การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา RAM 1000 ความรู้คู่คุณธรรม

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. ข้อใดคือความหมายของจริยธรรม

Advertisement

(1) สภาพคุณงามความดี

(2) ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ

Advertisement

(3) คุณสมบัติที่ดีของจิตใจ

(4) หลักแห่งความประพฤติ หรือแนวทางการปฏิบัติ

Advertisement

ตอบ 4

คําว่า “จริยธรรม” (Ethical) จะมาจากคําว่า“จริย (จรรยา) + ธรรม” ซึ่งคําว่า “จริย” หมายถึง ความประพฤติหรือกริยาที่ควรประพฤติ ส่วนคําว่า “ธรรม” มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักปฏิบัติ หลักคําสอนของศาสนา ดังนั้นเมื่อนําทั้งสองคํามารวมกันเป็น “จริยธรรม” จึงมีความหมายว่า หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการประพฤติปฏิบัติ

Advertisement

2. การศึกษาที่พึงมีในสังคมควรประกอบด้วยข้อใด

(1) การศึกษาเฉพาะคดีโลก

(2) การศึกษาเฉพาะคดีธรรม

(3) การศึกษาคดีโลกและคดีธรรม

(4) การศึกษาความรู้ในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ตอบ 3

หลักจริยธรรมของพระราชวรมุนีข้อ 2 ได้แก่ ต้องได้รับการศึกษาคือ ประชากรในสังคม จะต้องได้รับการศึกษาทั้งคดีโลกและคดีธรรม ซึ่งการศึกษาคดีโลก ก็เพื่อแก้ปัญหาปากท้อง ส่วนการศึกษาคดีธรรมก็เพื่อแก้ปัญหาทางจิตใจไม่ให้ตกต่ำและคอยประคับประคองชีวิตให้ดําเนินตามครรลองคลองธรรม

3. ข้อใดเป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา

(1) สอนให้พึ่งตนเอง

(2) สอนให้พึ่งผู้อื่น

(3) สอนให้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

(4) สอนให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว

ตอบ 1

หลักคําสอนของพระพุทธศาสนานั้น เป็นหลักความจริงตามธรรมชาติและมีความสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ เพราะศาสนาพุทธสอนให้เชื่อตามหลักเหตุและผลโดยใช้ปัญญาวิเคราะห์ไตร่ตรอง สอนให้รู้จักพึ่งตนเองไม่ใช่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังสอนให้ลดกิเลสตัณหาของตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

4. “จน เครียด กินเหล้า แล้วไม่ทํางาน” จัดเป็นคนที่ขาดคุณธรรมในด้านใด

(1) ทรัพย์สิน

(2) ความขยันหมั่นเพียร

(3) โลภะ

(4) เมตตา

ตอบ 2 หน้า

หลักจริยธรรมของพระราชวรมุนีข้อ 7 ได้แก่ มีความขยันหมั่นเพียร คือ ประชาชนในสังคมรัฐใดมีแต่คนขยันไม่เกียจคร้าน สังคมนั้นจะไม่ลําบาก ระบบเศรษฐกิจจะดีและเจริญก้าวหน้า ทุกคนจะไม่ยากจน เหมือนดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ไม่มีความยากจนในหมู่ชนผู้ขยัน”

5. ผู้ใดจัดว่าเป็นคนไม่มีความสันโดษ

(1) นาย ก ตั้งใจประกอบอาชีพค้าขายให้มีรายได้และผลกําไรเพียงพอต่อการใช้จ่าย

(2) นาย ข ทํางานหนักเพื่อหาเงินไปเที่ยวต่างประเทศแบบคนอื่น ๆ

(3) นาย ค รู้สึกว่ารถยนต์ของตนเป็นรถที่ดี และสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ

(4) นาย ง ตั้งใจปฏิบัติงานของตนเองให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

ตอบ 2 ความสันโดษ หมายถึง การพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ พอใจในสิ่งที่เรียบง่าย หรือเป็นอยู่อย่างสมถะ ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง” คือ ความพอใจจะทําให้เรามีความสุข หรือความสุขเกิดจากความพอใจ และความสันโดษนั้นเอง คือ ทรัพย์อันล้ำค่าของมนุษย์ ซึ่งความสันโดษแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

1. ยถาลาภสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามมีตามเกิด มีแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น

2. ยถาพลสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามกําลัง มีกําลังแค่ไหนก็พอใจเท่านั้น

3. ยถาสารูปสันโดษ หมายถึง ความยินดีตามควรในรูปลักษณ์ของตนเอง และฐานะที่เป็นอยู่

6. ข้อใดหมายถึง “กัลยาณมิตร”

(1) ให้คําแนะนําที่ดีในการซื้อของมียี่ห้อ

(2) ให้ทําตามใจปรารถนาในเรื่องที่ต้องการ

(3) แนะนําการประพฤติที่ดี

(4) แนะนําให้ทําบุญครั้งละมาก ๆ

ตอบ 3

กัลยาณมิตร (กัลยาณมิตตตา) คือ รู้จักคบคนดีหรือคบหาบัณฑิต ซึ่งรูปแบบของกัลยาณมิตร (คนดีหรือบัณฑิต) มีดังนี้

1. ชักนําเราให้ไปในทางที่ถูกที่ควร

2. ชอบทําในสิ่งที่เป็นธุระ เช่น การทําหน้าที่ของตนให้ลุล่วง

3. ให้คําแนะนําการประพฤติที่ดีและถูกต้อง เช่น แนะนําให้ทําบุญและปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่อัตภาพ

4. รับฟังดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ถือโทษหรือโกรธเคือง ฯลฯ

7. เด็กชายหมีเป็นกะเทย ไม่มีนักเรียนชายอยากเป็นเพื่อน วันหนึ่งหมีเก็บเงินได้และนําไปให้ครูประกาศหาเจ้าของจนเจอ ครูประกาศความดีหน้าเสาธง ทุกคนยอมรับเด็กชายหมี สถานการณ์นี้ตรงกับข้อใด

(1) ทําดีได้ดี

(2) ทําชั่วได้ชั่ว

(3) พูดไปสิบไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง

(4) คนดีผีคุ้ม

ตอบ 1

สุภาษิต “ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว” หมายถึง คนเราทําอย่างไรก็จะได้อย่างนั้นซึ่งในสมัยโบราณได้ใช้สอนคนให้กระทําแต่ความดี ละเว้นความชั่ว เพราะเมื่อเราทําดีก็จะได้ผลดี เป็นการตอบแทน ดังสุภาษิตท่อนแรก “ทําดีได้ดี” แต่ในทางกลับกันถ้าเราทําแต่ความชั่วก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นการตอบแทน ดังสุภาษิตท่อนหลัง “ทําชั่วได้ชั่ว”

8. คุณธรรมสําหรับครู ตรงกับข้อใด

(1) เป็นแบบอย่างที่ดีในเวลางาน

(2) มีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม

(3) ต้องการให้นักเรียนสอบผ่านทุกคน

(4) ยอมรับทุกสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการ

ตอบ 2

คุณธรรมสําหรับครู คือ คุณงามความดีของบุคคลที่เป็นครู ซึ่งได้กระทําไปด้วยความสํานึกในจิตใจ โดยมีเป้าหมายว่าเป็นการกระทําความดี หรือเป็นพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น ครูที่รักเด็กและรักเพื่อนมนุษย์ มีความเสียสละ มีน้ำใจงาม มีความเกรงใจ มีความยุติธรรม มีความเห็นอกเห็นใจลูกศิษย์ และมีมารยาทที่งดงาม ก็จะถือว่าเป็นครูที่มีคุณธรรมทั้งสิ้น

9. ข้อใดไม่ใช่ศาสนกิจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม

(1) กล่าวปฏิญาณตน

(2) การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ

(3) การนมัสการ 5 เวลา

(4) เว้นบริโภคเนื้อสัตว์ในเดือนรอมดอน

ตอบ 4

ศาสนาอิสลามนับถืออัลเลาะห์เป็นพระเจ้า โดยมีศาสดาผู้เผยแผ่หลักศาสนาของอิสลามพระองค์สุดท้าย คือ นบีมูฮัมหมัด ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะเรียกว่า มุสลิมหรืออิสลามิกชน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจตามมุขยบัญญัติ 5 ประการ ได้แก่ 1. การกล่าวคําปฏิญาณตน 2. การนมัสการ (ละหมาด) 5 เวลา คือ เช้า บ่าย เย็น ค่ำ และกลางคืน 3. การบริจาคทรัพย์ตามศาสนบัญญัติ 4. การถือศีลอดในเดือนรอมดอน 5. การประกอบพิธีฮัจญ์ หรือการไปจาริกแสวงบุญที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

10. ข้อใดไม่ใช่พระบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์

(1) อย่าลักทรัพย์

(2) อย่าฆ่าคน

(3) อย่าลืมสวดมนต์

(4) ให้ความนับถือบิดามารดา

ตอบ 3

พระบัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต์ มีดังนี้
1. อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา 2. อย่าทํารูปเคารพสําหรับตน 3. อย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควร 4. จงระลึกถึงวันสะบาโต 5. จงนับถือให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า 6. อย่าฆ่าคน 7. อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา 8. อย่าลักทรัพย์ 9. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน 10. อย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้าน

Advertisement