การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิขา MCS 2106 (MCS 2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         กระบวนการเข้ารหัสสารจะต้องอาศัยสิ่งใด

Advertisement

(1)       ผู้รับสาร           

(2) สาร

Advertisement

(3) ช่องทางการลื่อสาร            

(4) สนามแห่งประสบการณ์

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 4, (คำบรรยาย) กระบวนการเข้ารหัสสาร (Encoding) หมายถึง การที่แหล่งสารแปลความคิดของตนให้อยู่ในรูปที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถรับได้ โดยอาศัยประสาทสัมผัส (Senses) เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อนำสารมาสู่ผู้รับสาร เช่น การที่ผู้พูดเข้ารหัสเป็นคำพูดในการ สื่อสารแบบเผชิญหน้า ฯลฯ นอกจากนี้เครื่องยนต์กลไกก็สามารถเป็นผู้เข้ารหัสได้ เช่น เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

2.         บริบททางจิตวิทยาสังคม เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

Advertisement

(1)       อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม            

(2) ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติส่วนบุคคล

(3) สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ 

(4) กระแสแฟชั่น วิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

ตอบ 3 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางจิตวิทยาสังคม (The Social-psychological Context) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสถานภาพหรือฐานะชนชั้นของผู้ร่วมสื่อสาร บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎกติกา ระเบียบวินัย และเกมที่ทั้ง 2 ฝ่ายเล่น เช่น การที่นักการเมืองอภิปรายในสภา ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปตามสถานภาพของแต่ละฝ่ายและ เกมทางการเมือง เป็นต้น

3.         การจัดแสดงแสง สี เสียง” เป็นการใช้บริบทการลื่อสารมิติใด

(1)       กายภาพ          (2) จิตวิทยาสังคม       (3) วัฒนธรรม  (4) เวลา

ตอบ 1 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางกายภาพ (The Physical Context) เป็นสภาวะแวดล้อมที่มองเห็นได้ในขณะที่การสื่อสารเกิดขึ้น ซึ่งจะมีอิทธิพลบางอย่างต่อเนื้อหา และรูปแบบของเรื่องที่สื่อสาร เช่น สภาพแวดล้อมในห้องเรียน หอประชุมการจัดแสดงแสง สี เสียง ในงานมอเตอร์โชว์การจัดวางสินค้าหน้าร้านให้สวยงามชวนซื้อ เป็นต้น

4.         การปราศรัยของแกนนำ กปปส. เป็นการสื่อสารประเทใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคล           (2) การสื่อสารสาธารณะ

(3) การสื่อสารองค์การ            (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 2 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) หมายถึง การสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับฟังจำนวนมากเพื่อให้ข่าวสาร โน้มน้าวใจ และให้ความบันเทิง โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเห็บหน้าซึ่งกันและกันได้ แต่ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยา โต้ตอบกันได้โดยตรงในทันทีทันใด เช่น การพูดในที่ประชุมขนาดใหญ่การจัดแสดงคอนเสิร์ต การปราศรัยหาเสียงทางการเมืองการจัดอภิปรายหรือสัมมนา ฯลฯ

5.         ป้ายโฆษณาหน้าลิฟต์รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบ เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1)       การสื่อสารระหว่างบุคล           (2) การสื่อสารสาธารณะ

(3) การสื่อสารองค์การ            (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารองค์การ (Organization Communication) หมายถึง การสื่อสารกันภายในกลุ่มที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมจริยธรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจ ฯลฯ หรือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การอบรมข้าราชการใหม่การออกหนังสือพิมพ์ ติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศ หรือเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

6.         การที่มองว่าภาษีมีส่วนสร้างความหมาย เป็นการมองภาษาตามแนวคิดใด

(1) โครงสร้างนิยม       (2)วัฒนธรรมนิยม       (3) สังคมนิยม (4)บริโภคนิยม

ตอบ 2 (คำบรรยาย) แนวคิดในเชิงวัฒนธรรมนิยม (Culturalism) มองว่า ภาษาไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ดั้งนั้นภาษาจึงไม่ได้เป็นเพียง การกำหนดคุณค่าหรือความหมายของสิ่งต่าง ๆ หรือความจริงที่อยู่รอบตัวเท่านั้น แต่ภาษา เป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดความคิดและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ รวมถึงภาษามีส่วนสร้างความหมาย สร้างความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ และสร้างสรรค์ความจริง ทางสังคม (Social Reality) หรือโลกทางสังคม (Social World)

7.         แนวคิดใดที่มองว่าเราสามารถเข้าใจสังคมจากการถอดรหัสโครงสร้างของภาษา

(1)       โครงสร้างนิยม (2)วัฒนธรรมนิยม       (3) สังคมนิยม (4) บริโภคนิยม

ตอบ 1 (คำบรรยาย) แนวคิดในเชิงโครงสร้างนิยม (Structuralism) มองว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่ ใช้แทนความหมาย และเป็นกรอบความคิดของมนุษย์ โดยเป็นสิ่งที่วิวัฒนาการสืบต่อกันมา มีโครงสร้างที่แน่นอน และมีระบบไวยากรณ์เป็นตัวกำหนดหลักเกณฑ์หรือควบคุมการใช้ภาษา ดังนั้นผลผลิตทางด้านภาษาจึงเป็นเสมือนบันทึกทางสังคมที่สามารถนำมาวิเคราะห์และ ถอดรหัสโครงสร้างของภาษา เพื่อทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น การวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ภาษาร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อมวลชน จะทำให้ สามารถทำความเข้าใจความคิดของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ว่าให้ความสำคัญเรื่องอะไรบ้าง

8.         แนวคิดใดที่มองภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนความหมาย

(1)       โครงสร้างนิยม (2) วัฒนธรรมนิยม      (3) สังคมนิยม (4) บริโภคนิยม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

9.         Connotation เป็นความหมายลักษณะใด

(1)       ความหมายที่เชื่อมโยงกับสัตภาพ       (2) ความหมายของสิ่งที่มีตัวตนอ้างถึงได้

(3) ควมหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป         (4) ความหมายรอง

ตอบ 4 หน้า 13, (คำบรรยาย) ภาษาประกอบด้วยความหมายใน 2 ลักษณะ คือ

1.         ความหมายโดยตรง (Denotation) หมายถึง ความหมายจากสัญลักษณ์ที่เด่นชัด ความหมายที่เชื่อมโยงกับสัตภาพอันเป็นสิ่งที่มีตัวตนอ้างถึงได้ หรือความที่เจ้าของภาษา รู้และใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นความหมายของคำตามที่ปรากฏในพจนานุกรม

2.         ความหมายโดยนัย (Connotation) หมายถึง การให้ความหมายเพิ่มเติมหรือความหมายรอง นอกเหนือจากความหมายโดยตรง ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุน้อยกว่าความหมายโดยตรง

10.       การวิเคราะห์วรรณกรรมต่าง ๆ หรือแม้แต่ภาษาร่วมสมัยที่ปรากฏในสื่อมวลชน จะทำให้สามารถทำความ เข้าใจความคิดของคนในสังคมนั้น ๆ ได้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้าง” เป็นทัศนะของนักทฤษฎีแนวใด

(1)       โครงสร้างนิยม (2)       วัฒนธรรมนิยม            (3)       สังคมนิยม       (4) ประจักษ์นิยม

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

Advertisement