การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL. 2105 ทฤษฎีการเมืองและจริยธรรม 2

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

มาร์กซ์, เลนิน และเมา เซ ตุง

1 “ชนชั้นกลาง” ก่อนปี ค.ศ. 1848 เป็นพวกที่มีแนวคิดในลักษณะ

(1) นิยมสมบูรณาญาสิทธิราชย์

(2) นิยมเผด็จการ

(3) นิยมอนุรักษนิยม

(4) นิยมเสรีนิยม

(5) นิยมทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 4 หน้า 172 173 สถานการณ์ในช่วงก่อนปี ค.ศ. 1848 ระบบการเมืองพัฒนาล้าหลังกว่าระบบเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากระบบเศรษฐกิจจะมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบตลาด โดยที่ ระบบการเมืองและกฎหมายจะยังคงเป็นแนวคิดแบบศักดินาอยู่ กล่าวคือ ยังไม่มีพรรคการเมือง ไม่มีรัฐธรรมนูญ และคนมีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันออกไป โดยชนชั้นฟิวดัล (ศักดินา)จะมีแนวความคิดอนุรักษนิยม ส่วนชนชั้นกลางจะมีแนวความคิดเสรีนิยม

2 “มูลค่าส่วนเกิน” (Surplus Value) หมายถึง

(1) สิ่งที่กรรมกรไม่ควรได้

(2) สิ่งที่กรรมกรควรได้ตามสิทธิ

(3) สิ่งที่กรรมกรควรได้ แต่นายทุนฉกไป

(4) สิ่งที่นายทุนควรได้ตามสิทธิ

(5) สิ่งที่นายทุนควรได้ แต่กรรมกรฉกไป

ตอบ 3 หน้า 183 มูลค่าส่วนเกิน (Surplus Value) คือ ส่วนของผลตอบแทนหรือค่าแรงที่เกิดจากเวลาส่วนเกินที่กรรมกรควรจะได้รับแต่นายทุนฉกไปหรือโกงไป เช่น ในการผลิตสินค้า นายทุนจะ ให้ค่าจ้างกรรมกรโดยให้ทํางาน 16 ชั่วโมง แต่เวลาที่กรรมกรต้องใช้ตามค่าจ้างจริง ๆ เพียง 9 ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่เหลืออีก 7 ชั่วโมง จึงเป็นเวลาส่วนเกินหรือมูลค่าส่วนเกินที่นายทุนเอาไปเป็นกําไรของตัวเอง

3 การขยายตัวของระบบใดต่อไปนี้ที่ทําให้เกิด “ชนชั้นกลาง” ขึ้นในทัศนะของ Marx

(1) ระบบการเมือง

(2) ระบบเศรษฐกิจ

(3) ระบบสังคม

(4) ระบบอุตสาหกรรม

(5) ระบบเกษตรกรรม

ตอบ 4 หน้า 172 ในช่วงปี ค.ศ. 1815 – 1848 นั้น เยอรมนี้กําลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ สังคมกําลังพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ผลจากการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมได้ทําให้มีชนชั้นกลางเกิดขึ้น ซึ่งชนชั้นกลางนี้ก็คือพวกพ่อค้านั่นเอง

4 “การให้ความสนใจต่อชนชั้นที่ยากจน” ของ Marx ได้รับอิทธิพลมาจาก

(1) นักปราชญ์ชาวเยอรมัน

(2) นักปราชญ์ชาวอังกฤษ

(3) นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส

(4) นักปราชญ์ชาวกรีก

(5) เกิดในตัวของ Marx เอง

ตอบ 3 หน้า 173 คาร์ล มาร์กซ์ (Kart Max) ได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดของนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ซัง ซิมองต์ (Saint Simon) ซึ่งมีผลต่อการกําหนดทัศนะในการมองโลกของ Max ตั้งแต่เด็ก คือการให้ความสนใจต่อชนชั้นที่ยากจนในสังคมนั่นเอง

5 ในสังคมใดที่ “คนจะได้รับค่าตอบแทนตามความจําเป็นจากการที่ทํางานเต็มความสามารถ

(1) สังคมคอมมิวนิสต์

(2) สังคมทุนนิยม

(3) สังคมศักดินา

(4) สังคมทาส

(5) สังคมดึกดําบรรพ์

ตอบ 1 หน้า 180 – 188, (คําบรรยาย) Marx อธิบายว่า สังคมจะมีการพัฒนาเป็นยุค ๆ ทั้งหมด 5 ยุคตามรูปแบบการผลิต ได้แก่

1 ยุคสังคมดึกดําบรรพ์ (สังคมบุพกาล) เป็นสังคมที่ไม่มีเครื่องมือการผลิต

2 ยุคสังคมทาส เป็นสังคมที่มนุษย์เริ่มมีเครื่องมือการผลิต มีการสะสมผลผลิต มีทรัพย์สินส่วนตัว และเริ่มมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทาสที่เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิตและชนชั้นทาสที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือการผลิต

3 ยุคสังคมศักดินาหรือฟิวดัล เป็นสังคมที่มีเครื่องมือการผลิตที่ก้าวหน้า มีการใช้เครื่องจักร

4 ยุคสังคมทุนนิยม เป็นสังคมที่กดขี่ทางชนชั้นและลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของกรรมกร ซึ่งทําให้แรงงานกลายเป็นสินค้า และเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้กรรมกรมีความรู้สึกแปลกแยก กับการดํารงชีวิตมากที่สุด ในขณะที่ทํางานตามความสามารถและพอใจที่จะรับค่าตอบแทนตามความต้องการหรือความสามารถของแต่ละคน

5 ยุคสังคมคอมมิวนิสต์ เป็นสังคมที่ไร้ชนชั้นหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น เพราะสังคมเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทุกคนทํางานเต็มที่ตามความสามารถและพอใจที่จะรับค่าตอบแทนตามความจําเป็นของตนเอง

6 แนวคิดที่ว่า “คนเป็นผู้สร้างศาสนา ศาสนามิได้สร้างคน” นําไปสู่หลักคิดที่ว่า

(1) ศาสนาคือเครื่องมือในการสร้างความสุขของสังคม

(2) ศาสนาคือความเจริญทางจิตวิญญาณ

(3) ศาสนาคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชน

(4) ศาสนาคือเครื่องมือในการมอมเมาประชาชน

(5) ศาสนาคือเครื่องมือในการสร้างชาติ

ตอบ 4 หน้า 174 175, (คําบรรยาย) Marx กล่าวว่า “คนเป็นผู้สร้างศาสนา ศาสนามิได้สร้างคน”ซึ่งเขามองว่า ศาสนาเป็นวิธีที่คนที่ถูกกดขี่แสดงความรู้สึกออกมา เมื่อหมดหวังที่จะมีความเป็นอยู่ ที่ดีกว่าเดิม ดังนั้นคนที่กดขี่จึงใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการมอมเมาประชาชนหรือเกลี้ยกล่อมให้ทุกคนยอมรับสภาพของตนเอง โดย Marx จะเรียกศาสนาว่าเป็น “ฝืนของประชาชน”

7 “ทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้น” ได้รับอิทธิพลมาจากความวุ่นวายทางการเมืองของประเทศ

(1) อังกฤษ

(2) ฝรั่งเศส

(3) สหรัฐอเมริกา

(4) สเปน

(5) บรัสเซล เบลเยียม

ตอบ 2 หน้า 175 ในช่วงที่มีการปฏิวัติในฝรั่งเศสหลายครั้งนั้น Marx และ Engels ได้ร่วมกันเขียนหนังสือเรื่อง คําประกาศคอมมิวนิสต์ (Communist Manifesto) ขึ้น โดย Max ได้ใช้ความวุ่นวาย ทางการเมืองในช่วงนั้นส่งเสริม “ทฤษฎีการต่อสู้ทางชนชั้น” จนเขาถูกรัฐบาลฝรั่งเศสเนรเทศออกจากกรุงบรัสเซล

8 ตามแนวคิดของ Marx การปฏิวัติจะเกิดขึ้นได้เมื่อ

(1) ระบบทาสได้พัฒนาถึงขั้นที่เจริญสูงสุด

(2) ระบบศักดินาได้พัฒนาถึงขั้นที่เจริญสูงสุด

(3) ระบบทุนนิยมได้พัฒนาถึงขั้นที่เจริญสูงสุด

(4) ระบบคอมมิวนิสต์ได้พัฒนาถึงขั้นที่เจริญสูงสุด

(5) ระบบการเมืองได้พัฒนาถึงขั้นที่เจริญสูงสุด

ตอบ 3 หน้า 190 Max ได้ทํานายอย่างมั่นใจถึงอนาคตของสังคมว่า สังคมทุนนิยมนั้นเมื่อพัฒนาเต็มที่ถึงขั้นที่เจริญสูงสุด จะถูกปฏิวัติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยชนชั้นกรรมาชีพ (กรรมกร) และสังคม จะพัฒนาไปเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ในท้ายที่สุด

9 Marx เชื่อว่าสิ่งที่ทําให้สังคมมีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ คือ

(1) การเมือง

(2) ความขัดแย้ง

(3) เศรษฐกิจ

(4) ความร่วมมือ

(5) ความปรองดอง

ตอบ 2 หน้า 178 Max ได้รับอิทธิพลทางความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมมาจาก “กระบวนการวิภาษวิธี”หรือความเป็นปฏิปักษ์ขัดแย้งของ Friedrich Hegel โดยเขาเชื่อว่า ทุกอย่างในโลกนี้มีความขัดแย้งกันในตัวมันเอง และความขัดแย้งนี้จะช่วยพัฒนาสังคมและประวัติศาสตร์ให้ก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ

10 “ทุนนิยม” เป็นระบบที่เน้นหนักในเรื่องของ

(1) กําไร

(2) การอยู่รอดของสังคม

(3) ความก้าวหน้าทางวิทยาการ

(4) การเกื้อกูลกันของมนุษย์

(5) คุณธรรม

ตอบ 1 หน้า 183, (คําบรรยาย) Marx อธิบายว่า สิ่งที่เป็นหัวใจของระบบทุนนิยมหรือสิ่งที่นายทุนคํานึงถึงคือ กําไรหรือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น โดยนายทุนจะพยายามเพิ่มทุนคงที่หรือเครื่องจักร ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้กําไรลดลง ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาอัตราค่าจ้างให้เพียงพอต่อการประทั้งชีวิต นั่นคือ ทุนที่เปลี่ยนแปลงจะต่ำอยู่เสมอเพื่อให้ได้กําไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง

11 ในสังคมใดที่มนุษย์ในระดับล่าง เช่นกรรมกรจะเกิดความรู้สึกแปลกแยกกับการดํารงชีวิตมากที่สุด

(1) สังคมดึกดําบรรพ์

(2) สังคมทาส

(3) สังคมศักดินา

(4) สังคมทุนนิยม

(5) สังคมคอมมิวนิสต์

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 5 ประกอบ

  1. พลังในการปฏิวัติ เพื่อเปลี่ยนสังคมจาก “ทุนนิยม” ไปสู่สังคมคอมมิวนิสต์ Marx ระบุว่าต้องเป็นพลังของ ชนชั้นใดเท่านั้น

(1) ชาวนาชาวไร่

(2) กรรมกร

(3) กรรมกรเละชาวนาชาวไร่

(4) นายทุนและขุนศึก

(5) ได้ทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 8. ประกอบ

13 การปฏิวัติในประเทศรัสเซีย เกิดขึ้นใน

(1) ปี ค.ศ. 1789

(2) ปี ค.ศ. 1848

(3) ปี ค.ศ. 1917

(4) ปี ค.ศ. 1932

(5) ปี ค.ศ. 1949

ตอบ 3 หน้า 199 ในปี ค.ศ. 1917 นิโคไล เลนิน (Nicolai Lenin) ได้อ้างว่า รัสเซียมีการปฏิวัติซึ่งเป็นการปฏิวัติโดยชนชั้นกรรมาชีพที่เกิดขึ้นตามคําทํานายของมาร์กซ์

14 การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติในประเทศรัสเซีย มีผลกระทบมาจาก

(1) การเมือง

(2) เศรษฐกิจ

(3) สังคม

(4) ข้อ 1 และ 2

(5) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 1 หน้า 202 การปฏิวัติในประเทศรัสเซียเกิดขึ้นจากสาเหตุสําคัญทางการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นธรรม คือความขัดแย้งจากการปกครองของสถาบันกษัตริย์ (กษัตริย์ซาร์) ทําให้รัสเซีย เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองประเทศจากระบบกษัตริย์มาเป็นระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์ในที่สุด

15 การลุกขึ้นมาทําการปฏิวัติในประเทศรัสเซีย Lenin ระบุว่า พลังในการปฏิวัติ คือ

(1) กรรมกร

(2) ชาวนาชาวไร่

(3) กรรมกรบวกชาวนาชาวไร่

(4) นายทุนและขุนศึก

(5) กรรมกรและขุนศึก

ตอบ 3 หน้า 186, 200 Lenin เห็นว่า พลังในการที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติสังคมเพื่อขจัดระบบทุนนิยมก็คือ ชนชั้นกรรมาชีพ (กรรมกร) และชาวนาชาวไร่เข้าร่วมด้วย ส่วน Marx มองว่าพลังในการ ที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติสังคมนั้นจะต้องเป็นชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น

16คุณสมบัติของ “นักปฏิวัติอาชีพ” ตามทัศนะ Lenin

(1) เป็นชนชั้นกรรมาชีพที่มีจํานวนน้อยและจิตสํานึกทางการเมือง

(2) ต้องมีวินัยสูง

(3) เป็นชนชั้นใดก็ได้ที่มีจํานวนน้อยและมีจิตสํานึกทางการเมือง

(4) ข้อ 1 และ 2

(5) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 5 หน้า 203 ในทัศนะของ Lenin นั้น นักปฏิวัติอาชีพหรือชนชั้นปัญญาชนก็คือ ผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็นแกนกลางหรือผู้นําในการปฏิวัติและปลุกจิตสํานึกทางการเมือง ซึ่งนักปฏิวัติอาชีพนี้ไม่จําเป็น ต้องมาจากชนชั้นกรรมาชีพ แต่จะมาจากชนชั้นใดก็ได้ที่มีจิตสํานึกทางการเมือง มุ่งแสวงหาความรู้ในการปฏิวัติ และที่สําคัญคือ จะต้องมีจํานวนน้อยและต้องมีวินัยสูง

17 ในสังคมยุคใดที่ Lenin ระบุว่า สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

(1) ยุคคอมมิวนิสต์

(2) ยุคทุนนิยม

(3) ยุคศักดินา

(4) ยุคทาส

(5) ยุคดึกดําบรรพ์

ตอบ 2 หน้า 205 Lenin เชื่อว่า หากสังคมอยู่ในยุคทุนนิยม สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสงครามเป็นผลมาจากการมีเครื่องมือการผลิตไว้ในครอบครอง นั่นคือ การพัฒนาที่ไม่เท่ากันของระบบทุนนิยมจะทําให้เกิดสงครามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

18 การปฏิวัติในทัศนะของ Lenin แตกต่างไปจาก Max ในข้อใด

(1) ต้องเกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศพร้อม ๆ กัน

(2) ต้องมีเงื่อนไขมาจากเศรษฐกิจ

(3) ต้องเกิดขึ้นที่ละประเทศ

(4) เป็นการปฏิวัติที่เกิดขึ้น

(5) เน้นพลังจากกรรมกร

ตอบ 3 หน้า 206 207 การปฏิวัติในทัศนะของ Lenin แตกต่างไปจาก Marx และ Engels คือการปฏิวัติสามารถเกิดขึ้นในประเทศเดียว (ที่ละประเทศ) ก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน ในหลายประเทศ ภายใต้เงื่อนไขทางการเมือง ไม่จําเป็นต้องมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และการปฏิวัติจะสําเร็จเมื่อมีการใช้ความรุนแรงและใช้กําลังอาวุธอย่างสูงสุด

19 พัฒนาการขั้นตอนสุดท้ายของทุนนิยม ตามทัศนะของ Lenin คือ

(1) ระบบจักรวรรดินิยม

(2) ระบบคอมมิวนิสต์

(3) ระบบศักดินา

(4) ระบบเสรีนิยม

(5) ระบบประชาธิปไตย

ตอบ 1 หน้า 210 – 211 ทฤษฎีจักรวรรดินิยม เป็นแนวคิดของ Lenin ที่ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมกันของระบบเศรษฐกิจและการเมือง โดย Lenin อธิบายว่า ทําไมจึงไม่มีการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพในประเทศทุนนิยมที่เจริญเต็มที่ ซึ่งคําตอบก็คือ ในระบบทุนนิยมนั้นจะมีการสร้างวิธีการลดความรุนแรงของความขัดแย้งในสังคมทุนนิยมลง โดยการส่งความขัดแย้งไปยังอาณานิคมทั่วโลก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาขั้นสุดท้ายของระบบทุนนิยมก็คือระบบจักรวรรดินิยมนั่นเอง

20 “การทําลัทธิ Marx ให้เป็นแบบจีนนั้น” หมายถึง

(1) นําเอาลัทธิ Marx ไปตกแต่งให้เป็นภาษาจีน

(2) นําเอาลัทธิ Marx ไปปรับให้ใช้ได้กับสถานการณ์ในจีนที่เกิดขึ้นจริง

(3) นําเอาลัทธิ Mark มาร่างขึ้นใหม่โดยใช้แนวคิดของ Mao ซึ่งเป็นคนจีน

(4) นําเอาลัทธิ Marx ไปปะปนกับปรัชญาการเมืองของนักปรัชญาจีน เช่น ขงจื้อ เป็นต้น

(5) นําเอาลัทธิ Marx ไปให้คนจีนทั้งประเทศช่วยกันแปลงแก้ไข เพื่อให้เป็นแบบจีนจริง ๆ

ตอบ 2 หน้า 223 “การทําลัทธิ Marx ให้เป็นแบบจีน” ในแนวคิดของเมา เซ ตุง (Mao Tse Tung)หมายถึง การนําเอาลัทธิ Marx ไปปรับให้ใช้ได้กับสถานการณ์ในจีนที่เกิดขึ้นในความเป็นจริง หรือการศึกษาลัทธิ Marx โดยไม่ละเลยเงื่อนไขประวัติศาสตร์และสังคมของจีน มิใช่นําลัทธิ Marx ที่เป็นรูปธรรมที่มองไม่เห็นมาใช้ แต่เป็นลัทธิ Max แบบจีน ๆ ที่คนธรรมดาสามารถเข้าใจได้

21 Mao เชื่อว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นเรื่องของ

(1) การต่อสู้ของปรัชญาในแต่ละยุค

(2) การต่อสู้ของชนชั้น

(3) การต่อสู้ของจิตนิยมกับวัตถุนิยม

(4) ข้อ 1 และ 2 (5) ข้อ 2 และ 3 ตอบ 5 หน้า 224 Mao เชื่อว่า ประวัติศาสตร์เป็นการแสดงออกถึงการต่อสู้ของชนชั้นระหว่างชนชั้นผู้กดขี่กับชนชั้นผู้ถูกกดขี่ และเป็นการแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างจิตนิยมกับวัตถุนิยมอีกด้วย

22 ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุน แก้ไขได้โดย

(1) การปฏิวัติประชาธิปไตย

(2) การปฏิวัติสังคมนิยม

(3) การปฏิวัติประชาชาติ

(4) แก้ไขโดยการแปรเกษตรกรรมให้เป็นแบบรวมหมู่

(5) แก้ไขโดยอาศัยให้แต่ละชนชั้นวิจารณ์ตนเอง

ตอบ 2 หน้า 227 Mao กล่าวว่า ความขัดแย้งที่มีคุณภาพแตกต่างกัน ก็ต้องแก้ด้วยวิธีการที่มีคุณภาพแตกต่างกัน เช่น ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นกรรมาชีพกับชนชั้นนายทุนแก้ด้วยการปฏิวัติ สังคมนิยม, ความขัดแย้งระหว่างมวลประชาชนกับระบอบศักดินาแก้ด้วยการปฏิวัติประชาธิปไตย,ความขัดแย้งระหว่างเมืองขึ้นกับจักรวรรดินิยมแก้ด้วยการปฏิวัติประชาชาติ เป็นต้น

23 การปฏิวัติในจีนตามทัศนะของเมา เซ ตุง มีเป้าหมายอยู่ที่

(1) ล้มล้างนายทุน

(2) ล้มล้างการปกครองของจักรวรรดินิยมต่างชาติ

(3) ล้มล้างพวกปฏิกิริยา

(4) ข้อ 1 และ 2

(5) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 5 หน้า 229 Mao อธิบายว่า เป้าหมายของการปฏิวัติจีน คือ การล้มล้างการปกครองของจักรวรรดินิยมต่างชาติและพวกปฏิกิริยา แต่มิได้ทําลายส่วนหนึ่งของลัทธิทุนนิยม ซึ่งสามารถใช้ต่อต้านจักรวรรดินิยมและระบบฟิวดัล

24 Mao ระบุว่า “สงคราม”

(1) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

(2) เป็นรูปแบบสูงสุดของการต่อสู้

(3) เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้

(4) ถูกทุกข้อ

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 232 “ทฤษฎีอํานาจมาจากปากกระบอกปืน” ของเมา เซ ตุง นั้นเป็นทฤษฎีที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิวัติจีนระหว่างปี ค.ศ. 1930 – 1940 ซึ่งเห็นว่าสงคราม เป็นรูปแบบสูงสุดของการต่อสู้ และสงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะสงครามเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ 25 ทฤษฎีที่เมา เซ ตุง เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิวัติในจีนระหว่างปี ค.ศ. 1930 – 1940 คือ

(1) การปฏิวัติโลก

(2) ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์

(3) สงครามกองโจร

(4) อํานาจมาจากปากกระบอกปืน

(5) เผด็จการประชาธิปไตยของประชาชน

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 24. ประกอบ

 

สํานักอนุรักษนิยม (Conservative)

26 ทัศนะของ Hume ต่อความ “ยุติธรรม”

(1) การปฏิบัติต่อทุกคนตามกฎหมาย

(2) การปฏิบัติต่อทุกคนเหมือน ๆ กัน

(3) การปฏิบัติต่อทุกคนตามความเหมาะสม

(4) การยอมรับในทรัพย์สินส่วนบุคคล

(5) การให้กับทุก ๆ คนหรือไม่ให้ใครเลย

ตอบ 4 หน้า 91 ในทัศนะของ Hume นั้น ความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การยอมรับในสิทธิการมีทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์ส่วนตัว

27 Burke ไม่ต่อต้านการปฏิวัติในข้อใด

(1) การปฏิวัติในฝรั่งเศส

(2) การปฏิวัติในสวีเดน

(3) การปฏิวัติในสเปน

(4) การปฏิวัติในอังกฤษ

(5) การปฏิวัติในเยอรมนี

ตอบ 4 หน้า 94 – 95, 100, (คําบรรยาย) แม้ว่า Burke จะมีแนวคิดต่อต้านการปฏิวัติในฝรั่งเศส โซเวียต จีน และเยอรมนี้ก็ตาม แต่เขาก็เห็นด้วยกับการปฏิวัติอันเรื่องเกียรติในอังกฤษและอเมริกา โดย Burke ได้ให้ทัศนะว่าถ้าในสถานการณ์จําเป็นจริง ๆ แล้วให้มีการปฏิวัติได้แต่ต้องกระทําในรูปของวิวัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไป

28 หลักการที่สํานักอนุรักษนิยมยึดถือ คือ

(1) หลักแห่งความเท่าเทียมกัน

(2) หลักคุณธรรม

(3) หลักเหตุผล

(4) หลักประสบการณ์

(5) หลักจริยธรรม

ตอบ 4 หน้า 85 – 86 หลักการสําคัญของนักคิดในสํานักอนุรักษนิยม (Hume และ Burke) ก็คือการปฏิเสธที่จะยอมรับและเชื่อถือในหลักเหตุผลนิยม โดยหันมาให้ความสําคัญและสนับสนุน ลัทธิประจักษนิยม (Empiricism of Empirical Study) อันหมายถึง การยึดถือหลักประสบการณ์และการสังเกตเป็นสําคัญ

29ข้อใดไม่ใช่ทัศนะของ Burke

(1) ความสามารถของคนไม่เท่ากัน

(2) ประชาชนไม่มีสิทธิต่อต้านรัฐบาล

(3) คัดค้าน “หลักเหตุผลนิยม”

(4) คัดค้านสิทธิที่เป็นนามธรรม

(5) ชนชั้นสูงจะเป็นผู้พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

ตอบ 2 หน้า 86, 96, 98, 100, (คําบรรยาย) ทัศนะของ Burke นอกจากตัวเลือกข้อ 1, 3, 4 และ 5 แล้ว Burke ยังกล่าวอีกว่า เมื่อใดที่รัฐบาลใช้อํานาจไปในทางที่ผิดและนําความเดือดร้อนยุ่งเหยิงมาให้ประชาชนก็อาจปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลได้ นั่นคือ ประชาชนมีสิทธิที่จะต่อต้านรัฐบาลที่กดขี่นั้นเอง

30 รัฐที่ดีในทัศนะของ Hume

(1) รัฐประชาธิปไตย

(2) รัฐที่มีความเข้มแข็งมาก ๆ

(3) รัฐคณาธิปไตย

(4) รัฐเผด็จการที่เมตตาธรรม

(5) รัฐที่สร้างความยุติธรรมและสันติภาพ

ตอบ 5 หน้า 91 รัฐที่ดีในทัศนะของ Hume คือ รัฐที่มีหน้าที่ในการสร้างความยุติธรรมและสันติภาพกับความเป็นระเบียบในสังคมให้เกิดขึ้นได้

31 มาตรฐานทางศีลธรรมเกิดจาก

(1) กฎหมาย

(2) ศาสนา

(3) การเรียนรู้จากสังคมอื่น

(4) ความเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์

(5) ประสบการณ์ของมนุษย์

ตอบ 5 หน้า 88 – 89 Hume เห็นว่า มาตรฐานทางศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นมาจากประสบการณ์ของมนุษย์เอง ซึ่งประสบการณ์นี้จะเป็นเครื่องกําหนดว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรหลีกเลี่ยง อะไรควรรีบรับ ส่วนเหตุผลนั้นเป็นเรื่องที่นั่งคิดขึ้นมาและเป็นเพียงนามธรรมเท่านั้น

32 ข้อใดเป็นข้อสรุปของหน้าที่ “รัฐสภา” ในทัศนะของ Burke

(1) ออกกฎหมาย

(2) ควบคุมรัฐบาล

(3) ตั้งและถอดถอนรัฐบาล

(4) ตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(5) เป็นตัวแทนผลประโยชน์และความดีทั่ว ๆ ไปของชาติ

ตอบ 5 หน้า 101 ในทัศนะของ Burke นั้น สมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา)แต่ละคนไม่ใช่เป็นผู้แทนของเขตเลือกตั้ง แต่ถือว่าเป็นตัวแทนของชาติและผลประโยชน์ของชาติ ดังนั้นรัฐสภา (สภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภา) จึงต้องทําหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาติโดยส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อท้องถิ่นแต่เพื่อความดีทั่ว ๆ ไปของชาติ

33 ในทัศนะของ David Hume “รากเหง้าความเป็นมาของรัฐ” มีที่มาจาก

(1) ความเป็นสัญญาประชาคม

(2) ประโยชน์ของมนุษย์

(3) ความสามารถของมนุษย์ในการคิด

(4) ความรู้สึกและสัญชาตญาณของมนุษย์

(5) การครอบครองและใช้กฎหมายบังคับ

ตอบ 2 หน้า 89 90 ในทัศนะของ Hume นั้น สังคมการเมืองหรือรัฐมีรากเหง้าความเป็นมาจาก

1 “ความจําเป็น” ของมนุษย์ที่จะต้องชํารงรักษาสังคมให้มีอยู่เพื่อความยุติธรรม

2 “ความโน้มเอียงตามธรรมชาติ” ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ของมนุษย์

3 “นิสัย” ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยทําให้เกิดความเคยชินต่อการเคารพเชื่อฟัง

 

สํานักประโยชน์นิยม (The Utilitarians)

34 หลักคิดที่สําคัญของสํานักประโยชน์นิยม

(1) หลักเสรีภาพ

(2) หลักการอยู่อย่างพอเพียง

(3) หลักแห่งความเสมอภาค

(4) หลักประสบการณ์

(5) หลักความสุขสูงสุดของคนหมู่มาก

ตอบ 5 หน้า 138, 142, (คําบรรยาย) หลักคิดที่สําคัญของสํานักประโยชน์นิยมที่ได้นํามาใช้ในการกําหนดนโยบายของรัฐ คือ “หลักการคํานึงถึงความสุขสูงสุดของคนหมู่มาก” หรือ“หลักประโยชน์สูงสุดของคนจํานวนมากที่สุด”

35 รูปแบบของ “รัฐ” ที่ดีที่ “Bentham” สนับสนุน

(1) อํามาตยาธิปไตย

(2) ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี

(3) ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

(4) รัฐบาลสายกลาง

(5) รูปแบบใดก็ได้ที่มีกฎหมายที่ดี

ตอบ 3 หน้า 144 145 Bentham เห็นว่า รัฐที่ดีนั้นควรปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเพราะเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อีกทั้งยังต้องประกอบด้วยกฎหมายที่ดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักประโยชน์นิยมด้วย

36 ทัศนะของ Bentham ต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(1) ให้เลือกตั้งทุกปี

(2) ให้มีการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ปี

(3) เลือกแบบแบ่งเขต ผสมแบบสัดส่วน

(4) ให้มีการเลือกตั้งทุก ๆ 4 ปี

(5) ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจํานวนหนึ่งในสามทุก ๆ 2 ปี

ตอบ 1 หน้า 143 – 145, 152 Bentham ได้เสนอให้รัฐสภามีเพียงสภาเดียว คือ สภาผู้แทนราษฎรโดยต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกปี ซึ่งประชากรเพศชายเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง และจัดให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรปีละครั้ง เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีเวลาพอเพียง ที่จะไปพบราษฎรในท้องถิ่นของตน ส่วนสภาซีเนตหรือวุฒิสภานั้นเขาเห็นว่าไม่มีความจําเป็น และควรยกเลิกไปเสีย

37 ทัศนะของ James Mill ต่อธรรมชาติของมนุษย์

(1) มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

(2) มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพเท่ากัน

(3) มนุษย์ทุกคนมีเหตุผลเท่ากัน

(4) มนุษย์หวังประโยชน์สูงสุด

(5) มนุษย์มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ถ่ายโอนมิได้

ตอบ 4 หน้า 150 – 151, (คําบรรยาย) ในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นั้น James Mill เห็นว่า มนุษย์ทุกคนจะมุ่งแสวงหาผลประโยชน์หรือความสุขให้มากที่สุดในชีวิต แต่มนุษย์ยังไม่สามารถปกครอง ตนเองได้ และในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่ไว้วางใจการปกครองโดยคน ๆ เดียวหรือโดยกลุ่มคนเพราะกลัวเสียผลประโยชน์

38 “การห้ามแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นการปล้นมนุษย์” เป็นทัศนะของใคร

(1) Jeremy Bentham

(2) James Mills

(3) John Stuart Mill

(4) Karl Marx

(5) T.H. Green

ตอบ 3 หน้า 152, 157 – 159, 162 163 แนวความคิดที่สําคัญของ John Stuart Mill ได้แก่

1 เสนอให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้เท่าเทียมกับบุรุษ

2 บุคคลที่ทรยศต่อเพื่อน ที่ไว้วางใจเขาย่อมมีโทษผิด

3 ประโยชน์เป็นเครื่องวัดความดีความชั่วของการกระทํา

4 ให้ความสําคัญในเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างมาก โดยเชื่อว่า “การห้ามแสดงความคิดเห็น ถือว่าเป็นการปล้นมนุษย์”

5 การปกครองควรมี 2 ขั้นตอน คือ การปกครองโดยผ่านผู้แทน และการปกครองโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 6 ให้ความสําคัญกับสิทธิของคนกลุ่มน้อย (Minority Right) โดยเสนอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน

7 ผลของการกระทําเป็นเครื่องตัดสินว่าการกระทํานั้นถูกหรือผิด ฯลฯ

39 การเลือกผู้แทน “แบบสัดส่วน เป็นทัศนะของใคร

(1) Jeremy Bentham

(2) James Mill

(3) John Stuart Mill

(4) John Locke

(5) Thomas Hobbes

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ  38 ประกอบ

40 นักคิดที่เสนอให้สิทธิสตรีเท่าเทียมบุรุษในการใช้สิทธิเลือกตั้ง คือ

(1) Jeremy Bentham

(2) James Mill

(3) John Stuart Mill

(4) Jeremy Bentham & James Mill

(5) James Mill & John Stuart Mill

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 38. ประกอบ

41 Jeremy Bentham และ James MIL มีชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใด

(1) สังคมทาส

(2) สังคมศักดินา

(3) สังคมอุตสาหกรรม

(4) สังคมถึงอุตสาหกรรม

(5) สังคมทุนนิยม

ตอบ 3 หน้า 137 Jeremy Bentham และ James Miแ มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 18 – 19 ซึ่งเป็นสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ที่ส่งผลทําให้เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นในสังคมอังกฤษ คือ ชนชั้นกรรมกรหรือชนชั้นผู้ใช้แรงงาน

 

มองเตสกิเออ (Montesquieu)

42 สาเหตุของการเกิด “สงคราม” ในทัศนะของมองเตสกิเออ

(1) เกิดเมื่อมนุษย์มีความขัดแย้งกัน

(2) เป็นสภาวะของมนุษย์ในธรรมชาติ

(3) เป็นภาวะสงครามของทุก ๆ คนต่อทุก ๆ คน

(4) มนุษย์โดยสัญชาตญาณชอบทําร้ายกัน

(5) เกิดขึ้นภายหลังเมื่อมนุษย์มีสังคมการเมืองแล้ว

ตอบ 5 หน้า 50 – 51 มองเตสกิเออ กล่าวถึงสภาวะสงครามว่าเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ได้เข้าสู่สังคมการเมืองหรือดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้ว ทําให้มนุษย์ลืมธรรมชาติของตนเสีย กล่าวคือ มนุษย์ได้ลืมความอ่อนแอ ความขี้ขลาด และความหวาดกลัวซึ่งเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่ก่อน ดังนั้น สังคมจึงได้กลายเป็นเครื่องมือในการใช้กําลังของมนุษย์

43 มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติในทัศนะของมองเตสกิเออ

(1) ขี้ขลาดและหวาดกลัว

(2) รุกรานซึ่งกันและกัน

(3) มีความสงบสันติ

(4) มีความเสมอภาค

(5) มนุษย์คิดว่าตนเองเหนือกว่าบุคคลอื่น

ตอบ 1 หน้า 49 มองเตสกิเออ เห็นว่า มนุษย์โดยธรรมชาติเป็นสัตว์โลกที่มีความอ่อนแอ ขี้ขลาดและหวาดกลัวเป็นคุณสมบัติประจําตัว ดังนั้นจึงทําให้ไม่มีใครกล้าที่จะรุกรานซึ่งกันและกัน เพราะต่างคนต่างก็หวาดกลัวซึ่งกันและกัน โดยก่อนหน้าที่สังคมจะเกิดขึ้นนั้น แต่ละคนจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวและคิดว่าตนเองด้อยกว่าคนอื่น

44 กฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง

(1) State Law

(2) Civil Law

(3) Rule of Law

(4) Political Law

(5) International Law

ตอบ 4 หน้า 51 มองเตสกิเออ ได้จําแนกกฎหมายที่มนุษย์สร้างหรือบัญญัติขึ้นออกเป็น 3 ประเภท คือ

1 กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) คือ กฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนด ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐ

2 กฎหมายการเมือง (Political Law) คือ กฎเกณฑ์ที่ มนุษย์บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง (ประชาชน)

3 กฎหมายเอกชน (Civil Law) คือ กฎเกณฑ์ที่มนุษย์บัญญัติขึ้นเพื่อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน

45 วิธีการแยกอํานาจ (Separation of Power) เป็นผลดีในด้านใด

(1) การแบ่งงานกันทํา

(2) ประชาชนมีส่วนร่วม

(3) เกิดประสิทธิภาพการบริหาร

(4) การผ่อนปรนการใช้อํานาจ

(5) ด้านความมั่นคงของประเทศ

ตอบ 4 หน้า 58, 62, (คําบรรยาย) มองเตสกิเออ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งรัฐบาลสายกลางเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันในอิสรภาพทางการเมือง โดยจัดให้มีระบบการแบ่งแยกอํานาจ (Separation of Power) และระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลแห่งอํานาจขององค์กรทั้ง 3 ฝ่าย อันได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งทัศนะดังกล่าวนี้จะเป็นผลดีในด้าน การผ่อนปรนการใช้อํานาจปกครอง และยังถือเป็นรากฐานของระบบรัฐสภา ระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งประธานาธิบดี-กึ่งรัฐสภาในปัจจุบัน

46 ความคิดการแยกอํานาจของมองเตสกิเออมาจากการศึกษาระบบการเมืองของประเทศใด

(1) ฝรั่งเศส

(2) อังกฤษ

(3) สหรัฐอเมริกา

(4) สวิตเซอร์แลนด์

(5) กรีกโบราณ

ตอบ 2 หน้า 48 ความคิดทางการเมืองในเรื่องการแยกอํานาจที่มองเตสกิเออเสนอนั้น เป็นผลมาจากการศึกษาระบบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษในขณะนั้น ซึ่งมองเตสกิเออเข้าใจว่าเป็นระบบการแบ่งแยกอํานาจ แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่ามองเตสกิเออเข้าใจผิดในเรื่องนี้

47 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ปัจจุบันใช้ในประเทศใด

(1) อังกฤษ

(2) ฝรั่งเศส

(3) เยอรมนี

(4) สหรัฐอเมริกา

(5) ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ตอบ 4 หน้า 62 หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลแห่งอํานาจ (Check and Balance) ที่มองเตสกิเออเสนอนั้น นับว่าเป็นรากฐานที่สําคัญของระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ที่มีใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

48 การตรวจสอบภายในอํานาจตุลาการของรัฐบาลสายกลางสามารถกระทําได้โดยวิธีใด

(1) การแต่งตั้ง

(2) การคัดเลือก

(3) การเลือกตั้ง

(4) การสอบแข่งขัน

(5) การลงโทษตามกฎหมาย

ตอบ 3 หน้า 60 มองเตสกิเออ เห็นว่า การตรวจสอบภายในอํานาจตุลาการของรัฐบาลสายกลางนั้นสามารถกระทําได้โดยการเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ตุลาการและการให้ทําหน้าที่เป็นคราว ๆ ไปซึ่งถือว่าเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ได้อีกทางหนึ่ง

49 หลักยึดของรัฐบาลสายกลาง คือ

(1) กฎหมายที่ดี

(2) จริยธรรม

(3) เกียรติยศ

(4) เสรีภาพ

(5) อิสรภาพทางการเมือง

ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 45 ประกอบ

50 ดินแดนขนาดกลางเหมาะสําหรับรัฐบาลรูปแบบใดในทัศนะของมองเตสกิเออ

(1) แบบสาธารณรัฐ

(2) แบบกษัตริย์

(3) แบบเผด็จการ

(4) แบบประชาธิปไตย

(5) แบบประธานาธิบดี

ตอบ 2 หน้า 61 มองเตสกิเออ ได้จําแนกรูปรัฐบาลตามหลักดินแดนออกเป็น 3 ประเภท คือ

1 รัฐบาลแบบสาธารณรัฐ เป็นรูปการปกครองที่เหมาะสมกับดินแดนขนาดเล็ก

2 รัฐบาลแบบกษัตริย์ เป็นรูปการปกครองที่เหมาะสมกับดินแดนขนาดกลาง คือ ไม่กว้างใหญ่หรือเล็กจนเกินไป

3 รัฐบาลแบบเผด็จการหรือทรราช เป็นรูปการปกครองที่เหมาะสมกับดินแดนขนาดใหญ่

 

มาเคียเวลลี่

51 มาเคียเวลลี่ ผลิตงานชิ้นสําคัญ คือ

(1) Modern Machine

(2) The Fox

(3) The Prince

(4) Magna Carta

(5) The Element of Law

ตอบ 3 หน้า 1 – 2 มาเคียเวลลี่ เกิดที่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) ในประเทศอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1969โดยเขาได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มทั้งในด้านการเมืองและบทละคร ได้แก่ ผู้ปกครองหรือมุขชน (The Prince), บทสนทนา (The Discourses) เป็นต้น ซึ่งงานเขียนส่วนใหญ่ของมาเคียเวลลี่นั้นเป็นผลิตผลในช่วงที่เขาตกอับหมดอํานาจวาสนาทางการเมือง

52 สาระสําคัญของงานเขียนทางการเมืองมุ่งเน้นในเรื่องใดเป็นพิเศษ

(1) รัฐในอุดมคติ

(2) วิธีการ (Means)

(3) จุดหมายปลายทาง (Ends)

(4) การใช้เล่ห์เหลี่ยม

(5) เสรีภาพของผู้ปกครอง

ตอบ 2 หน้า 2, (คําบรรยาย) มาเคียเวลลี่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปราชญ์ที่สําคัญที่สุดของยุคนวสมัย(Modern Time) โดยเขาเป็นเมธีคนแรกที่บุกเบิกการศึกษาวิชาปรัชญาการเมือง และได้เสนอทัศนะที่มีลักษณะผิดเผกไปจากลักษณะความคิดทางการเมือง (เชิงอุดมคติ) ในสมัยกลาง อย่างชัดเจน ซึ่งจะศึกษาและถ่ายทอดความคิดทางการเมืองในเชิงปรัชญาตามสภาพที่เป็นจริง นอกจากนี้งานเขียนทางการเมืองของเขาส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษสําหรับผู้ปกครอง ในการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาวิธีการ (Means) ที่สามารถปฏิบัติในการที่จะได้มาซึ่งอํานาจ

53 ในทัศนะมาเคียเวลลี่ ผู้ปกครองควรมีขันติเพื่อ

(1) ทบทวนท่าทีของศัตรู

(2) ข่มความรู้สึกที่แท้จริง

(3) รับฟังคําวิจารณ์โดยสุจริตใจ

(4) ให้เกิดความยําเกรง

(5) แสดงความเป็นราชสีห์

ตอบ 3 หน้า 5 ในทัศนะของมาเคียเวลลี่นั้น ผู้ปกครองควรมีขันติเพื่อยอมรับฟังคําวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใจของเหล่าขุนนาง เพราะจะทําให้ได้ทราบถึงความเป็นไปที่แท้จริงของสถานการณ์ต่าง ๆ

54 หากการปฏิรูปหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีแนวโน้มต่อต้านคือ

(1) ทหาร

(2) ขุนนางอํามาตย์

(3) ผู้ที่ได้ประโยชน์จากแบบแผนเก่า

(4) ปัญญาชน

(5) เครือญาติ

ตอบ 3 หน้า 3 มาเคียเวลลี่ กล่าวว่า ผู้ที่ทําการปฏิรูปจะสร้างศัตรูหรือมีแนวโน้มถูกต่อต้านจากผู้ที่เคยได้รับผลประโยชน์จากแบบแผนเก่า ๆ ส่วนผู้ที่ได้ประโยชน์จากระเบียบใหม่ ๆ นั้นอาจจะสนับสนุนผู้ปกครองคนใหม่ แต่การสนับสนุนนั้นยังหาความมั่นคงไม่ได้ อาจเป็นการสนับสนุนเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ เพราะยังไม่เชื่อในความมั่นคงของสิ่งใหม่รวมทั้งผู้ปกครองใหม่มากนัก

55 ตามทัศนะของมาเคียเวลลี่ ศัตรูโดยธรรมชาติสําหรับนักปฏิรูปคือ

(1) ทหารในระบอบเก่า

(2) เหล่าอํามาตย์ขุนนาง

(3) ผู้ที่ได้ประโยชน์จากแบบแผนเก่า

(4) ปัญญาชนประเภทอนุรักษนิยม

(5) อาณาจักรข้างเคียง

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 54 ประกอบ

56 มาเคียเวลลี่สอนว่าคนรอบข้างผู้ปกครองมักชอบ

(1) นินทาผู้ปกครอง

(2) เพ็ดทูลสิ่งที่ผู้ปกครองชอบได้ยิน

(3) แสดงความจงรักภักดีจนเกินเลย

(4) แสวงหาอามิสสินจ้าง

(5) มีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย

ตอบ 2 หน้า 5 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า คนรอบข้างผู้ปกครอง (มุขบุรุษหรือมุขชน) ทั้งพวกขุนนางหรือข้าราชการมักชอบประจบสอพลอ ชอบเพ็ดทูลสิ่งที่ผู้ปกครองชอบได้ยินมากกว่าสิ่งที่ควรจะฟังหรือ ชอบปิดกั้นความจริงที่ผู้ปกครองควรจะทราบ ซึ่งหากผู้ปกครองค้นพบคุณสมบัติดังกล่าวนี้ในตัวข้าราชการผู้ใด ก็ควรที่จะลงโทษหรือกําจัดโดยเร็ว เพราะพวกนี้เองที่จะเป็นผู้ทําลายเสถียรภาพของผู้ปกครอง

57 มาเคียเวลลี่เชื่อว่าปัญหาของรูปแบบการปกครองเฉพาะ เช่น ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตย หรือ ประชาธิปไตย

(1) การไร้เมตตาธรรม

(2) การไม่มีนโยบายที่ชัดเจน

(3) การสนับสนุนตัวบุคคล

(4) การขาดเสถียรภาพ

(5) การเน้นแต่เพียงประสิทธิภาพ

ตอบ 4 หน้า 8 มาเคียเวลลี เชื่อว่า ระบบการปกครองเฉพาะแบบ เช่น ราชาธิปไตย อภิชนาธิปไตยและประชาธิปไตยเป็นสิ่งดี แต่ระบบการปกครองเฉพาะแบบนี้ก็มีข้อบกพร่องที่สําคัญ คือการขาดเสถียรภาพ และความดีของระบบก็มักจะถูกทําลายลงด้วยตัวของมันเองในเวลาไม่นานนัก

58 คําพูดใดเป็นแนวความคิดของมาเคียเวลลี่

(1) ไม่มีผู้ใดใหญ่ค้ำฟ้า

(2) มนุษย์ย่อมรู้จักความพอเหมาะพอดี

(3) ธรรมชาติสร้างให้คนคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่อาจแสวงหาได้

(4) ความรักชาติเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดิน

(5) มนุษย์เป็นสัตว์การเมืองที่ไม่อาจปฏิเสธชุมชนการเมืองได้

ตอบ 3 หน้า 2 มาเคียเวลลี่ กล่าวว่า ความกระหายของมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่ม คนถูกสร้างมาโดยธรรมชาติให้คิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ไม่อาจแสวงหาได้ แต่โดยโชคชะตาแล้วคนจะสมปรารถนาในบางสิ่งเท่านั้น ดังนั้นจิตของคนจึงมีความไม่พอใจชั่วนิรันดร์

59 วาทะสําคัญของมาเคียเวลลี่ คือ

(1) การปกครองโดยประชาชน เพื่อประชาชน และของประชาชน

(2) ทหารแก่ไม่เคยตาย เพียงแต่เลือนหายไปจากความทรงจํา

(3) อนุสาวรีย์แห่งปรีชาชาญย่อมยืนนานกว่าอนุสาวรีย์แห่งอํานาจ

(4) อย่าถามว่าประเทศชาติจะทําอะไรให้ท่าน แต่ควรถามว่าท่านจะทําอะไรให้แก่ประเทศชาติ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 5 (คําบรรยาย) วาทะของบุคคลสําคัญ ๆ มีดังนี้

1 รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน – อับราฮัม ลินคอล์น

2 ทหารแก่ไม่เคยตาย เพียงแต่เลือนหายไปจากความทรงจํา – ดักลาส แมคอาร์เธอร์

3 อนุสาวรีย์แห่งปรีชาชาญย่อมยืนนานกว่าอนุสาวรีย์แห่งอํานาจ – ฟรานซิส เบคอน

4 อย่าถามว่าประเทศชาติจะทําอะไรให้ท่าน แต่ควรถามว่าท่านจะทําอะไรให้แก่ประเทศชาติ –

จอห์น เอฟ. เคนเนดี

60 ตามทัศนะของมาเคียเวลลี่ หนทางในการรักษาไว้ซึ่งอํานาจสําหรับผู้ที่ขึ้นสู่อํานาจด้วยการสืบสันตติวงศ์ คือ

(1) ใช้กําลังเข้าจัดการกับผู้แข็งข้อ

(2) การใช้เมตตาธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเสมอหน้ากัน

(3) การใช้นโยบายที่ถูกต้องในการปกครองประเทศ

(4) มีการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย

(5) การดําเนินรอยตามแบบแผนประเพณีดังเดิม

ตอบ 5 หน้า 3 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า สิ่งฉลาดที่ผู้ปกครองที่ขึ้นสู่บัลลังก์ด้วยการสืบสันตติวงศ์ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง คือ การรักษาแบบแผนประเพณีดั้งเดิมของประเทศไว้ อย่าพยายามเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ขนบธรรมเนียมของเดิมเสียใหม่ ทั้งนี้เพราะสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมนั้นสนับสนุนการครองอํานาจอันชอบธรรมของผู้ปกครองเป็นอย่างดีอยู่แล้ว

61 มุขบุรุษต้องมีคุณสมบัติของสุนัขจิ้งจอก เพราะ

(1) ต้องมีพรรคพวก

(2) ต้องมีความเฉลียวฉลาด

(3) ต้องมีความเย่อหยิ่ง

(4) ต้องรักษาสัจจะ

(5) ต้องทําร้ายผู้อื่นลับหลัง

ตอบ 2 หน้า 7 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า ผู้ปกครองหรือมุขบุรุษควรมีคุณสมบัติแห่งจิ้งจอกและราชสีห์รวมเข้าไว้ด้วยกัน กล่าวคือ ผู้ปกครองควรมีความเฉลียวฉลาดดุจดังสุนัขจิ้งจอก และมีความเข้มแข็งอย่างราชสีห์ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสามารถผจญกับเล่ห์เหลี่ยมและปราบปรามผู้ที่ตนปกครองได้นั่นเอง

62 ในทัศนะของมาเคียเวลลี มุขบุรุษต้องเล่นการเมืองเพื่อ

(1) รักษาไว้ซึ่งอํานาจของตนเอง

(2) เพื่อสร้างความชอบธรรม

(3) เพื่อขยายฐานอํานาจ

(4) ข้อ 2 และ 3

(5) ข้อ 1 และ 3

ตอบ 5 หน้า 9 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า การเมืองเป็นเรื่องของอํานาจ นักการเมืองปรารถนาที่จะได้มาหรือผดุงรักษาไว้ซึ่งอํานาจ ดังนั้นจุดประสงค์ที่ผู้ปกครองหรือมุขบุรุษต้องเข้ามาเล่นการเมือง ก็เพื่อการรักษาไว้ซึ่งอํานาจของตนหรือเพื่อการเพิ่มขยายฐานอํานาจทางการเมืองโดยเฉพาะ

63 ทหารรับจ้างมีปัญหาเรื่องความสวามิภักดิ์ เพราะ

(1) ขาดประสิทธิภาพ

(2) ไม่ใช่คนท้องถิ่น

(3) เห็นแก่อามิสสินจ้าง

(4) ถูกแทรกแซงได้ง่าย

(5) ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ตอบ 3 หน้า 4 มาเคียเวลลี่ เห็นว่า กองทัพที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยทหารประจําการหรือทหารเกณฑ์ไม่ใช่ทหารรับจ้าง เพราะทหารเกณฑ์เท่านั้นที่จะมีความกล้าหาญและพร้อมจะสละชีวิตในสมรภูมิ ส่วนทหารรับจ้างมักจะมีปัญหาเรื่องความสวามิภักดิ์เนื่องจากเห็นแก่อามิสสินจ้างมากกว่าหน้าที่ในสมรภูมิ ดังนั้นแทนที่จะส่งเสริมอํานาจผู้ปกครอง กลับจะทําลายอํานาจของผู้ปกครองในที่สุด

 

ฮอบส์

64 ในสภาวะธรรมชาติ ฮอบส์เชื่อว่าสังคมการเมือง

(1) ยังไม่เกิดขึ้น

(2) มีแต่การแก่งแย่งชิงดี

(3) ปราศจากกฎหมาย

(4) เต็มไปด้วยนักเลงการเมือง

(5) ขาดความเข้มแข็ง

ตอบ 1 หน้า 17 – 20 สภาวะธรรมชาติในทัศนะของฮอบส์ หมายถึง สภาวะที่ปราศจากรัฐบาลซึ่งอาจจะเป็นสภาวะก่อนที่จะเกิดสังคมการเมือง หรือเป็นสภาวะที่ยังไม่มีผู้ปกครองที่มีอํานาจ ที่แท้จริงในบ้านเมือง โดยในสภาวะธรรมชาตินั้นทุกคนจะมีสิทธิเสรีภาพ และมีอิสรภาพที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อตอบสนองความต้องการของตน แต่เมื่อมีความต้องการในสิ่งเดียวกัน ปัญหาการแบ่งปันจึงเกิดขึ้น ทําให้มนุษย์ต้องแข่งขันกันแสวงหาอํานาจเหนือคนอื่นอยู่ร่ำไปจนนําไปสู่ “สภาวะสงคราม” ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในที่สุด

65 ฮอบส์เชื่อว่ามนุษย์เราสมัครใจมอบอํานาจให้แก่ผู้อื่น เพราะ

(1) เป็นธรรมชาติของการเมือง

(2) ต้องการป้องกันตนเองจากภัยภายนอก

(3) เพื่อพิทักษ์เสรีภาพ

(4) เพื่อยุติความทะเยอทะยานของผู้มีอํานาจ

(5) เป็นความประสงค์ของพระเจ้า

ตอบ 2 หน้า 21 ฮอบส์ เชื่อว่า การที่มนุษย์สมัครใจยอมมอบอํานาจให้แก่ผู้อื่นนั้น เป็นเพราะว่ามนุษย์ต้องการป้องกันตนเองจากการรุกรานจากภายนอก และต้องการป้องกันไม่ให้มนุษย์ทําอันตรายต่อกันและกัน

66 ผลอะไรจะเกิดขึ้นตามมา หากผู้ปกครองถึงแก่กรรมลงภายหลังที่สัญญาประชาคมได้กระทําไปแล้ว

(1) สิ้นสุดสัญญา สังคม และรัฐ

(2) สัญญายังคงผูกมัดคู่สัญญา

(3) สัญญาที่ผูกมัดก็หมดโดยปริยาย

(4) เสียงจํานวนมากสามารถแก้ไขสัญญาเดิมได้

(5) เลือกตั้งผู้ปกครองใหม่แทนคนเก่า

ตอบ 1 หน้า 22 – 24 ฮอบส์ เห็นว่า การจัดตั้งรัฐเป็นผลมาจากการทําสัญญาประชาคม ซึ่งองค์อธิปัตย์จะมีฐานะเป็นคนธรรมดา (Natural Person) และเป็นคนสมมุติ (Artificial Person) โดยฮอบส์ ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างสังคม รัฐ และรัฐบาลออกจากกัน ดังนั้นถ้าไม่มีคนธรรมดา (ผู้ปกครองหรือองค์อธิปัตย์) ที่มีอํานาจบังคับใช้เจตนารมณ์แล้ว ก็ย่อมจะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสังคม และรัฐ มนุษย์ก็จะกลับไปสู่สภาวะธรรมชาติเหมือนเดิม

67 คําว่า “ความยุติธรรม และ อยุติธรรม” ใช้เกณฑ์อะไรเป็นเครื่องตัดสิน

(1) กฎหมาย

(2) ผลประโยชน์ส่วนรวม

(3) สัญญา

(4) ความสามัคคี

(5) ความชอบธรรม

ตอบ 3 หน้า 26 ในทัศนะของฮอบส์นั้น ความยุติธรรมหรืออยุติธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มีการทําสัญญาประชาคมแล้ว กล่าวคือ เมื่อได้ทําสัญญากันแล้ว ผู้ละเมิดสัญญาหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็คือความอยุติธรรม ส่วนความยุติธรรมก็คือสิ่งที่ไม่อยุติธรรมหรือการปฏิบัติตามสัญญานั่นเอง

68 “สภาวะสงคราม” เกิดขึ้น ณ ที่ใด

(1) สภาพธรรมชาติ

(2) สังคมการเมือง

(3) สังคมบุพกาล

(4) สังคมสมัยใหม่

(5) สังคมเกิดจากสัญญา

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 64 ประกอบ

69 เมื่อทําสัญญาประชาคมแล้ว ผู้ใต้ปกครองสามารถทําอะไรได้บ้าง

(1) เปลี่ยนตัวผู้ปกครอง

(2) การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งคราว

(3) การไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นบางครั้ง

(4) การถอดถอนองค์อธิปัตย์

(5) การบอกเลิกสัญญาที่ทําไปแล้ว

ตอบ 5 หน้า 24, (คําบรรยาย) ฮอบส์ อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงหรือถอดถอนองค์อธิปัตย์นั้นแม้จะกระทํามิได้ แต่ประชาชนในฐานะผู้ใต้ปกครองก็มีสิทธิขัดขืนต่อองค์อธิปัตย์ได้ นั่นคือ เมื่อประชาชนตกอยู่ในสภาวะอันตรายเนื่องด้วยองค์อธิปัตย์จะทําลายชีวิตของตนเองแล้ว การใช้สิทธิตามธรรมชาติเพื่อการคุ้มครองตนเองของมนุษย์ย่อมกระทําได้ ทั้งนี้โดยการร่วมกันบอกเลิกสัญญาที่ทําไปแล้วเพื่อเริ่มต้นทําสัญญากันใหม่

70 ฮอบส์เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงกระตุ้น 2 ประการ คือ

(1) กิเลสและตัณหา

(2) ความอยากและความไม่อยาก

(3) การเคลื่อนไหวและการหยุดนิ่ง

(4) ความรุนแรงและความสงบ

(5) โลกียธรรมและโลกุตรธรรม

ตอบ 2 หน้า 16 ฮอบส์ เชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากแรงกระตุ้นภายใน 2 ประเภท คือ

1 ความอยากหรือความต้องการ (Appetite/Desire)

2 ความไม่อยากหรือความไม่ต้องการ (Aversion) นอกจากนี้ความรักหรือความเกลียด ความดีหรือความชั่ว ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดจากแรงกระตุ้นทั้ง 2 ประเภทนี้เช่นเดียวกัน 3 ล็อค

71 ล็อคเห็นว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลเกิดจาก

(1) การถ่ายโอนเป็นมรดกตกทอด

(2) การประกาศความเป็นเจ้าของ

(3) การยอมรับความเป็นเจ้าของของผู้ใดผู้หนึ่งโดยผู้อื่น

(4) การใช้แรงงานต่อสิ่งของนั้น ๆ

(5) การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมาย

ตอบ 4 หน้า 34 ล็อค เห็นว่า สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ตามธรรมชาติในโลกนี้ทั้งหมดเป็นของทุกคน(ชาวโลกทั้งมวล) หรือทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินร่วมกัน โดยแต่ละคนสามารถมีกรรมสิทธิ์ ในทรัพย์สินส่วนตัวหรือส่วนบุคคล (Private Property) ได้ ก็ต่อเมื่อเขาได้ใช้แรงงานจากร่างกาย เคลื่อนย้ายหรือเก็บเกี่ยวของสิ่งนั้น รวมทั้งในการสะสมทรัพย์สินก็จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นด้วย

72 ล็อคเห็นว่าสัญญาประชาคมเกิดขึ้นโดย

(1) ผู้ที่เข้มแข็งกว่าหยิบยื่นให้

(2) การตกลงทําสัญญาสันติภาพ

(3) อัตโนมัติตามสภาวะธรรมชาติ

(4) ความเกรงกลัวต่อภัยคุกคามจากภายนอก

(5) การยินยอมสมัครใจเพื่อการดํารงอยู่ร่วมกัน

ตอบ 5 หน้า 36 ล็อค เห็นว่า การทําสัญญาประชาคมเพื่อการดํารงอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือประชาคมเดียวกันนั้น จะเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือความยินยอมของทุกคน โดยทุกคนมุ่งหวังที่จะดํารงชีวิตอย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีความสงบสุขในการใช้ทรัพย์สินของตน อย่างมั่นคง และเป็นความมั่นคงที่ยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่ไม่เข้าร่วม

73 “สภาวะสงคราม” ในทัศนะของล็อค หมายถึง

(1) ความขัดแย้งทําลายเสรีภาพ

(2) สงครามระหว่างรัฐ

(3) การใช้กําลังเข้ายึดอํานาจ

(4) สภาพที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตามธรรมชาติ

(5) ความขัดแย้งระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง

ตอบ 1 หน้า 35 ล็อค เห็นว่า ข้อบกพร่องของสภาวะธรรมชาติเป็นสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งจนกระทั่งนําไปสู่ “สภาวะสงคราม” ซึ่งจะทําลายเสรีภาพของมนุษย์ในที่สุด

74 หากรัฐบาลถูกยุบ ประชาชนจะต้องทําอะไรในอันดับต่อไป

(1) ทําสัญญาก่อตั้งสังคมใหม่

(2) เลือกตั้งรัฐบาลใหม่

(3) ดูแลความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

(4) ใช้สิทธิพิเศษ

(5) ใช้อํานาจสหพันธ์

ตอบ 2 หน้า 38, 43, (คําบรรยาย) ล็อค กล่าวว่า รัฐบาลกับสังคมไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลสามารถกระทําได้โดยไม่กระทบต่อสังคม ดังนั้นหากรัฐบาลถูกยุบ ประชาชนต้องทําการเลือกตั้งหรือสถาปนารัฐบาลขึ้นใหม่ ที่เรียกว่าเปลี่ยนความยินยอม ซึ่งต้องเป็นไปตามเสียงข้างมากเท่านั้น

75 ผู้ที่ได้รับความยินยอมจากเสียงข้างมากของประชาชนตามหลักแห่งสัญญาประชาคม คือผู้ใด

(1) นิติบัญญัติ

(2) บริหาร

(3) ตุลาการ

(4) ทรัสตรี

(5) องค์อธิปัตย์

ตอบ 2 หน้า 36 – 38 ตามหลักการแห่งสัญญาประชาคมนั้น ล็อค อธิบายว่า การสถาปนารัฐบาลถือว่าเป็นเรื่องของการให้ความยินยอมเช่นเดียวกับการสถาปนาสังคมการเมืองหรือรัฐ กล่าวคือ การสถาปนารัฐจะเป็นไปในลักษณะของการให้ความยินยอมโดยเอกฉันท์ ส่วนการสถาปนารัฐบาล(ฝ่ายบริหาร) นั้นจะเป็นไปในลักษณะของการให้ความยินยอมโดยเสียงข้างมากของประชาชน

76 ใครเป็นเจ้าของสรรพสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติในโลกนี้

(1) พระผู้เป็นเจ้า

(2) ชาวโลกทั้งมวล

(3) รัฐบาลของแต่ละประเทศ

(4) องค์การสหประชาชาติ

(5) ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 71. ประกอบ

77 ทัศนะของล็อคต่อทรัพย์สิน

(1) ยอมรับทรัพย์สินส่วนบุคคล (Private Property)

(2) ต่อต้านทรัพย์สินส่วนบุคคล

(3) ทรัพย์สินส่วนบุคคลเกิดเมื่อมีกฎหมาย

(4) ทรัพย์สินส่วนบุคคลเกิดเมื่อมีสังคมการเมือง

(5) ทรัพย์สินส่วนบุคคลเป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันของมนุษย์

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 71 ประกอบ

78 สภาวะแห่งความเสมอภาคในสภาวะธรรมชาติ หมายถึง ความเท่าเทียมกันในด้านใด

(1) ความเป็นมนุษย์

(2) ร่างกายและจิตใจ

(3) ความดีงาม

(4) ความมีเหตุผล

(5) สิทธิและอํานาจ

ตอบ 5 หน้า 33 ในทัศนะของล็อคนั้น มนุษย์ในสภาวะธรรมชาติมีลักษณะที่สําคัญอยู่ 2 ประการ คือ

1 สภาวะแห่งเสรีภาพอันสมบูรณ์ หมายถึง ทุกคนมีอิสระเสรีอย่างเต็มเปี่ยมที่จะกระทําสิ่งใด ๆไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพย์สินหรือร่างกายของเขาตามที่เขาเห็นว่าเหมาะสมภายใต้กฎธรรมชาติโดยไม่จําเป็นต้องขออนุญาตหรือขึ้นอยู่กับเจตจํานงของผู้อื่น

2 สภาวะแห่งความเสมอภาค หมายถึง ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสิทธิและอํานาจ โดยที่ อํานาจและสิทธิทั้งหมดอยู่ที่บุคคลแต่ละคน เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกัน จึงไม่มีผู้ใดมีอํานาจหรือสิทธิเหนือผู้อื่น

79 ข้อใดเป็นการแสดงออกโดยชัดแจ้ง (Express Consent) ในการทําสัญญาประชาคม

(1) การยอมอ่อนข้อต่อเสียงข้างน้อย

(2) การใช้สิทธิเลือกตั้ง

(3) การอาศัยอยู่ในสังคม

(4) การได้ประโยชน์จากสังคม

(5) การไม่มีความขัดแย้ง

ตอบ 2 หน้า 37 ล็อค เห็นว่า การให้ความยินยอมมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1 การให้ความยินยอม โดยชัดแจ้ง (Express Consent) เป็นการแสดงความสมัครใจหรือความยินยอมออกมาให้ปรากฏ โดยที่คนอื่นสามารถรู้เห็นได้ เช่น การยินยอมที่จะอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การยินยอมต่อเสียงของฝ่ายข้างมาก และการใช้สิทธิเลือกตั้ง

2 การให้ความยินยอมโดยปริยาย (Tacit Consent) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอาศัยอยู่ในสังคมและได้รับประโยชน์จากสังคม เช่น บริการสาธารณะต่าง ๆ

80 รัฐบาลเกิดเมื่อใดในทัศนะของล็อค

(1) เมื่อมีสัญญาประชาคม

(2) เมื่อประชาชนเลือกตัวแทนไปทําหน้าที่นิติบัญญัติ

(3) เมื่อเสียงข้างมากในองค์กรนิติบัญญัติยกอํานาจสูงสุดให้แก่องค์กรอื่น

(4) เมื่อมีกฎหมาย

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 5 หน้า 38 ล็อค เห็นว่า การสถาปนารัฐบาลนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายเสียงข้างมากในสังคมตกลงที่จะยกอํานาจสูงสุดให้แก่องค์กรหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่คู่สัญญา แต่จะอยู่ในฐานะเป็นตัวแทนทําหน้าที่ให้แก่สังคมเป็นส่วนรวม

81 ข้อใดเป็นแนวความคิดของล็อค

(1) คนคือสัตว์การเมือง

(2) มนุษย์เกิดมาพร้อมความป่าเถื่อน

(3) มนุษย์มีเหตุผลและมีเมตตาธรรม

(4) ไม่มีสังคมใดที่มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์

(5) ความเสมอภาคได้มาด้วยการต่อสู้

ตอบ 3 หน้า 33 ล็อค เห็นว่า โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์มีคุณสมบัติประจําตัว คือ ความมีเหตุผลอันเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ทุกคน ซึ่งนอกจากความมีเหตุผลแล้วมนุษย์ยังมีความเมตตาธรรม ใฝ่สันติ และสุขุมรอบคอบอีกด้วย

 

รุสโซ

82 สิ่งซึ่งมนุษย์ได้มาทดแทนกับการสูญเสียความบริสุทธิ์และความดีงามในสังคมการเมืองนั้นคืออะไร

(1) ความเสมอภาค

(2) สันติภาพ

(3) เสรีภาพทางการเมือง

(4) ความปลอดภัย

(5) ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

ตอบ 5 หน้า 69 – 70, (คําบรรยาย) รุสโซ เห็นว่า การเกิดสังคมการเมืองเป็นผลมาจากสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความสมบูรณ์โดยการอาศัยอยู่ร่วมกัน แม้ว่าจะมีส่วนทําลายความบริสุทธิ์ และความดีงามของมนุษย์ก็ตาม แต่สิ่งที่มนุษย์ได้รับการทดแทนจากการสูญเสียความบริสุทธิ์และความดีงามในสังคมการเมืองสมัยใหม่นั้นก็คือ ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

83 “การเสียความบริสุทธิ์ของมนุษย์”

(1) สังคมธรรมชาติ

(2) สังคมการเมือง

(3) สังคมเมือง

(4) สังคมที่พัฒนาแล้ว

(5) สังคมบุพกาล

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 82 ประกอบ

84 สิ่งที่ถือว่าเป็น “ความไม่เท่าเทียมกันในสภาวะธรรมชาติ”

(1) ร่างกาย

(2) เสรีภาพ

(3) ทรัพย์สิน

(4) ความเสมอภาค

(5) ความปลอดภัยในชีวิต

ตอบ 1 หน้า 69, 75 สภาวะธรรมชาติในทัศนะของรุสโซนั้น เป็นสภาวะที่มีแต่สันติภาพมนุษย์มีเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างบริบูรณ์เท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ ก็มีความไม่เท่าเทียมกันโดยธรรมชาติอยู่บ้างบางประการ เช่น ความแข็งแรงของร่างกายความมากน้อยของอายุ เพศ พละกําลัง ความสามารถของสติปัญญา เป็นต้น

85 มนุษย์สามารถสนองตอบต่อสัญชาตญาณที่ต้องการความสมบูรณ์ได้โดยวิธีใด

(1) การแข่งขันระหว่างกัน

(2) การร่วมมือระหว่างกัน

(3) การดํารงชีพแบบต่างคนต่างอยู่

(4) การทําสัญญาประชาคม

(5) การทําอะไรตามใจปรารถนา

ตอบ 2 หน้า 69 รุสโซ อธิบายว่า ความสมบูรณ์นั้นมนุษย์หาได้จากการร่วมมือหรือการพึ่งพิงบุคคลอื่นดังนั้นการสนองตอบต่อสัญชาตญาณที่มนุษย์ต้องการความสมบูรณ์ก็คือ การร่วมมือระหว่างกันนั่นเอง

86 แนวความคิดใดที่ไม่ใช่แนวคิดของรุสโซ

(1) สัญญาประชาคม

(2) เสรีภาพและความเสมอภาค

(3) เจตจํานงทั่วไป

(4) สุนัขจิ้งจอกกับราชสีห์

(5) ความเน่าเฟะของวิทยาศาสตร์

ตอบ 4 หน้า 69 – 77, (คําบรรยาย) แนวความคิดที่สําคัญของรุสโซ ได้แก่

1การเกิดระบบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนตัว จะนําไปสู่ความไม่เสมอภาคในหมู่มนุษย์

2 มนุษย์เราเกิดมาย่อมใฝ่หาเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

3 การปฏิเสธเสรีภาพ คือ การปฏิเสธในการแยกแยะสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ถูก

4 มนุษย์เราเกิดมาถูกจองจําในอาณาจักรแห่งความคิด

5 คนจะยินดีอยู่ในรัฐมากขึ้นเมื่อมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายมากขึ้น

6 การทําสัญญาประชาคมจะก่อให้เกิดเสรีภาพ (แบบใหม่) และความเสมอภาคขึ้น

7 เจตจํานงทั่วไปคือเจตจํานงของคนทุกคน

8 ความเน่าเฟะของวิทยาศาสตร์ในทํานองว่าความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะและวิทยาศาสตร์จะทําให้คนหนีไกลออกไปจากธรรมชาติ เป็นต้น

87 ผู้เป็นเจ้าของหรือทรงไว้ซึ่งอํานาจอธิปไตยจะมีโอกาสใช้อํานาจนี้ของตนเมื่อใด

(1) เป็นรัฐบาล

(2) บัญญัติกฎหมาย

(3) ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

(4) เปลี่ยนแปลงรัฐบาล

(5) ทําสัญญาประชาคม

ตอบ 2 หน้า 78 รุสโซ เห็นว่า อํานาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทั้งหมด (ประชาชนทั้งมวล)และประชาชนสามารถใช้อํานาจอธิปไตยนี้ได้โดยการทําหน้าที่บัญญัติกฎหมาย เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนั้นประชาชนมีอํานาจเต็มที่ไม่ต้องเชื่อฟังใคร

88 ข้อใดเป็นผลงานของรุสโซ

(1) Social Contract และ The Prince

(2) Emile และ Das Capital

(3) The Spirit of the Laws

(4) Confessions และ The Old Regime

(5) Social Contract และ Emile

ตอบ 5 หน้า 66 – 67 ผลงานที่สําคัญของรุสโซ ได้แก่

1 The Origin of Inequality

2 Political Economy

3 La Nouvelle Heloise

4 Social Contract

5 Emile

6 Confessions the

7 Dialogues

8 Constitution for Corsica

9 Consideration on the Government of Poland

89 “มนุษย์ในสังคมอารยะเป็นทาสที่ถูกจองจําอยู่ในจักรวรรดิแห่งความคิด (The Empire of Opinion) ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง” ข้อความที่ขีดเส้นใต้ หมายถึงอะไร

(1) ผลประโยชน์ส่วนรวม

(2) การคํานึงถึงผลประโยชน์ผู้อื่น

(3) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

(4) การไม่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

(5) พฤติกรรมของเราถูกกําหนดโดยบุคคลอื่น ๆ

ตอบ 3 หน้า 72 ในทัศนะเกี่ยวกับความเป็นทาสนั้น รุสโซ เห็นว่า ทั้งผู้กดขี่และถูกกดขี่ต่างก็อยู่ในเครื่องพันธนาการเช่นกัน ซึ่งพวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และต่างก็ตกอยู่ในหลุมพราง ของกันและกัน นั่นคือ มนุษย์ในสังคมอารยะเป็นทาสที่ถูกจองจําอยู่ในจักรวรรดิแห่งความคิด (The Empire of Opinion) ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง

90 รุสโซเห็นว่าอุปสรรคสําคัญต่อการบรรลุเจตจํานงทั่วไป คือ

(1) สัญญาประชาคมที่บกพร่อง

(2) การมีผู้ปกครองที่ไม่เป็นธรรม

(3) การยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนตน

(4) การละเมิดสัญญาแต่ฝ่ายเดียว

(5) การใช้ความรุนแรงเข้าจัดการปัญหา

ตอบ 3 หน้า 75, 77 รุสโซ เห็นว่า เจตจํานงทั่วไปเป็นเจตจํานงที่แสดงออกเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือผลประโยชน์ของคนทุกคนเป็นหลัก ดังนั้นใครก็ตามที่มีความเห็นแตกต่างจาก เจตจํานงทั่วไปย่อมแสดงว่าเขาได้หลงผิดไป เพราะตกอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ส่วนตัวครอบงํา ซึ่งรุสโซเรียกว่าเกิดเจตจํานงเฉพาะส่วนนั่นเอง

 

เฮเกล

  1. แนวความคิดเรื่อง “รัฐ” ของเฮเกล ในระยะต่อมาถูกนํามาตีความเพื่อสนับสนุนการเมืองการปกครอง ระบอบใดในสังคม

(1) อํานาจนิยม

(2) ประชาธิปไตยทางตรง

(3) ประชาธิปไตยทางอ้อม

(4) อภิชนาธิปไตย

(5) คอมมิวนิสต์

ตอบ 1 หน้า 132 133 ในปัจจุบันแนวความคิดเรื่องรัฐของเฮเกลนั้น มีอิทธิพลต่อระบบการเมืองของโลกพอสมควร โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาที่ใช้ระบอบการปกครองแบบอํานาจนิยม

92 “รัฐธรรมนูญแห่งรัฐ”

(1) เจตจํานงของกฎหมาย

(2) ที่มาแห่งอํานาจอธิปไตย

(3) ตัวแทนจิตวิสัย (Subject Spirit)

(4) ตัวแทนจิตโลก (World Spirit)

(5) การประนีประนอมผลประโยชน์

ตอบ 4 หน้า 122 เฮเกล อธิบายว่า รัฐธรรมนูญแห่งรัฐเป็นตัวแทนจิตโลก (World Spirit) และเป็นองค์อินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิต (Organism) ในกระบวนการพัฒนาอันเป็นการแสดงตัวของจิต (Idea) ซึ่งผู้ทําหน้าที่นิติบัญญัติที่ผ่านหรือตรากฎหมายออกมานั้น จะเป็นเพียงการดําเนินงานเพื่อให้รัฐธรรมนูญก้าวหน้าหรือพัฒนาไปสู่เป้าหมายของจิตโลกเท่านั้น

93 ความคิด (Idea) ของรัฐ แสดงให้เห็นได้โดยผ่านสถาบันใดของรัฐ

(1) กฎหมาย

(2) ผู้แทนราษฎร

(3) สภานิติบัญญัติ

(4) กฎหมายรัฐธรรมนูญ

(5) เจตจํานงทั่วไป

ตอบ 4 หน้า 132 เฮเกล อธิบายว่า ความคิด (Idea) ของรัฐจะแสดงออกมาให้เห็นในกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐ กฎหมายระหว่างประเทศ และประวัติศาสตร์โลก โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นถือได้ว่าเป็นสถาบันสูงสุดที่กําหนดรูปแบบของสถาบันการเมืองของแต่ละประเทศ

94 วิธีการใดที่สามารถแก้ไขความเสื่อมทราม (Corruption) อันเป็นผลจากการมีสันติภาพอันถาวร (1) การทําสงคราม

(2) การเปลี่ยนระบบบริหาร

(3) การแก้ไขสนธิสัญญา

(4) การปฏิรูปโครงสร้าง

(5) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเป็นครั้งคราว

ตอบ 1 หน้า 130 เฮเกล เห็นว่า สงครามระหว่างรัฐคือปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นเสมือนตัวเร่งไปสู่สภาวะใหม่ที่ดีกว่า โดยช่วยขจัดฝ่ายที่เก่าแก่และล้าสมัยให้หมดสิ้นไป แล้วเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เข้มแข็งกว่าเข้ามาแทนที่ นอกจากนี้การทําสงครามยังเป็นวิธีการที่สามารถแก้ไขความเสื่อมทราม (Corruption) อันเป็นผลจากการมีสันติภาพอันถาวรอีกด้วย

95 “รัฐ”

(1) จิตร่วม

(2) องค์อินทรีย์

(3) สิ่งที่มีเหตุผลสูงสุด

(4) ข้อ 1 และ 2

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 หน้า 118 ในทัศนะของเฮเกลนั้น รัฐถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีเหตุผลสูงสุด (Supreme Rational)เพราะรัฐมีจุดมุ่งหมายเป็นของตนเองและมีเงื่อนไขของความเป็นจริงมากกว่าครอบครัวและสังคมพลเรือน นอกจากนี้รัฐยังเป็นองค์อินทรีย์ (ส่วนรวม) ที่ประกอบขึ้นจากส่วนย่อย (สังคมพลเรือน) ทั้งหมด หรือเป็นจิตร่วมหรือจิตภววิสัย หรือเป็นจิตร่วมของประชาชาติที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของสังคมทั้งหมดและครอบคลุมมนุษย์ผู้เป็นสมาชิกทุกคนด้วย

96 ภาวะผสมผสาน (Synthesis) ระหว่างความรักและการแข่งขันนั้นเป็นอะไร

(1) ความสุขที่ถาวร

(2) ความตื่นเต้นเร้าใจ

(3) ความมีเอกภาพ

(4) ความมีเหตุมีผล

(5) ความจงรักภักดี

ตอบ 4 หน้า 116 – 117, 121 ตามแนวคิดเรื่องกระบวนการวิภาษวิธีของเฮเกลนั้น รัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างครอบครัว (ความรัก) ซึ่งเป็น Thesis กับสังคมพลเรือน (การแข่งขัน) ซึ่งเป็น Antithesis ดังนั้นรัฐจึงถือได้ว่าเป็นภาวะผสมผสาน (Synthesis) ซึ่งมีความสมบูรณ์กว่า โดยจะมีเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินความสมบูรณ์นี้ก็คือ ความมีเหตุมีผลและเสรีภาพ

 

ฟาสซิสต์และนาซี

97 หลักการที่สําคัญในประเด็นใดต่อไปนี้ที่ฟาสซิสต์ต่างจากนาซี

(1) ชาติ

(2) เชื้อชาติ

(3) รัฐ

(4) ผู้นํา

(5) ประชาชน

ตอบ 1 (คําบรรยาย) ลัทธิฟาสซิสต์และลัทธินาซีมีหลักการสําคัญที่แตกต่างกันก็คือ หลักชาตินิยม (Nationalism) โดยลัทธิฟาสซิสต์จะเป็นชาตินิยมแบบธรรมดาที่สนับสนุนให้ประชาชน เกิดความรู้สึกรักชาติอย่างไม่มีเหตุผล เช่น การสนับสนุนให้รัฐบาลเป็นจักรวรรดินิยม ส่วนลัทธินาซีนั้นเป็นชาตินิยมแบบเชื้อชาติ โดยมีความเชื่ออย่างฝังแน่นที่ว่าอารยันเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าชาติอื่น

98 ความเชื่อที่ว่าอารยันเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่

(1) ชาติ

(2) เชื้อชาติ

(3) รัฐ

(4) ผู้นํา

(5) ประชาชน

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 97 ประกอบ

99 ลักษณะใดที่ไม่ปรากฏในลัทธิฟาสซิสต์

(1) Irrationalism

(2) Nationalism

(3) Internationalism

(4) Social Darwinism

(5) Elitism

ตอบ 3 หน้า 301 – 302, (คําบรรยาย) หลักการพื้นฐานที่สําคัญของลัทธิฟาสซิสต์ มีดังนี้

1 หลักความไม่มีเหตุผล (Irrationalism) โดยมีความเชื่อที่ว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลเป็นแรงผลักให้ดําเนินการใด ๆ เพื่อส่วนรวม

2 หลักชาตินิยมหรือความรักชาติ (Nationalism) โดยสนับสนุนให้ประชาชนสร้างความรู้สึกรักชาติอย่างไม่มีเหตุผล

3 หลักทฤษฎีการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของ Charles Darwin ซึ่งเรียกว่า Social Darwinism 4 หลักว่าด้วยรัฐ (State)

5 หลักว่าด้วยเรื่องผู้นํา (Elitism)

6 หลักว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจ (Economic)

100 ความเชื่อที่ว่ามนุษย์ไม่มีเหตุผลเป็นแรงผลักให้ดําเนินการใด ๆ เพื่อส่วนรวม

(1) Irrationalism

(2) Nationalism

(3) Internationalism

(4) Social Darwinism

(5) Elitism ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 99. ประกอบ

 

Advertisement