การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา PCL 1101 การเมืองและการปกครองไทย

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 การปกครองในสมัยอยุธยามีการปกครองในลักษณะเดียวกับในสมัยสุโขทัย ยกเว้นเรื่องใด

Advertisement

(1) ระบบขุนนาง เจ้าขุนมูลนาย

(2) การค้าระหว่างประเทศ

Advertisement

(3) การกระจายอํานาจ

(4) การสืบทอดราชสมบัติ

Advertisement

(5) การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

ตอบ 5 หน้า 25, 28 – 29 ระบบการปกครองในสมัยอยุธยามีลักษณะเช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัยคือ เป็นระบบราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่อํานาจอธิปไตยอยู่ที่กษัตริย์เพียง พระองค์เดียว แต่ที่ต่างกันคือ กษัตริย์สุโขทัยปกครองประชาชนในลักษณะพ่อปกครองลูกส่วนกษัตริย์อยุธยามีลักษณะการปกครองแบบนายปกครองบ่าวหรือเจ้าปกครองข้า

Advertisement

2 สมัยสุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐไทยอิสระทางเหนือ ทางด้านการค้านอกจากนั้นยังมีการค้าขาย ติดต่อกับ “ต่างประเทศ ประเทศใด

(1) มลายู

(2) อินเดีย

(3) ศรีลังกา

(4) เปอร์เซีย

(5) อิสราเอล

ตอบ 1 หน้า 28 ในสมัยสุโขทัยนอกจากจะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐไทยอิสระทางเหนือแล้วก็ยังมีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ เช่น จีน มลายู ลังกา และมอญ โดยมีการสนับสนุนการค้าโดยไม่เก็บภาษี “จกอบ” หรือภาษีศุลกากร เพื่อต้องการให้พ่อค้ามีความสนใจในการทําการค้า

3 “การปกครองแบบหัวเมือง” ในสมัยสุโขทัย มีความหมายตรงกับชื่อใด

(1) การปกครองส่วนกลาง

(2) การปกครองส่วนภูมิภาค

(3) การปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) การปกครองแบบอิสระ

(5) การปกครองแบบกระจายอํานาจ

ตอบ 2 หน้า 26 การปกครองแบบหัวเมืองหรือการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยสุโขทัยนั้น ศูนย์กลางของอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการจะอยู่ที่เมืองหลวง และแบ่งหัวเมืองออกเป็น 3 ประเภท คือ

1 หัวเมืองชั้นใน 2 หัวเมืองชั้นนอก 3 หัวเมืองประเทศราช

 

4 “ราชวงศ์อู่ทอง” มีความสําคัญในฐานะผู้ปกครองของไทยในสมัยใด

(1) อาณาจักรทราวดี

(2) อาณาจักรสุโขทัย

(3) อาณาจักรศรีอยุธยา

(4) อาณาจักรธนบุรี

(5) อาณาจักรรัตนโกสินทร์

ตอบ 3 (คําบรรยาย) อาณาจักรศรีอยุธยามราชวงศ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันปกครอง 5 ราชวงศ์ ดังนี้คือ

1 ราชวงศ์อู่ทอง

2 ราชวงศ์สุพรรณภูมิ

3 ราชวงศ์สุโขทัย

4 ราชวงศ์ปราสาททอง

5 ราชวงศ์บ้านพลูหลวง

5 การปกครองหัวเมืองในสมัยสุโขทัย  ศูนย์กลางของอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการอยู่ที่ใด

(1) เมืองเอก

(2) เมืองหลวง

(3) เมืองชั้นใน

(4) เมืองชั้นนอก

(5) เมืองประเทศราช

ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

6 การถวายฎีกาหรือร้องทุกข์ของราษฎรโดยตรงกับพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการปกครองประเทศ ของไทยในสมัยใด

(1) สมัยก่อนสุโขทัย

(2) สมัยสุโขทัย

(3) สมัยกรุงศรีอยุธยา

(4) สมัยกรุงธนบุรี

(5) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ตอบ 2 หน้า 27 ราษฎรในสมัยสุโขทัยมีสิทธิถวายฎีกาหรือร้องทุกข์โดยตรงต่อพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุน โดยในสมัยพ่อขุนรามคําแหงได้มีกระดิ่งแขวนไว้ที่ประตูวัง ถ้าใครต้องการถวายฎีกา ก็ไปสั่นกระดิ่ง แล้วพระองค์ก็จะออกมาไต่สวนและชําระความให้ ซึ่งโทษสําหรับผู้กระทําผิดในสมัยสุโขทัย ได้แก่ การเฆี่ยนตี กักขัง และปรับ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีโทษประหารชีวิต

7 พระมหากษัตริย์ที่ทรงกอบกู้เอกราชในสมัยกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงให้กับพม่าครั้งที่ 1 ตรงกับพระมหากษัตริย์ พระองค์ใด

(1) พระมหินทราธิราช

(2) พระนารายณ์มหาราช

(3) พระนเรศวรมหาราช

(4) พระมหาธรรมราชา

(5) พระเจ้าตากสิน

ตอบ 3 (คําบรรยาย) ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น ไทยเสียกรุงให้กับพม่า 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112ในสมัยพระมหินทราธิราช โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ในปี พ.ศ. 2127 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชได้ในปีเดียวกัน

8 การยกเลิกตําแหน่งอัครเสนาบดี 2 ตําแหน่ง คือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม ตรงกับสมัยรัชกาลที่เท่าใด

(1) รัชกาลที่ 1

(2) รัชกาลที่ 5

(3) รัชกาลที่ 7

(4) รัชกาลที่ 9

(5) สมัยกรุงธนบุรี

ตอบ 2 หน้า 32 33 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ไทยยังคงใช้รูปการปกครองแบบกรุงศรีอยุธยาอยู่เพิ่งจะมีการปฏิรูประบบราชการในทุก ๆ ด้านเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้ทรงยกเลิก จตุสดมภ์และตําแหน่งอัครเสนาบดี 2 ตําแหน่ง คือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม โดยแบ่งการ บริหารราชการออกเป็นกระทรวงตามแบบอารยประเทศ และให้มีเสนาบดีเป็นผู้ว่าการแต่ละ กระทรวง ซึ่งเสนาบดีทุกกระทรวงมีฐานะเท่าเทียมกันและประชุมร่วมกันเป็น “เสนาบดีสภา” กระทรวงที่ตั้งขึ้นมีทั้งหมด 12 กระทรวง เช่น เมืองหรือนครบาล จัดการเกี่ยวกับเรื่องตํารวจและราชทัณฑ์, ยุติธรรม จัดการเรื่องชําระคดีและการศาล ฯลฯ

9 “ดุสิตธานี” ถูกกําหนดให้มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ด้วยจุดประสงค์ใด

(1) ศูนย์กลางของอํานาจ

(2) เมืองท่องเที่ยว

(3) ตํานานแห่งราชวงศ์

(4) ทดลองประชาธิปไตย

(5) ต้นแบบของโรงแรมไทยในปัจจุบัน

ตอบ 4 หน้า 43, 49 – 50 (S) รัชกาลที่ 6 ได้ทรงตั้งเมืองสมมุติ “ดุสิตธานี” ขึ้นในบริเวณวังพญาไทมีจุดประสงค์เพื่อทดลองรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นใช้ในเมืองสมมุตินั้น โดยโปรดให้มี “ธรรมนูญการปกครองแบบนคราภิบาล” ซึ่งเปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของเมือง กําหนดให้มีพรรคการเมือง 2 พรรค มีการเลือกตั้งนคราภิบาลหรือนายกเทศมนตรี และมีสภาการเมืองแบบประเทศประชาธิปไตย

10 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน ได้แก่

(1) นายอําพล กิตติอําพล

(2) นายวิษณุ เครืองาม

(3) นายพรเพชร วิชิตชลชัย

(4) นายพีรศักดิ์ พอจิต

(5) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

ตอบ 3 (ข่าว) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน คือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายพีรศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานฯ คนที่ 1 และ 2

Advertisement