การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1 นางสาวส้มเป็นพวกมิจฉาชีพ มักแฝงตัวเป็นผู้โดยสารนั่งรถโดยสารไปต่างจังหวัดไกล ๆ หาจังหวะลักทรัพย์ผู้โดยสารในรถ วันเกิดเหตุ นางสาวส้มนั่งรถโดยสารจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสงขลา ระหว่างทางนางสาวส้มสังเกตเห็นนายโอผู้โดยสารที่นั่งคู่มากับตนท่าทางมีฐานะ แต่งตัวดี สวมสร้อยคอทองคําและใส่นาฬิการาคาแพง จึงทําทีตีสนิทชวนพูดคุย เมื่อได้โอกาสก็เอาเครื่องดื่มที่ผสมยานอนหลับอย่างแรง มีฤทธิ์กดประสาทจะทําให้นอนหลับไม่รู้ตัวหลายชั่วโมง ให้นายโอดื่มเพื่อจะได้ปลดทรัพย์นายโอได้ง่าย แต่ปรากฏว่ายานอนหลับเสื่อมจึงไม่ทําให้นายโอหลับอย่างที่นางสาวสมต้องการ ดังนี้

นางสาวส้มจะมีความผิดต่อชีวิตร่างกายฐานใด หรือไม่

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญา

Advertisement

มาตรา 81 วรรคแรก “ผู้ใดกระทําการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทํานั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทําหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทําต่อ ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทําความผิด แต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับ ความผิดนั้น”

มาตรา 295 “ผู้ใดทําร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้น กระทําความผิดฐานทําร้ายร่างกาย ต้องระวางโทษ”

Advertisement

วินิจฉัย องค์ประกอบของความผิดฐานทําร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ประกอบด้วย

Advertisement

1 ทําร้าย

2 ผู้อื่น

3 จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น

4 โดยเจตนา

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่ น.ส.ส้มได้เอาเครื่องดื่มที่ผสมยานอนหลับอย่างแรงให้นายโอดื่ม โดยมีเจตนาให้นายโอหมดสติเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั้น ย่อมถือว่า น.ส.ส้มได้ลงมือทําร้ายนายโอโดยเจตนาแล้ว แต่เมื่อปรากฏว่ายานอนหลับเสื่อมทําให้นายโอไม่ได้รับอันตราย จึงถือเป็นการกระทําที่ไม่สามารถบรรลุผลได้ อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยที่ใช้ในการกระทํา คือ ยานอนหลับที่เสื่อม ดังนั้น น.ส.ส้มจึงต้องรับผิดฐาน พยายามทําร้ายร่างกายที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 81

สรุป น.ส.ส้มมีความผิดฐานพยายามทําร้ายร่างกายตามมาตรา 295 ประกอบมาตรา 81

 

Advertisement