การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2201 การรายงานข่าว

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

Advertisement

ข้อ 1. จงเขียนข่าวจากข้อมูลสมมติต่อไปนี้ (เขียนหัวข่าว ความนำ และเนอข่าว)        (20 คะแนน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และการสำรวจ ความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่ง ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ 2 ส่วน

Advertisement

1.         การสำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต โดยสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต

2.         การสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2554

Advertisement

สรุปประเด็นสำคัญในส่วนของมหาวิทยาลัยนานา 

1. ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คะแนนที่ได้จากการสำรวจอยู่ที่ 4.3491 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 86.98 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐานตามลำดับ

Advertisement

2.         ความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยนานาของนักศึกษา คะแนนที่ได้จากการสำรวจอยู่ที่ 4.1877 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละของคะแนน 83.95 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นด้านการให้บริการของสถาบัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นหลัก 

2.1       ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในสถานที่สำหรับการจัด การเรียนการสอนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน การจัดหลักสูตร การเรียนการสอน และสื่อ/เอกสาร และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนตามสำดับ

Advertisement

2.2       ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษามีความพึงพอใจในการให้บริการทั่วไป สูงกว่าการให้บริการด้านวิชาการ

แนวคำตอบ หน้า 29-31

หัวข่าว

ม. นานา ได้ใจนายจ้าง ชี้ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม

ความนำ

ผลการสำรวจพบ มหาวิทยาลัยนานาได้รับความนิยมจากนายจ้างด้านการผลิตบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด ส่วนนักศึกษาโดนใจด้านการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการให้บริการของสถาบัน

เนื้อข่าว

สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดร่วมกัน ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของ นิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ นายจ้าง หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต และนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 20 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลการสำรวจในส่วนของมหาวิยาลัยนานาพบว่า ด้านความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 4.35 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.98 ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐาน ตามลำดับ

ในด้านความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยนานาของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ 4.19 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 83.95 ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าประเด็นด้านการให้บริการ ของสถาบัน กล่าวคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในสถานที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน สูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน และสื่อ เอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนตามลำดับ ส่วนด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษามีความพึงพอใจในการ ให้บริการทั่วไปสูงกว่าการให้บริการด้านวิชาการ

Advertisement