การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 การก่อตั้งเกิดเป็นระบบรัฐชาติสมัยใหม่มีต้นกําเนิดจากข้อใด

Advertisement

(1) สนธิสัญญาปารีส

(2) สนธิสัญญาแวร์ซายส์

Advertisement

(3) สนธิสัญญากรุงโรม

(4) สนธิสัญญาเวียนนา

Advertisement

(5) สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย

ตอบ 5 หน้า 11, (คําบรรยาย) พัฒนาการของรัฐชาติสมัยใหม่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) ในปี ค.ศ. 1648 เพื่อยุติสงคราม 30 ปี ซึ่งส่งผลทําให้ เกิดคําว่า “รัฐชาติ” ขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รัฐแยกตัวเป็นอิสระจากศาสนจักรและมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง

Advertisement

2 หนังสือเรื่อง Leviathan เป็นผลงานของใคร

(1) วอลแตร์

(2) จอห์น ล็อค

(3) โธมัส ฮอบส์

(4) คาร์ล มาร์กซ์

(5) รุสโซ

ตอบ 3 หน้า 11 – 12, (คําบรรยาย) ผลงานของนักคิดทางการเมือง มีดังนี้

1 มาเคียเวลลี (Machiavelli) เขียนหนังสือเรื่อง “The Prince”

2 โธมัส ฮอบส์ (Thomas Hobbes) เขียนหนังสือเรื่อง “Leviathan”

3 รุสโซ (Rousseau) เขียนหนังสือเรื่อง “Social Contract” หรือ “สัญญาประชาคม

4 คาร์ล มาร์กซ์ (Kart Marx) เขียนหนังสือเรื่อง “The Communist Manifesto”

  1. ฮันติงตัน (Hantington) เขียนหนังสือเรื่อง “The Clash of Civilization” หรือ“การปะทะทางอารยธรรม”

3 รัฐชาติใดเป็นชาติแรกที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบบกษัตริย์/เจ้า

(1) รัสเซีย

(2) ฝรั่งเศส

(3) สหรัฐอเมริกา

(4) จีน

(5) ตุรกี

ตอบ 3 (เอกสารหมายเลข P-2200-2 หน้า 67), (คําบรรยาย) การปฏิวัติอเมริกาในปี ค.ศ. 1776 ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดประเทศใหม่ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่ยึดมั่นในเสรีภาพและ ความเสมอภาคของบุคคล โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ และมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานี้ถือเป็นชาติแรกที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์

4 ช่วงเวลาใดเกิดขึ้นก่อนข้ออื่น ๆ

(1) การปฏิรูปศาสนา

(2) การปฏิรูปวัฒนธรรม

(3) การฟื้นฟูการค้า

(4) อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

(5) ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ตอบ 4 หน้า 10 จากโจทย์สามารถลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากก่อนไปหลังได้ดังนี้คืออาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา การปฏิรูปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูการค้า

5 สงครามใดไม่เกี่ยวข้องกับสงครามเย็น

(1) สงครามติมอร์

(2) สงครามเกาหลี

(3) สงครามเวียดนาม

(4) สงครามอัฟกานิสถาน

(5) สงครามนิการากัว

ตอบ 1 หน้า 71 – 75 สงครามเย็น (Cold War) เป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่มหาอํานาจ 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างอ้างอุดมการณ์ทางการเมืองจนกลายเป็นสาเหตุของ ความขัดแย้งระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดสงครามในเขตพื้นที่หรือภูมิภาคต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของ 2 ประเทศ ได้แก่ สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม สงครามโซเวียต-อัฟกานิสถานสงครามนิการากัว เป็นต้น

6 ข้อใดไม่ถูกแบ่งแยกอันเนื่องจากสงครามเย็น

(1) เบอร์ลิน

(2) เกาหลี

(3) เยอรมนี

(4) เวียดนาม

(5) ยูโกสลาเวีย

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การล่มสลายของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวียเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1995 ภายหลังที่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 1991 โดยการล่มสลายนี้เกิดจากสงครามกลางเมืองที่มี ลักษณะของความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างชาวเซิร์บและชาวโครแอต ซึ่งผลจากการล่มสลายนี้ได้ทําให้เกิดประเทศต่าง ๆ เช่น โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย

7 ผู้นําการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ คือใคร

(1) โจวเอินไหล

(2) เจียงไคเช็ค

(3) เติ้งเสี่ยวผิง

(4) เหมาเจ๋อตุง

(5) จ้าวจ่อหยาง

ตอบ 4 (คําบรรยาย) เหมาเจ๋อตุง หรือประธานเหมา เป็นผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนโดยสามารถยึดอํานาจจากเจียงไคเช็ค จนสถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” และทําให้จีนยึดถือระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบัน

8 ผู้ใดเป็นผู้นําการพัฒนาจีนตามแนวทาง 4 ทันสมัย

(1) เหมาเจ๋อตุง

(2) เติ้งเสี่ยวผิง

(3) โจวเอินไหล

(4) เจียงไคเช็ค

(5) จ้าวจ่อหยาง

ตอบ 2 (คําบรรยาย) เติ้งเสียวผิง เป็นผู้นํานโยบาย 4 ทันสมัย (Four Modernization) มาพัฒนาประเทศจีนให้มีความทันสมัยแบบตะวันตก โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 4 ด้าน คือ การเกษตร อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการทหาร

9 ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายความทันสมัยตามนโยบาย 4 ทันสมัยของจีน

(1) อุตสาหกรรม

(2) อวกาศ

(3) การเกษตร

(4) วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

(5) การทหาร

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

10 แนวคิดแบบปะทะทางอารยธรรมเป็นของผู้ใด

(1) คาร์ล มาร์กซ์

(2) ฮันติงตัน

(3) อดัม สมิธ

(4) ฟูกุยามา

(5) รุสโซ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

Advertisement