การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2100 (MCS2150)การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

Advertisement

(1) ดำเนินการเพื่อสถาบันและมวลชน

(2)       มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ          

Advertisement

(3) ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน     

(4) มีการวางแผนงาน

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 10 – 121453129, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญซองงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เป็นงานขั้นบริหารที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหาร (Executive) หรือฝ่ายจัดการ

Advertisement

2.         ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน

3.         มีการวางแผนงานและกำหนดกลุ่มประชาชน

4.         มีการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลายาวนานไมมีที่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่ง ไมลดละ

5.         มีการวัดหรือตรวจสอบกระแสประชามติ (ความคิดเห็น) ของกลุ่มประชาชน ฯลฯ

2.         โปรดช่วยกันรักษาดูแลสาธารณสมบัติ” เป็นการชักจูงให้ประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใส ให้ความร่วมมือคืออะไร

(1) ประชาสัมพันธ์       

(2) การเผยแพร่           

(3) การสารนิเทศ 

(4) กิจการสาธารณะ

ตอบ 2 หน้า 16 – 17. (คำบรรยาย) การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ มีลักษณะเป็นเอกวิถี (One-way Process) คือ เผยแพร่แต่ฝ่ายเดียวไม่ได้คิดแก้ไขและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อเผยแพร่ขาวสร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุนร่วมมือจาก ประชาชน ซึ่งคำขวัญการเผยแพร่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า โปรด” เช่น โปรดช่วยกัน รักษาความสะอาด โปรดอย่าส่งเสียงดัง ฯลฯ

3.         เพื่อแสดงระดับ……….ของสถาบันว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน

(1)       ความซื่อสัตย์สุจริต      (2) การพูดหรือเผยแพร่           (3) คุณสมบัติ  (4) คณะบุคคล

ตอบ 3 หน้า 8 ระดับหรือคุณสมบัติขององค์กรหรือสถาบัน คือ การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงระดับ หรือคุณสมบัติของสถาบันหนึ่ง ๆ ว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน โดยถ้าชื่อเสียง กิจกรรม หรือผลงานของสถาบันมีประชาชนนิยมเลื่อมใส และรู้จักกันอย่างกว้างขวางก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จัก ไม่ใครนิยมเลื่อมใสหรือไม่สนใจในสถาบันก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี

4.         “นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ผู้บริหารพูดความจริงเสมอ” ท่านคิดว่าข้อใดคือ ความจริงของงานประชาสัมพันธ์

(1)       วันทูคอล เกาะกระแสออกโรงโฆษณาชุดใหม่ปลอบใจน้อง

(2)       โสมแดงยังเล่นแงรับความช่วยเหลือจากเกาหลีไต้

(3)       พรินเตอร์ออลอินวันมาแรง เล็กซ์มาร์กประกาศลุย

(4)       สตาร์บัคนำบ้านไทยอายุยาวนาน 97 ปี มาบูรณะสไตล์ อาร์ตนูโว

ตอบ 4 หน้า 54, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องอาศัยการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เท่านั้น ดังนั้นการยึดหลักความจริงในงานประชาสัมพันธ์จึงต้องสร้างความเชื่อถือด้วยการเปิดเผย ข้อเท็จจริง 100% และไม่บอกปัดโดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องลับเฉพาะ” มิฉะนั้นจะดูเหมือนเป็น งานโฆษณาขายตัวเองในหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้อุบายบิดเบือนความจริงดังเช่นการโฆษณาสินค้า

5.         ใครคือผู้นำทางความคิดที่ทำให้บ้านดงบัง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กลายเป็นหมูบ้านที่รูจักกันไปทั่วประเทศ

(1)       นักการเมือง     (2) ครูใหญ่      (3) ปราชญ์ชาวบ้าน    (4) ถูกข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 2252129158 การเข้าถึงประชาชนเป้าหมายขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายห่างไกลการเข้าถึงได้ บางทีก็ต้องอาศัยการติดต่อสองทิศทางในรูปของ Two Step Flow of Communication คือ การเข้าหาผู้เป็นกุญแจประชามติ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ได้แก่ ผู้เป็นหัวหน้าที่มีอิทธิพลในชุมชนและเป็นที่เคารพนับถือ เช่น พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน อบต. อบจ. ฯลฯ ทั้งนี้เพราะผู้นำเหล่นี้ จะเข้าใจข่าวสารได้ดี และสามารถที่จะชักจูงใจบุคคลอื่น ๆ ต่อไปได้

6.         การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด

(1)       การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม       (2) สาธารณชนกับสังคม

(3)       สถาบันทางการสื่อสารมวลชน            (4) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์

ตอบ 2 หน้า 8 การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีทิศทางสวนกลับกันสองทิศทาง

(Two-way Process) กล่าวคือ สุดทางด้านหนึ่งของกระบวนการนคือสถาบันใด ๆ ในสังคม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มชนเล็ก ๆ องค์การวิสาหกิจ หน่วยราชการ หรือองค์การทางการค้าใด ๆ ก็ได้ แต่สุดทางอีกด้านหนึ่งคือมวลชน สาธารณชน หรือกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคม

7.         เพราะเหตุใดสถาบันจึงเห็นคุณประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

(1) ช่วยเสริมสร้างเทคนิคเชิงธุรกิจ      (2) เป็นเกราะป้องกันส่วนแบ่งการตลาด

(3) ทำให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือ       (4) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

ตอบ 3 หน้า 10-11, (คำบรรยาย) การที่สถาบันจะดำเนินงานใด ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ด้วยเหตุนี้สถาบันจึงเริ่มเห็น คุณประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์ และใช้งานประชาสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้าง และดำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน ทำให้ประชาชนมีความนิยม เกิดความพึงพอใจ และเติมใจจะให้ความสนับสนุนร่วมมือ

8.         การดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสามจังหวัดภาคใต้ มีผลกระทบต่อใครโดยตรง

(1) รัฐบาล       (2) นักการเมือง           (3) นักธุรกิจ     (4) คนไทย

ตอบ 4 (คำบรรยาย) การดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ถือเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่แตละองค์กร ในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไมใช่ภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะความสำเร็จที่ได้รับ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

9.         เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าดอกบัว มีหน้าที่อย่างไร

(1) ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ (2) เพิ่มผลกำไร ให้มากขึ้น

(3) แบ่งส่วนถือครองการตลาด           (4) เพิ่มยอดขายสินค้าจนถึงเป้าหมาย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

10.       จากคำถาม ข้อ 9. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในข้อใดเกิดขึ้น

(1) ยุคลวิถี      (2) เอกวิถี        (3) ดูดซึมความคิด       (4) ป้องกันไฟ

ตอบ 1 หน้า 68107 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีที่สุด คือ การติดต่อแบบสองทิศทาง (Two-way Communication) หรือระบบยุคลวิถี (Two-way Process) คือ วิธีการเผยแพร่ข่าวสารจากสถาบันไปสู่สังคม และในขณะเดียวกันก็สะท้อนความคิดของสังคม กลับมาสู่สถาบันด้วย

Advertisement