การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 สนธิสัญญาฉบับใดมีความเกี่ยวข้องกับกําเนิดรัฐชาติสมัยใหม่

Advertisement

(1) สนธิสัญญากรุงโรม (Treaty of Rome)

(2) อนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนา (Vienna Convention)

Advertisement

(3) สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Versailles Treaty)

(4) สนธิสัญญาปารีส (Paris Treaty)

Advertisement

(5) สนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia)

ตอบ 5 หน้า 79, (คําบรรยาย) พัฒนาการของรัฐซาติสมัยใหม่เกิดขึ้นภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเวสต์ฟาเสีย (Treaty of Westphalia) ในปี ค.ศ. 1648 เพื่อยุติสงคราม 30 ปี ซึ่งส่งผลทําให้เกิดคําว่า “รัฐชาติ” ขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรก และนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รัฐแยกตัวเป็นอิสระจากศาสนจักรและมีอํานาจอธิปไตยเป็นของตัวเอง

Advertisement

2 ข้อใดต่อไปนี้คือลักษณะพื้นฐานในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(1) สภาวะอนาธิปไตย (Anarchy)

(2) ปัจเจกบุคคล (Individual)

(3) องค์รัฏฐาธิปัตย์ (Sovereign Power)

(4) ความเป็นเอกราช (Independence)

(5) กลไกอํานาจกลาง (Central Body)

ตอบ 1 หน้า 2, 196 – 197 ลักษณะพื้นฐานสําคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน คือ มีลักษณะเป็นอนาธิปไตย (Anarchy) ที่ปราศจากองค์กรกลางที่มีอํานาจสูงสุดที่จะรักษากฎหมายและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทําให้รัฐแต่ละรัฐจะต้องยึดถือการรักษาผลประโยชน์ของตนและเสริมสร้างฐานะแห่งอํานาจเป็นหลัก

3 ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคําว่า “อนาธิปไตย”

(1) การจับกลุ่มแบ่งขั้วของประเทศด้อยพัฒนา

(2) การมีองค์รัฏฐาธิปัตย์ทําหน้าที่ปกป้องประชาชน

(3) การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

(4) การได้รับเอกราชของประเทศโลกที่สาม

(5) การปราศจากซึ่งอํานาจสูงสุด

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

 

4 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติ

(1) ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเกียรติภูมิของชาติ

(2) สามารถนําไปสู่ความร่วมมือหรือความขัดแย้งก็ได้

(3) การแสวงหาความกินดีอยู่ดี

(4) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ

(5) เป็นวัตถุประสงค์ที่รัฐใช้ในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน

 

ตอบ 1 หน้า 24 – 30 ผลประโยชน์ของชาติ ถือเป็นสิ่งสําคัญลําดับแรกในการที่รัฐจะใช้ในการดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจนําไปสู่ความร่วมมือหรือความขัดแย้งก็ได้ โดยปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดผลประโยชน์ของชาติ จะประกอบด้วย

1 ความอยู่รอดและความปลอดภัยของประเทศ เช่น การสร้างดุลอํานาจในสมัยรัชกาลที่ 5 จะทําให้รักษาเอกราชไว้ได้ หรือการยื่นคําขาดของสหรัฐอเมริกาให้สหภาพโซเวียตถอนจรวดขีปนาวุธออกจากคิวบา

2 ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เช่น การมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศของญี่ปุ่น 3 การขยายอํานาจของประเทศ เช่น การล่าอาณานิคมของอังกฤษไปยังดินแดนต่าง ๆ

4 เกียรติภูมิของประเทศ เช่น การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก

5 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “รัฐ”

(1) ชุมชนที่จัดตั้งทางการเมืองที่ตั้งขึ้นอย่างถาวร

(2) การเป็นอิสระและปราศจากการควบคุมของรัฐอื่นภายในเขตแดนนั้น ๆ

(3) การเป็นรัฐโดยสมบูรณ์ต้องมีครบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบขึ้นไป

(4) ห้วงอากาศเหนือพื้นดินถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ

(5) ประชากรของรัฐหนึ่ง ๆ อาจมีเชื้อชาติเดียวหรือหลายเชื้อชาติก็ได้

ตอบ 3 หน้า 20 – 21 รัฐ หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งทางการเมืองที่ตั้งขึ้นอย่างถาวร ซึ่งประกอบด้วยพลเมืองที่อาศัยในดินแดนที่แน่นอน มีอํานาจอธิปไตยในการจัดการปกครอง เป็นอิสระ จากการควบคุมของรัฐอื่นภายในเขตแดนหนึ่ง ๆ และจะต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการ จึงจะเป็นรัฐที่สมบูรณ์ได้ดังนี้

1 ประชากร ซึ่งอาจมีเชื้อชาติเดียวหรือหลายเชื้อชาติก็ได้

2 ดินแดน เช่น พื้นดิน พื้นน้ำ และห้วงอากาศ

3 รัฐบาล

4 อํานาจอธิปไตย

 

ตั้งแต่ข้อ 6 – 10 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD)

(2) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund) (3) องค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations)

(4) องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

(5) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization)

 

6 องค์การใดไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอบ 3 หน้า 139 140, (คําบรรยาย) องค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) จัดตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 1920 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง เพื่อทําหน้าที่เป็นกลไกในการรักษา ความมั่นคงและสร้างสันติภาพ พัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมทั้งการป้องกันการก่อ สงครามระหว่างประเทศ และการใช้การระงับกรณีพิพาทโดยสันติวิธีแทนการใช้การรุกราน และการทําสงคราม โดยองค์การสันนิบาตชาติได้ยุติการทํางานลงในปี ค.ศ. 1941 และ ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1946 โดยโอนทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดไปให้แก่องค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน

7 ปัจจุบันคือธนาคารโลก (World Bank)

ตอบ 1 หน้า 170, 222 ธนาคารโลก (World Bank) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมาหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยฟื้นฟูประเทศที่เสียหายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยในระยะแรกจะช่วยเหลือผ่านแผนการมาร์แชล (Marshal Plan) ตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้คิดแผนการนี้ขึ้น

8 ในอดีตทําหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประเทศที่เสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านแผนการมาร์แชล (Marshall Plan)

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

9 ในช่วงแรกของการก่อตั้งใช้ชื่อว่า “ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า” (General Agreement on Tariffs and Trade)

ตอบ 5 หน้า 174 175, (คําบรรยาย) องค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เป็นองค์การที่มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการค้าเสรีระหว่างประเทศที่เป็นธรรม ซึ่งก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 โดยมีพัฒนาการมาจากการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบอุรุกวัย ภายใต้ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าหรือแกตต์ (GATT) ซึ่งปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2017) มีสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศ โดยประเทศล่าสุดที่เข้ามาเป็นสมาชิก ได้แก่ อัฟกานิสถาน (29 กรกฎาคม ค.ศ. 2016) สําหรับประเทศไทยนั้นเข้ามาเป็นสมาชิกลําดับที่ 59 ของ WTO ซึ่งมีสถานะเป็นสมาชิกก่อตั้ง

10 องค์การระหว่างประเทศที่เปรียบเสมือน “แม่” ขององค์การระหว่างประเทศทั้งหมด

ตอบ 4 หน้า 163, 169 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมีความสําคัญมากที่สุดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย UN นี้ จะเปรียบเสมือน “แม่” ขององค์การระหว่างประเทศทั้งมวล เนื่องจากเป็นองค์การหลักที่มีกิจการหลากหลายด้าน และมีการก่อตั้งทบวงชํานาญการพิเศษเพื่อดําเนินงานต่าง ๆ จํานวนมาก

Advertisement