POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ S/2558

Advertisement

21 นายกรัฐมนตรีท่านใดพ้นจากตําแหน่งด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎร

(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(2) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

(3) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

Advertisement

(4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 19 ประกอบ

22 นายกรัฐมนตรีท่านใดพ้นจากตําแหน่งด้วยการถูกรัฐประหาร

(1) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(2) พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

(3) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(4) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) ส่งผลให้ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลพวงจากการ ยึดอํานาจดังกล่าวได้นําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2535หรือพฤษภาทมิฬ และการก่อตัวของกระแสปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญฯ 2540

23 มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 เป็นการร่างตามอย่างของธรรมนูญการปกครองฉบับใด

(1) พ.ศ. 2502

(2) พ.ศ. 2511

(3) พ.ศ. 2517

(4) พ.ศ. 2521

(5) พ.ศ. 2540

ตอบ 1 (คําบรรยาย) รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ได้ให้อํานาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เหนืออํานาจของฝ่ายบริหาร (นายกรัฐมนตรี) นิติบัญญัติ และตุลาการ ซึ่งเป็นการร่างตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองฯ พ.ศ. 2502 ที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรีสามารถใช้อํานาจได้ทั้งอํานาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการร่วมกัน

24 การรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 กระทําโดยคณะ

(1) กปปส.

(2) รสช.

(3) คสช.

(4) คมช.

(5) คณะปฏิรูป

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 22 ประกอบ

25 นายกรัฐมนตรีท่านใดกระทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลตัวเอง

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

(2) จอมพลถนอม กิตติขจร

(3) นายสัญญา ธรรมศักดิ์

(4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(5) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการรัฐประหารยึดอํานาจจากรัฐบาลตัวเองเมื่อปลายปี พ.ศ. 2514 โดยมีสาเหตุสืบเนื่องจากการที่สมาชิกพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่จอมพลถนอมได้เคยสัญญาไว้ในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 จึงทําให้ ส.ส. เหล่านี้ได้ต่างพากันเรียกร้องต่าง ๆ นานา บ้างก็ขู่ว่าจะลาออก เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้จอมพลถนอมหัวหน้าพรรคและนายกรัฐมนตรี ไม่อาจควบคุมสถานการณ์ ในสภาฯ ได้จึงทําการยึดอํานาจตัวเอง โดยไม่มีชื่อเรียกคณะรัฐประหารในครั้งนี้โดยเฉพาะเหมือนการรัฐประหารที่เคยมีมาในอดีต แต่เรียกตัวเองเพียงแค่ว่า “คณะปฏิวัติ”

26 ความพยายามของนายปรีดี พนมยงค์ และคณะที่จะก่อรัฐประหาร คือกรณี

(1) กบฏวังหลวง

(2) กบฎแมนฮัตตัน

(3) กบฏเมษาฮาวาย

(4) กบฏแช่แข็งประเทศไทย

(5) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 1 (คําบรรยาย) กบฏ (Rebellion) คือ ความพยายามยึดอํานาจหรือก่อการรัฐประหารที่ล้มเหลวซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยมีกบฏที่สําคัญ ๆ เช่น กบฏวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492) นําโดย นายปรีดี พนมยงค์ และคณะ, กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 2494) นําโดย น.อ.อานนท์ ปุณฑริกาภา และ น.ส.มนัส จารุภา, กบฏเมษาฮาวายหรือกบฏยังเตอร์ก (1-3 เมษายน 2524)นําโดย พล.อ.สัณฑ์ จิตรปฏิมา และกลุ่มทหารยังเตอร์ก เป็นต้น

27 นายกรัฐมนตรีท่านใดที่ต้องว่ายน้ำหนีจากการถูกจับเป็นตัวประกัน

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

(2) จอมพลถนอม กิตติขจร

(3) หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์

(4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(5) พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ตอบ 1 (คําบรรยาย) จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องว่ายน้ำหนีจากการถูกจับเป็นตัวประกันในเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตัน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2494 โดย น.ต.มนัส จารุภา ได้จี้จับตัว จอมพล ป. ขณะเป็นประธานรับมอบเรือขุดแมนฮัตตันที่ท่าเรือราชวรดิษฐแล้วนําไปคุมขังไว้ที่ เรือหลวงศรีอยุธยา จนกระทั่งเครื่องบินกองทัพอากาศได้ทิ้งระเบิดใส่เรือหลวงจนอับปาง จอมพล ป. จึงว่ายน้ำหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย

28 งานวิจัยเรื่อง “ทบทวนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย” พยายามอธิบายว่า

(1) วงจรอุบาทว์หมดจากการเมืองไทยแล้ว

(2) ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์เสื่อมลง

(3) มีคนชั้นกลางใหม่ในหัวเมือง

(4) อํามาตย์ไม่มีจริง

(5) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 5 (คําบรรยาย) งานวิจัยเรื่อง “ทบทวนภูมิทัศน์ทางการเมืองไทย” โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย,ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และ รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ อธิบายว่า มีคนชั้นกลางใหม่ในหัวเมือง (ชนบท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลเหล่านี้มีรายได้ประมาณ 4,000 – 10,000 บาท ต่อเดือน เป็นระดับรายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ จึงไม่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ทําให้ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ในชนบทนั้นเสื่อมลง

29 ผู้นําคณะรัฐประหารที่ก่อการรัฐประหารยึดอํานาจถึงสองครั้ง คือ

(1) จอมพล ป. พิบูลสงคราม

(2) จอมพลถนอม กิตติขจร

(3) หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์

(4) พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

(5) พลเรือเอกสงัด ชลออยู่

ตอบ 5 (คําบรรยาย) พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ เป็นผู้นําคณะรัฐประหารที่ก่อการรัฐประหารยึดอํานาจถึงสองครั้ง คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ยึดอํานาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และวันที่ 20 ตุลาคม 2520 ยึดอํานาจรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร (ดูคําอธิบายข้อ 15 ประกอบ)

30 การรัฐประหารที่ล้มเหลว เรียกว่า

(1) คณะกู้ชาติ

(2) กบฎ

(3) สหาย

(4) ฮีโร่ป๊อปคอร์น

(5) คณะปฏิรูป

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 26 ประกอบ

Advertisement