POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 1/2559

Advertisement

51 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สําคัญของพรรคการเมือง

(1) เป็นคณะบุคคลที่รวบรวมกันเป็นองค์การ

(2) มีการกําหนดประเด็นปัญหาและนโยบาย

(3) มีการคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

Advertisement

(4) ดําเนินกิจกรรมเพื่อมุ่งแสวงหากําไร

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 6 ลักษณะที่สําคัญของพรรคการเมือง มีดังนี้

1 เป็นคณะบุคคลที่รวบรวมกันเป็นองค์การ

2 เป็นการรวมตัวกันตามแนวความคิดเห็นหรือหลักการบางอย่างที่เห็นพ้องต้องกัน 3 มีการกําหนดประเด็นปัญหาและนโยบาย

4 มีการคัดเลือกบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

5 มีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปควบคุมการดําเนินงานและนโยบายของรัฐบาล

52 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของพรรคการเมือง

(1) เสนอนโยบาย

(2) ชี้ขาดข้อพิพาท

(3) จัดตั้งรัฐบาล

(4) ปลุกระดมมวลชนให้มีส่วนร่วมทางการเมือง

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 15 – 19 หน้าที่ของพรรคการเมือง มีดังนี้

1 เลือกสรรบุคคลเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

2 เสนอนโยบาย ชี้ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

3 เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับ องค์การของรัฐ

4 จัดตั้งรัฐบาล

5 เป็นพรรคฝ่ายค้าน

6 ปลุกระดมมวลชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมในทางการเมือง

53 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของพรรคการเมือง

(1) พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

(2) ช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ

(3) ช่วยให้กลไกทางการเมืองดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) ช่วยประสานประโยชน์ของกลุ่มชนในสังคม

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 19 – 23 บทบาทของพรรคการเมือง มีดังนี้

1 ช่วยให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

2 ช่วยทําให้กลไกทางการเมืองดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องต้องกัน 3 ช่วยผดุงรักษาอํานาจในการปกครองให้สืบต่อเนื่องกัน และการถ่ายทอด อํานาจเป็นไปอย่างถูกต้องตามครรลอง

4 ช่วยประสานประโยชน์ของกลุ่มชนในสังคม

5 เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน

6 ช่วยพัฒนาการเมือง

54 ข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีที่กล่าวถึงกําเนิดของพรรคการเมือง

(1) ทฤษฎีจิตวิทยา

(2) ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม

(3) ทฤษฎีอุดมการณ์

(4) ทฤษฎีทางการจัดองค์การ

(5) ทฤษฎีระบบ

ตอบ 5 หน้า 27 – 32 ทฤษฎีที่กล่าวถึงกําเนิดของพรรคการเมือง มีดังนี้

1 ทฤษฎีจิตวิทยา

2 ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคม

3 ทฤษฎีอุดมการณ์หรือหลักการ

4 ทฤษฎีทางการจัดองค์การ

5 ทฤษฎีว่าด้วยสถาบัน

6 ทฤษฎีว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถานการณ์

7 ทฤษฎีว่าด้วยพัฒนาการ

55 อุดมการณ์เริ่มมีความสําคัญต่อพรรคการเมืองน้อยลงในช่วงเวลาใด

(1) หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

(2) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1

(3) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2

(4) หลังปี 1980

(5) หลังปี 2000

ตอบ 3 หน้า 35 ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคการเมืองในประเทศตะวันตกและประเทศที่เป็นสังคมอุตสาหกรรมก้าวหน้า รวมทั้งญี่ปุ่น ได้เริ่มให้ความสําคัญต่ออุดมการณ์ของ พรรคการเมืองน้อยลง จึงทําให้พรรคการเมืองมีลักษณะเป็นพรรคปฏิบัติการมากกว่าอุดมการณ์ เนื่องจากพรรคการเมืองได้ปรับปรุงอุดมการณ์ให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากขึ้นเพื่อหวังจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุด

56 พรรคการเมืองรูปแบบใดที่มีความเป็นมายาวนานที่สุด

(1) พรรคชนชั้น

(2) พรรคมวลชน

(3) พรรคแบบผสม

(4) พรรคแนวร่วม

(5) พรรคจัดตั้ง

ตอบ 1 หน้า 40 พรรคชนชั้นหรือพรรคดั้งเดิม เป็นรูปแบบพรรคการเมืองที่มีความเป็นมายาวนานที่สุดโดยเป็นพรรคการเมืองของชนชั้นสูงที่มีการรวมกลุ่มกันโดยมีบุคคลคนเดียวมีอิทธิพลเหนือทุกคน ซึ่งโดยมากมักจะเป็นกลุ่มขุนนางที่มีอํานาจในราชสํานักยุโรปโดยมีแม่ทัพเป็นผู้นํา ดังนั้นสมาชิก ของพรรคจึงประกอบไปด้วยบุคคลที่มีฐานะดีในสังคม มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจ เช่น ขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์ มีเกียรติยศ มีทรัพย์สมบัติ ผู้มีอิทธิพลในวงการค้าและธุรกิจ เป็นต้น

57 ข้อใดคือความมุ่งหมายของพรรคมวลชนแบบสังคมนิยม

(1) ชนะการเลือกตั้ง

(2) รวบรวมสมาชิกให้ได้มากที่สุด

(3) เผยแพร่ความรู้

(4) ระดมทุน

(5) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 2 หน้า 43 – 44 พรรคมวลชนแบบสังคมนิยม มีความมุ่งหมายที่จะรวบรวมสมาชิกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เนื่องจากจํานวนสมาชิกมีความหมายอย่างมากในการเป็นพลังสําคัญในการ ช่วยเหลือพรรคในการรณรงค์หาเสียงและการหาทุน

58 การจัดองค์การพรรคการเมืองแบบเซลล์เป็นลักษณะจําเพาะของพรรคใด

(1) พรรคแรงงาน

(2) พรรคเสรีนิยม

(3) พรรคคอมมิวนิสต์

(4) พรรคอนุรักษนิยม

(5) พรรคกรีน

ตอบ 3 หน้า 65 – 66 การจัดองค์การพรรคการเมืองแบบหน่วยหรือเซลล์ (Celt) เป็นลักษณะจําเพาะของพรรคคอมมิวนิสต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

1 แบบหน่วยโรงงาน (Workplace Cells) ประกอบด้วยสมาชิกของพรรคที่ทํางานประกอบกิจการแห่งเดียวกัน ซึ่งจะปรากฏอยู่ตามเมืองหรือนครใหญ่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ่

2 แบบหน่วยท้องถิ่น (Area Celts) เป็นการรวมตัวกันโดยยึดภูมิลําเนา

59 ข้อใดไม่ใช่องค์การเบื้องต้นของพรรคการเมือง

(1) Caucus

(2) Branche

(3) Cell

(4) Militia

(5) Sect

ตอบ 5 หน้า 56, 62, 65, 68 องค์การเบื้องต้นของพรรคการเมือง มี 4 แบบ คือ

1 แบบคณะกรรมการ (Caucus)

2 แบบสาขา (Branch)

3 แบบหน่วยหรือเซลล์ (Cell)

4 แบบทหาร (Militia)

60 ลักษณะที่ผู้นําพรรคอนุรักษนิยมของอังกฤษมีอํานาจมากถูกเรียกว่าอะไร

(1) โลกาธิปไตย

(2) เอกาธิปไตย

(3) ธรรมาธิปไตย

(4) เผด็จการเบ็ดเสร็จ

(5) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 2 หน้า 100 ผู้นําหรือหัวหน้าพรรคอนุรักษนิยมหรือพรรคคอนเซอร์เวทีฟ (Conservative Party) ของอังกฤษ เป็นผู้ที่มีอํานาจอย่างมากในพรรค โดยจะอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าพรรคตราบเท่าที่ สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือสมาชิกคนสําคัญ ๆ ของพรรค หัวหน้าพรรคจะเป็นผู้คัดเลือก บุคคลเข้าร่วมเป็นคณะรัฐบาลและเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ดังนั้นหัวหน้าพรรคจึงมีอํานาจมากจนถูกเรียกว่าเป็นลักษณะ “เอกาธิปไตย”

Advertisement