MCS2106 (MCS2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิขา MCS 2106 (MCS 2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         กระบวนการเข้ารหัสสารจะต้องอาศัยสิ่งใด

(1)       ผู้รับสาร           

(2) สาร

(3) ช่องทางการลื่อสาร            

(4) สนามแห่งประสบการณ์

ตอบ 3 หน้า 4, (คำบรรยาย) กระบวนการเข้ารหัสสาร (Encoding) หมายถึง การที่แหล่งสารแปลความคิดของตนให้อยู่ในรูปที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถรับได้ โดยอาศัยประสาทสัมผัส (Senses) เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อนำสารมาสู่ผู้รับสาร เช่น การที่ผู้พูดเข้ารหัสเป็นคำพูดในการ สื่อสารแบบเผชิญหน้า ฯลฯ นอกจากนี้เครื่องยนต์กลไกก็สามารถเป็นผู้เข้ารหัสได้ เช่น เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

2.         บริบททางจิตวิทยาสังคม เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

(1)       อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม            

(2) ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติส่วนบุคคล

(3) สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ 

(4) กระแสแฟชั่น วิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

ตอบ 3 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางจิตวิทยาสังคม (The Social-psychological Context) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสถานภาพหรือฐานะชนชั้นของผู้ร่วมสื่อสาร บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎกติกา ระเบียบวินัย และเกมที่ทั้ง 2 ฝ่ายเล่น เช่น การที่นักการเมืองอภิปรายในสภา ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปตามสถานภาพของแต่ละฝ่ายและ เกมทางการเมือง เป็นต้น

3.         การจัดแสดงแสง สี เสียง” เป็นการใช้บริบทการลื่อสารมิติใด

(1)       กายภาพ          (2) จิตวิทยาสังคม       (3) วัฒนธรรม  (4) เวลา

ตอบ 1 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางกายภาพ (The Physical Context) เป็นสภาวะแวดล้อมที่มองเห็นได้ในขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้น ซึ่งจะมีอิทธิพลบางอย่างต่อเนื้อหา และรูปแบบของเรื่องที่สื่อสาร เช่น สภาพแวดล้อมในห้องเรียน หอประชุมการจัดแสดงแสง สี เสียง ในงานมอเตอร์โชว์การจัดวางสินค้าหน้าร้านให้สวยงามชวนซื้อ เป็นต้น

4.         การปราศรัยของแกนนำ กปปส. เป็นการสื่อสารประเทใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคล           (2) การสื่อสารสาธารณะ

(3) การสื่อสารองค์การ            (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 2 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) หมายถึง การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับฟังจำนวนมากเพื่อให้ข่าวสาร โน้มน้าวใจ และให้ความบันเทิง โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเห็บหน้าซึ่งกันและกันได้ แต่ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยา โต้ตอบกันได้โดยตรงในทันทีทันใด เช่น การพูดในที่ประชุมขนาดใหญ่การจัดแสดงคอนเสิร์ต การปราศรัยหาเสียงทางการเมืองการจัดอภิปรายหรือสัมมนา ฯลฯ

5.         ป้ายโฆษณาหน้าลิฟต์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบ เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคล           (2) การสื่อสารสาธารณะ

(3) การสื่อสารองค์การ            (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารองค์การ (Organization Communication) หมายถึง การสื่อสารกันภายในกลุ่มที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมจริยธรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจ ฯลฯ หรือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การอบรมข้าราชการใหม่การออกหนังสือพิมพ์ ติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศ หรือเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

6.         การที่มองว่าภาษีมีส่วนสร้างความหมาย เป็นการมองภาษาตามแนวคิดใด

(1) โครงสร้างนิยม       (2)วัฒนธรรมนิยม       (3) สังคมนิยม (4)บริโภคนิยม

ตอบ 2 (คำบรรยาย) แนวคิดในเชิงวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) มองว่า ภาษาไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ดั้งนั้นภาษาจึงไม่ได้เป็นเพียง การกำหนดคุณค่าหรือความหมายของสิ่งต่าง ๆ หรือความจริงที่อยู่รอบตัวเท่านั้น แต่ภาษา เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดความคิดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมถึงภาษามีส่วนสร้างความหมาย สร้างความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ และสร้างสรรค์ความจริง ทางสังคม (Social Reality) หรือโลกทางสังคม (Social World)

7.         แนวคิดใดที่มองว่าเราสามารถเข้าใจสังคมจากการถอดรหัสโครงสร้างของภาษา

(1)       โครงสร้างนิยม (2)วัฒนธรรมนิยม       (3) สังคมนิยม (4) บริโภคนิยม

ตอบ 1 (คำบรรยาย) แนวคิดในเชิงโครงสร้างนิยม (Structuralism) มองว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่ ใช้แทนความหมาย และเป็นกรอบความคิดของมนุษย์ โดยเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการสืบต่อกันมา มีโครงสร้างที่แน่นอน และมีระบบไวยากรณ์เป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์หรือควบคุมการใช้ภาษา ดังนั้นผลผลิตทางด้านภาษาจึงเป็นเสมือนบันทึกทางสังคมที่สามารถนำมาวิเคราะห์และ ถอดรหัสโครงสร้างของภาษา เพื่อทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ภาษาร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อมวลชน จะทำให้ สามารถทำความเข้าใจความคิดของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ว่าให้ความสำคัญเรื่องอะไรบ้าง

8.         แนวคิดใดที่มองภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนความหมาย

(1)       โครงสร้างนิยม (2) วัฒนธรรมนิยม      (3) สังคมนิยม (4) บริโภคนิยม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         Connotation เป็นความหมายลักษณะใด

(1)       ความหมายที่เชื่อมโยงกับสัตภาพ       (2) ความหมายของสิ่งที่มีตัวตนอ้างถึงได้

(3) ควมหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป         (4) ความหมายรอง

ตอบ 4 หน้า 13, (คำบรรยาย) ภาษาประกอบด้วยความหมายใน 2 ลักษณะ คือ

1.         ความหมายโดยตรง (Denotation) หมายถึง ความหมายจากสัญลักษณ์ที่เด่นชัด ความหมายที่เชื่อมโยงกับสัตภาพอันเป็นสิ่งที่มีตัวตนอ้างถึงได้ หรือความที่เจ้าของภาษา รู้และใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นความหมายของคำตามที่ปรากฏในพจนานุกรม

2.         ความหมายโดยนัย (Connotation) หมายถึง การให้ความหมายเพิ่มเติมหรือความหมายรอง นอกเหนือจากความหมายโดยตรง ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุน้อยกว่าความหมายโดยตรง

10.       การวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ภาษาร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อมวลชน จะทำให้สามารถทำความ เข้าใจความคิดของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง” เป็นทัศนะของนักทฤษฎีแนวใด

(1)       โครงสร้างนิยม (2)       วัฒนธรรมนิยม            (3)       สังคมนิยม       (4) ประจักษ์นิยม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ