การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2200 (MCS 1250) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การแสดงตนว่าเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อเข้าชมการแสดงโดยไม่ซื้อบัตรเข้าชม เป็นการผิดจรรยาบรรณข้อใด

Advertisement

(1)       การประพฤติตนเสื่อมศักดิ์ศรี  

(2) การเรียกร้องผลประโยชน์โดยมิชอบ

Advertisement

(3) การรับอามิสสินจ้าง           

(4) การรับอภิสิทธิ์

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 228 – 229231 จรรยาบรรณของสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 ข้อ 5.ระบุว่า ผู้สื่อข่าวจักต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมุ่งหวังต่อสาธารณประโยชน์ ไม่ใช้ตำแหน่ง หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือหมู่คณะใด ๆ โดยไม่ชอบธรรม ส่วนข้อบังคับว่าด้วย จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 21.ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่อวดอ้างหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้อง สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม

2.         ประเทศใดเป็นต้นแบบซองจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์

Advertisement

(1)       อังกฤษ           

(2) ฝรั่งเศส      

(3) สหรัฐอเมริกา         

(4) ญี่ปุ่น

ตอบ 1 หน้า 233, (คำบรรยาย) ประเทศอังกฤษถือเป็นประเทศแม่แบบของการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย และเป็นประเทศต้นแบบของจรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ โดยมีคณะกรรมการ รับเรื่องราวร้องทุกข์ของหนังสือพิมพ์ (The Press Complaints Commission) เป็นผู้กำหนด แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมสำหรับนักหนังสือพิมพ์ไว้เมื่อ ค.ศ. 1993

3.         ข้อใดไม่จัดว่าเป็นจรรยาบรรณ           

(1) การลงข่าวเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

(2)       การส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์

(3)       การสัญญาว่าจะนำเรื่องที่ตีพิมพ์แล้วไปให้เพื่อเป็นอภินันทนาการ

(4)       การนำเรื่องตีพิมพ์แก้ข่าว กรณีที่เคยตีพิมพ์ผิดพลาด

ตอบ 3 หน้า 226229 – 230 จรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์ของสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ข้อ 7. ระบุว่า ต้องรักษาส่งเสริมเกียรติคุณและชื่อเสียงแห่งความเป็นนักหนังสือพิมพ์ ไว้เป็นอย่างดี ส่วนข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ของสภาการหนังสือพิมพ์ แห่งาติ พ.ศ. 2541 ข้อ 5. ระบุว่า หนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ ข้อ 12. ระบุว่า ในกรณีที่มีการเสนอข่าวผิดพลาด หนังสือพิมพ์ต้องลงพิมพ์แก้ไขข้อผิดพลาด ดังกล่าวโดยไม่ชักข้า

4.         การตรวจข่าวก่อนตีพิมพ์ (เซ็นเซอร์) ทำได้ในกรณีใด

(1)       เมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม     (2) เมื่อมีการตีพิมพ์เรื่องที่อาจจะขัดต่อศีลธรรมอันดี

(3) เมื่อตีพิมพ์เรื่องที่เป็นความลับของทางราชการ (4) ห้ามเซ็นเซอร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ตอบ 1 รัฐธรรมนูญฯ ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2550 มาตรา 45 วรรคห้า ระบุว่า การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น (Censor) จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

5.         ผู้ใดต้องรับผิดชอบกรณีตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์

(1) เจ้าของบทประพันธ์ (2) บรรณาธิการ        (3) ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ2 หน้า 127, (คำบรรยาย) บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา จะทำหน้าที่รับผิดชอบในด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหนังสือพิมพ์ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 27 ระบุวา ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามมาตรา 10 (ว่าด้วยการห้ามสั่งเข้า นำเข้า หรือตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่ไม่พึงประสงค์) มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.         ปัจจุบันสถาบันใดดูแลจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุด(1) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์      (2) สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(3) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ        (4) ถูกทุกข้อ

คอบ 3 หน้า 229, (คำบรรยาย) สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ถือเป็นสถาบันที่ดูแลเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้ตราขึ้นนั้น ได้รับยกย่องว่ามีความครอบคลุมและเป็นสากลมากที่สุด

ข้อ 7. – 10.       จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) รัชกาลที่ 3  (2) รัชกาลที่ 4  (3) รัชกาลที่ 5  (4) รัชกาลที่ 6

7.         มีหนังสือพิมพ์ของคนไทยฉบับแรก

ตอบ 2 หน้า 102 – 103 ในปี พ.ศ. 2401 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้มีการออกหนังสือพิมพ์ของ คนไทยฉบับแรกชื่อว่า ราชกิจจานุเบกษา” เป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ที่ตีพิมพ์แจกจ่ายใน วงราชการและราษฎร โดยพระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการเอง แต่ออกได้แค่ปีเดียวก็ต้องเลิกไป และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำซ้ำขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2417 โดยให้ออกเป็นรายสัปดาห์

8.         มีนิตยสารเกิดขึ้นครั้งแรก

ตอบ 3 หน้า 105 – 106 กิจการหนังสือเล่มที่เรียกว่า นิตยสาร” (Magazine) เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยนิตยสารซึ่งเป็นที่รู้จักกันในสมัยนั้น ได้แก่ จดหมายเหตุแสงอรุณ ยุทธ์โกฐิ ธรรมจักษุ ธรรมศาสตร์วินิจฉัย นารีรมย์ วิทยาจารย์ และเทศาภิบาล

9.         พระเจ้าแผ่นดิบเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 108 รัชกาลที่ 6 ทรงเขียนความเห็นลงตีพิมพ์เป็นบทความในหนังสือพิมพ์ของพระองค์เอง และหนังสือพิมพ์อื่น ๆ โดยทรงใช้นามปากกาว่าอัศวพาหุ รามจิตตี และพันแหลม ซึ่งบทความ ที่มีผู้สนใจมาก คือ บทความเรื่อง ยิวแห่งบูรพาทิศ” เป็นเรื่องที่กล่าวถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่อยู่ใต้อิทธิพลของยิวแห่งบูรพาทิศ (ชาวจีน)

10.       มีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กันมาก

ตอบ 1 หน้า 99 – 101, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3ซึ่งกิจการการพิมพ์หนังสือในสมัยนี้ล้วนมีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์กันทั้งสิ้น โดยหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีชื่อว่า บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) ดำเนินการโดยหมอบรัดเลย์ ซึ่งเป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน

Advertisement