การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 Vox Populi, Vox Dei หมายถึง

Advertisement

(1) เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์

(2) อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

Advertisement

(3) เสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงสวรรค์

(4) เสียงสวรรค์ต้องอยู่เหนือประชาชน

Advertisement

(5) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือหลักการสําคัญที่ว่า “อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน” (Popular Sovereignty) ซึ่งตรงกับคํากล่าวในภาษาลาตินว่า “Vox Populi, Vox Dei” หรือ “เสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์” กล่าวคือ ประชาชนมีอํานาจอธิปไตย และ มอบหมายให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทําหน้าที่แทนตน ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

Advertisement

2 ตัวอย่างผู้นําแบบบารมี (Charisma) ได้แก่

(1) บารัค โอบามา

(2) อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

(3) สฤษดิ์ ธนะรัชต์

(4) จอห์น เอฟ. เคนเนดี

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) ผู้นําแบบบารมี (Charisma) คือ ผู้นําที่ใช้บุคลิกภาพและความสามารถพิเศษของตนเป็นเครื่องมือกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้อื่นทําตามด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งตัวอย่าง ของผู้นําแบบบารมี ได้แก่ บารัค โอบามา, จอห์น เอฟ. เคนเนดี้, อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้น

3 การสร้างระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ (1) ระบบกองทัพ

(2) ภาคธุรกิจ

(3) การศึกษา

(4) ระบบราชการ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การสร้างระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการ โดยระบบคุณธรรมได้ถูกนํามาใช้ในระบบราชการไทยครั้งแรกในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ซึ่งประกอบด้วยหลักการสําคัญ 4 ประการ คือ หลักความสามารถ (Competence) หลักความเสมอภาค (Equality) หลักความมั่นคง(Security) และหลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality)

4 การปฏิรูประบบราชการสมัยใหม่เกิดขึ้นในรัชสมัยของ

(1) รัชกาลที่ 4

(2) รัชกาลที่ 5

(3) รัชกาลที่ 6

(4) รัชกาลที่ 7 มกราคม

(5) รัชกาลที่ 8

ตอบ 2 (คําบรรยาย) การปฏิรูประบบราชการสมัยใหม่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) ซึ่งมีการปฏิรูปที่สําคัญ ๆ เช่น การจัดตั้งสภาที่ปรึกษา ราชการแผ่นดินและสภาองคมนตรี การจัดตั้งเทศาภิบาล การจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์การยกเลิกระบบจตุสดมภ์ การยกเลิกระบบไพร่และทาส เป็นต้น

5 นิยายข้อใดสะท้อนรัฐตํารวจได้ดี

(1) Animal Farm

(2) 1984

(3) 80 วันรอบโลก

(4) The Brave New World

(5) Lord of the Flies

ตอบ 2 (คําบรรยาย) จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) นักเขียนชาวอังกฤษ ได้แต่งนิยายเรื่อง “1984” เพื่อสะท้อนถึงรัฐตํารวจ (Police State) ซึ่งเป็นรัฐเผด็จการที่จับตาสอดส่องประชาชน ในรัฐ รวมทั้งข่มขู่ หรือทําร้าย หรือใช้กองกําลังสังหารคนที่มีความเห็นแตกต่าง

6 หลักการเรื่องธรรมาภิบาลประกอบด้วย

(1) โปร่งใส รวดเร็ว ประหยัด

(2) โปร่งใส รับผิดชอบ ไม่เชลียร์

(3) โปร่งใส รับผิดชอบ รวดเร็ว

(4) รับผิดชอบ คุณธรรม ประสิทธิภาพ

(5) โปร่งใส รับผิดชอบ ประสิทธิภาพ

ตอบ 5 (คําบรรยาย) หลักการสําคัญของธรรมาภิบาลหรือธรรมรัฐ (Good Governance) ประกอบด้วย

1 ความโปร่งใส (Transparency)

2 ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)

3 ประสิทธิภาพ (Efficiency)

7 ผู้นําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 สู่สยาม คือ

(1) นักเรียนนอกจากอเมริกา

(2) สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จากจีน

(3) พวกเก๊กเหม็ง

(4) คณะราษฎร

(5) กลุ่มซอยราชครู

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 สู่สยามเกิดจาก “คณะราษฎร”ซึ่งประกอบด้วย ทหาร ข้าราชการ และพลเรือน ทําการยึดอํานาจการปกครองจาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ กษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย หรือระบอบ รัฐธรรมนูญ หรือระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่ง ม.จ.วรรณไวทยากร เรียกการ เปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ว่า “การปฏิวัติ” ส่วนนายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)เรียกการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี้ว่า “การอภิวัฒน์”

8 การสิ้นสุดอํานาจของคณะราษฎรอาจจะนับได้จาก

(1) รัฐประหาร พ.ศ. 2490

(2) การจี้จอมพล ป. บนเรือแมนฮัตตัน

(3) การระดมยิงไปฝ่ายกบฏวังหลวง

(4) การสังหารสี่รัฐมนตรีอีสาน

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 (คําบรรยาย) การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 ถือว่าเป็นการยุติบทบาทหรือสิ้นสุดอํานาจของ “คณะราษฎร” ในการเมืองไทยร่วมสมัย เมื่อกลุ่มทหารนอกราชการที่นําโดย จอมพลผิน ชุณหะวัณ ยึดอํานาจรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ (ซึ่งสืบอํานาจต่อจาก รัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์) โดยการรัฐประหารในครั้งนี้ถือเป็นการขจัดกลุ่มอํานาจเก่าของนายปรีดีให้สิ้นไปจากเวทีการเมือง แม้จะมีความพยายามกลับมาทํากบฏวังหลวงในปี 2492 แต่ก็ไม่สําเร็จ

9 หัวหน้ากลุ่มซอยราชครู คือ

(1) หมอเหล็ง ศรีจันทร์

(2) จอมพลผิน ชุณหะวัณ

(3) จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

(4) หลวงวิจิตรวาทการ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 (คําบรรยาย) กลุ่มซอยราชครู ประกอบด้วย จอมพลผิน ชุณหะวัณ เป็นหัวหน้า, พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์, พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร และ ร.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นตัวแทนของอํานาจกลุ่มในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งกลุ่มนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการเมืองไทยตั้งแต่การรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490และสิ้นสุดอํานาจหลังการรัฐประหาร 16 กันยายน 2500

10 หลวงวิจิตรวาทการมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย

(1) ค่าเงินบาท

(2) ละครปลุกใจรักชาติ

(3) การต่อสู้กับฝ่ายนายปรีดี พนมยงค์

(4) การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 (คําบรรยาย) หลวงวิจิตรวาทการ (กิมเหลี่ยง วัฒนปฤดา) เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการแต่งเพลงและละครปลุกใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติตามนโยบายชาตินิยมในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยได้แต่งละครไว้ 24 เรื่อง และแต่งเพลงประมาณ 150 เพลง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันจนทุกวันนี้ เช่น ละครเรื่องเลือดสุพรรณ ศึกถลาง ราชมนู เจ้าหญิงแสนหวี น่านเจ้า และเพลงปลุกใจรักชาติ เช่น ตื่นเถิดชาวไทย รักเมืองไทย ใต้รมองเทย รักชาติ และต้นตระกูลไทยเป็นต้น

Advertisement