Advertisement

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ข้อใดคือความหมายของจริยธรรม

(1) สภาพคุณงามความดี

(2) ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ

(3) คุณสมบัติที่ดีของจิตใจ

(4) หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ

ตอบ 4

คําว่า “จริยธรรม” (Ethical) จะมาจากคําว่า“จริย (จรรยา) + ธรรม” ซึ่งคําว่า “จริย” หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคําว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักปฏิบัติ หลักคําสอนของศาสนา ดังนั้นเมื่อนําทั้งสองคํามารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายว่า หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติ

2. การศึกษาที่พึงมีในสังคมควรประกอบด้วยข้อใด

(1) การศึกษาเฉพาะคดีโลก

(2) การศึกษาเฉพาะคดีธรรม

(3) การศึกษาคดีโลกและคดีธรรม

(4) การศึกษาความรู้ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ตอบ 3

หลักจริยธรรมของพระราชวรมุนีข้อ 2 ได้แก่ ต้องได้รับการศึกษาคือ ประชากรในสังคม จะต้องได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรม ซึ่งการศึกษาคดีโลก ก็เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ส่วนการศึกษาคดีธรรมก็เพื่อแก้ปัญหาทางจิตใจไม่ให้ตกต่ำและคอยประคับประคองชีวิตให้ดําเนินตามครรลองคลองธรรม

3. ข้อใดเป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

(1) สอนให้พึ่งตนเอง

(2) สอนให้พึ่งผู้อื่น

(3) สอนให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

(4) สอนให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

ตอบ 1

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น เป็นหลักความจริงตามธรรมชาติและมีความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ เพราะศาสนาพุทธสอนให้เชื่อตามหลักเหตุและผลโดยใช้ปัญญาวิเคราะห์ไตร่ตรอง สอนให้รู้จักพึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังสอนให้ลดกิเลสตัณหาของตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

4. “จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทํางาน” จัดเป็นคนที่ขาดคุณธรรมในด้านใด

(1) ทรัพย์สิน

(2) ความขยันหมั่นเพียร

(3) โลภะ

(4) เมตตา

ตอบ 2 หน้า

หลักจริยธรรมของพระราชวรมุนีข้อ 7 ได้แก่ มีความขยันหมั่นเพียร คือ ประชาชนในสังคมรัฐใดมีแต่คนขยันไม่เกียจคร้าน สังคมนั้นจะไม่ลําบาก ระบบเศรษฐกิจจะดีและเจริญก้าวหน้า ทุกคนจะไม่ยากจน เหมือนดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ไม่มีความยากจนในหมู่ชนผู้ขยัน”

5. ผู้ใดจัดว่าเป็นคนไม่มีความสันโดษ

(1) นาย ก ตั้งใจประกอบอาชีพค้าขายให้มีรายได้และผลกําไรเพียงพอต่อการใช้จ่าย

(2) นาย ข ทํางานหนักเพื่อหาเงินไปเที่ยวต่างประเทศแบบคนอื่น ๆ

(3) นาย ค รู้สึกว่ารถยนต์ของตนเป็นรถที่ดี และสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ

(4) นาย ง ตั้งใจปฏิบัติงานของตนเองให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอบ 2 ความสันโดษ หมายถึง การพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ พอใจในสิ่งที่เรียบง่าย หรือเป็นอยู่อย่างสมถะ ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง” คือ ความพอใจจะทําให้เรามีความสุข หรือความสุขเกิดจากความพอใจ และความสันโดษนั้นเอง คือ ทรัพย์อันล้ำค่าของมนุษย์ ซึ่งความสันโดษแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามมีตามเกิด มีแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น

2. ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามกําลัง มีกําลังแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น

3. ยถาสารูปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามควรในรูปลักษณ์ของตนเอง และฐานะที่เป็นอยู่

6. ข้อใดหมายถึง “กัลยาณมิตร”

(1) ให้คําแนะนําที่ดีในการซื้อของมียี่ห้อ

(2) ให้ทําตามใจปรารถนาในเรื่องที่ต้องการ

(3) แนะนําการประพฤติที่ดี

(4) แนะนําให้ทําบุญครั้งละมาก ๆ

ตอบ 3

กัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) คือ รู้จักคบคนดีหรือคบหาบัณฑิต ซึ่งรูปแบบของกัลยาณมิตร (คนดีหรือบัณฑิต) มีดังนี้

1. ชักนําเราให้ไปในทางที่ถูกที่ควร

2. ชอบทําในสิ่งที่เป็นธุระ เช่น การทําหน้าที่ของตนให้ลุล่วง

3. ให้คําแนะนําการประพฤติที่ดีและถูกต้อง เช่น แนะนําให้ทําบุญและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ

4. รับฟังดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ถือโทษหรือโกรธเคือง ฯลฯ

7. เด็กชายหมีเป็นกะเทย ไม่มีนักเรียนชายอยากเป็นเพื่อน วันหนึ่งหมีเก็บเงินได้และนําไปให้ครูประกาศหาเจ้าของจนเจอ ครูประกาศความดีหน้าเสาธง ทุกคนยอมรับเด็กชายหมี สถานการณ์นี้ตรงกับข้อใด

(1) ทําดีได้ดี

(2) ทําชั่วได้ชั่ว

(3) พูดไปสิบไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง

(4) คนดีผีคุ้ม

ตอบ 1

สุภาษิต “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” หมายถึง คนเราทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นซึ่งในสมัยโบราณได้ใช้สอนคนให้กระทําแต่ความดี ละเว้นความชั่ว เพราะเมื่อเราทําดีก็จะได้ผลดี เป็นการตอบแทน ดังสุภาษิตท่อนแรก “ทําดีได้ดี” แต่ในทางกลับกันถ้าเราทําแต่ความชั่วก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นการตอบแทน ดังสุภาษิตท่อนหลัง “ทําชั่วได้ชั่ว”

8. คุณธรรมสําหรับครู ตรงกับข้อใด

(1) เป็นแบบอย่างที่ดีในเวลางาน

(2) มีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

(3) ต้องการให้นักเรียนสอบผ่านทุกคน

(4) ยอมรับทุกสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการ

ตอบ 2

คุณธรรมสําหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทําไปด้วยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระทําความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น ครูที่รักเด็กและรักเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ มีน้ำใจงาม มีความเกรงใจ มีความยุติธรรม มีความเห็นอกเห็นใจลูกศิษย์ และมีมารยาทที่งดงาม ก็จะถือว่าเป็นครูที่มีคุณธรรมทั้งสิ้น

9. ข้อใดไม่ใช่ศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

(1) กล่าวปฏิญาณตน

(2) การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ

(3) การนมัสการ 5 เวลา

(4) เว้นบริโภคเนื้อสัตว์ในเดือนรอมดอน

ตอบ 4

ศาสนาอิสลามนับถืออัลเลาะห์เป็นพระเจ้า โดยมีศาสดาผู้เผยแผ่หลักศาสนาของอิสลามพระองค์สุดท้าย คือ นบีมูฮัมหมัด ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะเรียกว่า มุสลิมหรืออิสลามิกชน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามมุขยบัญญัติ 5 ประการ ได้แก่ 1. การกล่าวคําปฏิญาณตน 2. การนมัสการ (ละหมาด) 5 เวลา คือ เช้า บ่าย เย็น ค่ำ และกลางคืน 3. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ 4. การถือศีลอดในเดือนรอมดอน 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือการไปจาริกแสวงบุญที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

10. ข้อใดไม่ใช่พระบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์

(1) อย่าลักทรัพย์

(2) อย่าฆ่าคน

(3) อย่าลืมสวดมนต์

(4) ให้ความนับถือบิดามารดา

ตอบ 3

พระบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์ มีดังนี้
1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 2. อย่าทํารูปเคารพสําหรับตน 3. อย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร 4. จงระลึกถึงวันสะบาโต 5. จงนับถือให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?