การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2200 (MCS 1250) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การแสดงตนว่าเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อเข้าชมการแสดงโดยไม่ซื้อบัตรเข้าชม เป็นการผิดจรรยาบรรณข้อใด

(1)       การประพฤติตนเสื่อมศักดิ์ศรี  

(2) การเรียกร้องผลประโยชน์โดยมิชอบ

(3) การรับอามิสสินจ้าง           

(4) การรับอภิสิทธิ์

ตอบ 2 หน้า 228 – 229231 จรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ข้อ 5.ระบุว่า ผู้สื่อข่าวจักต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะใด ๆ โดยไม่ชอบธรรม ส่วนข้อบังคับว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 21.ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้อง สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม

2.         ประเทศใดเป็นต้นแบบซองจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์

(1)       อังกฤษ           

(2) ฝรั่งเศส      

(3) สหรัฐอเมริกา         

(4) ญี่ปุ่น

ตอบ 1 หน้า 233, (คำบรรยาย) ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศแม่แบบของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และเป็นประเทศต้นแบบของจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ โดยมีคณะกรรมการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของหนังสือพิมพ์ (The Press Complaints Commission) เป็นผู้กำหนด แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมสำหรับนักหนังสือพิมพ์ไว้เมื่อ ค.ศ. 1993

3.         ข้อใดไม่จัดว่าเป็นจรรยาบรรณ           

(1) การลงข่าวเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

(2)       การส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์

(3)       การสัญญาว่าจะนำเรื่องที่ตีพิมพ์แล้วไปให้เพื่อเป็นอภินันทนาการ

(4)       การนำเรื่องตีพิมพ์แก้ข่าว กรณีที่เคยตีพิมพ์ผิดพลาด

ตอบ 3 หน้า 226229 – 230 จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ข้อ 7. ระบุว่า ต้องรักษาส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงแห่งความเป็นนักหนังสือพิมพ์ ไว้เป็นอย่างดี ส่วนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 5. ระบุว่า หนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ ข้อ 12. ระบุว่า ในกรณีที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวโดยไม่ชักข้า

4.         การตรวจข่าวก่อนตีพิมพ์ (เซ็นเซอร์) ทำได้ในกรณีใด

(1)       เมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม     (2) เมื่อมีการตีพิมพ์เรื่องที่อาจจะขัดต่อศีลธรรมอันดี

(3) เมื่อตีพิมพ์เรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ (4) ห้ามเซ็นเซอร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ตอบ 1 รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 มาตรา 45 วรรคห้า ระบุว่า การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น (Censor) จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

5.         ผู้ใดต้องรับผิดชอบกรณีตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์

(1) เจ้าของบทประพันธ์ (2) บรรณาธิการ        (3) ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ2 หน้า 127, (คำบรรยาย) บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 27 ระบุวา ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามมาตรา 10 (ว่าด้วยการห้ามสั่งเข้า นำเข้า หรือตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์) มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.         ปัจจุบันสถาบันใดดูแลจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุด(1) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์      (2) สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(3) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ        (4) ถูกทุกข้อ

คอบ 3 หน้า 229, (คำบรรยาย) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ถือเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตราขึ้นนั้น ได้รับยกย่องว่ามีความครอบคลุมและเป็นสากลมากที่สุด

ข้อ 7. – 10.       จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) รัชกาลที่ 3  (2) รัชกาลที่ 4  (3) รัชกาลที่ 5  (4) รัชกาลที่ 6

7.         มีหนังสือพิมพ์ของคนไทยฉบับแรก

ตอบ 2 หน้า 102 – 103 ในปี พ.ศ. 2401 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้มีการออกหนังสือพิมพ์ของ คนไทยฉบับแรกชื่อว่า ราชกิจจานุเบกษา” เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ที่ตีพิมพ์แจกจ่ายใน วงราชการและราษฎร โดยพระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการเอง แต่ออกได้แค่ปีเดียวก็ต้องเลิกไป และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำซ้ำขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2417 โดยให้ออกเป็นรายสัปดาห์

8.         มีนิตยสารเกิดขึ้นครั้งแรก

ตอบ 3 หน้า 105 – 106 กิจการหนังสือเล่มที่เรียกว่า นิตยสาร” (Magazine) เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนิตยสารซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้น ได้แก่ จดหมายเหตุแสงอรุณ ยุทธ์โกฐิ ธรรมจักษุ ธรรมศาสตร์วินิจฉัย นารีรมย์ วิทยาจารย์ และเทศาภิบาล

9.         พระเจ้าแผ่นดิบเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 108 รัชกาลที่ 6 ทรงเขียนความเห็นลงตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ของพระองค์เอง และหนังสือพิมพ์อื่น ๆ โดยทรงใช้นามปากกาว่าอัศวพาหุ รามจิตตี และพันแหลม ซึ่งบทความ ที่มีผู้สนใจมาก คือ บทความเรื่อง ยิวแห่งบูรพาทิศ” เป็นเรื่องที่กล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่อยู่ใต้อิทธิพลของยิวแห่งบูรพาทิศ (ชาวจีน)

10.       มีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กันมาก

ตอบ 1 หน้า 99 – 101, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3ซึ่งกิจการการพิมพ์หนังสือในสมัยนี้ล้วนมีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กันทั้งสิ้น โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีชื่อว่า บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) ดำเนินการโดยหมอบรัดเลย์ ซึ่งเป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน

11.  หนังสือพิมพ์ไทยยุคใดที่ถูกรัฐบาลสั่งห้ามการตีพิมพ์เป็นเวลา 5 วัน

(1)       ยุค 14 ตุลาคม 2516   

(2) ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

(3) ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ค. 2475  

(4) ยุคสำลักเสรีภาพ

ตอบ 2 หน้า 117, (คำบรรยาย) ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ. 2519 นับได้ว่าเป็นยุคมืดของ วงการหนังสือพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง เพราะมีคำสั่งห้ามการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทุกฉบับ เป็นเวลา 5 วัน โดยให้เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไปขอใบอนุญาตประกอบการจาก เจ้าพนักงานการพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อควบคุมหนังสือพิมพ์ที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองเอาไว้

12. ผู้ใดจะได้รับมอบหมายให้ทำข่าวนายกรัฐมนตรีไปเยือนต่างประเทศ

(1)       ผู้สื่อข่าวทั่วไป  

(2) ผู้สื่อข่าวประจำ      

(3)       ผู้สื่ข่าวพิเศษ 

(4)ผู้เรียบเรียงข่าว

ตอบ 1 หน้า 130 ผู้สื่อข่าวทั่วไป (General Assignment Reporter) หมายถึง ผู้สื่อข่าวที่มีความรู้ ความสามารถในการทำข่าวได้ทุกประเภท มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งเมื่อมีข่าวหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจจะได้รับมอบหมายให้ไปติดตามสื่อข่าว ดังนั้นผู้สื่อข่าวทั่วไป จึงต้องมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีทักษะและเทคนิคการหาข่าวพอสมควร ตลอดจนต้องมีความพร้อมและความคล่องตัวในการสื่อข่าวอย่างทันทีทันใด

13.ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์

(1)       บรรณาธิการใหญ่        (2) เจ้าของผู้ลงทุน   

(3)       บรรณาธิการบริหาร     (4)       หุ้นส่วนผู้ลงทุน

ตอบ 1 หน้า 120127 บรรณาธิการใหญ่ (Editor-in—Chief) เป็นตำแหนงบริหารสูงสุดขององค์กรหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะรับผิดชอบดูแลด้านนโยบาย วางแผนด้านธุรกิจ กำหนดทิศทางของหนังสือพิมพ์และมีอำนาจหน้าที่สั่งการควบคุมทุกหน่วยงานในองค์กรหนังสือพิมพ์ ให้สามารถอยู่รอดทางด้านธุรกิจ โดยที่ยังคงสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ดีได้

14. ตามสายการเดินทางของข่าวการเมือง ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด     

(1) ประชุมกองบรรณาธิการ       (2) จัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์

(3) จัดหน้าหนังสือพิมพ์           (4) พาดหัวข่าว

ตอบ 1 หน้า 137, (คำบรรยาย) การประชุมข่าวหรือการประชุม,กองบรรณาธิการ ถือเป็นขั้นตอน ที่สำคัญที่สุดตามสายการเดินทางของข่าวทุกประเภท ซึ่งจะประกอบด้วย หัวหน้ากองบรรณาธิการ เป็นประธานโดยหน้าที่ พร้อมด้วยบรรณาธิการข่าว บรรณาธิการโต๊ะข่าวต่าง ๆ บรรณาธิการภาพ และผู้สื่อข่าวที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกข่าวสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1.         คัดเลือกข่าวหน้าหนึ่ง (ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในการประชุม)

2.         พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของข่าว          3. วิเคราะห์แง่มุม ประเด็นข่าว และเสนอแนะให้แง่คิดในการติดตามข่าว      4. พิจารณาเรื่องการเขียนบทบรรณาธิการ

15. ตามสายการเดินทางของข่าวต่างประเทศ ขั้นตอนแรกของงานได้แก่      

(1) ประชุมกองบรรณาธิการ

(2)       บ.ก. รับข่าวจากผู้สื่อข่าว         (3) แปลข่าว     (4) พาดหัวข่าว

ตอบ 2 หน้า 132135 ตามสายการเดินทางของข่าวต่างประเทศ จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1.         บรรณาธิการรับข่าวมาจากผู้สื่อข่าว สำนักข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/

วารสารต่างประเทศ และสำนักข่าวไทย  2. ส่งให้บรรณาธิการข่าวต่างประเทศคัดเลือก

รวบรวม เรียบเรียงข่าว                  3. แปลข่าว   4. ประขุมข่าว บรรณาธิกรณ์ข่าว

5. บรรณาธิการจัดหน้า            6. ฝ่ายผลิต     7. ฝ่ายจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์

ข้อ 16. – 20. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       คอลัมน์            (2) สารคดี       (3) บทความ    (4) ข่าว

16.       ข้อใดไม่ควรจัดไว้หน้า 1

ตอบ 2. 3 หน้า 145 – 148 หน้าแรกหรือหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ (เปรียบเสมือนปก) ถือเป็น หน้าสำคัญที่มีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์มากที่สุด โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. ชื่อหนังสือพิมพ์ 2. ส่วนข้างหัวหนังสือพิมพ์ (Ears) 3. ข่าว (ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด)4. ภาพข่าว   5. สารบัญข่าว 6. โฆษณา 7. คอลัมน์ประจำ(อาจมีหรือไม่มีก็ได้) เช่น จดหมายเปิดผนึก ตอบปัญหา หรือคอลัมน์ส่วนตัวของบรรณาธิการ

17.       ข้อใดควรจัดไว้หน้าตรงข้ามหน้าบรรณาธิการ

ตอบ 3 หน้า 161171 หน้าพิมพ์ที่อยู่ตรงข้ามหน้าบรรณาธิการ เรียกว่า Op-ed (Opposite Editorial Page) จะเป็นหน้าซ้ำที่มีลักษณะเหมือนกับหน้าบรรณาธิการทุกประการ ดังนั้น ข้อเขียนที่ควรจัดไว้ในหน้านี้ ซึ่งเป็นหน้าที่เกี่ยวกับเวทีทัศนะ ได้แก่ บทความ และจดหมาย จากผู้อ่านที่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น

18.       ข้อใดควรจัดไว้หน้า 1

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ

19.       ข้อใดมีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์มากที่สุด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ

20.       ข้อใดสะท้อนถึงนโยบายของหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุด

ตอบ 3 หน้า 167 – 170 หน้าบรรณาธิการ มักจะสะท้อนถึงนโยบายของหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุดซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 1. บทบรรณาธิการ 2. ภาพล้อ (Editorial Cartoon) เช่น ภาพการ์ตูนล้อการเมือง ๆลๆ 3. จดหมายถึงบรรณาธิการ 4. เสียงจากหนังสือพิมพ์อื่น (Press Digest)        5. องค์ประกอบเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ข่าว โคลงกลอน ตลกขำขัน การ์ตูนที่เป็นเรื่องสั้น ๆ (Comic Strips) โฆษณา และบทความแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เป็นต้น

21.       ธุรกิจหนังสือพิมพ์แตกต่างจากธุรกิจอื่นในข้อใด

(1) หนังสือพิมพ์มุ่งขายข่าวสาร ธุรกิจขายสินค้า         

(2) หนังสือพิมพ์เป็นธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม

(3)       หนังสือพิมพ์ต้องมีความเป็นกลาง       

(4) หนังสือพิมพ์มีอิทธิพลต่อผู้อ่าน

ตอบ 1 หน้า 119 หนังสือพิมพ์เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไป ในด้านของตัวสินค้าที่เสนอขายแก่ประชาชน คือ หนังสือพิมพ์มุ่งขายข่าวสาร ส่วนธุรกิจ จะมุ่งขายสินค้า ทั้งนี้เพราะการที่ผู้อ่านหรือลูกค้าซื้อหนังสือพิมพ์ก็เพื่อรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าว บทความ สารคดี บทวิจารณ์ ฯลฯ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของผู้รับสาร ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

22.       คอลัมน์ คืออะไร

(1) การแบ่งพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ตามแนวนอน          

(2) การแบ่งพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ตามแนวตั้ง

(3)       การจัดภาพลงบนพื้นที่ที่กำหนด          

(4) การจัดเรื่องลงบนพื้นที่ที่กำหนด

ตอบ 2 หน้า 139 – 140., (คำบรรยาย) คอลัมน์ คือ การแบ่งพื้นที่ของหนังสือพิมพ์ตามแนวตั้ง โดยจะแบ่งข้อความออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งแต่ละช่วงจะกว้างเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ที่คิดจากความสะดวกในการอ่านและการจัดหน้าเป็นหลัก ดังนั้นคอลัมน์จึงมีความสำคัญ ตรงที่ทำให้หนังสือพิมพ์สามารถจัดเรื่องลงบนพื้นที่ที่กำหนดได้ง่ายขึ้น

23.       ข้อใดไมอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบรรณาธิการ

(1) การจัดหน้า            (2)       การเรียงพิมพ์  (3)       การถ่ายภาพข่าว         (4)       การพิสูจน์อักษร

ตอบ 2 หน้า 120 – 121124 – 125 ฝ่ายบรรณาธิการมีหน้าทีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องราวสำหรับอ่าน ซึ่งปรากฏตีพิมพ์บนหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ นอกจากนี้ยังดูแลการใช้ภาพ การถ่ายภาพข่าว การใช้ขนาดและแบบของตัวอักษร การพาดหัวข่าว การพิสูจน์อักษรหรือตรวจปรู๊ฟ การจัดหน้า และการออกระเบียบการทำงานของผู้สื่อข่าว ฯลฯ ซึ่งเมื่อฝ่ายบรรณาธิการเตรียมต้นฉบับ เสร็จแล้วก็จะส่งให้กับฝ่ายผลิตเพื่อดำเนินการเรียงพิมพ์และจัดพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์ จากนั้นฝ่ายจัดการจะรับผิดชอบด้านธุรกิจในการจัดจำหน่ายต่อไป

24.       ข้อใดไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องข่าว

(1) โต๊ะข่าวกีฬา           (2)       ห้องบรรณาธิการ         (3) ห้องภาพ    (4)       ห้องสมุด

ตอบ 4 หน้า 124 – 125, (คำบรรยาย) ห้องข่าว (News Room) หรือฝ่ายข่าว เป็นห้องที่เตรียมข่าวสาร และมีกิจกรรมการสื่อข่าวทุกประเภท มีการพิมพ์งาน ตลอดจนการติดต่อสื่อสารและรับข่าวจาก ผู้ที่ไปสื่อข่าวภายนอก ประกอบด้วย โต๊ะข่าวต่าง ๆ (Copydesk) ห้องบรรณาธิการ (Editorial Room) และห้องภาพ (Picture Division) ร่วมประสานงานอย่างใกล้ชิดภายในห้องเดียวกัน (ส่วนห้องสมุดจะเป็นสถานที่เก็บข่าวหรือหลักฐานที่ใช้แล้ว ซึ่งแยกออกไปอย่างเอกเทศ)

25.       ผู้ใดไม่จำเป็นต้องประชุมกองบรรณาธิการ

(1) บรรณาธิการบริหาร           (2)       บรรณาธิการข่าว        

(3) บรรณาธิการโต๊ะข่าว         (4)บรรณาธิการภาพ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

26.       ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์หลักของการประชุมกองบรรณาธิการ(1) ทบทวนการทำงาน      (2)เลือกข่าวหน้า 1

(3)เขียนบทบรรณาธิการ         (4)สรุปข่าวในรอบวัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ

27.       ใครเป็นผู้บังคับบัญชาโต๊ะข่าว

(1) บรรณาธิการใหญ่  (2) หัวหน้าข่าว

(3) หัวหน้ากองบรรณาธิการ    (4) หัวหน้าแผนก

ตอบ 3 หน้า 124132 – 133, (คำบรรยาย) โต๊ะข่าว (Copydesk) เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในห้องข่าว โดยจะมีบุคลากรประกอบไปด้วย หัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าว และผู้ตรวจข่าว (Copy Reader) หรือบรรณาธิการต้นฉบับ ซึ่งการทำงานของบุคลากรทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงต่อหัวหน้ากองบรรณาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาโต๊ะข่าวอีกทีหนึ่ง

28.       งานใดอยู่ในฝ่ายข่าว

(1) งานห้องสมุดข่าว   (2) การรับข่าวจากภายนอก

(3) การจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์          (4) การจัดแฟ้มข้อมูลแหล่งข่าว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

29.       ผู้ใดมีความเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในข่าวมากที่สุด

(1)       Editor       (2) Copy Reader (3) Proof Reader (4) Reporter

ตอบ 2 หน้า 124 – 125132 ผู้ตรวจขาว (Copy Reader) หรือบรรณาธิการต้นฉบับ จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานข่าวต่อจากบรรณาธิการข่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยตรวจทานการใช้คำ การใช้ภษา และตัวสะกดให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังทำหน้าที่สืบค้นและตรวจความถูกต้องของข้อเท็จจริงในข่าว ตกแต่งต้นฉบับ และเขียนพาดหัวข่าวประกอบข่าวทุกข่าวที่จะตีพิมพ์ ฯลฯ

30.       หน่วยงานใดมีบุคลากรในกองบรรณาธิการมากที่สุด

(1) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์    (2) หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่

(3) หนังสือพิมพ์เฉพาะประเภท           (4) หนังสือพิมพ์ฝึกหัดของสถาบันการศึกษา

ตอบ 2 หน้า 4126, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ ถือเป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่บุคลากร ในกองบรรณาธิการมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือพิมพ์ขนาดกลาง หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ รวมทั้งหนังสือพิมพ์เฉพาะประเภท และหนังสือพิมพ์ฝึกหัดของสถาบันการศึกษา ตัวอย่างของหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ประชานิยม (Popular Newspaper) หรือหนังสือพิมพ์ปริมาณ ซึ่งมีจำนวนพิมพ์และยอดจำหน่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าหนังสือพิมพ์ประเภทอื่น เช่นไทยรัฐข่าวสด เดลินิวส์ ฯลฯ

31.       หลักการใดนิยมใช้จัดหน้ากลาง

(1) การจัดแบบพีระมิดซีกขวา 

(2) การจัดแบบพีระมิดซีกซ้าย

(3) การจัดแบบ Well หน้าเดียว       

(4) การจัดแบบ Well สองหน้คู่

ตอบ 4 หน้า 166 – 167 การจัดหน้าในแบบ Well สองหน้าคู่ เป็นการนำเอาหน้า 2 หน้ามาพิจารณา เป็นหน่วยเดียวกันโดยจัดโฆษณาเป็นรูปพีระมิดวางไว้ทางริมซ้ายมือด้านล่างของหน้าหนังสือพิมพ์ด้านซ้าย และริมขวามือด้านล่างของหน้าหนังสือพิมพ์ด้านขวา ปล่อยเนื้อที่สวนที่เหลือของ 2 หน้า ควบให้กางออกเต็มที่เป็นรูปอักษรวี จึงนิยมใช้จัดหน้ากลาง หรือหน้าพิมพ์ที่มีเนื้อหาของข่าวยาว และเหมาะสำหรับจัดหน้าหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก

32.       หลักการจัดหน้าหนึ่งข้อใดสำคัญที่สุด

(1) ความสวยงาม        

(2) ความสมดุล           

(3) ความเด่น   

(4) ความหลากหลาย

ตอบ 1 หน้า 145148 หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ มีความสำคัญในแงของการดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ความสวยงาม สะดุดตา และเชิญชวนให้ซื้อหนังสือพิมพ์ ดังนั้นหลักการจัดหน้าหนึ่ง ที่ดีควรจะมีคุณลักษณะเชิงศิลปะ คือ มีความสวยงาม (ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด) ดึงดูดสายตา น่าซื้อ และมีคุณสมบัติทางวารสารศาสตร์ ได้แก่ ลำดับข่าวได้ตรงตามความสำคัญของข่าว และ สะท้อนถึงบุคลิกของหนังสือพิมพ์

33.       ฝ่ายใดเป็นผู้จัดชิ้นโฆษณาลงบนหน้าพิมพ์

(1) ฝ่ายบรรณาธิการ   (2) ฝ่ายศิลป์    (3) ฝ่ายผลิต    (4) ฝ่ายจัดการ

ตอบ 4 หน้า 123163 การจัดวางชิ้นงานโฆษณาลงบนหน้าพิมพ์จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายโฆษณาซึ่งอยู่ในส่วนของฝ่ายจัดการ มากกว่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบรรณาธิการโดยตรง ทั้งนี้ฝ่ายโฆษณา มักจะจัดหน้าในส่วนของโฆษณาให้มีเนื้อที่เหมาะสมสำหรับตีพิมพ์ข่าวอยู่แล้ว แต่หากจำเป็น ต้องมีการปรับ บรรณาธิการฝ่ายจัดหน้าจะเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายโฆษณาต่อไป

34.       Journalism แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร

(1) การหนังสือพิมพ์    (2) สื่อสิงพิมพ์ (3) วารสารศาสตร์ (4) สารที่ออกตามสาระ

ตอบ 3 (คำบรรยาย) คำว่า journalism แปลตรงตัวว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับสารที่ออกตามวาระโดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้บัญญัติศัพท์ของ Journalism เป็นภาษาไทยว่า วารสารศาสตร์” ซึ่งสอดคล้องตามความหมายดั้งเดิมที่หมายถึง วิชาการ หรืองานที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อันเป็นสื่อมวลชนที่มีกำเนิดก่อน สื่อมวลชนอื่น ๆ ทั้งหมด

35.       ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของหนังสือพิมพ์ตามกฎหมาย

(1) ออกจำหน่ายตามวาระ       (2) พิมพ์บนกระดาษขนาดใหญ่

(3) เสนอข่าวและความรู้          (4) ใช้ชื่อเหมือนกันทุกฉบับ

ตอบ 4 (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญที่สุดของหนังสือพิมพ์ตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน (มีชื่อเดียวกันหรื เหมือนกันทุกฉบับ) และออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ไห้หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร หรือสิงพิมพ์ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทำนองเดียวกัน

36.       ข้อเด่นของหนังสือพิมพ์เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนอื่น

(1)       เสนอข่าวได้รวดเร็ว (2) มีจำนวนจำหน่ายสูง (3) เห็นภาพพจน์          (4) เป็นสื่อที่คงทนถาวร

ตอบ 4(คำบรรยาย) คุณสมบัติเด่นของหนังสือพิมพ์เมื่อเทียบกับสื่อมวลชนอื่น มีดังนี้

1.         เสนอข่าวได้อย่างวิเคราะห์เจาะลึก      2. มีราคาไม่แพง          3. พกพาสะดวก อ่านได้ทุกที่  4. มีความน่าเชื่อถือ            5. ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้     6. ใช้อ้างอิงได้ง่าย 7. เป็นสื่อที่คงทนถาวร เก็บไว้ได้นาน  8. สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้   9. มีคุณค่าด้านวรรณกรรม

37.       Tabloid คืออะไร 

(1) ข่าวประเภทหนึ่ง

(2)       บทความที่มีผู้เขียนประจำ      (3) หนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่ง  (4) วารสารประเภทหนึ่ง

ตอบ 3 หน้า 7-8 หนังสือพิมพ์แบ่งตามรูปแบบหรือขนาดรูปเล่มได้ 2 ประเภท คือ                    1.หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (Standard Size) บางครั้งอาจเรียกว่า หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ (Broadsheet Newspapers) หรือขนาดเต็มรูป (Full Size Newspapers) มีขนาดกว้างยาวประมาณ 15 X 22 นิ้ว

2.         หนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยด์ (Tabloid) หรือเรียกว่า หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 11 X 15 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่

38.       ข้อใดไม่ใช่หนังสือพิมพ์รายคาบ        

(1) หนังสือพิมพ์ที่ออกรายวัน

(2)       หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์          (3) หนังสือพิมพ์รายปักษ์        (4) หนังสือพิมพ์รายสะดวก

ตอบ1 หน้า 6, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์รายคาบ หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ออกรายวัน(Non-daily Newspaper) ซึ่งแต่ละคาบอาจเป็น 3 วัน7 วัน (รายสัปดาห์)10 วัน15 วัน (รายปักษ์)30 วัน (รายเดือน) หรือรายสะดวกก็ได้ โดยมักไม่เน้นความสดของข่ว แต่จะเน้น เสนอข้อมูลข่าวสาร สารคดี และบทวิเคราะห์ที่ทันสมัย เช่น ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ฯลฯ

39.       หนังสือพิมพ์ประเภทใดมีจำนวนพิมพ์สูงสุด   

(1) Digital Newspaper

(2)       Quality Newspaper (3) Popular Newspaper (4) Specialized Newspaper

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 30. ประกอบ

ข้อ 40. – 41. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       หนังสือพิมพ์เป็นที่รวบรวมของคนมืออาชีพ     (2) หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวจากทุกหนทุกแห่ง

(3)       หนังสือพิมพ์เป็นทั้งธุรกิจและสถาบันสาธารณะ (4) หนังสือพิมพ์เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล

40.       ข้อใดเป็นปณิธานของหนังสือพิมพ์ในประเทศเสรีนิยม

ตอบ 3 หน้า 311195 ปณิธานหรือคำนิยามของหนังสือพิมพ์ในประเทศตะวันตกหรือประเทศเสรีนิยม จะให้ความสำคัญแก่หนังสือพิมพ์นระบบเศรษฐกิจเสรีว่าเป็นธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็เป็น สถาบันสาธารณะที่รับใช้สังคมด้วย ดังนั้นจึงต้องมีอิสระ มีเสรีภาพที่จะวิพากษ์วิจารณ์ และ ตรวจสอบรัฐบาลได้

41.       ข้อใดเป็นปณิธานของหนังสือพิมพ์ในประเทศสังคมนิยม

ตอบ 4 หน้า 3, (คำบรรยาย) ปณิธานหรือคำนิยามของหนังสือพิมพ์ในประเทศสังคมนิยม คือ หนังสือพิมพ์ จะต้องเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ของพรรค หรือหนังสือพิมพ์ต้อง สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาล

42.       โดยปกติหนังสือพิมพ์มีรายได้จากการลงโฆษณาในอัตราส่วนใด

(1) ร้อยละ 55 จากรายได้ทั้งหมด        

(2) ร้อยละ 65 จากรายได้ทั้งหมด

(3)       ร้อยละ 75 จากรายได้ทั้งหมด 

(4) ร้อยละ 85 จากรายได้ทั้งหมด

ตอบ 3 หน้า 1546159 – 160 ในแง่ของธุรกิจ หนังสือพิมพ์ส่วนมากถือว่าโฆษณามีความสำคัญ จึงให้เนื้อที่สำหรับลงตีพิมพ์โฆษณามากกว่าเนื้อหาอย่างอื่น เพราะโฆษณาถือเป็นแหล่งรายได้หลัก ที่มีผลต่อรายได้ของหนังสือพิมพ์มากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วหนังสือพิมพ์จะมีรายได้จากค่าขาย เนื้อที่ลงโฆษณาประมาณ 2 ใน 3 หรือในอัตราส่วนร้อยละ 75 – 80 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งส่วนนี้ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนังสือพิมพ์ดำเนินธุรกิจอยู่ได้โดยขายหนังสือพิมพ์ในราคาไม่แพง

43.       ข่าวเบา (Soft News) มีลักษณะสำคัญคือ

(1) มีความน่าสนใจ     (2) มีความสำคัญ

(3)       มีองค์ประกอบของความน่าสนใจมากกว่าความสำคัญ

(4)       มีองค์ประกอบของความสำคัญมากกว่าความน่าสนใจ

ตอบ 3 หน้า 41 ข่าวเบา (Soft News) คือ ข่าวที่มีองค์ประกอบของความน่าสนใจมากกว่า องค์ประกอบอย่างอื่น ซึ่งมักจะสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านมากกว่าที่จะมีสาระสำคัญจนมีผลกระทบต่อสังคม เช่น ข่าวการประกวดนางงาม ข่าวบันเทิง ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวสังคมทั่วไป ฯลฯ

44.       ข้อใดไมใช่ข้อเด่นของหนังสือพิมพ์ดิจิทัล

(1) ประหยัดกระดาษ (2) เปลี่ยนข่าวได้รวดเร็ว (3) อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา (4) ถูกข้อ 2 และ 3 ตอบ 4 หน้า 9 – 10, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือพิมพ์ดิจิทัล จัดเป็นสื่อใหม่ ที่เผยแพร่ผ่านจอคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสอประเภทนี้เกิดจากการ บรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อ (Convergence) คือ เทคโนโลยีภาพ-เสียง เทคโนโลยีการพิมพ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในเครื่องมือเดียวกันได้ ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ดิจิทัล จะมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญคือ ประหยัดกระดาษ ผู้อ่านอ่านฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะ เปลี่ยนข่าวได้ช้า ผู้อ่านไม่สามารถนำไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา และผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กันได้ยาก

ข้อ 45. – 46. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       ให้ข่าวสาร       (2) ให้ข้อเสนอแนะ      (3) ให้ความบันเทิง      (4) เป็นสื่อในการโฆษณา

45.       หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ข่าวการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอบ 1 หน้า 14 หน้าที่การให้ข่าวสาร (To Inform) คือ การสืบเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รอบด้าน และนำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ฯลฯ โดยจะไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ เช่น ข่าว สารคดี ประกาศแจ้งความ หรืออื่น ๆ

46.       หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์การรับสมัครคนเข้าทำงาน

ตอบ 4 หน้า 1546, (คำบรรยาย) หน้าที่เป็นสื่อในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (To Advertise and Public Relations) คือ การเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับสินค้าและบริการในด้านของการโฆษณา เช่น การตีพิมพ์ตารางการฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ การตีพิมพ์การรับสมัครงาน การตีพิมพ์ข้อมูลราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ฯลฯ และเป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณซน เช่น การตีพิมพ์สารคดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเสนอโครงการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ข้อ 47. – 49. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       นายทวารข่าวสาร        (2) ผู้แจ้งข่าวสาร         (3) สุนัขยาม    (4) รับเรื่องราวร้องทุกข์

47.       หนังสือพิมพ์เสนอข่าวอุกกาบาตตกที่ประเทศรัสเซีย คนบาดเจ็บนับพัน

ตอบ 2 หน้า 17, (คำบรรยาย) บทบาทการเป็นผู้แจ้งข่าวสาร (Informer) คือ หนังสือพิมพ์จะเข้าไป ในชุมชนต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลมาเขียนเป็นข่าว บทความ สารคดี ฯลฯ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้รับเอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมา และมากพอ จึงถือเป็นบทบาทที่สำคัญที่สุด ของหนังสือพิมพ์ เพราะเนื้อหาหลักที่มีมากที่สุดในหนังสือพิมพ์ก็คือ ข่าว (News) ดังนั้นการที่หนังสือพิมพ์แจ้งข่าวสารที่เหมาะสมจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้และความคิดเท่าทันโลก

48.       หนังสือพิมพ์เสนอข่าวว่าประชาชนอยากให้ดอกกุหลาบนายกรัฐมนตรีในวันวาเลนไทน์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 47. ประกอบ

49.       หนังสือพิมพ์ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อเลือกเรื่องตีพิมพ์

ตอบ 1 หน้า 16 บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การควบคุมการไหลของข่าวสาร สู่สาธารณชน โดยหนังสือพิมพ์จะมีนายทวารประจำด่านอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นักข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง/ประเมินคุณค่าเนื้อหา ของข่าวสาร และตัดสินใจว่าจะเลือกทำข่าวอะไร หรือจะคัดเลือกข่าวนั้น ๆ เพื่อตีพิมพ์หรือไม่ โดยคำนึงถึงพื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวสาร (ดูคำอธิบายข้อ 14. ประกอบ)

50.       กลุ่มใดเป็นกลุ่มผลประโยชน์

(1)       กลุ่มข้าราชการ            (2) กลุ่มเกษตรกร        (3) กลุ่มพ่อค้า (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 20 – 22 กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ คือ การรวมกลุ่มของคนในสังคมเพื่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งในสังคมจะมีกลุ่มผลประโยชน์เฉพาะเป็นจำนวนมาก และอาจเป็นใครก็ได้ที่รวมตัวกันขึ้น เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง และเรียกร้องผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กันกลุ่มของตน เช่น กลุ่มลูกจ้าง กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มข้าราชการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า ฯลฯ

51.       เหตุใดหนังสือพิมพ์จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่านักการเมือง

(1) หนังสือพิมพ์มีผู้สื่อข่าวเป็นจำนวนมาก      

(2) หนังสือพิมพ์มีหน้าที่เสนอข่าวสาร

(3) หนังสือพิมพ์มีบรรทัดฐานเป็นกลาง           

(4) หนังสือพิมพ์มีหน้าที่เสนอความคิดเห็น

ตอบ2 หน้า 24 หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนที่มีอำนาจในตัวเองประการหนึ่ง คือ อำนาจเชิงจิตวิทยา ได้แก่ การมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน เพราะในความรู้สึกของประชาชนนั้น สื่อมวลชนเป็น สถาบันที่มีหน้าที่เสนอข่าวสารและข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่แอบแฝงอย่างนักการเมือง ด้วยเหตุนี้หนังสือพิมพ์จึงน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจมากกว่านักการเมืองและหน่วยงานของรัฐ

52.       ข้อใดเป็น Passive News

(1) โจรใต้ก่อกวน ถูกวิสามัญ 16 ศพ  

(2) รัฐบาลประกาศนโยบายประชานิยม

(3)       มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดพิธีมอบปริญญาบัตรเดือนมีนาคม 2556

(4)       พบสายแร่ทองคำในประเทศไทยมูลค่ามหาศาล

ตอน 3 หน้า 41 ประเภทของข่าวแบ่งตามลักษณะการได้มาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.         ข่าวที่ต้องสื่อข่าวเอง (Active News) คือ ข่าวที่ผู้สื่อข่าวต้องออกไปสืบเสาะหาข้อมูล ด้วยตนเอง เช่น ข่าวการเมือง อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ อาชญากรรม ฯลฯ

2.         ข่าวที่ได้จากเอกสาร (Passive News) คือ ข่าวที่ได้จากเอกสารที่แจกมายังสำนักงาน ใบประกาศ หรือแถลงการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถตีพิมพ์ได้ทันที เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ

53.       บทบรรณาธิการสำคัญอย่างไร

(1)       ประเด็นที่เขียนมักจะน่าสนใจ            (2) มักเขียนโดยมีความเป็นกลาง

(3) มักเขียนโดยผู้รอบรู้ในเรื่องนั้น       (4) มักแสดงถึงนโยบายของหนังสือพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 42 – 43168, (คำบรรยาย) บทบรรณาธิการ (Editorial) เป็นบทความที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงทัศนะ ความเชื่อ หรือนโยบายของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ มิใช่ความคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จำเป็นต้องลงชื่อผู้เขียนประจำ อีกทั้งยังเป็นบทความที่สำคัญที่สุดของหนังสือพิมพ์ ซึ่งทำหน้าที่ให้ความรู้และความคิดเห็นในเรื่องสำคัญ ๆ ต่อสาธารณชน เพื่อสะท้อนถึงจุดยืน ของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อเรื่องที่เขียน

54.       ปัจจัยใดมีผลต่อเนื้อหาของหนังสือพิมพ์       

(1) ความถนัดของนักข่าว

(2)       นโยบายของหนังสือพิมพ์       (3) กระแสสังคม          (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 48 – 50 ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ ได้แก่

1. นโยบายของหนังสือพิมพ์    2. ปัจจัยด้านบุคลากร คือ ความรู้ ความสามารถและความถนัดของบุคลากรในฝ่ายบรรณาธิการ เช่น ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ คนเขียนข่าว ฯลฯ  3. ปัจจัยด้านเวลา 4. ปัจจัยด้านธุรกิจ 5. ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ กระแสสังคม ฯลฯ

55.       การพิมพ์ในปัจจุบันพัฒนามาจากการประดิษฐ์ตัวพิมพ์ของ

(1)       หมอบรัดเลย์    (2) ร.อ.เจมส์ โลว์         (3) หมอสมิธ    (4) กูเต็นเบอร์ก

ตอบ 4 หน้า 154 ใบปี ค.ศ. 1450 โยฮัน กูเต็นเบอร์ก (Johann Gutenberg) ชาวเยอรมัน ได้คิดค้น วิธีพิมพ์โดยประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะมาเรียงต่อกันแบบที่เรียกว่า Movable Type Printing ขึ้น เป็นคนแรกในยุโรป (แต่ได้รับแนวคิดค้านวิธีพิมพ์แบบนี้มาจากจีน) ทำให้เขาได้รับยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งการพิมพ์ยุคปัจจุบัน เนื่องจากแท่นพิมพ์ของเขาสามารถพิมพ์เอกสารได้เป็นจำนวนมาก และรวดเร็ว จนทำให้มีการพิมพ์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

56.       หน้าใดไม่นิยมให้มีโฆษณา

(1)       หน้าบรรณาธิการ         (2) หน้ากลาง  (3) หน้าใน       (4) หน้าสุดท้าย

ตอบ 1 หน้า 171 หนังสือพิมพ์ไม่นิยมให้มีโฆษณาในหน้าบรรณาธิการ แต่ถ้าจำเป็นต้องมีก็ควรจัดตำแหน่งให้อยู่ครึ่งล่างของหน้าพิมพ์ โดยควรหลีกเลี่ยงโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีความเด่นมาก ๆ และควรเป็นโฆษณาที่ปราศจากภาพถ่ายหรือภาพเขียนที่มีความเข้มหรือดำจัด ทั้งนี้เพื่อมิให้ โฆษณาเด่นกว่าข้อความอื่น ๆ ของหน้า

57.       ข้อควรระวังสำหรับการจัดโฆษณาแบบพีระมิดครึ่งซีกขวา คืออะไร

(1)       ยอดพีระมิดทางขวามือไม่ควรอยู่สูงเกินไป      (2) ยอดพีระมิดทางซ้ายมือควรให้มีระดับต่ำๆ

(3)       ไม่ควรมีโฆษณาซ้อนกันเกิน 2 ชิ้น       (4) ควรให้โฆษณาชิ้นใหญ่ซ้อนบนชิ้นเล็ก

ตอบ 1 หน้า 164 – 165 ข้อควรระวังสำหรับการจัดโฆษณาแบบพีระมิดครึ่งซีกด้านขวา คือ ยอดพีระมิดทางขวามือไม่ควรอยู่สูงเกินไป เนื่องจากจะมีเนื้อที่ของข่าวทางด้านขวาบน และดูเหมือนมีโฆษณาจำนวนมากจนเนื้อหาอื่น ๆ มีน้อย

58.       ในการจัดหน้าใน การจัดโฆษณาในข้อใดไม่นิยม

(1)       แบบพีระมิดซีกขวา      (2) แบบพีระมิดซีกซ้าย

(3) แบบพีระมิดสองซีก           (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 หน้า 164 – 167, (คำบรรยาย) หลักการจัดหน้าในหรือการจัดหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ มีดังนี้ 1. แบบพีระมิดครึ่งซีกค้านขวา (Pyramided to the Right) 2. แบบ Well (หน้าเดียว)  3.แบบ Well สองหน้าคู่            4. แบบ Island (แบบเกาะ) 5. แบบแนวนอนล่าง 6. แบบพีระมิดสองด้านหรือสองซีก (Double Pyramid)

59.       Size คือ ขนาดของตัวอักษรมีหน่วยวัดเป็นอะไร

(1)       เซนติเมตร (Centimetre)         (2) นิ้ว (Inch)

(3) พอยท์ (Point)   (4) ไพก้า (Pica)

ตอบ 3 หน้า 176 – 177 Size คือ ขนาดของตัวอักษร ซึ่งมีหน่วยวัดเป็นพอยท์หรือปอยท์ (Point) โดยการวัดพื้นที่ของตัวพิมพ์จะวัดจากด้านบนถึงฐาน (ความสูงของตัวพิมพ์) ซึ่ง 1 พอยท์จะมีค่า เท่ากับ 1/72 นิ้ว ดังนั้นตัวอักษรขนาด 72 พอยท์ จึงสูง 1 นิ้ว (หรือเท่ากับ 2.54 เซนติเมตร)

60.       อัตราค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดมากที่สุด

(1)       ขนาดของเนื้อที่ที่ใช้โฆษณา    (2) การเลือกหน้าพิมพ์โฆษณา

(3) ตำแหน่งที่วางขึ้นงานโฆษณา        (4) จำนวนจำหน่ายของหนังสือพิมพ์

ตอบ4 หน้า 160, (คำบรรยาย) อัตราค่าโฆษณาในหนังสือพิมพ์นอกจากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวเลือก ข้อ 1 – 3 แล้ว ยังขึ้นอยู่กับจำนวนจำหน่ายของหนังสือพิมพ์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่สุด เนื่องจากหนังสือพิมพ์ที่มีจำนวนจำหน่ายสูงก็มักจะมีอัตราค่าโฆษณาที่สูงตามไปด้วย และ บริษัทร้านค้าก็ยินดีจะจ่ายค่าโฆษณาสูง ๆ เพื่อลงโฆษณาสินค้าของตน เพราะคาดหวังว่า เมื่อลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับนั้น ๆ แล้วจะขายสินค้าได้มากขึ้น

ข้อ 61. – 67. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       การจัดหน้าแบบแนวตั้ง (Vertical)

(2)       การจัดหน้าแบบไร้ระเบียบ (Broken หรือ Circus)

(3)       การจัดหน้าแบบแนวนอน (Horizontal)

(4)       การจัดหน้าแบบเน้นจุดสนใจ (Brace หรือ Focus)

61.       ถือว่าทุกข่าวมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

ตอบ 2 หน้า 151 การจัดหน้าแบบไร้ระเบียบหรือแบบละครสัตว์ (Broken หรือ Circus) เป็นการจัดหน้าที่ค่อนข้างตามสบาย ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์ตายตัว ใช้ลักษณะการพาดหัวข่าวและจัดคอลัมน์ ให้มีความหลากหลายในหน้าเดียวกัน ซึ่งอาจสับสนบ้างแต่ก็ดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านได้มาก ทั้งนี้มักใช้ในกรณีที่มีข่าวโดดเด่นหลาย ๆ ข่าว โดยถือว่าข่าวทุกข่าวนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

62.       อาจทำให้ผู้อ่านสับสน แต่ดึงดูดความสนใจได้ดี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

63.       จัดหน้าง่าย สามารถใช้ตัวอักษรได้หลายแบบหลายขนาด

ตอบ 3 หน้า 149 – 150 การจัดหน้าแบบแนวนอน (Horizontal) เป็นการจัดวางหัวข่าวให้ยาวตลอดหน้า หรือหลายคอลัมน์ตามขวางของหน้า ซึ่งมีประโยชน์หลายประการ เช่น จัดหน้าได้ง่ายที่สุด สามารถพาดหัวข่าวที่ดึงดูดใจผู้อ่าน ใช้ตัวอักษรด้วยขนาดและแบบต่าง ๆ กันได้หลายแบบ หลายขนาด นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญ คือ สามารถจัดระดับข่าวและองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า การจัดหน้าแบบแนวดิ่ง

64.       มักใช้ช่องว่างระหว่างคอลัมน์ในการแยกข่าวที่มาชิดติดกัน

ตอบ 1 หน้า 149, (คำบรรยาย) การจัดหน้าแบบแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical) จะเน้นลักษณะการวางข่าวในคอลัมน์เดี่ยวตามความยาวใต้หัวข่าวเป็นแนวลึกตลอดคอลัมน์ ซึ่งทำให้มีโอกาส ที่ข่าว 2 ข่าวจะมาชิดติดกัน (Tombstone) ได้ง่าย ดังนั้นจึงมักป้องกันความสับสนโดยใช้พื้นที่ หรือช่องว่างระหว่างคอลัมน์ในการแยกข่าว และใช้ความแตกต่างของขนาดตัวอักษรพาดหัวข่าว

65.       สามารถเน้นความแตกต่างในสาระสำคัญของข่าวได้ชัดเจน

ตอบ ไม่มีข้อใดถูก หน้า 150 การจัดหน้าแบบสมดุลแตกต่าง (Informal Balance) เป็นวิธีการจัดหน้า ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถเน้นความแตกต่างในสาระสำคัญของข่าวได้อย่างชัดเจน ทำให้หนังสือพิมพ์ดูมีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้น มีความหลากหลายในการเสนอข่าว และสามารถ เร้าความสนใจได้มากกว่าการจัดหน้าแบบสมดุลแท้จริงซึ่งจะดูเรียบเกินไป

66.       ใช้เพื่อเน้นความเด่นให้แก่ข่าวใดข่าวหนึ่งเป็นพิเศษ

ตอบ 4 หน้า 150 – 151 การจัดหน้าแบบเน้นจุดสนใจ (Brace หรือ Focus) มักใช้ในกรณีมีข่าวใหญ่ ที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ หรือข่าวใดข่าวหนึ่งมีความสำคัญและโดดเด่นมากกว่าข่าวอื่น ๆ ในหน้าเดียวกัน ซึ่งควรกำหนดวางหัวข่าวใหญ่ไว้ที่มุมบนขวามือหรือมุมบนซ้ายมือ เพื่อดึงดูด ความสนใจและเน้นความสำคัญของข่าว จากนั้นจึงเสริมด้วยภาพหรือข่าวอื่นซึ่งมีความสำคัญ น้อยลงมา โดยจัดวางตำแหน่งของข่าวให้ลดหลั่นลงมาในรูปแบบขั้นบันไดตามแนวเส้นทแยงมุม

67.       จัดโดยวางตำแหน่งของข่าวต่าง ๆ ให้ลดหลั่นแบบขั้นบันไดตามแนวเส้นทแยงมุม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 66. ประกอบ

68.       การพิมพ์แบบ Movable Type Printing มีลักษณะอย่างไร

(1) แม่พิมพ์เป็นหินหรือไม้        (2) สามารถนำตัวพิมพ์มาเรียงต่อกันได้

(3) ค้นพบครั้งแรกโดยโยอัน กูเต็นเบอร์ก        (4) เป็นต้นแบบของการพิมพ์ Offset

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 55. ประกอบ

69.       สิ่งพิมพ์ที่มีรูปลักษณ์อย่างหนังสือพิมพ์เรียกว่า Coranto แปลว่าอะไร

(1) News Sheets (2) News Letters (3) News and Feature (4) Current of News

ตอบ 4 หน้า 55 สิ่งพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีรูปลักษณ์อย่างหนังสือพิมพ์ แต่ยังมิได้ใช้คำศัพท์ว่า หนังสือพิมพ์ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เรียกว่าโครันโต้ (Coranto) แปลว่า กระแสข่าว (Current of News) ซึ่งโครันโต้ 1 ฉบับจะมีเนื้อหาสาระประเภทข่าวทั้งข่าวสารราชการ ข่าวการค้า และข้อเขียนอื่น ๆ โดยแสดงเจตนาว่าจะออกหนังสือเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

70.       หนังสือพิมพ์ The Times เกิดขึ้นในยุคใด

(1) ยุคอำนาจนิยม       (2) ยุคเรียกร้องเสรีภาพ (3) ยุคประชานิยม    (4) ยุคปลายศตวรรษที่ 20

ตอบ 2 หน้า 5861 ในยุคเรียกร้องเสรีภาพของสหราชอาณาจักร นักธุรกิจชาวอังกฤษชื่อว่า

จอห์น วอลเตอร์ที่ 1 (John Walter I) ได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Daily Universal Register ขึ้น ในปี ค.ศ. 1785 แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1788 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือพิมพ์ The Times ซึ่งถือเป็นหนังสือพิมพ์รายวันคุณภาพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

71.       หลักการที่ว่า ถ้าการรายงานข่าวนั้นเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน การรายงานข่าวนั้นไม่ถือเป็นการหมิ่นประมาท” เกิดจากกรณีใด

(1)       โจเซฟ พูลิตเซอร์ บริจาคเงินเพื่อการเรียนการสอนด้านวารสารศาสตร์

(2)       จอห์น ปีเตอร์ แซงเออร์ เขียนบทความโจมตีรัฐบาลแต่มีทนายความช่วยแก้คดีให้

(3)       ประชาชนเรียกร้องให้ปฏิรูปสิ่งพิมพ์หลังจากยุคหนังสือพิมพ์ขาดจรรยาบรรณ

(4)       การลดอิทธิพลของหนังสือพิมพ์ บราฟด้า หลังการล่มสลายของอำนาจคอมมิวนิสต์ในรัสเซีย

ตอบ 2 หน้า 73 ข้อความข้างต้นเป็นหลักการที่แอนดรูร์ แฮมิลตัน ทนายความชื่อดังจากฟิลาเดลเฟีย ใช้ต่อสู้คดีให้กับจอห์น ปีเตอร์ แซงเออร์ นักหนังสือพิมพ์ที่เขียนบทความโจมตีรัฐบาลอังกฤษ และถูกจับกุมตัวไปดำเนินคดีในศาล จนได้รับชัยชนะ และตั้งแต่นั้นมาการต่อสู้ในคดีตัวอย่าง เกี่ยวกับการทำงานของหนังสือพิมพ์ที่ขัดแย้งกับรัฐบาลดังกล่าวก็กลายเป็นเนื้อหาสำคัญของ กฎหมายลักษณะหมิ่นประมาทที่หนังสือพิมพ์มักประสบปัญหาอยู่เสมอ และนับเป็นก้าวแรก ที่สำคัญในการทำงานอย่างมีเสรีภาพของหนังสือพิมพ์อเมริกัน

72.       การจัดคอลัมน์แบบเปิด คืออะไร

(1) คอลัมน์ที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่าน      

(2) การจัดหน้าที่ใช้สีพื้นต่างกันเพื่อแยกคอลัมน์

(3) การจัดหน้าที่ใช้ช่องไฟ (เนื้อที่ขาว) เพื่อแยกคอลัมน์ 

(4) การจัดหน้าที่ใช้การตีเส้น เพื่อแบ่งแยกคอลัมน์

ตอบ 3 หน้า 149, (คำบรรยาย) การจัดรูปแบบคอลัมน์ แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้

1.         คอลัมน์แบบเปิด (Open Format) คือ การใช้พื้นที่ว่างสีขาว (ช่องไฟหรือเนื้อที่ข่าว)เป็นแนวกั้นหรือแยกระหว่างคอลัมน์โดยไม่มีเส้นคั่น ซึ่งมีข้อดีคือ ทำให้ดูโปร่ง สบายตา และน่าอ่าน ส่วนข้อเสียคือ การจัดเนื้อที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ทำให้จัดหน้าได้ยาก และ อาจทำให้ผู้อ่านหลงข่าวได้

2.         คอลัมน์แบบปิด (Close Format) คือ การใช้เส้นตรงบาง ๆ เป็นแนวกั้นระหว่างคอลัมน์ ซึ่งมีข้อดีคือ ทำให้แบ่งข้อความได้อย่างเป็นสัดส่วน จึงจัดหน้าได้งายกว่า ส่วนข้อเสียคือ จะดูแน่นและรกตา จึงมักใช้กับเนื้อความสั้น ๆ ที่ไม่ละเอียดมากนัก

73.       คอลัมน์ประจำ คืออะไร

(1) ข้อเขียนที่มีผู้รับผิดชอบประจำ      (2) ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ทุกวัน

(3) ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ทุกสัปดาห์           (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 47147161 คอลัมน์ประจำ คือ ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ทุกวัน หรือตีพิมพ์เป็นประจำในบางวัน ของสัปดาห์ก็ได้ เช่น ทุกวันอาทิตย์ ฯลฯ ซึ่งข้อเขียนประเภทนี้มักจะมีชื่อผู้เขียนหรือผู้รับผิดชอบประจำ โดยอาจใช้นามจริงหรือนามแฝงก็ได้ เช่น คอลัมน์จดหมายเปิดผนึก ตอบปัญหา ฯลฯ

74.       การกลับบล็อก คืออะไร

(1) การทำตัวหนังสือเป็นสีเทาบนพื้นดำ          (2) การทำตัวหนังสือเป็นสีเทาบนพื้นขาว

(3) การทำตัวหนังสือเป็นสีขาวบนพื้นเทา        (4) การทำตัวหนังสือเป็นสีขาวบนพื้นดำ

ตอบ 4 หน้า 163, (คำบรรยาย) ปกติหนังสือพิมพ์ทั่วไปมักจะใช้ตัวพิมพ์สีดำบนพื้นขาว แต่บางครั้ง เมื่อมีการจัดข่าวติดกันหรือต้องการให้หัวเรื่องนั้นๆ แตกต่างไปจากหัวเรื่องธรรมดาก็สามารถ ใช้วิธีการกลับบล็อกได้ คือ การทำตัวหนังสือเป็นสีขาวบนพื้นดำ เพื่อให้หัวข่าวมีความแตกต่างกัน

75.       Ears คืออะไร

(1) เนื้อที่ส่วนข้างของชื่อหนังสือพิมพ์  (2) เนื้อที่สำหรับตีพิมพ์ Logo ของหนังสือพิมพ์

(3) เนื้อที่สำหรับตีพิมพ์ Slogan ของหนังสือพิมพ์   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 146155, (ดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ) ส่วนข้างหัวหนังสือพิมพ์ (Ears) หมายถึงส่วนประกอบหรือเนื้อที่ที่วางอยู่ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างของชื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อช่วยให้จัดหน้าได้ง่าย โดยสาระของ Ears ประกอบด้วยข่าวสั้นรายงานอากาศประกาศข้อความรณรงค์ หรือส่งเสริมกิจการหนังสือพิมพ์ และโฆษณา

76.       การ Screen หมายถึงอะไร

(1) การล้อมกรอบข้อความเพื่อให้เด่น (2) การรับงานโฆษณาที่ต้องออกแบบให้ลูกค้าด้วย

(3) การแบ่งเนื้อที่ให้เป็นสัดส่วนก่อนพิมพ์ข้อความ (4) การทำพื้นให้เป็นสีเทาก่อนพิมพ์ข้อความ

ตอบ 4 หน้า 180182 – 183, (คำบรรยาย) การสกรีน (Screen) หมายถึง เทคนิคการจัดหน้าหนังสือพิมพ์ โดยการลงสีเทาบนพื้นกระดาษขาวก่อนพิมพ์ข้อความ ซึ่งจะคิดระดับความเข้ม ของการสกรีนออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ จึงมีประโยชน์ต่อการจัดหน้าพิมพ์เพื่อให้น่าสนใจ และมีความแตกต่างจากข้อความอื่น (ไม่ทำให้สับสน)

77.       พ.ร.บ. เกี่ยวกับการพิมพ์ฉบับใดทันสมัยที่สุด

(1) พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2540           (2) พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2550

(3) พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2551           (4) พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2552

ตอบ 2 (คำบรรยาย) พ.ร.บ. เกี่ยวกับการพิมพ์ฉบับที่ทันสมัยที่สุดและใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือพ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ศ. 2550 หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ฉบับล่าสุดที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

78.       ตาม พ.ร.บ. การพิมพ์ ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของเจ้าของหนังสือพิมพ์

(1) เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้       (2) ถูกลงโทษในคดีความฐานลหุโทษ

(3) มีสัญชาติไทย        (4) ไม่มีถิ่นที่อยู่ประจำในประเทศไทย

ตอบ 4 (คำบรรยาย) พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 และ 15 ระบุว่าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้พิมพ์ หรือผู้โฆษณา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้       1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์2. มีสัญชาติไทย 3. มีถิ่นที่อยู่ประจำในราชอาณาจักร 4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นความผิดโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

79.       เหตุผลสำคัญที่แสดงถึงความทันสมัยของ พ.ร.บ. การพิมพ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ

(1)       ต้องส่งหนังสือพิมพ์ให้หอสมุดแห่งชาติ

(2)       เป็นการรวมสิ่งพิมพ์หลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ไม่ได้แยกส่วนของหนังสือพิมพ์ออกมาโดยเฉพาะ

(3)       ชาวต่างชาติมีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ได้

(4)       ให้ชาวต่างชาติเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้

ตอบ 3 (คำบรรยาย) สิ่งที่แสดงถึงความทันสมัยของ พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และถือเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ การให้ชาวต่างชาติมีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ได้ ดังที่มาตรา 16 ระบุว่า เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ที่เป็นนิติบุคคล ต้องมีบุคคล ซึ่งมีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของหุ้นตั้งหมด และต้องมีกรรมการผู้มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

80.       ข้อใดแสดงถึงเสรีภาพในพระราชบัญญัติการพิมพ์

(1)       ผู้บรรลุนิติภาวะทุกคนยื่นความจำนงขอทำหนังสือพิมพ์ได้

(2)       ผู้ยื่นความจำนงที่มีคุณสมบัติครบจะได้รับพิจารณา

(3)       ชาวต่างชาติมีหุ้นส่วนเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ด้

(4)       ให้ชาวต่างชาติเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้

ตอบ 2 (คำบรรยาย) สิ่งที่แสดงถึงเสรีภาพใน พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 คือ การให้สิทธิเสรีภาพ อย่างเต็มที่ต่อผู้ยื่นความจำนงขอทำหนังสือพิมพ์ ซึ่งหากผู้ใดมีคุณสมบัติครบและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย จะได้รับการพิจารณาและออกหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งให้โดยไม่ชักช้า (ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ)

81.       การเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาของหนังสือพิมพ์จะสิ้นสุดลงในกรณีใด

(1) บรรณาธิการไม่จบปริญญาตรี       

(2) บรรณาธิการเป็นชาวต่างชาติ

(3) บรรณาธิการลูกตัดสินให้จำคุก     

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 78. ประกอบ

82.       เหตุผลในการยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 คือข้อใด

(1)       เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน

(2)       เป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะปฏิวัติ ควรยกเลิกโดยเร็ว

(3)       มีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา

(4)       ขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ยากต่อการใช้งานจริง

ตอบ 3 หน้า 118, (คำบรรยาย) เหตุผลในการประกาศพระราชกำหนดยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูป การปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 42 (ปร. 42) คือ ปร. 42 มีบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ ในการเขียน การพิมพ์ และการโฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน (ในขณะนั้น)ซึ่งมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพดังกล่าว จึงเป็นเหตุ ให้มีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเป็นอย่างมาก

83.       ข้อใดไม่ใช่สิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์

(1) แผ่นซีดีเพลง          (2) e-book (3) วารสารวิชาการ (4) โปสเตอร์โปรโมทหนัง

ตอบ 3 (คำบรรยาย) พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุด หนังสือ แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้นเป็นหลายสำเนา (ในทีนี้ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ ไปสูมวลชน เช่น บทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ โปสเตอร์ ฯลฯ) นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึง สิ่งพิมพ์ที่บันทึกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขายหรือให้เปล่า เช่น แผ่นเสียง แผ่นซีดี e-book เป็นต้น (ส่วนมาตรา 5 ระบุว่า พ.ร.บ. นี้ไม่ใช้บังคับกับสิ่งพิมพ์ดังนี้ (4) วิทยานิพนธ์ เอกสารคำบรรยาย หลักสูตรการเรียนการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นทำนองเดียวกันที่เผยแพร ในสถานศึกษา เช่น วารสารวิชาการ)

84.       เหตุผลที่แยกการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนออกจากการพิจารณาคดีทั่ว ๆ ไป คือ

(1)       ถือว่าเด็กและเยาวชนยังขาดวุฒิภาวะ มักจะกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

(2)       การพิจารณาคดีจะใช้หลักเมตตาธรรม

(3)       เพื่อป้องกันการติดตามเสนอข่าวของสื่อมวลชน

(4)       เด็กและเยาวชนมักทำความผิดที่ไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่

ตอบ 1 หน้า 213, (คำบรรยาย) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 ได้ให้เหตุผล ที่ด้องแยกการพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนออกจากการพิจารณาคดีทั่ว ๆ ไปว่า เพื่อเป็น การพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนมิให้ถูกรังเกียจ มีปมด้อย หรือถูกตราหน้าว่าได้กระทำ ความผิดทางอาญา และเพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่อาจกระทำความผิด เนื่องจากยังไม่เจริญด้วยวุฒิภาวะ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกบังคับ หรือด้วยความจำเป็นบางประการ

85.       ข้อใดบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว

(1)       ห้ามเปิดเผยสถานที่อยู่ของเยาวชนที่กระทำความผิด

(2)       ห้ามเป็ดเผยชื่อสถานศึกษาของเยาวชนที่กระทำความผิด

(3)       ห้ามตีพิมพ์รูปภาพของเยาวชนที่กระทำความผิด       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 214 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ค. 2534 มาตรา 93 ระบุว่า ห้ามมิให้ ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่า กระทำความผิด หรือโฆษณาข้อความที่อาจทำให้บุคคลลื่นรู้จักตัว ชื่อตัว ชื่อสกุลของเด็กหรือ เยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำความผิด สถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น

86.       หลักการสำคัญของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว คืออะไร(1) ให้เด็กและเยาวชนได้รับโทษสถานเบา      (2) เปิดโอกาสให้เติบโตโดยไม่มีปมด้อย

(3) ไม่ให้เด็กและเยาวชนรับโทษเหมือนผู้ใหญ่            (4) ส่งเสริมกรศึกษาสำหรับเยาวชนที่ทำผิดกฎหมาย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

87.       คำว่าเด็ก หมายถึงอะไร

(1) บุคคลที่มีอายุเกิน 3 ปี แต่ไม่ถึง 7  ปี         (2)บุคคลที่มีอายุเกิน5ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี

(3) บุคคลที่มีอายุเกิน 7 ปี แต่ไม่เกิน14 ปี       (4)บุคคลที่มีอายุเกิน10ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี

ตอบ 3 หน้า 213 พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ค. 2534 มาตรา 4 ระบุว่า เด็ก” หมายถึง บุคคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ เยาวชน” หมายถึง บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

88.       คำว่าเยาวชน หมายถึงอะไร

(1) บุคคลที่มีอายุเกิน 10 ปี แต่ไม่ถึง15ปี       (2)บุคคลที่มีอายุเกิน12ปีแต่ไม่ถึง 15 ปี

(3) บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปี แต่ไม่ถึง18ปี       (4)บุคคลที่มีอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง 19 ปี

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ

89.       จริยธรรม หมายถึงอะไร

(1) ความประพฤติที่ถูกธรรม   (2) ความประพฤติตามวัฒนธรรม

(3) การทำงานด้วยความมีเมตตา        (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 217 สุภา ศิริมานนท์ ได้ให้ความหมายของคำว่า จริยธรรม” ว่าหมายถึง หลักแห่งความประพฤติของนักหนังสือพิมพ์ หรือพฤติกรรมอันตั้งไว้ชอบ หรือความประพฤติที่ถูกธรรม หรือความประพฤติที่เป็นธรรม

90.       จริยธรรม แตกต่างจากกฎหมายในข้อใด

(1) กฎหมายเข้มงวดกว่าจริยธรรม      (2) จริยธรรมเข้มงวดกว่ากฎหมาย

(3) กฎหมายมีบทลงโทษ แต่จริยธรรมไม่มี      (4) กฎหมายเน้นระเบียบของฝ่ายปกครองบ้านเมือง

ตอบ 3 หน้า 195217232, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์จะต้องมีจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับและ มีกฎหมายเป็นเครื่องควบคุม โดยจริยธรรมและกฎหมายมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่งกัน ดังนี้

1.         จริยธรรมอยู่สูงกว่ากฎหมาย เพราะความประพฤติบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรม

2.         จริยธรรมไม่มีบทลงโทษที่ระบุไว้อย่างเด่นชัดเหมือนกฎหมาย ดังนั้นความรับผิดชอบทาง จริยธรรมจึงขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและความสมัครใจในการที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้

ข้อ 91. – 92. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       จริยธรรมมีคุณค่ามากกว่าจรรยาบรรณ

(2)       จริยธรรมมีความหมายเหมือนจรรยาบรรณ

(3)       จริยธรรมเน้นที่จิตสำนึก จรรยาบรรณเน้นที่ข้อกำหนดซึ่งตราขึ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

(4)       จริยธรรมเน้นการปฏิบัติรายบุคคล จรรยาบรรณเน้นการปฏิบัติของกลุ่ม

91.       จริยธรรมเหมือนกับจรรยาบรรณในข้อใด

ตอบ 2 หน้า 217, (คำบรรยาย) ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา อธิบายไว้ว่า ความหมายของจริยธรรมและ จรรยาบรรณไม่แตกต่างกัน แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่จริยธรรมจะเน้นที่จิตสำนึกของบุคคล ในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร ส่วนจรรยาบรรณจะเน้นหลักปฏิบัติซึ่งกำหนดเอาไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อบังคับหรือข้อเตือนใจของบุคคล

92.       จริยธรรมต่างจากจรรยาบรรณในข้อใด

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 91. ประกอบ

93.       สมาคมวิชาชีพใดที่ใช้หลักของพุทธศาสนามากำหนดจริยธรรมของคนในวิชาชีพ

(1) สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ  

(2) สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

(3) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ        

(4) สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตอบ 4 หน้า 227 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2510 โดยใช้หลักการเดียวกับพุทธคาสนา ดังนี้

1. ความรับผิดชอบ (กิจญาณ)            2. ความมีเสรีภาพ (ปวารณา หรือธรรมาธิปไตย)

3.         ความเป็นไท (ความไม่ตกเป็นทาสของอกุศลมูล)        4. ความจริงใจ (สัจจะ)

5.         ความเที่ยงธรรม (ความไม่มีอคติ 4 ประการ ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ)

6.         ความมีใจเป็นนักกีฬา (สุปฏิบัติ)        7. ความมีมารยาท (ใสเจยยะ หรืออาจารสมบัติ)

94.       ความจริงใจ ตรงกับธรรมปฏิบัติข้อใด

(1) สุปฏิบัติ     (2) สัจจะ         (3) อกุศลมูล    (4) กิจญาณ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 93. ประกอบ

95.       การเสนอข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน มีต้นกำเนิดมาจาก

(1) News Sheets         (2) News Letters

(3) News Magazine   (4) Official Gazette

ตอบ4 หน้า 53 – 55, (คำบรรยาย) หนังสือข่าวสารของทางราชการ (Official Gazette) ได้แก่ เอกสารที่รัฐบาลจากส่วนกลางเขียนหรือพิมพ์ขึ้นในลักษณะ ใบบอกขาว” (Acta Diurna) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข่าวสารของชนขั้นปกครอง ซึ่งนับเป็นต้นแบบหนังสือพิมพ์กำแพง (Wall Newspaper) โดยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าอาณาจักรโรมันและจีนใช้สื่อประเภทนี้ก่อนใคร ดังนั้นจึงจัดเป็นสื่อที่เกิดขึ้นก่อนสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ๆ และถือเป็นต้นกำเนิด ของข่าวราชการและข่าวการเมืองในหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน

96.       ประเทศใดที่หนังสือพิมพ์มีบทบาทมากในการเรียกร้องให้มีการเลิกทาส

(1) ประเทศไทย           (2) สหรัฐอเมริกา         (3) อังกฤษ      (4) ญี่ปุ่น

ตอบ 2 หน้า 79 – 81, (คำบรรยาย) ในช่วงศตวรรษที่ 19 หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาได้แบ่งออกเป็นฝักฝ่ายเพื่อต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพ จนนำไปสู่การเกิดสงครามกลางเมือง (Civil War) ระหว่าง รัฐฝ่ายเหนือที่เรียกร้องให้มีการเลิกทาสกับรัฐฝ่ายใต้ที่สนับสนุนให้มีทาส ซึ่งเมื่อสงครามจบลง ผลปรากฏว่ารัฐฝ่ายเหนือเป็นผู้ชนะ ดังนั้นจึงนับได้ว่าหนังสือพิมพ์มีบทบาทอย่างมากในการเรียกร้องให้มีการเลิกทาสในสหรัฐอเมริกา

97.       ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหนังสือพิมพ์อังกฤษยุคแรก อยู่ในแนวคิดทฤษฎีใด

(1) ทฤษฎีอำนาจนิยม (2) ทฤษฎีเสรีนิยม

(3) ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม    (4) ทฤษฎีคอมมิวนิสต์โซเวียต

ตอบ 1 หน้า 56 – 57, (คำบรรยาย) ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับหนังสือพิมพ์อังกฤษยุคแรก อยู่ในแนวคิดทฤษฎีอำนาจนิยม (Authoritarian Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาในราว ศตวรรษที่ 16 ถึงปลายศตวรรษที่ 17 พร้อม ๆ กับการก่อร่างขึ้นมาของหนังสือพิมพ์อังกฤษ โดยมีแนวคิดว่าสื่อมวลชนควรจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนและผลักดันนโยบายของรัฐ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้นการควบคุมหนังสือพิมพ์จึงเป็นไปอย่างเข้มงวด เช่น มีการออกใบอนุญาตการพิมพ์ ควบคุมโดยวิธีเซ็นเซอร์ เป็นต้น

98.       Yellow Journalism เกิดขึ้นในประเทศใด

(1) ประเทศไทย           (2) อังกฤษ      (3) สหรัฐอเมริกา         (4) พม่า

ตอบ 3 หน้า 8183, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์ยุคขาดจรรยาบรรณ (Yellow Journalism) หมายถึง การที่หนังสือพิมพ์ดำเนินการโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศ สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ทั้งนี้คำว่า Yellow Journalism ยังคงใช้ต่อมาในปัจจุบัน กับหนังสือพิมพ์ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

99.       ข้อใดเป็น Yellow Journalism

(1)       หนังสือพิมพ์ในพม่าเรียกร้องเสรีภาพ

(2)       หนังสือพิมพ์ในอังกฤษต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

(3)       หนังสือพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาตีพิมพ์เรื่องส่วนตัวกันมาก

(4)       หนังสือพิมพ์ในประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้สื่อข่าวมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 98. ประกอบ

100.    หนังสือพิมพ์ที่มีบรรณาธิการเป็นพระมหากษัตริย์

(1) คอร์ทข่าวราชการ   (2) บางกอกรีคอร์เดอร์            (3) ดรุโณวาท  (4) ราชกิจจานุเบกษา

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

Advertisement