การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1250 (MCS 2200) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น
คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารที่เรียกย่อว่า SMCR (E) มีความหมายตามข้อใด
(1) ผู้ส่งสาร : สื่อกลาง : ช่องทางสาร : ผู้รับสาร : ผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสาร
(2) ผู้ส่งสาร : เนื้อสาร : ช่องทางสาร : ผู้รับสาร : ผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสาร
(3) เอกสาร : เนื้อสาร : สื่อกลาง : ผู้รับสาร : ประเมินผลจากการสื่อสาร
(4) ผู้ส่งสาร : สื่อกลาง : ช่องทางสาร : ผู้รับสาร : ประเมินผลจากการสื่อสาร
ตอบ 2 (PDF บทที่ 1) องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร เรียกโดยย่อว่า SMCR (E) ประกอบด้วย
1 ผู้ส่งสาร (Source/Sender)
2 เนื้อหาสาร (Message)
4 ผู้รับสาร (Receiver)
3 ช่องทางสาร (Channel)
5 ผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสาร (Effect)

Advertisement

2 กลุ่มบุคคลจํานวนมาก ไม่สามารถระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร อยู่ที่ใดบ้าง คือกลุ่มใด
(1) ชุมชน
(2) ประชาชน
(3) มวลชน
(4) มหาชน
ตอบ 3 (PDF บทที่ 1) มวลชน คือ กลุ่มบุคคลจํานวนมากกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่สามารถ ระบุได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นใคร อยู่ที่ใดบ้าง

3 ใครคือผู้ประทานคําและความหมายของคําว่า “วารสารศาสตร์”
(1) พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
(2) พลตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี
(3) พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
(4) แดน บีช บรัดเลย์
ตอบ 1 (PDF บทที่ 1) คําว่า “วารสารศาสตร์” (Journalism) เป็นคําที่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ได้ทรงประทานไว้ แต่เดิมมีความหมายถึง วิชาการเกี่ยวกับ การหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีความหมายเฉพาะถึงกระบวนการรายงานข่าว การตีความ และแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยให้ความสําคัญอย่างมากในเรื่องที่ต้องนําเสนอข่าวอย่างถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ และได้ใจความ

4 ข้อใดไม่ใช่ความหมายเฉพาะของคําว่า “วารสารศาสตร์”
(1) วิชาการเกี่ยวกับการหนังสือพิมพ์
(2) กระบวนการรายงานข่าว
(3) การนําเสนอเฉพาะข่าวที่น่าสนใจ
(4) การแสดงความคิดเห็นของผู้สื่อข่าว
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 ข้อใดไม่ใช่งานทางด้านวารสารศาสตร์
(1) หนังสือนวนิยาย
(2) บทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์กีฬา
(3) การรายงานข่าวบันเทิงในนิตยสาร
(4) การสัมภาษณ์นักแสดงในรายการโทรทัศน์

ตอบ 1 (PDF บทที่ 1) งานวารสารศาสตร์ในภายหลังจะมีความหมายครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
รายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันของสื่อมวลชนทุกแขนง นอกเหนือไปจากแค่สื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้นวารสารศาสตร์จึงได้แตกแขนงออกเป็นสาขาต่าง ๆ ตามสื่อมวลชนนั้น ๆ เช่น Print Journalism, Broadcast Journalism, Online Journalism, Political Journalism ฯลฯ

6 ข้อใดไม่จัดว่าเป็นนักวารสารศาสตร์
(1) ผู้สื่อข่าว
(2) ผู้ประกาศข่าว
(3) นักเขียนบทละคร
(4) ช่างภาพข่าว
ตอบ 3 (PDF บทที่ 1) นักวารสารศาสตร์ (Journalist) คือ นักข่าว (Reporter) หรือนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งทําหน้าที่สื่อข่าวหรือรายงานข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน (ส่วนนักเขียนเรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร หรือบันเทิงคดีอื่น ๆ ไม่ถือว่าเป็นนักวารสารศาสตร์)

7 ระบบการเมืองแบบโซเวียตคอมมิวนิสต์ จะถูกใช้ในกลุ่มประเทศใด
(1) กลุ่มประเทศโลกที่ 1
(2) กลุ่มประเทศโลกที่ 2
(3) กลุ่มประเทศโลกที่ 3
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 3
ตอบ 2(PDF บทที่ 1) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีโซเวียตคอมมิวนิสต์ มีลักษณะดังนี้
1 การควบคุม คือ รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์
2 นโยบายการใช้สื่อ คือ เน้นการถ่ายทอดลัทธิคอมมิวนิสต์ ระดมให้ประชาชนสนับสนุนรัฐ และสร้างเสริมรสนิยมทางวัฒนธรรมของมวลชน
3 ประเทศโลกที่ 2 (Second World) ที่ใช้ระบบนี้ คือ โซเวียตและประเทศคอมมิวนิสต์

8 ระบบการปกครองแบบใดมีนโยบายการใช้สื่อที่เน้นเสรีภาพทางความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
(1) โซเวียตคอมมิวนิสต์
(2) อิสรภาพนิยม
(3) ความรับผิดชอบทางสังคม
(4) อํานาจนิยม
ตอบ 2 (PDF บทที่ 1) ระบบสื่อมวลชนตามทฤษฎีอิสรภาพนิยม (Libertarian) มีลักษณะดังนี้
1 การควบคุม คือ รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล
2 นโยบายการใช้สื่อ คือ เน้นเสรีภาพทางความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
3 ประเทศโลกที่ 1 (Free World) ที่ใช้ระบบนี้ คือ ประเทศในยุโรปตะวันตก และในทวีปอเมริกาเหนือบางประเทศ

9 สื่อมวลชนเก่าแก่ที่สุด คือ
(1) หลักศิลาจารึก
(2) หนังสือพิมพ์
(3) นิตยสาร
(4) วารสารวิชาการ
ตอบ 2 (PDF บทที่ 1), (คําบรรยาย) หนังสือพิมพ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นก่อนสื่อชนิดอื่น ๆ และ ได้ชื่อว่าเป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่ที่สุด กําเนิดขึ้นเพื่อสนองเนื้อหาด้วยวิธีการพิมพ์ตัวอักษรบนกระดาษหรือวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งที่เอื้อให้ผู้อ่านเปิดและพกพาได้สะดวก

10 สื่อมวลชนในระบบใดที่ปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาล
(1) Soviet – Communist
(2) Libertarian
(3) Social Responsibility
(4) Authoritarian
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 8 ประกอบ

11 การใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกข่าว เป็นการทําหน้าที่ใดของหนังสือพิมพ์
(1) Informer
(2) Watchdog
(3) Gatekeeper
(4) Changing Agent

ตอบ 3 หน้า 16, (PDF บทที่ 1) บทบาทการเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คือ การควบคุม การไหลของข่าวสารไปสู่สาธารณชน โดยหนังสือพิมพ์จะมีนายทวารประจําด่านจํานวนมาก เช่น นักข่าว ช่างภาพ บรรณาธิการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะใช้วิจารณญาณกลั่นกรองข่าว ประเมินคุณค่า และตรวจเนื้อหาของข่าวสาร ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังทําหน้าที่ตัดสินใจว่าจะเลือกทําข่าวชิ้นใด หรือจะคัดเลือกข่าวนั้น ๆ เพื่อตีพิมพ์ หรือไม่ โดยคํานึงถึงพื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงตรงของข่าวสาร

12 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหนังสือพิมพ์ของระบบสังคมประชาธิปไตย
(1) การเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล
(2) การเป็นนายทวารข่าวสาร
(3) การเป็นสุนัขเฝ้าบ้าน
(4) การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ตอบ 1 หน้า 16 หนังสือพิมพ์จะมีบทบาทในระบบสังคมประชาธิปไตย ดังนี้
1 การเป็นนายทวารข่าวสาร หรือนายด่านข่าวสาร
2 การเป็นผู้แจ้งข่าวสาร
3 การเป็นสุนัขยาม หรือสุนัขเฝ้าบ้าน
4 การรับเรื่องราวร้องทุกข์
5 การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง

13 สมาชิกสภาวิชาชีพใดที่ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
(1) สื่อออนไลน์
(2) นิตยสาร
(3) วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(4) ภาพยนตร์
ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) หลังจากที่ประชุมสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ผ่านร่าง กฎหมายควบคุมสื่อฉบับล่าสุด ได้มีเนื้อหาให้สมาชิกสภาวิชาชีพสื่อออนไลน์ต้องมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ และต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกับสื่อประเภทอื่น

14 ข้อจํากัดของสื่อใหม่ คือ สิ่งใดที่มักเกิดความผิดพลาดในการรายงานข่าว
(1) ความรวดเร็ว
(2) คลังข้อมูล
(3) ความรู้
(4) ความถูกต้อง
ตอบ 4 (PDF บทที่ 2) ข้อจํากัดของสื่อใหม่ คือ ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร เพราะสื่อใหม่เป็นการนําเสนอข้อมูลข่าวสารโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจสอบ คัดเลือก และคัดกรองจากบรรณาธิการ ดังนั้นสิ่งที่นักวารสารศาสตร์ต้องทําอย่างมากเมื่อมาทําข่าวออนไลน์ ก็คือ ต้องไม่ลืมกลั่นกรองคุณภาพข้อมูลตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่ นําเสนอ อันจะส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชน

15 สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดใดมีลักษณะการเย็บเล่มที่คงทนที่สุด
(1) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
(2) นิตยสาร
(3) หนังสือเล่ม
(4) ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
ตอบ 3 (PDF บทที่ 2) สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการเย็บเล่มคงทนถาวรมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด เรียงลําดับ ได้ดังนี้ 1 หนังสือเล่ม เย็บเล่มอย่างคงทนถาวร มีรูปแบบ/ลําดับเรื่องชัดเจน
2 นิตยสาร เย็บสันเพื่อให้แข็งแรงเหมาะสมแก่การพกพา
3 หนังสือพิมพ์ (รายวัน/ราย 3 วัน รายสัปดาห์) จะไม่เย็บเล่ม ไม่มีปก

16 ถ้าต้องการอ่านข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ที่สุด ควรเลือกสื่อสิ่งพิมพ์ใด
(1) หนังสือพิมพ์รายวัน
(2) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
(3) นิตยสาร
(4) หนังสือเดินเรือ

ตอบ 1 หน้า 5, (คําบรรยาย) หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกจําหน่ายเป็นประจําทุกวัน อายุของหนังสือพิมพ์จึงสั้น เมื่อหมดวัน หนังสือพิมพ์ฉบับเดิมจะล้าสมัยลงทันที และมีฉบับใหม่ ออกมาแทนที่ ดังนั้นความเด่นของหนังสือพิมพ์รายวันจึงอยู่ที่ความรวดเร็ว ความสด และการ นําเสนอข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ที่สุด

17 Podcast เป็นสื่อใหม่ที่มีความคล้ายคลึงสื่อดั้งเดิมชนิดใดมากที่สุด
(1) โทรทัศน์
(2) ภาพยนตร์
(3) วิทยุ
(4) หนังสือพิมพ์
ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) Podcast คือ รายการเผยแพร่เสียงผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยจะมีผู้ดําเนินรายการออกมาเล่าเรื่องต่าง ๆ หรืออาจเป็นการให้สัมภาษณ์ จึงมีความคล้ายคลึงกับการฟังรายการวิทยุมากที่สุด แต่ใช้เวลาฟังไม่นาน เพราะมีเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็น ดังนั้นจึงนับเป็นช่องทางการรับข่าวสารผ่านเสียงที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน

18 สถานีโทรทัศน์ใดต่อไปนี้เผยแพร่ภาพในระบบดิจิทัลด้วยความชัดแบบ High Definition
(1) Workpoint TV
(2) Nation TV
(3) MCOT
(4) MONO29
ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เผยแพร่ภาพในระบบดิจิทัลด้วยความชัดแบบ HD (High Definition) ได้แก่ ททบ.5, NBT2, Thai PBS, MCOT, ONE, ไทยรัฐทีวี, PPTV, 3HD, THD และอมรินทร์ทีวี

19 ช่องทางในข้อใดไม่ใช่การรายงานข่าวแบบ Real Time Reporting
(1) ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
(2) Facebook Live
(3) รายงานการจราจรวิทยุ จส.100
(4) หนังสือพิมพ์ออนไลน์
ตอบ 4 (PDF บทที่ 2) (คําบรรยาย) คุณลักษณะเฉพาะของอินเทอร์เน็ตที่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรม การรับสารจากสื่อของผู้บริโภคประการหนึ่ง คือ การรายงานสด (Real Time Reporting) เป็นวิธีการที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในระดับหนึ่ง เช่น รายงานการจราจรวิทยุ จส.100, การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์, Facebook Live, Twitter Live ฯลฯ

20 ประโยคใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นคัมภีร์ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านวารสารศาสตร์
(1) ความรู้คู่คุณธรรม
(2) เสรีภาพคู่กับความรับผิดชอบ
(3) สด ใหม่ ว่องไว
(4) เจาะลึก ชัดเจน เป็นธรรม
ตอบ 2 (PDF บทที่ 2) คัมภีร์ของผู้ปฏิบัติงานทางด้านวารสารศาสตร์ที่จะละเลยไม่ได้เป็นอันขาด คือ ประโยคที่ว่า “เสรีภาพควบคู่กับความรับผิดชอบ”

21 หน่วยงานใดที่มีหน้าที่กํากับการทําหน้าที่ของสื่อและสถานีโทรทัศน์
(1) กสพท.
(2) อสมท.
(3) กสทช.
(4) อสมร.
ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) หน่วยงานอิสระของรัฐที่ทําหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแล การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

22 การข่าว หมายถึง
(1) ภารกิจหน้าที่ของการทําข่าว
(2) กระบวนการผลิตข่าว
(3) สถานการณ์ในการรายงานข่าว
(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 (PDF บทที่ 3) การข่าว หมายถึง กระบวนการผลิตข่าว ซึ่งเป็นกระบวนการทํางานต่อเนื่อง อย่างสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย
1 การจัดสรรขอบเขตความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
2 การจัดบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในฝ่ายต่าง ๆ
3 การแสวงหาข้อเท็จจริง
4 การประเมินคุณค่าข่าว
5 การรวบรวมข้อเท็จจริง ฯลฯ

23 ประโยคว่า “ข่าวก็คือข่าว” สะท้อนถึงระดับความเชื่อถือต่อข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน
ที่เป็นไปในทิศทางใด
(1) เชื่อถือเพิ่มขึ้น
(2) เชื่อถือเหมือนเดิม
(3) เชื่อถือลดลง
(4) ไม่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ
ตอบ 3 (PDF บทที่ 3) จากประโยคที่ว่า “ข่าวก็คือข่าว” ได้สะท้อนถึงระดับความเชื่อถือต่อข่าวที่ ปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน คือ แนวโน้มด้านความเชื่อถือศรัทธาต่อหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนลดน้อยลง จึงเป็นเหตุให้บุคลากรในงานข่าว รวมถึงนักวิเคราะห์สื่อพยายาม เรียกความน่าเชื่อถือกลับคืนมาจากสังคม

24 ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไขทางวิชาชีพเกี่ยวกับการข่าว
(1) การเสนอแต่เรื่องที่เป็นจริง
(2) มีความภักดีต่อประชาชน
(3) ทําหน้าที่ในการสนับสนุนรัฐ
(4) สามารถวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นสาธารณะ
ตอบ 3 (PDF บทที่ 3) เงื่อนไขทางวิชาชีพเกี่ยวกับการข่าว ได้กล่าวถึงแนวทางสร้างความน่าเชื่อถือ ให้แก่งานการข่าวและนักวารสารศาสตร์ ตามข้อสรุปที่ได้จากหนังสือ “The Elements of Journalism” ไว้ดังนี้
1 การเสนอแต่เรื่องที่เป็นจริง ถือเป็นเงื่อนไขข้อแรกของงานวารสารศาสตร์
2 เป้าหมายเบื้องต้นของงานวารสารศาสตร์ คือ ความภักดีต่อประชาชน
3 หัวใจสําคัญของงานวารสารศาสตร์ คือ การยึดมั่นต่อการเปิดเผยความจริง
4 นักวารสารศาสตร์ต้องทําหน้าที่อย่างอิสระในการตรวจสอบอํานาจรัฐ
5 หนังสือพิมพ์/สื่อมวลชนต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะอย่างกว้างขวาง
6 นักวารสารศาสตร์ต้องนําเสนอข่าวในสัดส่วนที่เหมาะสมในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ฯลฯ

25 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของการข่าวต่อสังคมทั้ง 3 ด้าน
(1) ด้านศาสนา
(2) ด้านการเมือง
(3) ด้านเศรษฐกิจ
(4) ด้านสังคม
ตอบ 1 (PDF บทที่ 3) การข่าวย่อมมีบทบาทช่วยพัฒนาสังคมในทางที่ถูกที่ควรได้อย่างมหาศาล ซึ่งบทบาทของการข่าวต่อสังคมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1 ด้านการเมือง
2 ด้านเศรษฐกิจ
3 ด้านสังคม

26 หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด
(1) Soft News Newspaper
(2) Hard News Newspaper
(3) Combination Newspaper
(4) Specialized Newspaper
ตอบ 2 หน้า 41, (PDF บทที่ 4) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวหนัก (Hard News Newspaper) คือ
หนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวที่ให้น้ําหนักต่อความสําคัญของเรื่องมากกว่าอย่างอื่น ซึ่งผู้อ่านจะต้อง ใช้ความรู้ความเข้าใจในการอ่านพอสมควร เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ

27 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด
(1) หนังสือพิมพ์ระดับชาติ
(2) หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น
(3) หนังสือพิมพ์ภูมิภาค
(4) หนังสือพิมพ์ชุมชน
ตอบ 1 หน้า 7, (PDF บทที่ 4) หนังสือพิมพ์ระดับชาติ (National Newspaper) หรือบางคนเรียกว่า “หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง” หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่ออกในเขตเมืองหลวงหรือส่วนกลาง โดยมี ตลาดการจําหน่ายไปทั่วประเทศ และมียอดจํานวนจําหน่ายสูง เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ ฯลฯ

28 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ประเภทใด
(1) หนังสือพิมพ์ระดับชาติ
(2) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
(3) หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
(4) หนังสือพิมพ์ส่วนราชการ
ตอบ 2 หน้า 7, (PDF บทที่ 4) หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (Local Newspaper) จะมีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน ไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกว่า “หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค” (Regional Newspaper) เช่น หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์, หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทางภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) เป็นต้น

29 หนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ (Broadsheet Newspaper) มีความกว้างยาวกี่นิ้ว
(1) กว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
(2) กว้าง 14 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว
(3) กว้าง 11 ½ นิ้ว ยาว 14 ½ นิ้ว
(4) กว้าง 14 ½ นิ้ว ยาว 23 ½ นิ้ว
ตอบ 2 หน้า 7 – 8 (PDF บทที่ 4), (คําบรรยาย) หนังสือพิมพ์แบ่งตามรูปแบบออกได้ 2 ขนาด ดังนี้
1 หนังสือพิมพ์ขนาดมาตรฐาน (Standard Size) หรือหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ (Broadsheet Newspaper) จะมีความกว้าง 14 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว
2 หนังสือพิมพ์ขนาดแท็บลอยด์ (Tabloid Newspaper) หรือหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก มักจะ มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ คือ กว้าง 11 ½ นิ้ว ยาว 14 ½ นิ้ว

30 หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก (Tabloid Newspaper) มีความกว้างยาวกี่นิ้ว
(1) กว้าง 20 นิ้ว ยาว 30 นิ้ว
(2) กว้าง 14 นิ้ว ยาว 23 นิ้ว
(3) กว้าง 11 ½ นิ้ว ยาว 14 ½ นิ้ว
(4) กว้าง 14 ½ นิ้ว ยาว 23 ½ นิ้ว
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 29 ประกอบ

31 ต่อไปนี้เรื่องใดปกติไม่ปรากฏที่หน้า 1 ของหนังสือพิมพ์รายวัน
(1) ชื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมสัญลักษณ์
(2) ปีที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน ปี
(3) บทนํา
(4) ภาพประกอบข่าวและภาพข่าว
ตอบ 3 หน้า 145 – 148 หน้าแรกหรือหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ (เปรียบเสมือนปก หรือตู้โชว์ในการ “ขายข่าว”) ถือเป็นหน้าสําคัญที่มีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์มากที่สุด ประกอบด้วย
1 ชื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งสัญลักษณ์ (Logo) คําขวัญ (Slogan) และอาจมีข้อมูลต่าง ๆ ใต้ตัวอักษรชื่อหนังสือพิมพ์ เช่น ปีที่ ฉบับที่ วันที่ เดือน ปี ฯลฯ
2 ส่วนข้างหัวหนังสือพิมพ์ (Ears)
4 ภาพประกอบข่าวและภาพข่าว
3 ข่าว (ถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด)
5 สารบัญข่าว
6 โฆษณา
7 คอลัมน์ประจํา (อาจมีหรือไม่มีก็ได้) เช่น จดหมายเปิดผนึก ตอบปัญหา ฯลฯ

32 หกดาวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หมายถึงหนังสือพิมพ์ที่วางจําหน่ายเขตใด
(1) ภาคใต้
(2) ภาคเหนือ
(3) ภาคกลาง
(4) กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ตอบ 4 (PDF บทที่ 4) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพิมพ์วันละ 6 กรอบ ตามจํานวนดาว ดังนี้
1 * คือ กรอบจําหน่ายในเขตภาคอีสานและภาคตะวันออก
2 * * คือ กรอบจําหน่ายในเขตภาคเหนือ
3 * * * คือ กรอบจําหน่ายในเขตภาคใต้
4 * * * * คือ กรอบจําหน่ายในเขตจังหวัดห่างไกล และเป็นกรอบบ่ายของกรุงเทพฯ
5 * * * * * คือ กรอบจําหน่ายในเขตภาคกลาง
6 * * * * * * คือ กรอบจําหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล

33 หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ เน้นเสนอข่าวประเภทใด
(1) ข่าวชาวบ้าน
(2) ข่าวส่วนตัวของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม
(3) ข่าวนักการเมือง
(4) ข่าวในสถาบันการศึกษา
ตอบ 2 หน้า 8, (PDF บทที่ 4) หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก (Tabloid Newspaper) เน้นเสนอข่าวส่วนตัว ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมมากกว่าหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ ส่วนหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ใน บ้านเราจะมีบุคลิกและเนื้อหาต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะเน้นนําเสนอเนื้อหาที่ลึกซึ้ง ค่อนข้างเป็นทางการ และไม่เร้าใจเท่าหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา

34 หนังสือพิมพ์ฉบับใดเป็น Regional Newspaper
(1) กรุงเทพธุรกิจ
(2) ไทยนิวส์
(3) สยามรัฐ
(4) มติชน
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 28 ประกอบ

35 ผู้นําหนังสือข่าวมาเผยแพร่ในประเทศไทยครั้งแรก คือ
(1) Fred S. Siebert
(2) Dan Beach Bradley
(3) Mark Zuckerberg
(4) Bill Gates
ตอบ 2 หน้า 2, 100, (PDF บทที่ 4) ตามประวัติการหนังสือพิมพ์นั้น หนังสือข่าวเกิดขึ้นเพื่อประกาศ ข่าวการเดินเรือและขนส่งสินค้า โดยหมอสอนศาสนาบรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) เป็นผู้นํา หนังสือข่าวมาเผยแพร่ในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2437 คือ หนังสือจดหมายเหตุกรุงเทพ หรือบางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder)

36 หนังสือพิมพ์ใดมีเอกลักษณ์การจัดหน้าโดยใช้สีชมพูเป็นหลัก
(1) ข่าวสด
(2) มติชน
(3) บ้านเมือง
(4) เดลินิวส์
ตอบ 4หน้า 141, (PDF บทที่ 4) เอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ บนหน้าพิมพ์ เพื่อให้ผู้อ่านเคยชินและจําหนังสือพิมพ์ได้ โดยที่ผู้อ่านไม่จําเป็นต้องดูชื่อของ หนังสือพิมพ์ ได้แก่ ขนาดของหนังสือพิมพ์ (มีผลต่อเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์น้อยที่สุด) จํานวนหน้า รูปแบบของตัวอักษร สี แนวของภาพที่เสนอ แนวของถ้อยคําที่ใช้พาดหัวข่าว และที่สําคัญที่สุดก็คือ รูปแบบหรือวิธีการจัดหน้า ซึ่งสามารถสร้างเอกลักษณ์ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ เพราะหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมีแนวการจัดหน้าของตนเองโดยเฉพาะ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์มีเอกลักษณ์การจัดหน้าโดยใช้สีชมพูเป็นหลัก เป็นต้น

37 พฤติกรรมใดต่อไปนี้ถือว่าผิดจริยธรรม
(1) กินเหล้าหลังเลิกงาน
(2) แสดงบัตรนักข่าวเมื่อจราจรเรียก
(3) ไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะทําข่าว
(4) ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน
ตอบ 2 (PDF บทที่ 11) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ข้อ 23 ได้ระบุว่า ผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ต้องไม่อวดอ้างหรือ อาศัยตําแหน่งหน้าที่เพื่อเรียกร้องสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบ

38 กรณีใดถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
(1) แอบถ่ายหรือสะกดรอยตาม
(2) วิพากษ์วิจารณ์เรื่องส่วนตัวดารานักแสดง
(3) เข้าไปในเคหสถานของผู้ต้องสงสัย
(4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4(PDF บทที่ 11), (คําบรรยาย) การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 32 ได้ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ ครอบครัว การกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือการ นําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ

39 ข้อใดเป็นจริยธรรมของหนังสือพิมพ์
(1) ไม่สอดแทรกความคิดเห็นนักข่าว
(2) ไม่ลอกข่าวหนังสือพิมพ์อื่น
(3) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงข่าว
(4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 (PDF บทที่ 11), (คําบรรยาย) คณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 เนื่องจาก ประกาศใช้มานาน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2559 แทน เช่น ข้อ 11 หนังสือพิมพ์ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหา แสดงข้อเท็จจริง…. ข้อ 22 หนังสือพิมพ์ต้องไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าว, ข้อ 26 หนังสือพิมพ์ต้องบอกที่มาของข้อความที่คัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

40 การเสนอข่าวลําเอียงเพราะกลัวอิทธิพล ผิดจรรยาบรรณข้อใด
(1) ขาดความมีเสรีภาพ
(2) ขาดความเป็นไท
(3) ขาดความจริงใจ
(4) ขาดความเที่ยงธรรม
ตอบ 4 หน้า 227 สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้กําหนดจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2510 ข้อ 5 ความเที่ยงธรรม ได้แก่ ความไม่ลําเอียงหรือความไม่เข้าใครออกใคร ตรงกับ หลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ความไม่มีอคติ 4 ประการ ดังนี้
1 ฉันทาคติ (ลําเอียงเพราะรัก)
2 โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง)
3 โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง)
4 ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว)

41 หลัก 3 R อยู่ในกระบวนการรายงานข่าวข้อใด
(1) ความไม่ลําเอียง
(2) การใช้ภาษา
(3) การเสนอข่าวแบบไม่มีอคติ
(4) ถูกทุกข้อ
ตอบ 3 (PDF บทที่ 11) สิ่งที่ควรคํานึงในเรื่องของกระบวนการรายงานข่าวประการหนึ่ง คือ การเสนอข่าวแบบไม่มีอคติ ได้แก่ ไม่ควรมีอคติส่วนตัวต่อบุคคลในข่าวที่เกิดจากเชื้อชาติ (Race) ศาสนา (Religion) และสถาบันกษัตริย์ (Royal) ซึ่งเรียกว่า “หลัก 3 R

42 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื่น อันมีลักษณะที่เป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญ จะมีความผิดถูกลงโทษอย่างไร
(1) ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 3 (PDF จริยธรรมสื่อ) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 11 วรรค 2 ระบุว่า ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ บุคคลอื่น อันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

43 ผู้ที่นําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีความผิดตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษอย่างไร
(1) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท
(2) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท
(3) จําคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท
(4) จําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท
ตอบ 2 (PDF จริยธรรมสื่อ) พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 มาตรา 14 ได้ระบุว่า ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา….

44 หนังสือพิมพ์ที่นําเสนอเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ด้วยการคัดลอกจากเนื้อหาในกระดาษ เรียกว่าอะไร
(1) Cyber Society
(2) E-news
(3) Shovelware
(4) Sidebars
ตอบ 3 (PDF บทที่ 12) Shovelware คือ รูปแบบจากหนังสือพิมพ์กระดาษลงสู่เว็บไซต์โดยไม่ได้ ปรับเนื้อหา หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่นําเสนอเนื้อหาข่าวในเว็บไซต์ด้วยการคัดลอกจาก เนื้อหาในกระดาษ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ (Thairath Online) เป็นต้น

45 การเกิดขึ้นของ Social Media ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทําข่าวสําคัญข้อใด
(1) ผู้สื่อข่าวต้องเป็นนายทวารข่าวสารด้วยตัวเอง
(2) ผู้สื่อข่าวไม่ต้องทําข่าวเอง
(3) ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวได้ทันที
(4) มีการจ้างผู้สื่อข่าวน้อยลง
ตอบ 1 (คําบรรยาย) การเกิดขึ้นของ Social Media ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทําข่าว ที่สําคัญ คือ ผู้สื่อข่าวจะต้องเป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) ด้วยตัวเอง โดยทําหน้าที่ คัดเลือก คัดกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวก่อนที่จะนําเสนอไปสู่สาธารณชน ดังนั้นสื่อใหม่จึงลดบทบาทการทําหน้าที่ของบรรณาธิการข่าวหรือหัวหน้าข่าว (News Editor)ซึ่งเคยเป็นนายทวารข่าวสารในองค์กรสื่อแบบดั้งเดิม

46 Interactive Media คือสื่อประเภทไหน
(1) วิทยุกระจายเสียง
(2) ภาพยนตร์
(3) วิทยุโทรทัศน์
(4) อินเทอร์เน็ต
ตอบ 4 (คําบรรยาย) อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อประเภท Interactive Media คือ เอื้อต่อการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร เพราะเป็นสื่อที่ผู้ส่งสารกับผู้รับสารสามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารตอบกลับทั้งแบบทันทีทันใด และไม่ใช่ลักษณะทันทีทันใด ดังนั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นสื่อที่เอื้อต่อการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)

47 Ohmynews เป็นการทําข่าวของผู้สื่อข่าวพลเมืองในประเทศใด
(1) ประเทศสิงคโปร์
(2) ประเทศญี่ปุ่น
(3) ประเทศจีน
(4) ประเทศเกาหลีใต้
ตอบ 4 (PDF บทที่ 12) วารสารศาสตร์พลเมือง (Citizen Journalism) คือ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรายงานข่าว โดยใช้สื่อพลเมือง (Citizen Media) เป็นช่องทางเพื่อให้ประชาชนเป็น ผู้รายงานข่าว แสดงความคิดเห็น และโต้ตอบบนเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตได้ในลักษณะของ Online Journalism เช่น Ohmynews เป็นลักษณะการทําข่าวของผู้สื่อข่าวพลเมืองใน ประเทศเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก เป็นต้น

48 สิ่งที่นักวารสารศาสตร์ต้องทําอย่างมากเมื่อมาทําข่าวออนไลน์
(1) ต้องทําข่าวตลอด 24 ชั่วโมง
(2) ต้องไม่ลืมกลั่นกรองคุณภาพข้อมูลตลอดเวลา
(3) ต้องรายงานแบบ Realtime เสมอ
(4) ต้องทําข่าวทุกขั้นตอนด้วยตัวคนเดียว
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 14 ประกอบ

49 Citizen Journalism คือ
(1) ผู้สื่อข่าวพิเศษ
(2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการรายงานข่าว
(3) ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
(4) การใช้สื่อใหม่ในการรายงานข่าว
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 47 ประกอบ

50 สํานักข่าวใดถือว่าเป็นสํานักข่าวออนไลน์โดยเฉพาะ (ไม่มีช่องทางเผยแพร่ในสื่อกระแสหลัก)
(1) The Reporter
(2) The Standard
(3) Thairath
(4) ถูกทั้งข้อ 1 และ 2
ตอบ 4 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์) สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน แบ่งออกได้ดังนี้
1 สื่อออนไลน์ที่มาจากองค์กรสื่อดั้งเดิม และทําสื่อออนไลน์เพิ่ม เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์,ข่าวสด, คมชัดลึก, บางกอกโพสต์, ไทยพีบีเอส เป็นต้น
2 สื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ และจัดเป็นสํานักข่าวออนไลน์โดยเฉพาะ (ไม่มีช่องทางเผยแพร่ ในสื่อกระแสหลัก) เช่น Workpoint Today, The Reporter, The Standard, สํานักข่าว อิศรา, ลงทุนแมน เป็นต้น

51 ข้อใดไม่ใช่จุดเด่นของหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวหนัก
(1) เน้นข่าวประเภทเร้าอารมณ์
(2) เน้นผลกระทบของเหตุการณ์
(3) จัดเรียงหน้าไม่หวือหวา
(4) เน้นผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง
ตอบ 1 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์), (คําบรรยาย), (ดูคําอธิบายข้อ 26 ประกอบ) จุดเด่นของหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวหนัก (Hard News Newspaper) ได้แก่
1 มีองค์ประกอบข่าวด้านผลกระทบต่อสังคมในมิติลึก มิติกว้าง มิติไกล โดยเน้นผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและการเมือง
2 เน้นแง่มุมที่มีความสําคัญในการสะท้อนถึงผลกระทบของเหตุการณ์และ/หรือสถานการณ์
กลไกทางสังคมระดับต่าง ๆ
3 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวประจําวัน
4 จัดหน้าแบบเรียบง่าย ไม่หวือหวา

52 ข้อใดไม่ใช่การแบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ที่ถูกต้อง
(1) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา
(2) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวหนัก
(3) หนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งข่าวเบาข่าวหนัก
(4) หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวทั่วไป
ตอบ 4 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์) ประเภทของหนังสือพิมพ์ แบ่งออกได้ดังนี้
1 หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft News Newspaper)
2 หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวหนัก (Hard News Newspaper)
3 หนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งข่าวเบาข่าวหนัก (Combination Newspaper)
4 หนังสือพิมพ์ประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน (Specialized Newspaper)

53 หนังสือพิมพ์ในอดีตส่วนมากใช้สัญลักษณ์อะไรในการแบ่งการจัดจําหน่ายในแต่ละภูมิภาค
(1) สี่เหลี่ยม
(2) สามเหลี่ยม
(3) ดาว
(4) หกเหลี่ยม
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 32 ประกอบ

54 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น จัดอยู่ในประเภทหนังสือพิมพ์แบบใด
(1) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา
(2) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวหนัก
(3) หนังสือพิมพ์ประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน
(4) หนังสือพิมพ์ประเภทกึ่งข่าวเบาข่าวหนัก
ตอบ 3 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์), (ดูคําอธิบายข้อ 52. ประกอบ) หนังสือพิมพ์ ประเภทเนื้อหาเฉพาะด้าน (Specialized Newspaper) จะมีเนื้อหาเจาะจงเฉพาะด้านตาม ความสนใจของผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ (เช่น ฐานเศรษฐกิจ ข่าวหุ้น), หนังสือพิมพ์กีฬา (เช่น สยามกีฬา สปอร์ตพูล) เป็นต้น

55 สํานักข่าวใดที่เป็นองค์กรสื่อดั้งเดิมและทําสื่อออนไลน์เพิ่ม
(1) 101 เวิลด์
(2) เดอะ แมทเทอร์
(3) เดอะ รีพอร์ตเตอร์
(4) ไทยรัฐ
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 50 ประกอบ

56 สํานักข่าวใดที่เป็นองค์กรสื่อที่ทําข่าวบนสื่อออนไลน์อย่างเดียว
(1) ไทยพีบีเอส
(2) เวิร์คพอยท์ ทูเดย์
(3) เดลินิวส์
(4) บางกอกโพสต์
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 50 ประกอบ

57 สํานักข่าวออนไลน์ใดที่เน้นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน
(1) สํานักข่าวบางกอกโพสต์
(2) สํานักข่าวไทยรัฐ
(3) สํานักข่าวอิศรา
(4) สํานักข่าวคมชัดลึก
ตอบ 3 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์), (ดูคําอธิบายข้อ 50. ประกอบ) สํานักข่าว อิศรา เป็นสํานักข่าวที่เน้นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน โดยมีศูนย์ข่าวสืบสวนเพิ่มเติมขึ้นมาใน ภายหลัง เพื่อนําเสนอข่าวเชิงลึก และเน้นเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีผลต่อการตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

58 หนังสือพิมพ์ฉบับใดที่ยุติการพิมพ์แบบกระดาษแล้ว
(1) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(2) หนังสือพิมพ์ข่าวสด
(3) หนังสือพิมพ์มติชน
(4) หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) หนังสือพิมพ์บ้านเมืองได้ยุติการผลิตหนังสือพิมพ์แบบกระดาษนับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้หนังสือพิมพ์บ้านเมืองได้ดําเนินธุรกิจมาถึง 44 ปี และก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 โดยบริษัท บ้านเมืองการพิมพ์ จํากัด ซึ่งมีที่มา จากการรวมตัวกันของนักหนังสือพิมพ์และนักธุรกิจกลุ่มหนึ่ง

59 ข้อใดเป็นจุดเด่นของการรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(1) สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้แบบทันทีทันใด
(2) ใช้งบประมาณในการผลิตและดําเนินการสูง
(3) ทิศทางการไหลของข่าวสารไปในทิศทางเดียว
(4) ไม่สามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้หรือฟังซ้ําได้อีก
ตอบ 1 (PDF ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน)
ข้อดีของการนําเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มีดังนี้
1 เข้าถึงเนื้อหาข่าวสารได้จากทุกที่และตลอดเวลา โดยต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2 แบ่งปันเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย ทั้งภาพและวีดิโอจากหลายแหล่ง
3 แบ่งปันเนื้อหาจากสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้
4 สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้แบบทันทีทันใด และระดมความคิดเห็นจาก ผู้รับสาร โดยการเปิดพื้นที่ให้โยนประเด็นมา
5 สามารถดูย้อนหลังหรือดูซ้ําได้

60 ข้อใดคือช่องทางการรับข่าวสารผ่านเสียงที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
(1) พอดคาสต์
(2) บอร์ดคาสต์
(3) มีคาสต์
(4) ซาวด์คาสต์
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 17 ประกอบ

ข้อ 61. – 65. จงใช้ภาพด้านล่างตอบคําถามต่อไปนี้

 

 

61 จากภาพ A หมายถึงข้อใด
(1) หัวข่าวรอง
(2) หัวหนังสือพิมพ์
(3) คําบรรยายภาพ
(4) วรรคนํา
ตอบ 2

62 จากภาพ B หมายถึงข้อใด
(1) หัวข่าวรอง
(2) คําบรรยายภาพ
(3) หัวข่าว
(4) ภาพข่าว
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 61 ประกอบ

63 จากภาพ C หมายถึงข้อใด
(1) ข้อความแจ้งหน้าต่อ
(2) หัวข่าวรอง
(3) หัวข่าว
(4) ภาพข่าว
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 61 ประกอบ

64 จากภาพ D หมายถึงข้อใด
(1) หัวข่าว
(2) คําบรรยายภาพ
(3) วรรคนํา
(4) ภาพข่าว
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 61 ประกอบ

65 จากภาพ E หมายถึงข้อใด
(1) หัวข่าวรอง
(2) หัวหนังสือพิมพ์
(3) ภาพข่าว
(4) คําบรรยายภาพ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 61 ประกอบ

66 บริการ Line Today ทําพาร์ตเนอร์กับสํานักข่าวกองค์กร
(1) 20
(2) 120
(3) 220
(4) 320
ตอบ 2 (PDF ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน) แพลตฟอร์มไลน์ (Line) ได้เปิดให้บริการ Line Today ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการรวบรวมข่าว (News Portal Platform) จากพาร์ตเนอร์ที่เป็นองค์กรสื่อประมาณ 120 องค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งให้ กลุ่มสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้เข้าถึงฐานผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้มากขึ้น

67 สื่อสังคมออนไลน์ใดที่มีบัญชีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทย
(1) ทวิตเตอร์
(2) ยูทูบ
(3) เฟซบุ๊ก
(4) อินสตาแกรม
ตอบ 3 (PDF ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน) สื่อสังคมออนไลน์ที่มี บัญชีผู้ใช้มากที่สุดในประเทศไทยตามผลการสํารวจในปี ค.ศ. 2020 เรียงตามลําดับได้ดังนี้
1 Facebook มีบัญชีผู้ใช้ 58 ล้านคน
2 Line มีบัญชีผู้ใช้ 45 ล้านคน
3 YouTube มีบัญชีผู้ใช้ 40 ล้านคน
4 TikTok มีบัญชีผู้ใช้ 18 ล้านคน
5 Instagram มีบัญชีผู้ใช้ 16 ล้านคน
6 Twitter มีบัญชีผู้ใช้ 7.15 ล้านคน

68 องค์กรสื่อดั้งเดิมในปัจจุบันมีการเพิ่มฝ่ายใด เพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
(1) ฝ่ายโทรทัศน์
(2) ฝ่ายวิทยุ
(3) ฝ่ายข่าว
(4) ฝ่ายดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ตอบ 4 (PDF โครงสร้างองค์กรหนังสือพิมพ์ และองค์กรสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน) ฝ่ายดิจิทัล แพลตฟอร์ม ถือเป็นสายงานใหม่ที่เกิดขึ้นและมีความสําคัญอย่างมากขององค์กรสื่อดั้งเดิม ในปัจจุบัน เนื่องจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการที่ผู้รับสารนิยมรับสื่อผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล หรือแพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทําให้องค์กรสื่อต้องขยายช่องทาง ที่สามารถทําให้เข้าถึงผู้รับสารที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้หลากหลายมากที่สุด

69 แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใดที่สํานักข่าวต้องนําเสนอขนาดภาพแบบแนวตั้งเท่านั้น
(1) ติ๊กต็อก
(2) เฟซบุ๊ก
(3) ทวิตเตอร์
(4) อินสตาแกรม
ตอบ 1 (PDF ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน) TikTok เป็นแพลตฟอร์ม ที่นําเสนอภาพเคลื่อนไหวหรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ แบบแนวตั้ง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้ไทยราว 18 ล้านคน ทําให้องค์กรสื่อหันมาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงผู้รับสาร แต่ต้องนําเสนอขนาดภาพแบบแนวตั้งเท่านั้น

70 แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ของช่อง 33HD คือ
(1) CH3Plus
(2) One HD
(3) TrueID
(4) Bright TV
ตอบ 1 (PDF โครงสร้างองค์กรหนังสือพิมพ์ และองค์กรสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบัน) สถานีวิทยุ โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (ช่อง 33HD) ได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์รองรับทุกความต้องการ ของผู้ชมบนโลกดิจิทัล ภายใต้แบรนด์ “CH3Thailand” และ “CH3Plus” ดําเนินงานบริหาร โดยบริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด ภายใต้กลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์

71 พาดหัวข่าวใดที่มีคุณค่าข่าวตรงกับเรื่องความสะเทือนอารมณ์
(1) กู้ภัยขอโทษ ศพห่อผ้าขาวหล่นกลางถนน ทําชาวบ้านแตกตื่น
(2) ข่าวปลอม! เสลดพังพอนตัวผู้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านม
(3) “ป๊อกบา” ขู่ฟ้องสื่อลงข่าวมั่วเลิกเล่นทีมชาติ เพราะเรื่องศาสนา
(4) ข่าวจริง! กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท
ตอบ 1 (PDF ความหมายและอุดมการณ์ข่าว) ความสะเทือนอารมณ์ (Human Interest/Emotion) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ผู้รับสารสนใจเป็นอย่างมาก โดยประเด็นจากเหตุการณ์นั้น ๆ ได้ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจกับผู้รับสาร เช่น พาดหัวข่าว “กู้ภัยขอโทษ ศพห่อผ้าขาวหล่นกลางถนน ทําชาวบ้านแตกตื่น” เป็นต้น

72 ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของกองบรรณาธิการ
(1) ฝ่ายภาพ/กราฟฟิก
(2) ฝ่ายการเงิน
(3) ฝ่ายบรรณาธิกรณ์
(4) ฝ่ายศูนย์ข้อมูล
ตอบ 2

73. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าข่าว
(1) ความขัดแย้ง
(2) มีบุคคลที่มีชื่อเสียง
(3) เป็นเรื่องไกลตัว
(4) ความสดใหม่
ตอบ 3 (PDF ความหมายและอุดมการณ์ข่าว) คุณค่าข่าว (News Value) จะเป็นหลักอ้างอิงได้ว่า สิ่งที่เราจะนําเสนอให้เป็นข่าวมีคุณค่าเพียงพอหรือไม่ โดยคุณค่าข่าวมีอยู่ 10 ข้อ ได้แก่
1 ความสดใหม่
2 มีผลกระทบกระเทือน
3 เป็นเรื่องใกล้ตัว
4 มีบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสําคัญ
5 ความขัดแย้ง
6 ความสะเทือนอารมณ์
7 ความมีเงื่อนงํา
8 มีความแปลก
9 เรื่องเกี่ยวกับเพศ
10 ความก้าวหน้าทางวิทยาการ

74 พาดหัวข่าวนี้ “ชมภาพจากยาน Curiosity โชว์ภาพสภาพท้องฟ้าบนดาวอังคาร” มีคุณค่าข่าวใดมากที่สุด
(1) มีเงื่อนงํา
(2) ความแปลก
(3) เรื่องเพศ
(4) ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ตอบ 4 (PDF ความหมายและอุดมการณ์ข่าว), (ดูคําอธิบายข้อ 73 ประกอบ) ความก้าวหน้าทาง วิทยาการ (Progress) เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ วิทยาการทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็น สิ่งที่ไม่เคยถูกค้นพบมาก่อน

75 ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของการรายงานข่าวที่ดี
(1) สมดุลและเที่ยงธรรม
(2) ความเสมอต้นเสมอปลาย
(3) ถูกต้องครบถ้วน
(4) ง่าย กะทัดรัด และชัดเจน

ตอบ 2 (PDF ความหมายและอุดมการณ์ข่าว) คุณลักษณะของการรายงานข่าวที่ดี ประกอบด้วย
5 ข้อสําคัญ ได้แก่
1 ถูกต้องครบถ้วน
2 สมดุลและเที่ยงธรรม
3 เที่ยงตรงหรือภววิสัย
4 ง่าย กะทัดรัด และชัดเจน
5 ทันต่อเหตุการณ์

76 พาดหัวข่าวนี้ “อุตุนิยมวิทยาเตือน “โมลาเบ” ฝนถล่ม 44 จังหวัดหนัก” ไม่มีคุณค่าข่าวใด
(1) เรื่องใกล้ตัว
(2) มีผลกระทบกระเทือน
(3) ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
(4) ความสดใหม่
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 73 และ 74 ประกอบ

77 อะไรคือความเป็นกลางของ “เฮมานุส”
(1) ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและทันต่อเหตุการณ์
(2) เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
(3) ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเข้าใจง่าย
(4) เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและเข้าใจง่าย
ตอบ 2 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) เฮมานุส (Pertti Hemanus) ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยแทมแพร์ (Tampere) ประเทศฟินแลนด์ ได้กล่าวไว้ว่า “ความเป็นกลาง” ประกอบด้วย คุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ ดังนี้
1 เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง (Matter of Fact Character)
2 ความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality)

78 ข้อใดไม่ใช่นักคิดด้านวารสารศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องความเป็นกลาง
(1) เบน แบ็กดีเกียน
(2) คอนราด ฟังก์
(3) เฮมานุส
(4) แจ็ค โรบินสัน
ตอบ 4 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) นักคิดด้าน วารสารศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องความเป็นกลาง ได้แก่
1 เบน แบ็กเทียน (Ben H. Bagdikian)
2 คอนราด ฟิงก์ (Conrad C. Fink)
3 เฮมานุส (Pertti Hemanus)
4 จอห์น ซี. เมอร์ริล (John C. Merrill)

79 ข้อใดคือการรายงานข่าวที่สมดุลและเที่ยงธรรม
(1) เปิดพื้นที่ให้บุคคลในข่าวได้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
(2) ปราศจากอคติของผู้รายงาน
(3) เขียนให้เข้าใจง่าย
(4) ทันต่อเหตุการณ์
ตอบ 1 (PDF ความหมายและอุดมการณ์ข่าว), (ดูคําอธิบายข้อ 75 ประกอบ) สมดุลและเที่ยงธรรม (Balance and Fairness) คือ ข่าวที่นําเสนอจะต้องให้พื้นที่กับบุคคลที่เป็นข่าวอย่างเป็นธรรม และสมดุล หมายถึง การเปิดพื้นที่ให้บุคคลที่เป็นข่าวได้มีพื้นที่ในการให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ และ ถ้าหากเป็นกรณีที่มีคู่ขัดแย้งกันในข่าวก็ต้องให้พื้นที่กับทั้ง 2 ฝ่าย ได้นําเสนอข้อมูลอย่างเต็มที่และมีความสมดุลกัน

80 ข้อใดเป็นกลยุทธ์การแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลาง
(1) นําเสนอหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริง
(2) เข้าใจง่าย
(3) ไม่ลําเอียง
(4) ปราศจากอคติ
ตอบ 1(PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) กลยุทธ์ การแสดงให้เห็นความเป็นกลางของหนังสือพิมพ์มีอยู่ 4 ลักษณะ ดังนี้
1 เปิดโอกาสให้เสนอข้อเท็จจริง ความคิดเห็นในกรณีขัดแย้งหลายฝ่าย โดยให้ผู้อ่านตัดสิน จากข้อมูลเหล่านั้นเอง

2 นําเสนอหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริง
3 ความชอบธรรมในการคัดลอกหรือโค้ดคําพูดของแหล่งข่าว
4 ลําดับความสําคัญของข้อเท็จจริงตามโครงสร้างที่เหมาะสม เช่น โครงสร้างการเขียนข่าว
รูปพีระมิดหัวกลับ

81 ข้อใดไม่ใช่แนวคิด “ความเป็นกลาง” ของจอห์น ซี. เมอร์ริล
(1) ไม่ใส่ความเห็น
(2) เข้าใจง่าย
(3) ไม่ลําเอียง
(4) ปราศจากอคติ
ตอบ 2 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์), (ดูคําอธิบาย ข้อ 78. ประกอบ) จอห์น ซี. เมอร์ริล (John C. Merrill) ศาสตราจารย์ทางวารสารศาสตร์ใน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การรายงานข่าวอย่างเป็นกลาง คือ รายงานที่รู้จักแยกแยะ ปราศจาก อคติ ไม่ใส่ความเห็น ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ไม่ลําเอียง รอบคอบ และไม่ผิดพลาด โดยผู้สื่อข่าวต้อง รายงานสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมด

82 ข้อใดคือความหมายของคําว่า “จริยธรรมสื่อมวลชน”
(1) กฎหมายบังคับของสื่อมวลชน
(2) ข้อตกลงของสื่อมวลชน
(3) ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชน
(4) ข้อห้ามของสื่อมวลชน
ตอบ 3 (PDF จริยธรรมสื่อ) จริยธรรมสื่อมวลชน คือ ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของสื่อมวลชน

83 อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “บทความ” และ “ข่าว”
(1) เน้นข้อมูลจากแหล่งข่าว
(2) เน้นความคิดเห็นของผู้เขียน
(3) เน้นข้อเท็จจริง
(4) เน้นข้อมูลสถิติ
ตอบ 2 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) บทความ เป็นงานเขียนอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้อ่านเห็นได้บ่อยในปัจจุบัน และหลายครั้งผู้อ่านก็ไม่สามารถ แยกออกได้ว่า เป็นงานเขียนประเภท “ข่าว” หรือ “บทความ” ซึ่งรุจน์ โกมลบุตร (2556) ได้สรุปว่า บทความ คือ งานเขียนที่เน้นแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน และใช้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านคล้อยตามความคิดเห็น

84 ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ โดยสภาการหนังสือพิมพ์
(1) การได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด
(2) เน้นข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น
(3) ความสมดุลและเป็นธรรม
(4) ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
ตอบ 2 (PDF จริยธรรมสื่อ) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์ แห่งชาติ พ.ศ. 2559 หมวด 2 ว่าด้วยหลักจริยธรรมทั่วไป ได้แก่ ความถูกต้องและข้อเท็จจริง ประโยชน์สาธารณะ, ความสมดุลและเป็นธรรม ตลอดจนการเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ส่วนหมวด 3 หลักกระบวนการทํางาน ได้แก่ การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว, การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น, การละเว้นอามิสสินจ้าง และผลประโยชน์ทับซ้อน, การได้มาซึ่งข้อมูลโดยไม่ละเมิด, โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย

85 ข้อใดเป็นปัญหาจริยธรรมของสื่อออนไลน์
(1) นําเสนอเนื้อหาจากสื่อออนไลน์โดยไม่ขออนุญาตเจ้าของ
(2) นําเสนอข่าวรอบด้าน
(3) ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
(4) ให้พื้นที่ข่าวอย่างเท่าเทียม

ตอบ 1 (PDF จริยธรรมสื่อ) ปัญหาเชิงจริยธรรมของสื่อออนไลน์ มีดังนี้
1 การนําเสนอข่าวไม่รอบด้าน
2 การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ตกเป็นข่าว
3 การนําเสนอเนื้อหาจากสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่มีการบอกแหล่งที่มา หรือไม่ได้ขออนุญาต จากเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ

86 “เผยชีวิตบั้นปลาย “โอ-วรุฒ” ตกอับ-ของานทํา” พาดหัวข่าวนี้ผิดจริยธรรมข้อใด
(1) ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
(2) การปกปิดและเคารพแหล่งข่าว
(3) โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย
(4) การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตอบ 4 (คําบรรยาย), (ดูคําอธิบายข้อ 84. ประกอบ) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ข้อ 13 หนังสือพิมพ์ต้องเสนอข่าวโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรี ผู้ด้อย โอกาส รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้ำเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่เด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีอัตลักษณ์แตกต่างในสังคม

87 ข่าว “น้องอินฝ่าฝนจากพัทยาไปหาสาวทอม โทร.งอนกันระหว่างทาง คาดไม่ชินถนนชนสยอง”
พาดหัวข่าวนี้ผิดจริยธรรมสื่อข้อใด
(1) ความสมดุลและเป็นธรรม
(2) ความรับผิดชอบในการแก้ข่าว
(3) โฆษณาที่ไม่แอบแฝงและงมงาย
(4) การแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
ตอบ 1 (คําบรรยาย), (ดูคําอธิบายข้อ 84. ประกอบ) ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ความสมดุลและเป็นธรรม ข้อ 10 หนังสือพิมพ์ต้อง แสดงความพยายามในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

88 ในประเด็นเรื่องความเป็นกลางทางวารสารศาสตร์ ความลําเอียงของผู้อ่านขึ้นอยู่กับอะไร
(1) ประสบการณ์ของผู้รับสาร
(2) อ่านอย่างรอบด้าน
(3) อ่านด้วยใจเป็นกลาง
(4) ความเห็นจากผู้อื่น
ตอบ 1 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) ในประเด็น เรื่องความเป็นกลางทางวารสารศาสตร์นั้น ความลําเอียงของผู้อ่านขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้
1 ประสบการณ์ของผู้รับสาร
2 ข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้าการอ่านข่าวนั้น ๆ

89 การนําเสนอใบหน้าผู้เสียหายในคดีอาญา หรือภาพการเสียชีวิตมานําเสนอข่าว อาจผิดกฎหมายในประมวลกฎหมายอาญามาตราใด
(1) มาตรา 40
(2) มาตรา 300
(3) มาตรา 326
(4) มาตรา 256
ตอบ 3 (PDF จริยธรรมสื่อ) การเปิดเผยใบหน้าของผู้เสียหายในคดีอาญา หรือนําภาพการเสียชีวิต ของบุคคลมาประกอบการเสนอข่าว อาจจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะ ทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทําความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

90 “แม่ลูกจันทร์” มั่นใจว่าศึกเลือกตั้งชิงนายก อบจ. 76 จังหวัดครั้งนี้จะดุเดือดถึงพริกถึงขิงไม่แพ้ศึกเลือกตั้ง ส.ส. อย่างแน่นอน” ข้อความนี้จัดอยู่ในงานเขียนประเภทใด
(1) บทบรรณาธิการ
(2) ข่าว
(3) บทนํา
(4) บทความวิจารณ์
ตอบ 4 (PDF ความจริง ข้อมูล ความคิดเห็น และความเป็นกลางในงานวารสารศาสตร์) คุณมาลี บุญศิริพันธ์ (2548) ได้แบ่งประเภทของบทความตามประเภทของคอลัมน์ที่ปรากฏอยู่ใน หนังสือพิมพ์ทั่วไป ได้แก่
1 บทบรรณาธิการ หรือบทนํา
2 บทความวิจารณ์ เช่น คอลัมน์สํานักข่าวหัวเขียว โดย “แม่ลูกจันทร์”
3 บทความวิเคราะห์
4 บทความเชิงวิชาการ
5 บทความแนะนําปฏิบัติ
6 บทความสร้างอารมณ์ขัน
7 บทความแสดงความคิดเห็นทั่วไป

91 ข้อใดไม่ใช่ข้อเขียนประเภท “บทความ”
(1) บทบรรณาธิการ
(2) ข่าว
(3) บทนํา
(4) บทความวิจารณ์
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 90 ประกอบ

92 ข้อใดเป็นความหมายของการ “รายงานข่าวอย่างเป็นกลาง”
(1) เลือกยืนอยู่บนความถูกต้องและแสดงออกจุดยืนชัดเจน
(2) การให้พื้นที่แหล่งข่าวที่มีความเห็นต่าง แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
(3) การปกปิดข้อมูล และใช้ทุกวิธีโดยไม่ต้องคํานึงถึงการปกป้องสิทธิเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกที่สุด
(4) การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในการนําเสนอข่าว
ตอบ 2

93 ข้อใดต่อไปนี้ไม่สะท้อนถึงการทําหน้าที่บนจริยธรรม
(1) สุดามอนิเตอร์ประเด็นบนสื่อออนไลน์ แล้วนําข้อมูลไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวที่ยืนยันได้
ก่อนรายงานข่าว
(2) นพพรใช้ช่องทางเพจข่าว เพื่อให้คนมาแสดงความเห็นต่อประเด็นสังคมอย่างมีเหตุมีผล
(3) ทิพย์รายงานข่าวด้วยการใช้อารมณ์ความรู้สึกร่วม เพื่อให้คนอยากติดตามข่าวจํานวนมาก
(4) รักษ์เปิดเผยกระบวนการได้ข้อมูลการตรวจสอบทุจริตที่นํามารายงานข่าว และไม่บิดเบือนข้อมูล
ในการนําเสนอ
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 92 ประกอบ

94 ข่าวใดต่อไปนี้เป็นข่าว Soft News
(1) “แอปเปิล” หุ้นร่วงหลังยอดขายในจีนตกผู้บริโภคชะลอ
(2) จับตารัฐ “สวิงสเตท” ชี้ขาดศึกเลือกตั้งสหรัฐฯ ทรัมป์-ไบเดน ใครจะคว้าชัย
(3) “บิ๊กป้อม” ลงภูเก็ตอนุรักษ์ชายหาด กระตุ้นท่องเที่ยว
(4) มารีประกาศชัด โสดจีบได้ เคลียร์ชัดสถานะไฮโซหนุ่มทายาทร้านทอง
ตอบ 4 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์) หนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา (Soft News Newspaper) คือ การเสนอข่าวประเภทเร้าอารมณ์ เน้นความสนใจของปุถุชนวิสัย (Human Interest) และเน้นปริมาณความเสียหายเป็นหลัก ได้แก่ ข่าวอุบัติเหตุ ข่าวประกวดนางงาม ข่าวบันเทิง ข่าวแวดวงสังคม และ Celebrity ฯลฯ ตัวอย่างของหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวเบา เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด ฯลฯ

95 ข้อใดคือการรายงานข่าวที่คํานึงถึง “สิทธิของผู้อยู่ในข่าว”
(1) ให้โอกาสแหล่งข่าวพูดในสิ่งเขาต้องการมากที่สุด
(2) ไม่นําเสนอชื่อ แหล่งที่อยู่ หรือข้อมูลที่ระบุตัวตนของแหล่งข่าว
(3) ตัดต่อภาพให้แหล่งข่าวดูดีที่สุด โดยไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริง
(4) บอกรายละเอียดส่วนตัวของแหล่งข่าวให้ละเอียดที่สุด เพื่อเป็นการให้เกียรติ
ตอบ 2 (PDF บทที่ 11) ตัวอย่างข้อบัญญัติจริยธรรมวิชาชีพประการหนึ่ง ได้แก่ ปกปิดชื่อและฐานะ ของบุคคลที่ให้ข่าวเป็นความลับ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของบุคคลที่ให้ข่าว

96 ข้อดีของการนําเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ คือข้อใด
(1) รวดเร็ว พื้นที่ไม่จํากัด ปฏิสัมพันธ์ได้ เชื่อมโยงข้อมูลให้ลึกรอบด้านได้
(2) เสียงสร้างจินตนาการ ปฏิสัมพันธ์ได้
(3) เก็บสะสม มีเวลาที่แน่นอนในการนําเสนอข่าวสาร
(4) ใช้ทรัพยากร กําลังคนจํานวนมากในการทํางาน
ตอบ 1 (PDF ช่องทางในการนําเสนอเนื้อหาทางวารสารศาสตร์ในปัจจุบัน) ข้อดีของการนําเสนอข่าว ผ่านเว็บไซต์ (Website) มีดังนี้
1 นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดียได้ คือ ใส่ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว
2 สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและจากทุกพื้นที่
3 เป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทางได้รวดเร็ว
4 มีรูปแบบหลากหลาย เนื้อหาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
5 เป็นสื่อที่มีความเป็น Interactive คือ ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ ฯลฯ

97 ข้อใดคือหนังสือพิมพ์ประเภทเน้นข่าวเบา
(1) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
(2) หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น
(3) หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
(4) หนังสือพิมพ์สยามสปอร์ต
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 94 ประกอบ

98. ทําไมโซเชียลมีเดียจึงเป็นช่องทางในการสื่อข่าวที่ดี
(1) รวดเร็ว ผิดได้ ไม่มีคนสนใจ
(2) สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้แบบทันทีทันใด
(3) ข้อมูลจํานวนมาก ไม่จําเป็นต้องตรวจสอบข้อมูล ทําให้มีคนอ่านเพิ่ม
(4) ราคาถูก ทุกคนเป็นเจ้าของได้
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 59. ประกอบ

99 ข้อใดเป็นลักษณะของการสื่อข่าวบนโซเชียลมีเดีย
(1) ใช้ในการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
(2) ต้องเน้นข้อความและการทําข่าวแบบที่ต้องใช้เวลานาน
(3) ใช้เสียงในการนําเสนอเป็นหลัก
(4) ระดมความคิดเห็นจากผู้รับสาร เปิดพื้นที่ให้โยนประเด็นมา
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 59 ประกอบ

100 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่
(1) มีเนื้อหาที่หลากหลายตามแต่จุดเด่นของสํานักข่าวนั้น
(2) มีเนื้อหาในการนําเสนอเฉพาะเรื่องอย่างชัดเจน
(3) พื้นที่จํากัด หารายได้ไม่ได้
(4) นําเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายช่องทาง
ตอบ 3 (PDF ลักษณะหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์) ลักษณะของสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นใหม่ ได้แก่
1 มีเนื้อหาที่หลากหลายตามแต่จุดเด่นของสํานักข่าวนั้น
2 บางสํานักข่าวมีเนื้อหาในการนําเสนอเฉพาะเรื่องอย่างชัดเจน
3 มีการนําเสนอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลายช่องทาง
4 เนื้อหาสดใหม่ รวดเร็ว

Advertisement