การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 1101 การเมืองและการปกครองไทย

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกํานัน

Advertisement

(1) 4 ปี

(2) 5 ปี

Advertisement

(3) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 60 ปี

(4) อยู่ในตําแหน่งจนถึงอายุครบ 55 ปี

Advertisement

(5) อยู่ในตําแหน่งตลอดชีวิต

ตอบ 3 พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 11) มาตรา 14 และมาตรา 31 กําหนดให้ กํานั้นต้องออกจากตําแหน่งด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้

Advertisement

1 เมื่อต้องออกจาก ผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี หรือตาย หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ฯลฯ

2 ยุบตําบลที่ปกครอง

3 ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากตําแหน่ง ฯลฯ

 

2 ต่อไปนี้เป็นลักษณะสําคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น

(1) ต้องมีชุมชน

(2) จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากรัฐบาลกลาง

(3) มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินงาน

(4) มีอํานาจในการจัดเก็บภาษีทุกประเภท

(5) ต้องมีอิสระในการดําเนินกิจการของท้องถิ่น

ตอบ 4 หน้า 433 – 435, (คําบรรยาย) การปกครองท้องถิ่นโดยทั่วไปมีลักษณะหรือหลักการสําคัญ ดังนี้

1 เป็นการปกครองชุมชนหรือท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งของประเทศ

2 มีองค์การหรือหน่วยการปกครองที่จัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลแยกไปต่างหากจากรัฐบาลกลาง โดยมีรายได้เป็นของตนเอง และมีอํานาจในการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท คือ ภาษีอากรฆ่าสัตว์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงท้องที่

3 มีการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินงาน (ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ)

4 มีอิสระในการดําเนินกิจการของท้องถิ่น (ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และอยู่ในกํากับดูแลหรือการควบคุมของรัฐบาลกลาง)

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดใด มีจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากที่สุด

(1) กรุงเทพมหานคร

(2) เชียงใหม่

(3) อุบลราชธานี

(4) นครราชสีมา

(5) ระนอง

ตอบ 4 หน้า 358, 440 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ตามตัวเลือก (ยกเว้น กทม.) มีจํานวนมากน้อยตามลําดับดังนี้

1 นครราชสีมา (มีราษฎรเกิน 2 ล้านคน) มี ส.อบจ. ได้ 48 คน

2 เชียงใหม่และอุบลราชธานี (มีราษฎรเกิน 1.5 ล้านคน แต่ไม่เกิน 2 ล้านคน) มี ส.อบจ. ได้ 42 คน

3 ระนอง (มีราษฎรไม่เกิน 5 แสนคน) มี ส.อบจ. ได้ 24 คน

4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยรูปแบบใดเป็นรูปแบบพิเศษ

(1) อบต.

(2) เทศบาล

(3) ภูเก็ต

(4) เกาะสมุย

(5) พัทยา

ตอบ 5 หน้า 439, 465, 477 ปัจจุบันรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย มี 5 รูป ดังนี้

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

2 เทศบาล

3 กรุงเทพมหานคร (กทม.)

4 เมืองพัทยา

5 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) โดยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ

 

5 การจัดตั้งอําเภอต้องตราเป็นกฎหมายอะไร

(1) พระราชกฤษฎีกา

(2) พระราชบัญญัติ

(3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย

(4) กฎกระทรวง

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1 หน้า 402, 409 กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปัจจุบัน กําหนดให้

1 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

2 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

6 ปลัดอําเภอเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานใด

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี

(2) กรมการปกครอง

(3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(4) กรมการพัฒนาชุมชน

(5) ไม่สังกัดหน่วยงานใด

ตอบ 2 หน้า 409, (คําบรรยาย) ปลัดอําเภอและนายอําเภอเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย (นายอําเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ โดยมีปลัดอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆในอําเภอนั้นเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ)

7 สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนที่เทียบส่วนราชการใด

(1) กรม

(2) กระทรวง

(3) สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี

(4) สํานักงานปลัดกระทรวง

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 372 373 สํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวง แต่มีลักษณะพิเศษกว่ากระทรวงอื่น ๆ โดยจะแบ่งส่วนราชการออกเป็นสํานักและสํานักงานต่าง ๆ ซึ่งมีนายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีรองนายกฯ หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ หรือมีทั้งรองนายกฯ และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่นายกฯ มอบหมาย

8 เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการ

(1) ข้าราชการประจํา

(2) ข้าราชการฝ่ายการเมือง

(3) ข้าราชการพิเศษ

(4) ข้าราชการกรณีพิเศษ

(5) ข้าราชการพลเรือนวิสามัญ

ตอบ 2 หน้า 365 366 ตําแหน่งข้าราชการการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯลฯ

9 การกําหนดโครงสร้างเทศบาลของไทยในปัจจุบันมีลักษณะและรูปแบบใด

(1) รัฐสภา

(2) ประธานาธิบดี

(3) แบบผสมรัฐสภาและประธานาธิบดี

(4) แบบมีสภา

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 448, 450, 462 การกําหนดโครงสร้างการจัดองค์การและการบริหารเทศบาลของไทยในปัจจุบัน มีลักษณะและรูปแบบการปกครองแบบประธานาธิบดี (Presidential System) คือ มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยใช้หลักการแบ่งแยกอํานาจ (Separation) ตามแบบประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

10 ปัจจุบันใครดํารงตําแหน่งรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

(1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย

(2) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

(3) นายวิษณุ เครืองาม

(4) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 2 (ข่าว) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน คือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1และนายพรศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2

Advertisement