การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นด้านใด

Advertisement

(1) กฎหมาย

(2) เศรษฐกิจ

Advertisement

(3) สังคม

(4) ถูกทุกข้อ

Advertisement

(5) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 5 – 6 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

Advertisement

1 ความสัมพันธ์ทางการเมือง

2 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

3 ความสัมพันธ์ทางสังคม

4 ความสัมพันธ์ทางกฎหมาย

5 ความสัมพันธ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ให้ความสําคัญกับดินแดนใจกลาง (Heartland) เป็นการศึกษา แนวทางใด

(1) นโยบาย

(2) อํานาจ

(3) จิตวิทยา

(4) พฤติกรรม

(5) ภูมิรัฐศาสตร์

ตอบ 5 หน้า 9 – 10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Approach) คือ การศึกษาที่ให้ความสําคัญกับสภาวะแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เช่น ที่ตั้ง พื้นที่ ขนาดของประเทศ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือการกระทําของรัฐ รวมทั้ง ฐานะความเป็นมหาอํานาจและการกําหนดนโยบายต่างประเทศของรัฐ เช่น การศึกษาของ ฮาลฟอร์ด แมคคินเตอร์ (Halford Mackinder) ที่ให้ความสําคัญกับดินแดนใจกลางทวีป (Heartland) โดยเห็นว่า “ผู้ใดควบคุมยุโรปตะวันออกผู้นั้นครองดินแดนใจกลางทวีป ผู้ใดควบคุมดินแดนใจกลางทวีปผู้นั้นครองเกาะโลก ผู้ใดควบคุมเกาะโลกผู้นั้นครองโลก”

 

3 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นสหวิทยาการแต่ไม่ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านใด

(1) ภูมิศาสตร์

(2) อายุรเวช

(3) นิติศาสตร์

(4) เศรษฐศาสตร์

(5) ประวัติศาสตร์

ตอบ 2 หน้า 3, (คําบรรยาย) วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) เป็นสาขาหนึ่งของวิชารัฐศาสตร์ (Political Science) และมีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) คือ มีเนื้อหาสาระกว้างขวางครอบคลุมองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา เป็นต้น

4 ข้อใดถือเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

(1) เป็นทางการ

(2) ไม่เป็นทางการ

(3) ความร่วมมือ

(4) ข้อ 1 และ 3

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 หน้า 4 – 5 ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มี 3 ประการ คือ

1 ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ

2 ความสัมพันธ์ในลักษณะความร่วมมือหรือขัดแย้ง

3 ความสัมพันธ์ในลักษณะเข้มข้นรุนแรงหรือห่างเหิน

 

5 สนธิสัญญาใดว่าด้วยการยอมแพ้ของเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

(1) สนธิสัญญาตรอานอง

(2) สนธิสัญญาปารีส

(3) สนธิสัญญาเวียนนา

(4) สนธิสัญญาแวร์ซายส์

(5) สนธิสัญญาเบอร์ลิน

ตอบ 4 หน้า 85 สนธิสัญญาละวร์ซายส์ (Versailles Treaty) เป็นสนธิสัญญาว่าด้วยการยอมแพ้ของเยอรมนีภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งผลของสนธิสัญญาทําให้เยอรมนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมาก และต้องเสียดินแดนหลายแห่ง

6 ชาติใดไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่ 2

(1) ฝรั่งเศส

(2) จีน

(3) สหภาพโซเวียต

(4) ญี่ปุ่น

(5) อิตาลี

ตอบ 4, 5 หน้า 85 สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939 – ค.ศ. 1945) เป็นความขัดแย้งระหว่างมหาอํานาจ 2 ฝ่าย คือ

1 ฝ่ายสัมพันธมิตร (Allied Powers) ประกอบด้วย 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และสหรัฐอเมริกา

2 ฝ่ายอักษะ (Axis PowerS) ประกอบด้วย 3 ประเทศหลัก ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น

7 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนี้ไม่ได้ถูกยึดครองโดยชาติใด

(1) ฝรั่งเศส

(2) สหภาพโซเวียต

(3) อิตาลี

(4) สหรัฐอเมริกา

(5) อังกฤษ

ตอบ 3 หน้า 87 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เยอรมนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนและถูกยึดครองโดยมหาอํานาจที่ร่วมสงครามทั้ง 4 ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต

8 ในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากับจีนกระชับความสัมพันธ์กันผ่านการทูตทางกีฬาประเภทใด

(1) บาสเกตบอล

(2) วอลเลย์บอล

(3) ยิมนาสติก

(4) ปิงปอง

(5) แบดมินตัน

ตอบ 4 หน้า 89 ในยุคสงครามเย็นสหรัฐอเมริกากับจีนกระชับความสัมพันธ์กันผ่าน “การทูตปิงปอง” (Ping Pong Diplomacy) ซึ่งในขณะนั้นจีนตระหนักว่าสหภาพโซเวียตเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัว กว่าสหรัฐอเมริกา จีนจึงพยายามหาทางคานอํานาจกับสหภาพโซเวียตโดยการเชิญทีมปิงปองของสหรัฐอเมริกาไปร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศในปักกิ่ง

 

ตั้งแต่ข้อ 9 – 11 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

(1) การแข่งขันเป็นมรดกของรัฐ

(2) ความมั่นคงที่สมบูรณ์ที่ไม่มีอยู่จริงในโลก

(3) การส่งเสริมอุดมการณ์ของรัฐ

(4) ความต้องการดินแดน ทรัพยากร หรือวัตถุดิบ

(5) ความต้องการเพิ่มเกียรติยศของชาติ

 

9 ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตช่วงสงครามเย็น

ตอบ 3 หน้า 97 การส่งเสริมอุดมการณ์ของรัฐ เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากรัฐหนึ่งรัฐใดต้องการส่งเสริมอุดมการณ์ของรัฐตน แต่การแผ่ขยายอุดมการณ์ไปทําลายอุดมการณ์ของรัฐอื่นหรือ อุดมการณ์ของรัฐนั้นเม่เป็นที่ต้องการของรัฐอื่น เช่น ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับ สหภาพโซเวียตช่วงสงครามเย็น ซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นลัทธิที่มีความเชื่อหรือหลักการที่ขัดกับการดําเนินวิถีชีวิตของพวกตน เป็นต้น

Advertisement