การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” เป็นยุทธศาสตร์ที่นําเสนอโดยประเทศใด

Advertisement

(1) จีน

(2) ญี่ปุ่น

Advertisement

(3) สหรัฐอเมริกา

(4) บราซิล

Advertisement

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 (คําบรรยาย) “เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21” (21 Century Maritime Silk Route Economic Belt) เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่นําเสนอโดยนายสี จิ้นผิง (Xi Jinping) ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงการค้าการลงทุนระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศในแถบภูมิภาคมหาสมุทรได้แก่ อาเซียน โอเชียเนีย แอฟริกาเหนือ แปซิฟิก รวมถึงมหาสมุทรอินเดีย

Advertisement

2 ใครเป็นผู้เขียนคัมภีร์พิชัยสงครามของจีน

(1) ขงจื้อ

(2) หานเฟยจื่อ

(3) โจโฉ

(4) สวินจือ

(5) ซุนจือ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) ซุนจือ หรือซุนวู เป็นผู้เขียนคัมภีร์พิชัยสงครามของจีนเมื่อราว 600 ปี ก่อนคริสตกาล ซึ่งนับว่าเป็นคัมภีร์ยุทธศาสตร์ทางทหารที่มีอิทธิพลมากของประเทศจีน ปัจจุบันยุทธศาสตร์ในคัมภีร์ได้ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั้งในวงการธุรกิจและการเมืองโดยยุทธศาสตร์ที่สําคัญ เช่น รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง เป็นต้น

3 นักปรัชญาเมธีของจีนท่านใดที่เน้นสอนเรื่องจริยธรรมและการสร้างระเบียบทางสังคม

(1) ขงจื้อ

(2) หานเฟยจื่อ

(3) โจโฉ

(4) ซุนจือ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 หน้า 53, (คําบรรยาย) ขงจื้อ เป็นนักปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจีนในยุคโบราณและได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปกครองและนักบริหารที่สามารถสั่งสอนให้คนประพฤติชอบ ซึ่งหลักการของขงจื้อจะมุ่งเน้นการสอนเรื่องปรัชญามากกว่าศาสนา และเน้นการสอนเรื่อง จริยธรรมและการสร้างระเบียบทางสังคม ซึ่งผลงานชิ้นสําคัญของเขาก็คือ ตํารับขงจื้อ (The Analects of Confucius) นับว่าเป็นวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน

4 สมมุติฐานที่ว่า การปกป้องตนเองเเละความมั่นคงในระดับภูมิภาค สะดวกและง่ายต่อการปกป้องรักษากว่าในระดับสากล เป็นแนวคิดในข้อใด

(1) แนวคิดสากลนิยม

(2) แนวคิดภูมิภาคนิยม

(3) แนวคิดศาสนานิยม

(4) แนวคิดพรรคพวกนิยม

(5) แนวคิดท้องถิ่นนิยม

ตอบ 2 หน้า 134 แนวคิดภูมิภาคนิยม (Regionalism) ยึดมั่นต่อข้อสมมุติฐานที่ว่า การป้องกันตนเองและความมั่นคงในระดับภูมิภาคนั้น สะดวกและง่ายต่อการปกป้องรักษากว่าในระดับสากล ด้วยข้อสมมุติฐานนี้เอง พวก Regionalism จึงเน้นให้ภูมิภาคต่าง ๆ ควรที่จะจัดระบบการ ป้องกันตนเองเป็นสัดเป็นส่วน เพราะเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจาก เมื่อเกิดการรุกรานขึ้นประเทศที่อยู่ภายนอกภาคพื้นหรือนอกข่ายจากการรุกรานคงไม่ประสงค์ที่จะช่วยเหลือหรือเข้ามาพัวพันกับวิกฤติการณ์นั้น ๆ

5 ประเทศใดที่ได้รับอิสรภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองจากประเทศล่าอาณานิคม

(1) ไทย

(2) จีน

(3) ญี่ปุ่น

(4) มาเลเซีย

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 (คําบรรยาย) มาเลเซีย ได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 ดังนั้น ไป จึงถือว่าวันที่ 31 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันชาติมาเลเซีย

6 จีนแพ้สงครามให้กับประเทศใดที่ทําให้เสียเกาะฮ่องกง

(1) สหรัฐอเมริกา

(2) รัสเซีย

(3) ญี่ปุ่น

(4)อังกฤษ

(5) เยอรมนี

ตอบ 4 หน้า 54, (คําบรรยาย) สงครามฝิ่น (The Opium War) เป็นสงครามระหว่างจีนกับอังกฤษซึ่งเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์แมนจูช่วงปี ค.ศ. 1830 และยุติลงเนื่องจากกองทหารอังกฤษ สามารถเอาชนะกองทัพจีนได้ ทําให้จีนต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาไม่เสมอภาคฉบับแรกกับ อังกฤษในปี ค.ศ. 1842 เรียกว่า “สนธิสัญญาสันติภาพนานกิง” (The Treaty of Nanking) และถูกบีบบังคับให้ยกเกาะฮ่องกงให้อังกฤษและต้องเปิดเมืองท่า 5 แห่งเพื่อให้คนอังกฤษได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

7 ญี่ปุ่นพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคราชวงศ์ใด

(1) ยุคเอโดะ

(2) ยุคเมจิ

(3) ยุคซามูไร

(4) ยุคคามากุระ

(5) ยุคเฮอัน

ตอบ 2 (คําบรรยาย) ในยุคเมจินั้น ญี่ปุ่นได้พัฒนาอุตสาหกรรมโดยเข้าไปจัดการกับอุตสาหกรรมหลายประเภทในลักษณะโครงการนําร่อง เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานในเส้นด้าย โรงงานน้ำตาล โรงงานเบียร์ เป็นต้น รวมทั้งนําเทคโนโลยีเครื่องจักรจากประเทศยุโรปตะวันตกมาใช้ และ จ้างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศยุโรปตะวันตกมาถ่ายทอดความรู้อีกด้วย ซึ่งหลังจากญี่ปุ่นพัฒนาอุตสาหกรรมได้สําเร็จแล้วก็ทยอยขยายโรงงานต่าง ๆ ให้เอกชนรับไปดําเนินงานต่อไป

8 จีนรบกับญี่ปุ่นในช่วงราชวงศ์หมิงเพื่อช่วยประเทศใด

(1) เกาหลี

(2) ไทย

(3) เวียดนาม

(4) อิรัก

(5) อิหร่าน

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ในช่วงราชวงศ์หมิง เกาหลีซึ่งเป็นรัฐบรรณาการของจีนถูกญี่ปุ่นรุกราน จีนจึงส่งกําลังทหารเข้าไปช่วยเกาหลีรบกับญี่ปุ่นจนได้รับชัยชนะ ซึ่งสงครามในครั้งนั้นเรียกว่าสงครามอิมจิน

9 สองมหาอํานาจในช่วงสงครามเย็นหมายถึงข้อใด

(1) จีน และสหภาพโซเวียต

(2) สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต

(3) จีน และสหรัฐอเมริกา

(4) องค์การสันนิบาตชาติ และสหประชาชาติ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 หน้า 79, (คําบรรยาย) สงครามเย็น (Cold War) เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1947 – 1991 (ตําราบางเล่มระบุว่าสงครามเย็นเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1945 – 1991) เป็นสงครามที่เกิดขึ้นจากการที่มหาอํานาจ 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างอ้างอุดมการณ์ของชาติตน จนกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศ และทําให้ประเทศต่าง ๆ ในโลก ต้องแบ่งออกเป็น 2 ขั้วหรือ 2 ค่าย คือ ค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยหรือค่ายตะวันตกนําโดยสหรัฐอเมริกา และค่ายโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือค่ายตะวันออกนําโดยสหภาพโซเวียต

10 ประเทศใดที่เข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติเป็นประเทศล่าสุด

(1) ไทย

(2) สวิตเซอร์แลนด์

(3) ติมอร์-เลสเต

(4) มอนเตเนโกร

(5) เซาท์ซูดาน

ตอบ 5 หน้า 22 – 29, 33 – 34, (คําบรรยาย) องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลง โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งเป็นฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมด 51 ประเทศ และมีสํานักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน (ค.ศ. 2016) สหประชาชาติมีสมาชิก ทั้งหมด 193 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย ติมอร์-เลสเต มอนเตเนโกร ฯลฯ โดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกลําดับที่ 55 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1946 และมีประเทศซูดานใต้หรือเซาท์ซูดาน (South Sudan) เข้าเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2011

Advertisement