1) เอกสารชั้นหนึ ง    

(2) หลักฐานรอง         

(3) การตรวจสอบภายนอก

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 2112 (H), (คำบรรยาย) เรื่องราวที่ได้จารึกไว้เป็นหลักฐาน (Written Records) คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุด ในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         หลักฐานดั้งเดิมหรือหลักฐานชั้นต้น (Primary Records) เช่น หลักศิลาจารึก สนธิสัญญา จดหมายเหตุ เอกสารทางการทูต แถลงการณ์ของรัฐบาล พงศาวดาร ฯลฯ

2.         หลักฐานรอง (Secondary Records) คือ หนังสือที่เรียบเรียงมาจากหลักฐานดั้งเดิม เช่น ตำราอารยธรรมตะวันตก ฯลฯ

10.       ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายของคำว่า วัฒนธรรม

(1) การกิน      

(2) ภาษา        

(3) การทำผิดกฎหมาย           

(4) ศิลปะ

ตอบ 3 หน้า 21 – 2212 (H), (คำบรรยาย) วัฒนธรรม หมายถึง ความดีงามหรือความเจริญก้าวหน้า ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมจนก่อให้เกิดความรู้ ความเชื่อ ภาษา ศิลปกรรม ศิลปะ กฎหมาย ขนบธรรมเนียม มารยาททางสังคม ความสามารถอื่น ๆ ตลอดจนความเคยชินต่าง ๆ แบบเดียวกัน ถือได้ว่ามนุษย์มีวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งเราสามารถ แยกแยะความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมได้จากงานศิลปะ ภาษา และพฤติกรรม