การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 1101  การเมืองและการปกครองไทย

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ข้อ 1. – 5. ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ

Advertisement

(1) Rule by Law

(2) Abraham Lincoln

Advertisement

(3) Compromise

(4) Public Spirit

Advertisement

(5) Indirect Election

1 ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐบาล

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 16 – 17 Abraham Lincoln อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ให้คํานิยามไว้ว่า “รัฐบาลประชาธิปไตย คือ รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน” ทั้งนี้ รัฐบาลของประชาชน หมายถึง ประชาชนเป็นเจ้าของรัฐบาล, รัฐบาลโดยประชาชน หมายถึง ประชาชนมีสิทธิเป็นผู้ปกครองและรัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลต้องมีจุดประสงค์เพื่อความผาสุกของประชาชน

2 การรู้จักประนีประนอม

ตอบ 3 หน้า 20 – 22 วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยมีลักษณะดังนี้

1 เคารพเหตุผลมากกว่าบุคคล

2 การรู้จักประนีประนอม (Compromise)

3 มีระเบียบวินัย

4 มีความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม (Public Spirit) โดยคนในสังคมมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของประเทศและประเทศเป็นของคนทุกคน

3 ประเทศเป็นของทุกคน

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 2 ประกอบ

4 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

ตอบ 5 (คําบรรยาย) การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจัดเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม(Indirect Election) ด้วยการใช้ระบบการลงคะแนนเป็น 2 ขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นแรกผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะทําการเลือกตั้งคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) ขั้นต่อมาคณะผู้เลือกตั้งจึงจะทําการเลือกตั้งประธานาธิบดี

5 การปกครองแบบประชาธิปไตย

ตอบ 1 หน้า 16 การปกครองแบบประชาธิปไตย คือ รูปการปกครองที่ยึดถืออํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนั้นจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะประชาธิปไตยคือการปกครองโดยกฎหมาย (Rule by Law)

ข้อ 6. – 10. ข้อเลือกต่อไปนี้ให้ใช้เป็นคําตอบ

(1) Politics

(2) Authority

(3) Aristotle

(4) ราชาธิปไตย

(5) ทุชนาธิปไตย

6 การแข่งขันเพื่อแสวงหาอํานาจ

ตอบ 1 หน้า 1 การเมือง (Politics) หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อการแสวงหาอํานาจการใช้อํานาจ และผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งสังคมหรือส่วนใหญ่ของสังคม

7 การเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5

ตอบ 4 หน้า 3, 3 – 6 (S) ราชาธิปไตย (Monarchy) คือ ระบอบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบเทวสิทธิ์ ([Divine Right) ในสมัยอยุธยา ซึ่งอาจเรียกว่า เป็นการปกครองระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ที่อํานาจอธิปไตยจะอยู่ที่กษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว อันเป็นรูปแบบการปกครองของไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 – 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการปกครองแบบราชาปราชญ์ (Philosopher King) ตามแนวคิดของเพลโต

8 อํานาจของข้าราชการ

ตอบ 2 (คําบรรยาย) อํานาจหน้าที่ (Authority) เป็นอํานาจที่เกิดจากตําแหน่งหน้าที่อย่างเป็นทางการตามสายงานในการบริหาร หรือมีสิทธิตามกฎหมายโดยชอบธรรมที่จะออกคําสั่งและกําหนดให้บุคคลปฏิบัติตาม เช่น อํานาจของข้าราชการตามสายการบังคับบัญชา ฯลฯ

9 ปรมาจารย์ทางทฤษฎีการเมืองชาวกรีก

ตอบ 3 หน้า 2, 17 (S) อริสโตเติล (Aristotle) เป็นปรมาจารย์ทางทฤษฎีการเมืองชาวกรีก และถือเป็นบิดาวิชาการปกครองเปรียบเทียบ ได้ใช้เกณฑ์ในการแบ่งประเภทรูปแบบการปกครองคือ จํานวนผู้มีอํานาจ (ผู้ปกครอง) และจุดมุ่งหมายในการปกครอง

10 ทรราช

ตอบ 5 หน้า 2 – 3, 3 – 4 (S) ทรราชหรือทุชนาธิปไตย (Tyranny) คือ ระบอบการปกครองที่อํานาจอธิปไตยอยู่ที่คน ๆ เดียว โดยมีจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองหรือเพื่อหา ผลประโยชน์ให้กับตนเอง ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบการปกครองโดยเผด็จการที่ฉ้อฉลหรือกดขี่ข่มเหงประชาชน อันเป็นการปกครองแบบ “ทํานาบนหลังคน” หรือ “ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน”

Advertisement