HIS1001 อารยธรรมตะวันตก การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1001 อารยธรรมตะวันตก

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.         เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสิ้นสุดยุค Reconquest      

(1)       การค้นพบทฤษฎีวิธีการทางวิทยาศาสตร์

(2) Christopher Columbus ค้นพบโลกใหม่ทวีปอเมริกา

(3) การปฏิรูปศาสนาโดย Martin Luther

(4) กรุงคอนสแตนติโนเปลถูกออตโตมัน เติร์ก ยึดครอง

ตอบ 2 หน้า 2-3 (H), 73 (H), 90 (H) ยุค Recoriquest หรือ Reconquista เป็นยุคแห่งการยึดอำนาจคืนของพวกคริสเตียนจากพวกมัวร์ในสเปน โดยยุคนี้สิ้นสุดลงในปี A.D. 1492 ซึ่งตรงกับปีที่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) เดินทางไปค้นพบโลกใหม่ หรือทวีปอเมริกา โดยถือเป็นปีแห่งการสิ้นสุดสมัยประวัติศาสตร์ยุคกลางเข้าสู่ยุคใหม่

2.         A.Q. Anno Domini Nortri Leau Christh (ปีของพระเยซูคริสต์) หรือคริสต์ศักราชเริ่มนับเวลาตั้งแต่ เกิดเหตุการณ์ใด

(1)       พระเจ้าสร้างโลก        

(2) พระเยซูสิ้นพระชนม์

(3) พระเยซูประสูติ     

(4) เริ่มมีการใช้ตัวหนังสือ

ตอบ 3 หน้า 1 (H) A.D.(Anno Domini) เป็นภาษาละตินซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคือ “in the year of the Lord” หมายถึง ปีภายหลังการประสูติของพระเยซูคริสต์หรือคริสต์ศักราช โดยใช้ ชื่อย่อว่า ค.ศ. เช่น A.D. 2000 หรือ ค.ศ. 2000

3.         ข้อใดไม่ถูกต้อง

(1)       ยุคหินคือยุคก่อนการประดิษฐ์ตัวอักษรหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์

(2)       ยุคโลหะคือยุคก่อนการประดิษฐ์ตัวอักษร

(3)       ยุคกลางมีความรุ่งเรืองทางคริสต์ศาสนาสูงที่สุด

(4)       อารยธรรมโรมันจัดอยู่ในยุคประวัติศาสตร์หรือยุคกลาง

ตอบ 2 หน้า 72 (H), 9 (H) การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์ของมนุษย์จะพิจารณาจากการรู้หนังสือ หรือการประดิษฐ์ตัวอักษรเป็นเกณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ยุคใหญ่ๆ ดังนี้

1.         ยุคหินหรือยุคก่อนประวัติศาสตร์ คือ ยุคก่อนการรู้หนังสือ หรือยุคก่อนการประดิษฐ์ตัวอักษร

2.         ยุคโลหะหรือยุคประวัติศาสตร์ คือ ยุครู้หนังสือ หรือยุคที่เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรแล้ว

4.         A.D. 476 เกิดเหตุการณ์สำคัญที่นักประวัติศาสตร์ถือว่าสิ้นสุดยุคโบราณเข้าสู่ยุคกลางคือ

(1)       อาณาจักรโรมันตะวันออกล่มสลาย    

(2) สิ้นสุดยุค Reconquest ในสเปน

(3) อาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลาย

(4) การเกิดใหม่ของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ตอบ 3 หน้า 3 (H), 54 (H) ในปี A.D. 476 (ค.ศ. 476) เป็นปีที่กรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิ โรมันตะวันตกล่มสลาย เนื่องจากถูกพวกอนารยชนเยอรมันเข้ายึดครอง ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่ง การสิ้นสุดยุคโบราณเข้าสู่ยุคกลาง ทั้งนี้เพราะสังคมเมืองที่ทันสมัยภายใต้การปกครองของ พวกโรมันต้องเปลี่ยนมาสู่สมัยแห่งความวุ่นวาย ภายใต้การเข้ามามีอำนาจของพวกอนารยชน ในยุโรปตะวันตก ทำให้มีการแปลงสภาพจากสังคมเมืองมาเป็นสังคมชนบทที่อารยธรรม ความเจริญต่างๆ ไม่ได้รับการทำนุบำรุงรักษา

5.         ความสำคัญของยุคโลหะ

(1)ยุคที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษร          

(2) ยุครู้หนังสือ

(3) ยุคประวัติศาสตร์  

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6.         ยุคน้ำแข็ง (Pleistocene) ในช่วงที่น้ำแข็งละลายมีความสำคัญอย่างไร

(1)       มีสัตว์เซลล์เดียวได้ถือกำเนิดขึ้นในโลก

(2)       ปรากฏร่องรอยสิ่งมีชีวิตคือ มนุษย์” ขึ้นครั้งแรก

(3)       สัตว์เลื้อยคลานประเภทไดโนเสาร์ถือกำเนิด

(4)       มีการค้นพบหมู่เกาะสปีตส์เบอร์เกน (Spitsbergen)

ตอบ 2 หน้า 28 (H) ยุคที่ธารนํ้าแข็งแผ่เข้ามาปกคลุมส่วนต่าง ๆ ของโลกนั้น เรียกว่า ยุคนํ้าแข็ง” (Pleistocene) ซึ่งเริ่มเกิดขึ้นประมาณเกือบ 1 ล้านปีมาแล้ว ยุคนี้นับว่ามีความสำคัญต่อเรื่องราวของมนุษยชาติเป็นอย่างมาก เพราะในช่วงที่น้ำแข็งละลายได้ปรากฏร่องรอยของสิ่งมีชีวิตคือ มนุษย์” ขึ้นเป็นครั้งแรก

7.         A.D. 1795 Immanuel Kant (อิมมานูเอล คานท์) นักปรัชญาชาวเยอรมันเสนอทฤษฎีใดซึ่งขัดแย้งกับทฤษฎีการสร้างโลกในพระคัมภีร์เก่า (The Old Testament : The Genesis)

(1)       สิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสัตว์เซลล์เดียว

(2)       โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก

(3)       โลกเกิดจากการรวมตัวของฝุ่น ผง ก๊าซ ที่เคลื่อนไหวในจักรวาล

(4)       มนุษย์ถือกำเนิดในยุคน้ำแข็ง

ตอบ 3 หน้า 17 (H) ในปี A.D. 1775 อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant) นักปรัชญาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีการกำเนิดของโลกว่า โลกและดาวเคราะห์ถือกำเนิดมาจากกลุ่มเมฆ กลุ่มผงและ กลุ่มก๊าซที่เคลื่อนไหวในจักรวาล ซึ่งได้ถูกกระแสลมหมุนอย่างรุนแรง ทำให้เกิดการรวมตัวกันขึ้นเป็น ดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งทฤษฎีนี้ได้ขัดแย้งกับทฤษฎีการสร้างโลกในพระคัมภีร์เก่า (The Old Testament) ในบทปฐมกาล (Genesis) ที่กล่าวว่า พระเจ้า (พระยะโฮวา) คือผู้สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาในจักรวาลรวมทั้งโลกและมนุษย์

8.         หมู่เกาะสปิตสํเบอร์เกน (Spitsbergen) ตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีใด

(1) โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

(2) สิ่งมีชีวิตเริ่มต้นจากถ่านหิน

(3) มนุษย์ถือกำเนิดในยุคนํ้าแข็ง       

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 หน้า 27 (H) การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นหมุนเวียนอยู่ตลอด เวลาเป็นเวลาช้านาน ตัวอย่างเช่น การขุดค้นพบแหล่งถ่านหินในบริเวณหมู่เกาะสปิตล์เบอร์เกน (Spitsbergen) ที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ (Norway) ใกล้กับบริเวณขั้วโลกเหนือ หรือบริเวณที่เส้นขนาน 80 องศาเหนือ ซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยธารนํ้าแข็งนั้น ถือเป็น ประจักษ์พยานได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นเขตป่าไม้และมีอากาศแบบกึ่งเมืองร้อนมาก่อน

9.         ข้อใดไม่ใช่ทวีปแหล่งกำเนิดของมนุษย์

(1) เอเชีย        

(2) อเมริกา     

(3) แอฟริกา    

(4) ยูเรเชีย

ตอบ 2 หน้า 1 – 28 (H) นักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดของมนุษย์น่าจะอยู่ใน ทวีปเอเชียและแอฟริกา รวมทั้งบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียที่อยู่ติดกับยุโรป คือ บริเวณยูเรเชีย (Eurasia) โดยบริเวณดังกล่าวนื้จะมีภูมิอากาศที่เหมาะสำหรับการพัฒนา ของไพรเมท (Primate) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ ต่อมาบรรดาไพรเมทเหล่านี้ก็ได้ กระจัดกระจายออกไปตั้งถิ่นฐานในที่ต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา

10.       ยุคหินใดที่มนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานและสร้างอารยธรรม

(1)       ยุคหินแรก       

(2) ยุคหินเก่า  

(3) ยุคหินกลาง          

(4) ยุคหินใหม่

ตอบ 4 หน้า 8 – 1538 – 399 – 10 (H) ยุคหินแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ

1. ยุคหินแรก เป็นยุคลองผิดลองถูกของมนุษย์

2. ยุคหินเก่า หรือยุคเก็บผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มใช้อาวุธป้องกันตนเอง นุ่งห่มหนังสัตว์ และเก็บผลไม้

3. ยุคหินกลาง เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักวิธีการเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์ที่นำมาเลี้ยงชนิดแรกคือ สุนัข 4. ยุคหินใหม่ หรือยุคปลูกผลไม้ เป็นยุคที่มนุษย์รู้จัก เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก จนถึงขั้นควบคุมการผลิตอาหารได้ ทำให้มนุษย์เปลี่ยนจากชุมชนเร่ร่อน เป็นชุมชนตั้งรกราก หรือเป็นยุคที่เริ่มมีการตั้งถิ่นฐานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าปกครอง มีการแบ่งงานกันทำ และเริ่มดำรงชีวิตแบบสังคมเมือง (Urban Life) ซึ่งถือว่าเป็นสมัยอารยธรรม (Civilization) ของมนุษย์