การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2200 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         หนังสือพิมพ์บริการชุมชนในรูปแบบใด

Advertisement

(1)       การ์ตูน 

(2) ข่าว            

Advertisement

(3) โฆษณา     

(4) บทความ

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 215 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (To Advertise and Public Relations) ถือเป็น การบริการชุมชนอย่างหนึ่งของหนังสือพิมพ์ โดยการเป็นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่เป็น ประโยชน์ต่อสาธารณชน เช่น การอุทิศเนื้อที่เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง การรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ ตลอดจนการตีพิมพ์โฆษณาทั้งโฆษณาในท้องถิ่น โฆษณาย่อย และโฆษณาทั่วไป เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

2.         ข้อใดไม่สอดคล้องกับความเป็นหนังสือพิมพ์

Advertisement

(1)       มีจ่าหน้าชื่อเดียวกัน     

(2) ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ

(3) มีการเย็บเล่ม         

(4) พัฒนามาจากสังคมที่เจริญแล้ว

ตอบ 3 หน้า 2-3, (คำบรรยาย) พ.ร.บ. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน (มีชื่อเดียวกัน) และออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม ส่วน Encyclopedia Americana อธิบายว่า หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เย็บเล่ม ตีพิมพ์เผยแพร่อย่าง สม่ำเสมอ… Collier’s Encyclopedia กล่าวว่า หนังสือพิมพ์พัฒนามาจากสังคมที่เจริญแล้ว…

3.         ข่าวหนัก (Hard News) มีคุณสมบัติอย่างไร

(1)       ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

(2)       ให้คุณค่าแกผู้อ่านในระยะยาว (Delayed Reward)

(3)       ให้คุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างรวดเร็ว (Immediate Reward)

(4)       ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน

ตอบ 2 หน้า 441, (คำบรรยาย) ข่าวหนัก (Hard News) คือ ข่าวที่ให้น้ำหนักต่อความสำคัญของเรื่อง มากกว่าอย่างอื่น ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวที่ให้ผลตอบแทนหรือให้คุณค่าแก่ผู้อ่านในระยะยาว (Delayed Reward) ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการอ่านพอสมควร โดยส่วนใหญ่ มักเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์คุณภาพ เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวปัญหาสังคม ฯลฯ

4.         สาเหตุสำคัญที่ทำให้หนังสือพิมพ์มีหลายกรอบ ได้แก่

(1) รักษายอดขายของหนังสือพิมพ์     (2) สนองการทำข่าวตลอด 24 ชั่วโมง

(3) ตีพิมพ์ข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดได้           (4) เป็นนโยบายของหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ ๆ

ตอบ 3 หน้า 5, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์รายวันโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูง มักจะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาปิดข่าว ซึ่งผู้สื่อข่าวจะต้องเขียนข่าวให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้จัดพิมพ์ให้ทันจำหน่าย ทั้งๆที่เหตุการณ์ของข่าวนั้นยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงอาจตีพิมพ์วันละหลายกรอบเพื่อให้สะดวกต่อการจำหน่าย และสามารถตีพิมพ์ข่าวที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ ทำให้เนื้อหาบางส่วนของหนังสือพิมพ์วันเดียวกัน แต่คนละกรอบจึงอาจแตกต่างกันได้

5.         หนังสือพิมพ์ใดนิยมตีพิมพ์วันละหลายกรอบ

(1)       หนังสือพิมพ์ประชานิยม          (2) หนังสือพิมพ์คุณภาพ

(3) หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก       (4) หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

6.         ข่าวประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่(1)       ความสด ความน่าสนใจ ความก้าวหน้า           (2) ข้อเท็จจริง บรรณาธิการ นักข่าว

(3) ความน่าสนใจ ข้อเท็จจริง ผู้อ่าน    (4) บรรณาธิการ นักข่าว ผู้อ่าน

ตอบ 3 หน้า 38 ข่าวประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.         ความน่าสนใจ (Interest)  2. ข้อเท็จจริง (Facts)         3. ผู้อ่าน (Readers)

7.         ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้นั้นควรมีลักษณะอย่างไร

(1) ต้องเป็นความจริง  (2) ต้องมีจำนวนมากพอ

(3) ต้องมีความเป็นกลาง         (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 29 ข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือดีที่สุดนั้น จะต้องเป็นความจริง มีความเป็นกลาง และมีจำนวนมากพอ แต่ในความเป็นจริงแล้วประชาชน หรือพลเมืองยังมีช่องว่างในการรับรู้และการทำความเข้าใจกับความเป็นจริง ดังนั้นการตัดสินใจ ของคนเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่มีข้อจำกัด

8.         ข้อใดมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่างจากข้ออื่น

(1) หนังสือพิมพ์กำแพง           (2) หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก (Tabloid)

(3) หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (Standard Size) (4) หนังสือพิมพ์เนื้อหาเฉพาะเรื่อง

ตอบ 1 หน้า 7-8, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์แบ่งตามรูปแบบหรือขนาดรูปเล่มได้ 2 ขนาด ดังนี้

1.         หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (Standard Size) เป็นหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ หนังสือพิมพ์ทั่วไป หนังสือพิมพ์ประชานิยม หนังสือพิมพ์คุณภาพ หนังสือพิมพ์เฉพาะเรื่อง ฯลฯ

2.         หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก (Tabloid) มีขนาดครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (ส่วนหนังสือพิมพ์กำแพงจะจัดทำเป็นแผ่นเหมือนโปสเตอร์ปะติดไว้ตามกำแพง)

9.         บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ของหนังสือพิมพ์ มีผลต่อข้อดมากที่สุด

(1) การไหลของข่าวสารสู่สาธารณชน (2) การบริหารงานของหนังสือพิมพ์

(3) การทำงานของนักข่าว       (4) การทำงานของบรรณาธิการ

ตอบ 1 หน้า 16 บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การควบคุมการไหลของข่าวสาร สู่สาธารณชน โดยหนังสือพิมพ์จะมีนายทวารประจำด่านอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นักข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง/ประเมินคุณค่าเนื้อหา ของข่าวสาร และตัดสินใจว่าจะเลือกทำข่าวอะไรหรือจะคัดเลือกข่าวนั้นๆ เพื่อตีพิมพ์หรือไม่ โดยคำนึงถึงพื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวสาร

10.       สิ่งใดเป็นเอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์รายวัน

(1) วารสาร      (2) นิตยสาร     (3) ใบปลิว       (4) หนังสือพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 1 หนังสือพิมพ์ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์ได้บันทึก เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไว้ บันทึกข้อคิด/ความเห็นต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย จนกระทังมีผู้กล่าวว่า หนังสือพิมพ์เป็นเอกสารที่บันทึกประวัติศาสตร์รายวัน

Advertisement