การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2100 (MCS2150)การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1) ดำเนินการเพื่อสถาบันและมวลชน

(2)       มีการกระทำที่ต่อเนื่องยาวนานไม่ลดละ          

(3) ไม่มีการกำหนดกลุ่มชน     

(4) มีการวางแผนงาน

ตอบ 3 หน้า 10 – 121453129, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญซองงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เป็นงานขั้นบริหารที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหาร (Executive) หรือฝ่ายจัดการ

2.         ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน

3.         มีการวางแผนงานและกำหนดกลุ่มประชาชน

4.         มีการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลายาวนานไมมีที่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่ง ไมลดละ

5.         มีการวัดหรือตรวจสอบกระแสประชามติ (ความคิดเห็น) ของกลุ่มประชาชน ฯลฯ

2.         โปรดช่วยกันรักษาดูแลสาธารณสมบัติ” เป็นการชักจูงให้ประชาชนเกิดความนิยมเลื่อมใส ให้ความร่วมมือคืออะไร

(1) ประชาสัมพันธ์       

(2) การเผยแพร่           

(3) การสารนิเทศ 

(4) กิจการสาธารณะ

ตอบ 2 หน้า 16 – 17. (คำบรรยาย) การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ มีลักษณะเป็นเอกวิถี (One-way Process) คือ เผยแพร่แต่ฝ่ายเดียวไม่ได้คิดแก้ไขและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อเผยแพร่ขาวสร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุนร่วมมือจาก ประชาชน ซึ่งคำขวัญการเผยแพร่ส่วนใหญ่มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า โปรด” เช่น โปรดช่วยกัน รักษาความสะอาด โปรดอย่าส่งเสียงดัง ฯลฯ

3.         เพื่อแสดงระดับ……….ของสถาบันว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน

(1)       ความซื่อสัตย์สุจริต      (2) การพูดหรือเผยแพร่           (3) คุณสมบัติ  (4) คณะบุคคล

ตอบ 3 หน้า 8 ระดับหรือคุณสมบัติขององค์กรหรือสถาบัน คือ การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงระดับ หรือคุณสมบัติของสถาบันหนึ่ง ๆ ว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน โดยถ้าชื่อเสียง กิจกรรม หรือผลงานของสถาบันมีประชาชนนิยมเลื่อมใส และรู้จักกันอย่างกว้างขวางก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จัก ไม่ใครนิยมเลื่อมใสหรือไม่สนใจในสถาบันก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี

4.         “นักประชาสัมพันธ์จะต้องให้ผู้บริหารพูดความจริงเสมอ” ท่านคิดว่าข้อใดคือ ความจริงของงานประชาสัมพันธ์

(1)       วันทูคอล เกาะกระแสออกโรงโฆษณาชุดใหม่ปลอบใจน้อง

(2)       โสมแดงยังเล่นแงรับความช่วยเหลือจากเกาหลีไต้

(3)       พรินเตอร์ออลอินวันมาแรง เล็กซ์มาร์กประกาศลุย

(4)       สตาร์บัคนำบ้านไทยอายุยาวนาน 97 ปี มาบูรณะสไตล์ อาร์ตนูโว

ตอบ 4 หน้า 54, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องอาศัยการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เท่านั้น ดังนั้นการยึดหลักความจริงในงานประชาสัมพันธ์จึงต้องสร้างความเชื่อถือด้วยการเปิดเผย ข้อเท็จจริง 100% และไม่บอกปัดโดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องลับเฉพาะ” มิฉะนั้นจะดูเหมือนเป็น งานโฆษณาขายตัวเองในหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้อุบายบิดเบือนความจริงดังเช่นการโฆษณาสินค้า

5.         ใครคือผู้นำทางความคิดที่ทำให้บ้านดงบัง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น กลายเป็นหมูบ้านที่รูจักกันไปทั่วประเทศ

(1)       นักการเมือง     (2) ครูใหญ่      (3) ปราชญ์ชาวบ้าน    (4) ถูกข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 2252129158 การเข้าถึงประชาชนเป้าหมายขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายห่างไกลการเข้าถึงได้ บางทีก็ต้องอาศัยการติดต่อสองทิศทางในรูปของ Two Step Flow of Communication คือ การเข้าหาผู้เป็นกุญแจประชามติ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ได้แก่ ผู้เป็นหัวหน้าที่มีอิทธิพลในชุมชนและเป็นที่เคารพนับถือ เช่น พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน อบต. อบจ. ฯลฯ ทั้งนี้เพราะผู้นำเหล่นี้ จะเข้าใจข่าวสารได้ดี และสามารถที่จะชักจูงใจบุคคลอื่น ๆ ต่อไปได้

6.         การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารขององค์กรกับสิ่งใด

(1)       การดำเนินงานทางธุรกิจกับสังคม       (2) สาธารณชนกับสังคม

(3)       สถาบันทางการสื่อสารมวลชน            (4) งานโฆษณา และงานประชาสัมพันธ์

ตอบ 2 หน้า 8 การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารที่มีทิศทางสวนกลับกันสองทิศทาง

(Two-way Process) กล่าวคือ สุดทางด้านหนึ่งของกระบวนการนคือสถาบันใด ๆ ในสังคม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มชนเล็ก ๆ องค์การวิสาหกิจ หน่วยราชการ หรือองค์การทางการค้าใด ๆ ก็ได้ แต่สุดทางอีกด้านหนึ่งคือมวลชน สาธารณชน หรือกลุ่มประชาชนกลุ่มใหญ่ในสังคม

7.         เพราะเหตุใดสถาบันจึงเห็นคุณประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์

(1) ช่วยเสริมสร้างเทคนิคเชิงธุรกิจ      (2) เป็นเกราะป้องกันส่วนแบ่งการตลาด

(3) ทำให้เกิดการสนับสนุนร่วมมือ       (4) เพิ่มโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้

ตอบ 3 หน้า 10-11, (คำบรรยาย) การที่สถาบันจะดำเนินงานใด ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน ด้วยเหตุนี้สถาบันจึงเริ่มเห็น คุณประโยชน์ของงานประชาสัมพันธ์ และใช้งานประชาสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้าง และดำรงไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน ทำให้ประชาชนมีความนิยม เกิดความพึงพอใจ และเติมใจจะให้ความสนับสนุนร่วมมือ

8.         การดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสามจังหวัดภาคใต้ มีผลกระทบต่อใครโดยตรง

(1) รัฐบาล       (2) นักการเมือง           (3) นักธุรกิจ     (4) คนไทย

ตอบ 4 (คำบรรยาย) การดำเนินการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ถือเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์ที่แตละองค์กร ในสังคมต้องรับผิดชอบร่วมกัน ไมใช่ภาระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะความสำเร็จที่ได้รับ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทั้งประเทศที่จะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

9.         เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าดอกบัว มีหน้าที่อย่างไร

(1) ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ (2) เพิ่มผลกำไร ให้มากขึ้น

(3) แบ่งส่วนถือครองการตลาด           (4) เพิ่มยอดขายสินค้าจนถึงเป้าหมาย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

10.       จากคำถาม ข้อ 9. เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในข้อใดเกิดขึ้น

(1) ยุคลวิถี      (2) เอกวิถี        (3) ดูดซึมความคิด       (4) ป้องกันไฟ

ตอบ 1 หน้า 68107 การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและให้ผลดีที่สุด คือ การติดต่อแบบสองทิศทาง (Two-way Communication) หรือระบบยุคลวิถี (Two-way Process) คือ วิธีการเผยแพร่ข่าวสารจากสถาบันไปสู่สังคม และในขณะเดียวกันก็สะท้อนความคิดของสังคม กลับมาสู่สถาบันด้วย

11.       การสื่อสารในข้อใดเปรียบเหมือนสะพานคอยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับมวลชนที่เกี่ยวข้อง

(1) การสารนิเทศ         

(2) การประชาสัมพันธ์ 

(3) การส่งเสริมการจำหน่าย   

(4) กิจการสาธารณะ

ตอบ 2 หน้า 8353, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนสะพานที่คอยเชื่อมโยงหรือประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน (หน่วยงาน) กับมวลชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้าง ความเข้าใจร่วมกันและถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อความกลมกลืนของระบบสังคม

12.       ข้อใดไม่ใช่ผลงานประชาสัมพันธ์ของสายการบินโกลเดนเบิร์ด

(1)       ระดมทุนให้มูลนิธิอาหารกลางวันเยาวชนภาคเหนือ

(2)       จัดแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงถ้วยสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ

(3)       รณรงค์ขายทั่วราคาถูกกรุงเทพฯ – ยุโรป ช่วงเดือนเมษายน

(4)       จัดงานรับสหัสวรรษใหม่ของชาวรัสเซียอย่างตระการตา

ตอบ 3 หน้า 303 – 308 การจัดงานพิเศษเพื่อผลงานประชาสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคม เช่น การจัดฉลองวันครบรอบปีวันสัปดาห์ เทศกาล หรือเดือนพิเศษ (เช่น วันปีใหม่ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฯลฯ)การเปิดให้ชมกิจการจัดแสดงและนิทรรศการการช่วยอุปถัมภ์งานของสังคมทั้งกำลังคนและกำลังทรัพย์,งานแข่งขันกีฬางานประกวดและให้รางวัลผู้มีเกียรติ ตลอดจนงานออกร้านและอื่น ๆ

13.       ศาสตร์แหงการประชาสัมพันธ์จึงปลูกฝังจิตสำนึกของการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใด

(1) ความดี       (2) โน้มน้าวใจให้ประชาชนคล้อยตาม

(3) เปลี่ยนแปลงทัศนคติ         (4) บริการต้อนรับ

ตอบ 1 หน้าคำนำ19, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกรทำดีทั้งองค์การ โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกของการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างสรรค์ความดี ดังคำกล่าวของ Paul WGarrett ที่ว่า ปรัชญาการบริหารของงานประชาสัมพันธ์นั้น เน้นในเรื่องของจิตใจ ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง โดยให้ความสนใจต่อประชาชนเป็นอันดับแรก ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับการตัดสินใจในการดำเนินงานของสถาบัน

14.       หน้าที่ของบุคคลผู้อำนวยความสะดวกแกผู้มาติดต่อคือการต้อนรับแขกนั่นเอง คือความหมายข้อใด

(1) Group Interview  (2) Interpersonal Communication

(3) Information (4) Information Service

ตอบ 3 หน้า 9597 แผนกติดต่อสอบถาม (Information) ถือเป็นบริการของหน่วยงานด่านแรกที่ ได้ให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในสถาบันของเขาเป็นอย่างดียิ่ง หรือทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ต้อนรับ (Receptionist) ที่คอยชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ และพร้อม ที่จะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแกผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ

15.       คนไหนคนไทย คนไทยคือคนที่มีน้ำไจ” เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) Advertising  (2) Guest Relations (3) Sale Promotion (4) Public Relations

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

16.       องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแรกมีข้อใดไมถูกต้อง

(1) ให้ประชาชนสนใจการดำเนินงานของสถาบัน       (2) สถาบันต้องให้บริการที่ดี และเหมาะสม

(3) แสวงหาผลกำไรให้สถาบัน และผู้ถือหุ้น    (4) คำนึงถึงผลประโยชน์ที่เหมาะสมของลูกจ้าง

ตอบ 3 หน้า 18-19 องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนแรก คือ การประชาสัมพันธ์ เป็นพื้นฐานของปรัชญาการบริหารของสังคม ซึ่งมุ่งให้ประชาชนได้สนใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของสถาบันอันส่งผลต่อประชาชนในสังคมโดยตรง โดยสถาบันจำเป็นต้องให้บริการที่ดีและ เหมาะสมแกประชาชน มิใช่มุ่งแสวงหาผลกำไรให้แกเจ้าของสถาบันหรือผู้ถือหุ้นแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เหมาะสมของลูกจ้าง พนักงาน ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วย

17.       ………….ปรัชญาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ด้วยการให้ความสนใจต่อประชาชนเป็นอันดับแรก(1) J.I.c. Clarke  (2) Pendleton Dudley (3) John พ. Hill          (4) Paul พ. Garrett

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

18.       ใครมีหน้าที่ให้ข่าวสื่อมวลชนโดยตรง กรณีการก่อเหตุการณ์รุนแรงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดภาคใต้

(1) รองนายกรัฐมนตรี  (2) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

(3) รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย          (4) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี

ตอบ 4 หน้า 357, (คำบรรยาย) นักประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล คือ โฆษกของรัฐบาล (Press Secretary) หรือโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่แถลงขาว เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน และเสนอนโยบายของรัฐบาลผ่านทางสื่อมวลชนไปให้ประชาชนได้รับทราบตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนเกิดความเข้าใจอันดี และให้การสนับสนุนรับรอง

19.       เคียงเดือน เข้าประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รางวัล อิสรา อมันตกุล” ของสมาคม นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีความสัมพันธ์กับข้อใด

(1) Information (2) Public Relations

(3) Investor Relations        (4) Community Relations

ตอบ 2 หน้า 793 คนที่ทำงานการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ต้องมีความสามารถสูงในทุกสถานการณ์ สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ตั้งแต่ติดต่อกับสื่อมวลชน จัดประชุมผู้สื่อข่าว เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เตรียมสุนทรพจน์ให้ผู้อำนวยการ จัดงานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ต้อนรับกลุ่มประชาชนเป้าหมายที่เดินทางมาเข้าชมกิจการของสถาบัน เขียนรายงานเสนอผู้บริหาร จัดนิทรรศการ ฯลฯ

20.       ข้อใดคือคำขวัญการเผยแพร่

(1) คนเก็บมีน้อย คนเป็นร้อยคอยทิ้ง  (2) สถานพักฟื้นผู้ป่วย โปรดอย่าส่งเสียงดัง

(3)       ขับรถมีวินัย ยิ้มใส ๆ ให้แก่กัน            (4) คนรุ่นใหม่ ใช้สินค้าไทยไม่ใส่ใจแบรนด์เนม ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 21. – 30. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การโฆษณาชวนเชื่อ           

(2) บริการเผยแพร่ข่าว (Press Agent) 

(3) ประชาสัมพันธ์

(4)       อาชีพของนักประชาสัมพันธ์   

(5) ไมถูก

21.       ต้องเป็นผู้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ

ตอบ 4 หน้าคำนำ, (คำบรรยาย) อาชีพของนักประชาสัมพันธ์ต้องเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ความเข้าใจและนำเสนอความจริง ตลอดจนสร้างสรรค์ความคิดในการคำเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยศึกษา ถึงสิ่งที่ผู้คนพูดว่ามีความหมายอะไร และมีผลกระทบอย่างไรทั้งต่อผู้อื่น สถาบันและสังคม

22.       ไมใช่เพียงการพูด แต่อยู่ที่การกระทำผลงาน และการบริการที่เป็นผลดี เป็นที่ประจักษ์

ตอบ 3 หน้า 21 Paul WGarrett นักประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูด ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงหมายถึง ปรัชญาแห่งการกระทำ ในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบและลงมือทำในแนวทางที่ประชาชนต้องการดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ

23.       การประชาสัมพันธ์เป็นการเสกสรรปั้นแต่งจากผลงานการโฆษณาโน้มน้าวใจให้เกินความเป็นจริงอย่างน่าทึ่ง

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

24.       ใช้พลังงานของความคิดเอาชนะกันด้วยความถูกต้อง แทนการใช้กำลังต่อสู้กันหรือต่อสู้ด้วยอาวุธสงคราม

ตอบ 4 หน้า 45, (คำบรรยาย) อาชีพของนักประชาสัมพันธ์ต้องใช้พลังงานความคิดเอาชนะกันด้วยความถูกต้อง แทนการใช้กำลังต่อสู้กันหรือต่อสู้ด้วยอาวุธสงคราม ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึง เป็นผู้ที่ต้องการพลังและแรงจูงใจในการนำกำลังคน ความคิด อำนาจ และความรู้มารวมให้ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อที่จะบริหารงานในแต่ละสถาบันให้เจริญรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคม

25.       การสื่อสารที่มุ่งประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว ปิดบังอำพรางข้อมูลข่าวสาร

ตอบ 1 หน้า 14 – 15, (คำบรรยาย) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยม โดยเจตนาจะโน้มน้าวชักจูงใจคนด้วยกลวิธีต่าง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม โดยมีลักษณะสำคัญ คือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง มุ่งประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว จึงเป็นการเสนอข่าวแต่เพียงด้านเดียวหรือเป็นการสื่อสารทิศทางเดียวและเป็นไปทางด้านดีทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาชวนเชื่อถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาขายสินค้า และใช้ดำเนินการสื่อสารเพื่อการสนับสนุนทางการเมืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

26.       สำนักงานเผยแพร่ข่าว จัดทำข่าว เขียนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ

ตอบ 2 หน้า 36 สำนักงานของนักหนังสือพิมพ์ หรือสำนักงานเผยแพร่ (Press Agent) มีชื่อเรียกอีกอย่าง หนึ่งว่า ตัวแทนเผยแพร่ข่าว หรือสำนักบริการเผยแพร่ข่าว คือ หน่วยงานรับจ้างสถาบันธุรกิจ เขียนข่าว บทความ จัดทำภาพข่าว เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์การให้ปรากฏอยูในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ

27.       Propaganda จึงมีความสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กร ช่วยให้ความรู้ ความเข้าใจ ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้

ตอบ 5 หน้า 4855, (ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ) งานประชาสัมพันธ์มีความสำคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดขององค์กร โดยองค์กรธุรกิจเกือบทั้งหมดจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การประชาสัมพันธ์อยู่ เพื่อช่วยให้ความรู้และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนที่มาติดต่อ เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อกันได้ ดังคำกล่าวของ Sam Black ที่ว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาของความเข้าใจผิด

28.       เปรียบเหมือนแสงสว่างที่ส่องให้ประชาชนมองเห็นหน่วยงาน และหน่วยงานมองเห็นประชาชน

ตอบ 5 หน้า 107 งานประชาสัมพันธ์เปรียบเหมือนกระจกเงาซึ่งสะท้อนภาพของความรู้สึกนึกคิด ของประชาชนที่มีตอสถาบันให้เห็นได้อย่างเด่นชัด ไนทำนองเดียวกันกระจกเงาอันนั้น ย่อมสะท้อนกลับถึงพฤติกรรมของสถาบันว่ามีผลกระทบต่อมวลชนอย่างไรบ้าง

29. เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการสื่อสารของรัฐบาลประเทศเกาหลีเหนือเพื่อให้ประชาชนให้การสนับสนุน ทางการเมือง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

30.       บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเป็นผู้แทนรับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวชมเชย จากประธานคณะกรรมการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตอบ 4 หน้า 277 ตำแหน่งบรรณาธิการขององค์การจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง ดังนั้นหน้าที่และตำแหน่งบรรณาธิการจึงเปรียบเหมือนอาชีพของนักประชาสัมพันธ์ระดับสูง ซึ่งต้องทำหน้าที่หลายฝ่ายตั้งแต่วางแผนประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ไปจนถึง การให้คำปรึกษาแนะนำและชี้แจงผู้บริหารระดับสูงได้ในทุกสถานการณ์

ตั้งแต่ข้อ 31. – 40. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) The PRSA Code    

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ

(3) กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น   

(4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน      

(5) ไมถูก

31.       มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับประชาชนเขตหัวหมากเพื่อนบ้านใกล้ชิดต่างร่วมมือกันพัฒนาชุมชนริมคลองแสนแสบ

ตอบ3  หน้า 51 กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบันที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันกับสถาบัน หรือที่กิจการของสถาบันได้ดำเนินอยู่ โดยจะมีสภาพทั่วไปคล้าย เพื่อนบ้าน ซึ่งจะมีขอบเขตแค่ไหน อย่างไร ย่อมขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งดำเนินกิจการ ตลอดจน รัศมีแห่งความสัมพันธ์ที่มีไปโดยรอบ เช่น ถ้าสถาบันคือโรงงาน เพื่อนบ้านก็คือประชาชนภายใน ตำบลที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ ถ้าสถาบันคือมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อนบ้านก็คือประชาชน ภายในเขตหัวหมาก ฯลฯ

32.       ชาวโปแลนด์ทั่วประเทศต่างร่วมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

ตอบ 4 หน้า 50, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน คือ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายใน ได้แก่  1. กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์

2.         ตั้งที่ติดต่อสอบถาม     

3. ตั้งแผงปิดประกาศ  

4. ออกวารสารข่าวภายใน

5.         จัดงานพิเศษที่เกี่ยวกับกลุ่มประชาชนภายในสถาบันนั้น ๆ เช่น กลุ่มพนักงานในบริษัท นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ประชาชนในประเทศ

6.         ให้หยุดพักผ่อน ให้ทุนการศึกษา

7.         ตัดข่าวเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เก็บรักษาเอกสารที่สำคัญ ฯลฯ

33.       อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ มอบทุนการศึกษาแกนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนและเข้าร่วมกิจกรรม กับมหาวิทยาลัย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 32. ประกอบ

34.       นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิก ที่กรุงเทพฯ

ตอบ 2 หน้า 52, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์การ คือ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายนอก ได้แก่           1. ออกหนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ 2. เขียนข่าวและบทความเสนอผ่านสื่อมวลชน   3.          จัดประชุมผู้สื่อข่าว      4. จัดงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชาชนภายนอกสถาบัน จัดบรรยายพิเศษและปาฐกถา     5. บริการให้ประชาชนเข้าชมหน่วยงาน    6.    ให้ความร่วมมือกับมวลชนในท้องถิ่นและเยี่ยมเยียนอย่างเป็นกันเอง ฯลฯ

35.       นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรีประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวเป็นประธานงานบุญ สงกรานต์ ณ สถานทูตลาว เมื่อค่ำวันที่ 27 เมษายน ศกนี้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 12. และ 34. ประกอบ

36.       พิมพ์ใจ พีอาร์. สายการบินภูเก็ต ปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ไมเปิดเผยความลับของหัวหน้าและ ผู้มาว่าจ้าง

ตอบ 1 หน้า 42 – 44 หลักจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ (The PRSA Code) ข้อ 5. ระบุว่า นักประชาสัมพันธ์จะต้องปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท ไม่เปิดเผยความลับที่ร่วมกับนายจ้าง และลูกค้าทั้งอดีตและปัจจุบัน ส่วนข้อ 9. ระบุว่า นักประชาสัมพันธ์ต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมา ดำเนินนโยบายอย่างอิสระ ไม่มีการปกปิดหรือยับยั้งข่าวของผู้มีเอกสิทธิ์ ผู้มีอิทธิพล หรือ ลูกค้าและนายจ้าง

37.       ถ้าสถาบันคือโรงงานทำตุ๊กตา เพื่อนบ้านคือประชาชนที่อยู่นอกตำบลที่โรงงานนั้นตั้งอยู่

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

38.       ใจทิพย์ ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์บริษัทน้ำมัน ปตท. ดำเนินนโยบายประชาสัมพันธ์อย่างอิสระ ทำงาน ตรงไปตรงมา

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 36. ประกอบ

39.       เจนนิเฟอร์ สจ๊วต หรือลีฟวิ่ง ลิเบอร์ตี้ การแสดงของเธอเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว นานาชาติมาเยี่ยมชมเทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์ก สหรัฐฯ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 12. และ 34. ประกอบ

40.       เทศกาลเข้าพรรษา ผู้คนส่วนใหญ่จะไปทำบุญทำทานที่วัด เพื่อขอให้มีชีวิตที่สุขสงบในเทศกาลทำความดี

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 12. และ 34. ประกอบ

41.       นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้กว้างขวางทางด้านใด

(1) สุนทรียศาสตร์       

(2) สังคมศาสตร์          

(3) วิทยาศาสตร์          

(4) ประชากรศาสตร์

ตอบ 2 หน้า 28 นักประชาสัมพันธ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบรู้อย่างกว้างขวางทางด้าน สังคมศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ต้องมีทักษะในการใช้ภาษาเพี่อการสื่อสารเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะด้านการเขียน พูด อ่าน ฟัง หรือคิด

42.       องค์กรประชาสัมพันธ์ในข้อใดเมื่อเริ่มดำเนินการได้จัดทำแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว

(1) Publicity 

(2) Information Service 

(3) Guest Relations 

(4) Press Agent

ตอบ 4 หน้า 36 บริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์มีกำเนิดและวิวัฒนาการมาจากสำนักงานของ นักหนังสือพิมพ์ (Press Agent) หรือสำนักงานเผยแพร่ ซึ่งเริ่มดำเนินการเป็นกิจการ ขนาดเล็ก ๆ โดยบุคคลคนเดียว (ส่วนมากจะเป็นนักหนังสือพิมพ์หรืออดีตนักหนังสือพิมพ์) หรือดำเนินงานกันแบบอุตสาหกรรมในครอบครัวเพียง 2 คน คือ สามีและภรรยา จนกระทั่ง ค่อย ๆ วิวัฒนาการมีขอบข่ายการดำเนินธุรกิจอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วโลก

43.       องค์กรของประเทศใดได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์อันดับหนึ่งของโลก โดยร่วมมือกับ บริษัทชั้นนำขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก

(1) อิตาลี         (2) ฝรั่งเศส      (3) ญี่ปุ่น         (4) สหรัฐฯ

ตอบ 4 หน้า 353869 บริษัท Hill and Knowlton หรือเรียกสั้น ๆ ว่า H & K เป็นบริษัทรับจ้าง ทำประชาสัมพันธ์หรือสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศสหรัฐฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐ New York และมีบริษัท ทั้งสาขาภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะ H & K ได้ร่วมมือและ ประสานงานกับบริษัทตัวแทนหรือบริษัทชั้นนำทางด้านการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและขยายการดำเนินงานไปทั่วโลก

44.       การจัดทำกลองรับความคิดเห็นของโรงแรมป่าเขียว น้ำใส คือกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับข้อใด

(1)       องค์กรธุรกิจ การท่องเที่ยว     (2) ผู้บริหารระดับสูง

(3) แขกวีไอพี   (4) สมาชิกผู้ร่วมงาน

ตอบ 4 หน้า 341 – 342 หลักสำคัญในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ สมาชิกผู้ร่วมงานมีดังนี้            1. กระตือรือร้นและเต็มใจแลกเปลี่ยนข่าวสารกับพนักงาน 2.ให้ความยุติธรรม 3. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่สะดวกปลอดภัย  4. เผยแพร่ข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ 5. มีตู้หรือกล่องรับความคิดเห็น  6. จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมพัฒนาความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน    7. สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนและองค์การเพื่อสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

45.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจการค้า          

(1) สร้างความนิยมเลื่อมใส

(2)       ตั้งเป้า ปริมาณ การขายให้พนักงาน (3) เน้นความพอใจ สุขใจ          (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ.1. หน้า 369 – 370 งานประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจการค้าที่มีการวางแผนอย่างสุขุมรอบคอบจะช่วย ให้สถาบันธุรกิจมีความมั่นคง ประชาชนเกิดความรู้สึกนิยมเลื่อมใส ศรัทธาเชื่อถือ และยังเป็นที่ ยอมรับของมวลชนและวงการธุรกิจด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่างานประชาสัมพันธ์ธุรกิจนั้น ช่วยส่งเสริมการขายทางอ้อมและได้ผลที่มั่นคงแน่นอนมากกว่าการโฆษณาสินค้า

46.       มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งเสริมกิจกรรมให้เยาวชนช่วยกันละเลงสีบนแผ่นกระดานในงาน เส้นสาย ลีลา” ของวันเด็ก คือกิจกรรมอะไร   

(1) การโฆษณาองค์การ

(2)       การประชาสัมพันธ์ภายนอก    (3) การแนะนำขั้นตอนของการทำกิจกรรม      (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 314 การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์ หรือเรียกว่าการโฆษณาสถาบันหรือการโฆษณา องค์การ เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้คาดหวังในการขายสินค้าหรือมุ่งหวังที่จะหาผลกำไรและผลประโยชน์ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชื่อเสียง ความเชื่อถือศรัทธา และเกียรติคุณให้ปรากฏกับสถาบัน ซึ่งในบางกรณีการโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์ก็ถูกนำมาใช้โฆษณาส่งเสริมสวัสดิการของสังคม หรือการโฆษณาบริการสาธารณะด้วย (ดูคำอธิบายข้อ 12. และ 34. ประกอบ)

47.       สิ่งพิมพ์เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ในมลรัฐใดเป็นครั้งแรก

(1) นิวยอร์ก     (2) ฟิลาเดลเฟีย          (3) มิสซูรี่         (4) แมสซาชูเชตส์

ตอบ 4 หน้า 60 สหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งโรงพิมพ์เพื่อดำเนินงานหนังสือพิมพ์ในลักษณะของหนังสือพิมพ์อเมริกันโดยเฉพาะ ซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับแรกเมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ยังเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษอยู่นั้น คือ บอสตัน นิวส์เลตเตอร์ (The Boston 

News Letter) โดยได้ดำเนินการพิมพ์หนังสือเผยแพร่เป็นครั้งแรกในโคโลนี่แมสซาชูเชตส์

48.       ในสงครามกลางเมืองสหรัฐฯ นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว มีสื่อใดเร้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผล

(1) ปาฐกถา    (2) ศิลปะการแสดง     (3) สรุปข้อมูลให้สื่อมวลชน     (4) การจัดงานฉลอง

ตอบ 1 หน้า 62, (คำบรรยาย) สื่อมวลชนที่ใช้ประชาสัมพันธ์ในสงครามกลางเมือง (สงครามเลิกทาส) ของสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง คือ สื่อสิ่งพิมพ์ (พิมพ์หนังสือและใบปลิวแจก) นอกจากนั้นยังมีการแสดงปาฐกถาอันเผ็ดร้อนและเร้าใจในมลรัฐต่าง ๆ การใช้เสียงหนังสือพิมพ์สนับสนุน และใช้การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศอย่างกว้างขวาง

49.       มีผู้เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแส ศักราชของแจคสัน” ส่งผลให้วิวัฒนาการของสื่อใดเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

(1) แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์    (2) จดหมายข่าว          (3) วารสารประชาสัมพันธ์       (4) หนังสือพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 63 Amos Kendall เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญในการบริหารงานสมัยประธานาธิบดีแจคสันของสหรัฐฯ โดยเขาเป็นผู้ช่วยชั้นมันสมองในการจัดวางนโยบายระดับสูง และใช้หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อสำคัญในการเผยแพร่ผลงานของรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชาวอเมริกัน ให้มากที่สุด ซึ่งส่งผลให้มีหนังสือพิมพ์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในสมัยนั้น ดังนั้นเขาจึงเป็นส่วนสำคัญ ที่สุดในการสร้างความสำเร็จให้กับประธานาธิบดีแจคสัน หรือที่เรียกกันว่า ศักราชของแจคสัน

50.       เบอร์แนร์ได้ย้ำถึงจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานของสำนักที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ลงในวารสารอะไร

(1) Editor and Publisher (2) Saturday Review (3) Journal of Communication (4) Quill

ตอบ 1 หน้า 70 – 71 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เอ็ดเวิร์ด แอล. เบอร์แนร์ (Edward L. Bernays) ได้ก่อตั้งสำนักงานที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ขึ้น โดยเขาได้อธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ลงในวารสาร Editor and Publisher ไว้ว่า ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Counselor) คือ ผู้มีหน้าที่คอยชี้แจง ให้คำปรึกษาแนะนำต่อสถาบันและองค์การต่าง ๆ ที่มาว่าจ้าง…

51.       การจัดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับฝ่ายจัดการเพื่อผลของการประชาสัมพันธ์ คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร

(1) ผ่ายวางแผนการตลาด      

(2) ฝ่ายบริหาร 

(3) ฝ่ายวางแผนผู้รับประโยชน์ 

(4) ฝ่ายติดตามประเด็น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

52.       หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในการ………บทภาพยนตร์ขององค์กรหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษา สมุดคูมือ

(1) การส่งเสริมเผยแพร่ 

(2) การจัดทำรายการ            

(3) การโฆษณาสถาบัน           

(4) การเขียน

ตอบ 4 หน้า 85 ภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในด้านการเขียน (Writing) คือ มีทักษะในการเขียน ที่ถูกต้อง เช่น การเขียนรายงาน การเขียนข่าวแจก เอกสารเผยแพร่บทความทางวิทยุและโทรทัศน์ การปาฐกถา บทภาพยนตร์ขององค์กรหรือสถาบัน วารสาร หนังสือ แผ่นปลิว สมุดคู่มือ ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การเผยแพร่บทความทางวิชาการ และทางเทคนิคอื่น ๆ

53.       การจัดการแข่งขันการแสดงความสามารถของสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ณ ศูนย์การแสดงแห่งชาติอังกฤษ เจ้าหมา พันธุ์ดีดี้กับเจ้าของพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศการแสดงยอดเยี่ยม เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) Promotion   (2) Placement   (3) Production  (4) Programming

ตอบ 1 หน้า 85 ภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ (Promotion) คือการจัดงานในกรณีพิเศษหรือโอกาสพิเศษ เพื่อช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน เช่น การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน งานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดงานประกวดและ ให้รางวัลผู้มีเกียรติ ภาพยนตร์ชุดพิเศษของสถาบัน ฯลฯ (ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ)

54.       การจัดทำวารสารรามปริทรรศน์ เป็นงานที่ต้องการบรรลุเป้าหมายงานประชาสัมพันธ์ จึงเกี่ยวข้องกับผู้ช่วยจากภายนอก หมายถึงใคร

(1) นักประชาสัมพันธ์ธุรกิจ     (2) นักโฆษณาเชิงกลยุทธ์

(3)       นักประชาสัมพันธ์อิสระ           (4) ผู้สนับสนุนกิจกรรมพิเศษอย่างประหยัด

ตอบ 3 หน้า 4294208 นักประชาสัมพันธ์อิสระ คือ นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ช่วยจากภายนอก องค์การที่มารับจ้างทำการประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันและองศ์การต่าง ๆ โดยอาจจะเป็น นักประชาสัมพันธ์โดยตรง หรือผู้มีอาชีพในวงการสื่อมวลชนอื่น ๆ เช่น นักหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญในงานประชาสัมพันธ์ มาเป็นเวลานานแล้ว

55.       ขั้นตอนที่สองของการวางแผนประชาสัมพันธ์ คืออะไร

(1) การติดต่อสื่อสาร   (2) การวางแผนงาน    (3) การค้นคว้าวิจัย      (4) การประเมินผล

ตอบ 2 หน้า 99 – 100 กรรมวิธีของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินโครงการให้ได้รับผลสำเร็จ มีหลักพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การค้นคว้าและรับฟัง (Research Listening)    2.       การวางแผนงานและตัดสินใจ (Planning Decision Making) หรือให้คำปรึกษาแนะนำ 

(Counsellor) 3. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 4. การประเมินผล (Evaluation)

56…………….การรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการสื่อสารแบบแฟรงกินส์ รูสเวลส์

(1) ยุคลวิถี      (2) จดหมายข่าว          (3) ซื้อพื้นที่ข่าวแฝงโฆษณา    (4) พูดจาจูงใจล่วงหน้า

ตอบ 1 หน้า 106 วิธีการวิจัยงานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพของอดีตประธานาธิบดีแฟรงกินส์ รูสเวลส์ คือ การดำเนินการสื่อสารแบบสองทิศทาง (The Two-way Street Concept) หรือ การรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการติดต่อสื่อสารแบบ ยุคลวิถี” เช่นการแสดงประชามติ ผ่านสื่อมวลชน และการพูดคุยโดยตรงกับประชาชนจากองค์การต่าง ๆ

58.       วิธีการวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ มีข้อใดไม่ถูกต้อง(1) รับฟังความคิดเห็น (2) การอบรม สอนงาน (3) การประชุมชี้แจง   (4) การสร้างภาพพจน์

 ตอบ 4 หน้า 114, (คำบรรยาย) วิธีการวิจัยอย่างไมเป็นทางการ มีลักษณะดังนี้

1.         ติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่รู้จักทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย

2.         มีคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำหรือการอบรม สอนงาน

3.         การวิเคราะห์จดหมายหรือรับฟังความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาในองค์การ

4.         ประเมินผลโดยตัวแทนฝ่ายขาย

5.         การเก็บรวบรวมข่าวพิเศษของสถาบันจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

6.         จัดประชุมชี้แจงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์พิเศษของสถาบัน ฯลฯ

59.       การวางแผน………ชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดกับการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม ศิลป์สู่ภูสรวง

(1) เผยแพร่รูปภาพ     (2) กำหนดงบประมาณ           (3) กำหนดสื่อ  (4) การทำภาพโฆษณา

ตอบ 3 หน้า 130 การกำหนดสื่อ (Media) คือ กำหนดการวางแผนร่าสื่อมวลชนชนิดใด (วิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ หรือสิ่งที่ตีพิมพ์อื่น ๆ) เหมาะสมที่สุดที่จะใช้เผยแพร่ข่าวสารไปยัง ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในชนบทสื่อวิทยุจะเหมาะสมที่สุดเพราะหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก เป็นต้น

60.       สัญลักษณ์ของความหมายในทางนามธรรมย่อมสื่อความหมายอย่างไรในการประชาสัมพันธ์

(1) ต่างกัน       (2) เปิดเผย      (3) ตรงไปตรงมา         (4) เหมือนกัน

ตอบ 1 หน้า 150 สัญลักษณ์ของความหมายในทางนามธรรมนั้น ย่อมสื่อความหมายแตกต่างกัน ออกไป แล้วแต่ว่าผู้รับสารจะเข้าใจไปในรูปลักษณะใด ซึ่งขึ้นอยูกับลักษณะของแต่ละสังคม พื้นฐานความรู้ เพศ อายุ ประสบการณ์ และค่านิยมของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงเป็นการยาก ที่จะให้ทุกคนยอมรับหรือมีความเห็นเหมือนกันไปทั้งหมด

ตั้งแต่ข้อ 61. – 70. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) Cutlip and Center         (2) Press Party   (3) Two-way Process

(4)       Two Step Flow of Communication (5) ไม่ถูก

61.       นักประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่า จงออกไปฟังเสียงประชาชน มิใช่คอยจนมีเสียงประชาชนเข้ามา ต่อว่าเรา

ตอบ. 3 หน้า 5355, (ดูคำอธิบายข้อ 6. และ 10. ประกอบ) วิธีการประชาสัมพันธ์แบบ Two-way Process คือ การวัดกระแสประชามติ (ความคิดเห็นของประชาชน) ซึ่งหมายถึง การออกไป ฟังเสียงของประชาชน หรือการตรวจสอบความรู้สึกและท่าทีของกลุ่มประชาชนว่ามีต่อสถาบัน อย่างไร ดังนั้นสถาบันจึงต้องมีการวิจัย ตรวจสอบกระแสประชามติ และติดตามผล เพื่อนำ ผลการวิจัยนี้ไปประกอบในการวางแผนงานของสถาบัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้บังเกิด แก่สถาบันและประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย

62.       การทำงานของตะวันต้องอดทน เพราะต้องเผชิญกับกลุ่มคนจำนวนมาก หลายความคิด หลายปาก หลายหัวใจ

ตอบ. 1 หน้า 228 – 230 Cutlip and Center ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีไว้ดังนี้

1.         ควรมีบุคลิกที่ดี ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.         อุปนิสัยดี ควรมีจริยธรรมในใจ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม อดทน ยินดีบริการ และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ            

3. มีความเฉลียวฉลาด กระตือรือร้น  

4. มีการศึกษาและประสบการณ์          

5. มีความสามารถในการบริหารงาน

63.       ผู้นำกลุ่มเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในขณะเดียวกัน

ตอบ 4 หน้า 158 ทฤษฎีการติดต่อสองทิศทางในรูปของ Two Step Flow of Communication ที่นำมาใช้ได้ผลดี คือ

1.         ผู้นำกลุ่มหรือผู้นำทางความคิดให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจในกลุ่ม

2.         ผู้นำกลุ่มหรือผู้นำทางความคิดปฏิบัติการอย่างแข็งขัน เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในขณะเดียวกัน

3.         การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันในรูปของปากต่อปาก เป็นข่าวสารที่สมาชิกในกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะปฏิบัติตามมติของมวลสมาชิก

64.       นักประชาสัมพันธ์ต้องมุ่งมั่นในความดี เชื่อมั่นว่า ทำดีต้องได้ดี

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

65.       งานแสดงสาธิตการทำหมี่กรอบกับแกงเขียวหวานไกของบริษัทบะหมี่อร่อยอร่อย ผู้เฝ้าชมและชิม ต่างยกนิ้วไห้ว่าหอมอร่อยจริง ๆ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6.10. และ 61. ประกอบ

66.       การเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงน้ำชาหรืออาหารกลางวัน จัดแบบเดินรับประทานไปคุยกันไป

ตอบ 2 หน้า 337 ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงการหนังสือพิมพ์ประการหนึ่ง คือ การจัด Press Partyหรือเข้าสังคมพบปะผู้คนอยู่เสมอ เช่น จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือน้ำชาในบางโอกาส เพื่อเป็น การสร้างความสนิทสนมหรือคุ้นเคยกันในโอกาสต่อ ๆ ไป และทำให้ได้รู้จักบุคคลในวงการ สื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น โดยมีนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่คอยประสานงาน

67.       ระบบการสื่อสารจากองค์กรไปสู่กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้องค์การมีธุรกิจใหญ่โตขึ้น โดยรับฟัง เสียงสะท้อนกลับ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 6.10. และ 61. ประกอบ

68.       โดยมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้บังเกิดแกองค์การและประชาชนทั้งสองฝ่าย ด้วยวิธีติดตามผล

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

69.       หลวงตาทองที่ชาวบ้านตำบลท่าเสด็จ อ.วังน้ำเขียว จ.ชัยภูมิ เคารพนับถือให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ของประชาชนในหมูบ้าน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 5. และ 63. ประกอบ

70.       งานประชาสัมพันธ์เป็นภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ที่จะต้องรับผิดชอบ ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิกอื่น ในองค์กร

ตอบ 5 หน้า 92 งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือ เป็นหมู่คณะ จะทำงานอยู่เพียงคนเดียวนั้นเป็นไปได้ยาก เพราะงานประชาสัมพันธ์จะต้อง ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน จึงต้องการความเชื่อมั่นและความสนับสนุนร่วมมือ จากทุก ๆ ฝ่าย

ตั้งแต่ข้อ 71. – 80. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ความต้องการในการวิจัยทัศนคติและข่าวสาร       (2) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

(3)       วารสารของพนักงาน   (4) โทรทัศน์ตามสาย   (5) Press Kits

71.       ถ้าสิ่งที่เราส่งไปเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน เราก็มีโอกาสไต้รับการตีพิมพ์

ตอบ 2 หน้า 331 – 332, (คำบรรยาย) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดโปสเตอร์ และควรเป็นแบบขัดมันที่มีลักษณะจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ มีสีสันสะดุดตา ชัดเจน รวมถึงควรมีคำอธิบายภาพและเขียนคำบรรยายให้ถูกต้องและน่าสนใจตามหลักวิชาการ หนังสือพิมพ์ โดยหากเป็นภาพข่าวเหตุการณ์สำคัญหรือผลงานของผู้มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ยิ่งมีโอกาสได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

72.       หากเป็นผลงานของผู้มีชื่อเสียง คนดัง เขียนคำบรรยายได้น่าสนใจ ย่อมเป็นปัจจัยในการพิจารณาเผยแพร่

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

73.       วิธีนี้ไม่ใช่การส่งขาว หรือการแจกข่าว (News Releases) แต่เป็นการกำหนดมุมของข่าว ให้สื่อ

ตอบ 5 หน้า 332 การจัดทำสมุดคูมือสำหรับแจกนักข่าวหนังสือพิมพ์ (Press Kits) จะมีลักษณะ เป็นสำเนารายละเอียดของข่าว หรือข้อมูลเพิ่มเติมประกอบข่าวแจก (News Releases)ที่นักหนังสือพิมพ์ได้รับ เช่น รูปภาพประกอบข่าว สำเนาข่าวแจกที่นักข่าวอาจจะจดรายละเอียด ไม่ทัน แผนภูมิ สถิติ ประวัติบุคคล ฯลฯ ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันได้จัดเตรียมไว้แจก นักข่าวเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการกำหนดมุมของข่าวให้สื่อ รวมทั้งยังช่วยให้นักข่าวเขียนข่าว ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ส่งผลให้ข่าวของสถาบันมีความสมบูรณ์ แม่นยำ ไม่ผิดพลาด

74.       ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้าราชการร่วมมือกันทุกแผนกได้ออกกำลังกายหลังเลิกงานอาทิตย์ละ 3 ครั้งขึ้นไป

ตอบ 3 หน้า 272 วารสารของพนักงาน คือ เอกสารแนะนำพนักงานใหม่เพื่อวางพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและธุรกิจขององค์การ ตลอดจนคู่มือในการปฏิบัติงาน หรือจดหมายเวียนของแต่ละวัน ประกาศทั่วไป ซึ่งพนักงานจะต้องทราบข่าวที่.สำคัญว่าเขาได้ทำอะไรกันบ้างภายในองค์การของตน

75.       การออกเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน เปรียบดังส่วนหนึ่งของน้ำแข็งที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก ความเป็นน้ำแข็งทั้งมวล

ตอบ 1 หน้า 105 ความต้องการในการวิจัยทัศนคติและข่าวสาร คือ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เปรียบเสมือนกับการจ้องมองก้อนน้ำแข็งขนาดมหึมาที่ลอยอยู่กลางทะเล ส่วนหนึ่งของน้ำแข็งนั้น จมอยู่เบื้องล่างเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นได้ (เช่น การวิจัย การวางแผน และการประเมินผล) แต่อีกส่วนหนึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ำแข็งทั้งมวล (เช่น การออก เยี่ยมเยียนพบปะประชนเพื่อสำรวจทัศนคติ)

76.       เอกสารแจกผู้สื่อข่าวที่อาจจะไม่อยู่ตลอดช่วงการแถลงข่าว

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 73. ประกอบ

77.       คู่มือข้าราชการพลเรือน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

78.       ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและธุรกิจขององค์การ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 74. ประกอบ

79.       การสำรวจทัศนคติช่วยให้การวางแผนได้รับผลสำเร็จมากขึ้น

ตอบ 1 หน้า 105 การสำรวจทัศนคติ (Opinion Survey) เป็นความต้องการในการวิจัยทัศนคติและข่าวสาร ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้  1. ช่วยให้การวางแผนได้รับผลสำเร็จมากขึ้น

2.         เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ไปยังพนักงานของสถาบัน

3.         เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัยถึงทัศนคติที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตของพนักงานภายในสถาบัน

80.       โดยผู้รับเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวนหนึ่งแล้วแต่จะตกลงกันเพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมขององค์กร เช่น การจัดงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ตอบ 4 หน้า 302 การถ่ายทอดโทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) เป็นการส่งสัญญาณภาพและเสียงตามสย ไปยังบ้านเรือนที่มีเครื่องรับ โดยผู้รับเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงินจำนวนหนึ่งแล้วแต่จะตกลงกัน ซึ่งสื่อชนิดนี้ถูกนำมาใช้เพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างมากมาย โดยนักประชาสัมพันธ์ได้เช่าเวลา ทางสถานีเพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของสถาบัน เช่น การถ่ายทอดงานแสดงสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ฯลฯ

ข้อ 81. – 90. ข้อใดถูกให้ระบายตัวเลือกที่ 1 ข้อใดผิดให้ระบายตัวเลือกที่ 2

81.       งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ไม่หยุดนิง ต้องดำเนินการตลอดเวลา ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

82.       อย่าดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงแก้ตัวแก้ไขข่าวเรื่องราวต่าง ๆ นำหน้า ควรต้องใช้ พีอาร์. เชิงรุก เพื่อสร้างความนิยมนำหน้า

ตอบ 1 หน้า 55, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความนิยม (Goodwill) หรือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เป็นการแสดงออกให้ประชาชนเห็นการดำเนินกิจการของสถาบัน โดยการเผยแพร่ให้รู้ ชี้แจงให้เข้าใจ และรู้จักใช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการชี้แจง เพื่อสร้าง ความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสถาบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเลื่อมใสในนโยบาย การดำเนินงาน และผลงานเพื่อให้ได้รับความสำเร็จสะดวกขึ้น

83.       การประชาสัมพันธ์เชิงรับ ให้ระยะเวลาค่อยเป็นค่อยไป ช่วยซึมซับเยียวยาให้เรื่องรุนแรงผ่านไปก่อน ไมมีความจำเป็นต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ

ตอบ 2 หน้า 55, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันชื่อเสียง (Reputation) หรือการประชาสัมพันธ์เชิงรับ เป็นการพยายามขจัดความขัดแย้งต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด แกประชาชน โดยสถาบันจะต้องพิจารณาหาข้อบกพร่องของตนเอง แล้วรีบหาทางปรับปรุงแก้ไข หรือหาเสียงสนับสนุน (ประชามติ) และความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ต้องอยู่บนรากฐาน ชองความจริง ความรู้ และข่าวสารที่ได้รับอย่างเต็มที่ เช่น การแถลงข่าวแสดงความเสียใจ และแสดงความรับผิดชอบอย่างทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในองค์กร ฯลฯ

84.       ขั้นตอนการวางแผนประชาสัมพันธ์ระยะยาว ไมต้องคำนึงถึงการวิเคราะห์สภาพปัญหา ถ้าหากมีองค์กร เคยทำมาแล้ว

ตอบ 2 หน้า 126133144 แนวความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์ มีอยู่ 2 ระยะ คือ

1.         การวางแผนระยะสั้น เหมาะสำหรับแผนงานประชาสัมพันธ์ที่ใช้เวลาไม่นาน เป็นโครงการพิเศษ หรือโครงการที่ต้องการคำตอบโดยรีบด่วน เช่น การวางแผนงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน การจัดแข่งขันกีฬา การจัดเยี่ยมชมการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

2.         การวางแผนระยะยาว เหมาะสำหรับโครงการที่มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอน ถือเป็น งานสำคัญยิ่งของสถาบัน เป็นงานที่กว้างขวางและไมมีที่สินสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็น แนวทางค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการวางแผนในครั้งต่อ ๆ ไป

85.       แผนงานประชาสัมพันธ์ระยะสั้น เช่น การจัดเยี่ยมชมการบรรยายพิเศษ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 84. ประกอบ

86.       งานประชาสัมพันธ์เป็นการกระทำที่ต่อเนื่อง ไมสิ้นสุด ไม่เห็นสมควรที่จะต้องตรวจกระแสประชามติ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. และ 61. ประกอบ

87.       พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช่วยทาสีทางม้าลาย เป็นกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

ตอบ 1 หน้า 308347 วัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มีดังนี้

1.         เพื่อชี้แจงข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสถาบันให้ชุมชนทราบ

2.         เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชน

3.         พยายามค้นหาว่าชุมชนกำลังคิด พูด หรือต้องการอะไรเกี่ยวกับสถาบันจะได้ปรับปรุงแก้ไข ได้ถูกต้อง

4.         ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น การช่วยกันทาสีทางม้าลาย ฯลฯ

5.         เพื่อให้ความสนับสนุนชุมชนเกี่ยวกับสาธารณกุศล เช่น ให้ความช่วยเหลือด้านกีฬา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

6.         เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี ลฯ

88.       การพูดปากเปล่า ไม่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า อาศัยแนวสั้น ๆ วิธีนี้นิยมกันมาก ทำให้มีชีวิตชีวา

ตอบ 2 หน้า 252 การพูดเมื่อออกเวทีจริง ๆมี 4 ลักษณะ คือ

1.         พูดอย่างท่องจำจนขึ้นใจ จะทำให้ขาดชีวิตชีวา ไม่เป็นธรรมชาติ ดูเหมือนเล่นละคร จึงไม่ควรนำมาใช้ เพราะผิดพลาดได้ง่าย

2.         อ่านจากต้นฉบับ จะทำให้ผู้ฟ้งขาดความเชื่อถือศรัทธา ขาดความเชื่อมั่น น่าเบื่อ เพราะใคร ๆ ก็อ่านได้

3.         พูดโดยไม่มีต้นฉบับ อาศัยแนวสั้น ๆ เขียนไว้เป็นข้อ ๆ เป็นวิธีที่นิยมกันมากและได้ผลดียิ่ง เพราะมีชีวิตชีวาและเดินเรื่องไปตามแนวที่วางไว้อย่างสมบูรณ์

4.         พูดปากเปล่า ไม่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า เป็นวิธีที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด

89.       การกล่าวขวัญเชิงบวกหรือลบในคอลัมน์ซุบซิบ มีความประสงค์จะตำหนิหรือทักท้วง ไม่ตำหนิโดยตรง จะใช้วิธีสมมุติตัวละครหรือสถานการณ์ได้

ตอบ 1 หน้า 269 การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อล้อเลียนหรือเสียดสี (Satire) โดยมีความประสงค์ จะตำหนิหรือทักท้วง ควรใช้วิธีการที่นุ่มนวล ไม่ตำหนิโดยตรง อาจใช้วิธีสมมุติตัวละครหรือ สมมุติสถานการณ์ขึ้นก็ได้ เพราะวิธีดังกล่าวอาจได้ผลเท่ากับการกล่าวติเตียนหรือเสนอแนะ โดยตรง ทั้งยังเป็นการรักษาน้ำใจระหว่างผู้เขียนและผู้ถูกกล่าวถึงได้ด้วย

90.       การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์หรือเราเรียกว่า การโฆษณาสินค้าอย่างมีคุณภาพเพื่อเพิ่มภารพัฒนา เชิงรุก กำไรมากขึ้น ด้านธุรกิจใหญ่โตขึ้น

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

ตั้งแต่ข้อ 91. – 100. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ข่าวที่เตรียมการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า       

(2) ข่าวตัด (Clipping)

(3) จัดประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชน      

(4) ความสัมพันธ์ในชุมชน       

(5) การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

91.       นักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่รวบรวมบทวิจารณ์ สารคดี ข่าวสารที่หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ลงพิมพ์ เพื่อนำเสนอ ผู้บริหาร

ตอบ 2 หน้า 338 งานขั้นสุดท้ายของนักประชาสัมพันธ์ในงานหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ คือ การติดตามหรือ ตรวจสอบผลงานขององค์การว่า ข่าวสารที่ส่งไปยังสำนักพิมพ์ต่าง ๆ และสื่อมวลชนอื่น ๆ นั้น ได้รับการเผยแพร่หรือไม อย่างไร ซึ่งเราเรียกว่า งานข่าวหนังสือพิมพ์ (Press Clipping) นั่นคือ การตัดข่าว (Clipping) บทความ บทวิจารณ์ และสารคดีที่หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ลงพิมพ์ แล้วนำมาเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ

92 คอลัมน์จดหมายจากผู้อ่าน เช่น นายเหล็กหวาน หนังสือพิมพ์มติชน สื่อกลางผลย้อนกลับจากประชาชน

ตอบ 2 หน้า 338 – 339, (ดูคำอธิบายข้อ 91. ประกอบ) จุดมุ่งหมายของการทำข่าวตัด (Clipping) ในงานข่าวหนังสือพิมพ์ คือ           

1. เพื่อวัดผลงานการเผยแพร่ข่าวสารของสถาบัน

2.         คอยตรวจข้อวิพากษ์วิจารณ์และทัศนคติของหนังสือพิมพ์ที่มีต่อองค์การ ตลอดจน คอยตรวจผลย้อนกลับ (Feed Back) จากจดหมายของผู้อ่านถึงบรรณาธิการ

3.         คอยตรวจข่าวอันเป็นสาเหตุของความเข้าใจผิด เพื่อแก้ไขให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันตลอดไป

93.       ลอเรน บุช หลานสาวประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโฆษกหญิง โครงการ อาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เพื่อช่วยรณรงค์ “ความอดอยากหิวโหย” ของนานาประเทศ

ตอบ 1 หน้า 267 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้เตรียมการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า (Planned News Publicity) จะถูกนำมาเขียนเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บ่อยมาก เช่น ข่าวการจัดประชุมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์เพื่อแถลงเรื่องสำคัญของสถาบันข่าวการบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิและโครงการ เพื่อการกุศลต่าง ๆข่าวความก้าวหน้าของพนักงานข่าวกิจกรรมพิเศษของสถาบัน ฯลฯ

94.       นักประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้ให้การต้อนรับ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในต่างประเทศนิยมใช้ช่วงเวลา 14.30 – 16.30 น.

ตอบ 3 หน้า 334 – 335 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงานของนักประชาสัมพันธ์ในการจัดประชุมเพื่อแถลงข่าวแกสื่อมวลชน (Press Conference) มีดังนี้    1. กำหนดวัน เวลา สถานที่และจำนวนคนที่คาดว่าจะมาร่วมงานได้ โดยในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกานิยมจัด ในช่วงเวลา 14.30 – 16.30 น.           2. จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

3.         เชิญและนัดหมายนักข่าวสื่อมวลชน 4. จัดการต้อนรับ

95.       บริษัทปลาทูน่ากระปอง ยิ้มสยาม” ประกาศร่วมพิทักษ์ปลาโลมา และให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในอ่าวไทย ด้วยป้าย ดอลฟิน เซฟ

ตอบ 4 หน้า 346348 ความสัมพันธ์ในชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเข้าใจและ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างสถาบันกับชุมชน เป็นการให้ความสนใจ เอาใจใส่ถึงความต้องการและทัศนคติของสมาชิกทุกคน ดังนั้นทางสถาบันจึงได้ถือเป็นนโยบายสำคัญ ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยต้องรู้และเข้าใจถึงความต้องการของชุมชน เพื่อช่วยกันแก้บัญหาสังคม (ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ)

96.       เมื่อมีเรื่องใหม่จริง ๆ ที่เราเห็นชัดว่ามีค่าควรแก่การเป็นขาว

ตอบ 3 หน้า 334, (คำบรรยาย) การจัดประชุมเพื่อแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) ควรจัดเมื่อมีเรื่องใหม่จริง ๆ ที่เห็นได้ชัดว่ามีค่าควรแก่การเป็นข่าว หรือจัดเฉพาะกรณี มีข่าวสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น เพราะการจัดบ่อย ๆ โดยปราศจากความจำเป็น หรือ จัดอย่างพร่ำเพรื่อโดยที่ข่าวนั้นเป็นข่าวธรรมดา ๆ ไม่มีอะไรนาสนใจแล้ว ย่อมเป็นการสิ้นเปลือง เงินทองและเวลาอันมีค่าของทั้ง 2 ฝ่ายโดยไมจำเป็น

97.       สถาบันต้องเรียนรู้รสนิยมท่าทีของประชาชน ถ้าผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ งานประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานนั้น ๆ ก็ไม่มีบทบาทอะไร

ตอบ 5 หน้า 370 คุณสมใจ สิริสิงห์ ได้อธิบายถึงงานประชาสัมพันธ์ธุรกิจไว้ว่า งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน สถาบันต้องเรียนรู้รสนิยมท่าทีของประชาชน รวมทั้งปลูกฝัง ความนิยม ชื่อเสียงของบริษัทให้เกิดขึ้น… ผู้บริหารควรจะให้ความสำคัญแก่หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ ถ้าฝ่ายบริหารไม่เห็นความสำคัญ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานนั้นๆ ก็จะไม่มีบทบาทอะไร…

98.       ได้พักพิงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน มีการปกครองเหมือนกัน ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเท่าเทียมกัน

ตอบ 4 หน้า 346 ความสัมพันธ์ในชุมชน จะเกี่ยวข้องกับชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มมวลชนที่ได้พักพิงอาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน มีศิลปะวัฒนธรรม

เดียวกัน มีการปกครองเหมือนกัน มีความเป็นมา ทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวกัน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างกว้างขวางและ เท่าเทียมกัน

99.       งานขั้นสุดท้ายคืองานข่าวหนังสือพิมพ์ ข่าวสารที่ส่งไปยังองค์กรสื่อมวลชนได้เผยแพรหรือไม่ อย่างไร

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 91. ประกอบ

100.. จุดประสงค์ของโครงการย่อมขึ้นกับขนาดและความต้องการของพลเมือง ต้องการนักประชาสัมพันธ์ คอยประสานความเข้าใจ

ตอบ 4 หน้า 347 จุดประสงค์ของโครงการชุมชนสัมพันธ์ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและความต้องการ ของพลเมืองในชุมชน โดยมีนักประชาสัมพันธ์เป็นผู้คอยประสานความเข้าใจและช่วยแก้ไข ปัญหาความขัดแย้งอื่น ๆ (ดูคำอธิบายข้อ 87. ประกอบ)

Advertisement