การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2200 (MCS 1250) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ข้อใดเป็นจุดเด่นของหนังสือพิมพ์ดิจิทัล

Advertisement

(1)       ได้รับความนิยมสูง       

(2) ประหยัดกระดาษ

Advertisement

(3) อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา           

(4) เปลี่ยนข่าวได้รวดเร็ว

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 9 – 10, (คำบรรยาย) หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือพิมพ์ดิจิทัล จัดเป็นสื่อใหม่ ที่เผยแพร่ฝานจอคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องจากสื่อประเภทนี้เกิดจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีสื่อ (Convergence) คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการกระจายเสียง-ภาพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในเครื่องมือเดียวกันได้ ทั้งนี้จุดเด่นที่สำคัญของ หนังสือพิมพ์ดิจิทัลคือ ประหยัดกระดาษ ผู้อ่านอ่านฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่จะเปลี่ยนข่าว ได้ช้า ผู้อ่านไม่สามารถนำไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา และผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์กันได้ยาก

2.         หนังสือพิมพ์ดิจิทัลเกิดจากการบรรจบกัน (Convergence) ของสิ่งใด

Advertisement

(1)       เทคโนโลยีดาวเทียม การกระจายเสียงและภาพ คอมพิวเตอร์

(2)       เทคโนโลยีดาวเทียม การกระจายเสียงและภาพ การถ่ายภาพ

(3)       เทคโนโลยีการพิมพ์ การกระจายเสียงและภาพ การถ่ายภาพ

(4)       เทคโนโลยีการพิมพ์ การกระจายเสียงและภาพ คอมพิวเตอร์

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         เจมส์ถ่ายภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเขียนเล่าเรื่องราวประกอบ ส่งเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กของตนเอง

(1)       เจมส์เป็นนักข่าวพลเมือง         (2) เจมส์เป็นนักข่าวสมัครเล่น

(3) เจมส์อยู่ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร            (4) เจมส์อยู่ในยุคสังคมอุดมปัญญา

ตอบ 1 (คำบรรยาย) การพัฒนาของหนังสือพิมพ์ดิจิทัลไต้นำไปสู่ปรากฏการณ์ของนักข่าวภาคประชาชนหรือนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) คือ บทบาทของผู้รับข่าวสารจากสื่อที่สามารถปรับเปลี่ยน ไปเป็นผู้ส่งสารเสียเอง โดยการถ่ายภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ และเขียนเล่าเรื่องราวประกอบ ส่งเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมยุคใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วม

4.         ผู้นำกลุ่มต่อต้านรัฐบาลขึ้นเวทีปราศรัยเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมชุมนุมด้วย

(1) To Inform     (2) To Entertain (3) To Advertise (4) To Give Opinion

ตอบ 4 หน้า 14161 – 162 หน้าที่การให้ความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะ (To Give Opinion) คือ การวิเคราะห์และแปลความออกมาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการให้คุณค่าของข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาจเป็นความคิดเห็นของคน ในกองบรรณาธิการหรือคนนอกก็ได้ เช่น ข่าวสัมภาษณ์ความคิดเห็นของบุคคลต่าง ๆ บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ บทความ คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่านหรือจดหมายถึงบรรณาธิการ คอลัมน์ตอบปัญหาชีวิต ฯลฯ นอกจากนี้ยังรวมถึงการชุมนุมหรือปราศรัยแสดงความคิดเห็น ทางการเมือง

ข้อ 5. – 7. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) Informer       (2) Gatekeeper (3) Watchdog    (4) Ombudsman

5.         ประชาชนติดตามเรื่องราวความเป็นไป คดีนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผิดกรณีรับจำนำข้าว

ตอบ 3 หน้า 17, (คำบรรยาย) บทบาทการเป็นสุนัขยาม (Watchdog) คือ การพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ ของประชาชน โดยเฝ้าจับตาดูแลสอดส่อง/ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ และ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น การเลี่ยงภาษี หรือการกระทำ อันไม่ถูกต้องต่าง ๆ จึงถือเป็นบทบาทที่มีผลต่อการทำงานของนักข่าวมากที่สุด เพราะต้อง ทำหน้าที่เสมือนการเป็นหมาเฝ้าบ้านที่คอยจับตาและส่งเสียงเตือนภัยเมื่อมีเหตุการถ!ผิดปกติ เกิดขึ้น เพื่อทำให้สังคมโปร่งใสและสามารถป้องปรามการคอร์รัปชั่นได้

6.         หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์ข่าวสาร บทความ เรียกร้องให้คนไทยสามัคคี

ตอบ 4 หน้า 18161169 บทบาทการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (Ombudsman) ได้แก่

1.         การที่หนังสือพิมพ์ปฏิบัติตนเป็นแหล่งรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ จากประชาชนที่ได้รับ การปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนรู้เห็น จากนั้นหนังสือพิมพ์ต้องไป สืบหาข้อมูล แล้วนำมารายงานเป็นข่าว บทความ สารคดี คอลัมน์ตอบจดหมายหรือ จดหมายถึงบรรณาธิการ ฯลฯ เพื่อทำให้สังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

2.         การรณรงค์ให้สังคมดีขึ้นเมื่อสังคมหรือประเทศชาติประสบปัญหา เช่น การรณรงค์ให้ประชาชน ประหยัดน้ำมันการรณรงค์ให้ช่วยบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยการตีพิมพ์ข่าวสาร บทความ เรียกร้องให้คนไทยสามัคคี ฯลฯ

7.         บรรณาธิการตรวจข่าวอย่างเข้มงวด ก่อนให้นำเสนอเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์

ตอบ 2 หน้า 16 บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การควบคุมการไหลของข่าวสาร สู่สาธารณชน โดยหนังสือพิมพ์จะมีนายทวารประจำด่านอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น นักข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง ประเมินคุณค่า และตรวจเนื้อหาของข่าวสาร ก่อนให้นำเสนอเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ ตัดสินใจว่าจะเลือกทำข่าวอะไร หรือจะคัดเลือกข่าวนั้น ๆ เพื่อตีพิมพ์หรือไม่ โดยคำนึงถึง พื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวสาร

8.         กลุ่มใดมีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบาย

(1) กลุ่มข้าราชการ      (2) กลุ่มประชาชน       (3) กลุ่มพ่อค้า (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 192129 กลุ่มคนที่มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายของสังคม จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผลประโยชน์เฉพาะ เช่น กลุ่มลูกจ้างรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานกลุ่มเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค ฯลฯ          2. กลุ่มนักการเมือง 3. กลุ่มข้าราชการประจำ

9.         ผู้ใดใช้คำว่าหนังสือพิมพ์เป็นท่านแรก

(1) รัชกาลที่ 3  (2) รัชกาลที่ 4  (3) รัชกาลที่ 5  (4) รัชกาลที่ 6

ตอบ 2 หน้า 2 ในสมัยก่อนคนไทยมักจะเรียกหนังสือพิมพ์ว่า หนังสือข่าว” ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหา ในหนังสือพิมพ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหรือบอกข่าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงใช้ คำว่า หนังสือพิมพ์” แทนคำว่าหนังสือข่าวเป็นพระองค์แรก และหลังจากนั้นคำว่าหนังสือพิมพ์ จึงใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

10.       กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้บัญญัติศัพท์ Journalism เป็นภาษาไทยว่า

(1) การหนังสือพิมพ์    (2) สื่อสิงพิมพ์ (3) วารสารศาสตร์ (4) นิตยสาร

ตอบ 3 (คำ-บรรยาย) คำว่า Journalism แปลตรงตัวว่า ความรู้ที่เกี่ยวกับสารที่ออกตามวาระโดยพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ได้บัญญัติศัพท์ของ Journalism เป็นภาษาไทยว่า วารสารคาสตร์” ซึ่งสอดคล้องตามความหมายดั้งเดิมที่หมายถึง วิชาการ หรืองานที่เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อันเป็นสื่อมวลชนที่มีกำเนิดก่อน สื่อมวลชนอื่น ๆ ทั้งหมด

Advertisement