การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิขา MCS 2106 (MC 216) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การเลือกใช้ภาษาในการสื่อความหมายต้องคำนึงถึงอะไรเป็นหลัก

Advertisement

(1)       ภาพลักษณ์ของผู้ส่งสาร         

(2) สถานภาพของผู้ส่งสาร

Advertisement

(3) สติปัญญาของผู้ส่งสาร     

(4) ความเข้าใจของผู้รับสาร

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 30 – 31, (คำบรรยาย) ความสำคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ จะใช้ภาษาอย่างไร ให้สื่อความหมายได้ตรงกับเจตนาของผู้ส่งสาร ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งสารที่ บอกจากจะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเรื่องราวที่จะสื่อสารแล้ว สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือ ต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับความพร้อมและความสามารถในการเข้าใจความหมาย ของผู้รับสาร เพื่อให้สารที่ส่งไปนั้นเกิดความหมายได้ตรงกับสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการ

2.         ความหมายของคำตามที่ปรากฏในพจนานุกรม เป็นความหมายในลักษณะใด

Advertisement

(1) Denotation  

(2) Connotation        

(3) Instrumental        

(4) Discourse

ตอบ 1 หน้า 13, (คำบรรยาย) ภาษาประกอบด้วยความหมายใน 2 ลักษณะ คือ

1.         ความหมายโดยตรง (Denotation) หมายถึง ความหมายจากสัญลักษณ์ที่เด่นชัด ความหมายทีเชื่อมโยงกับสัตภาพ หรือความหมายที่เจ้าของภาษารู้และใช้กันโดยทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นความหมายของคำตามที่ปรากฏในพจนานุกรม

2.         ความหมายโดยนัย (Connotation) หมายถึง การให้ความหมายเพิ่มเติมหรือความหมายรอง นอกเหนือจากความหมายโดยตรง ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุน้อยกว่าความหมายโดยตรง

3.         มนุษย์ต้องอาศัยสิ่งใดในการแสดงออกเชิงความคิด

(1) สมอง         (2) จิตใจ          (3) ภาษา         (4) จินตนาการ

ตอบ 3 หน้า 1 การสื่อสารของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ภาษา เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แทนความหมาย เป็นสื่อกลางในการแสดงออกเชิงความคิดของมนุษย์ จึงทำให้มนุษย์สามารถส่งความหมายที่ อยู่ในความคิดของตนไปยังอีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้และเข้าใจความหมายร่วมกัน

4.         ผู้ส่งสารต้องอาศัยสิ่งใดในการเข้ารหัสสาร

(1) ผู้รับสาร     (2) สาร

(3) ของทางการสื่อสาร            (4) สนามแห่งประสบการณ์

ตอบ 3 หน้า 4 กระบวนการเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง การที่แหล่งสารแปลความคิดของตนให้อยู่ ในรูปที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถรับได้ โดย

อาศัยประสาทสัมผัส (Senses) เป็นช่องทางการสื่อสาร เพื่อนำสารมาสู้ผู้รับสาร เช่น เมื่อแหล่งสารต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง สมองของเขาจะทำงาน ร่วมกับอวัยวะในการเปล่งเสียง เพื่อคิดคำพูดและเปล่งเสียงออกมาเป็นคำพูด ประโยค และ บทสนทนา เป็นต้น

5.         ความหมายของสารขึ้นอยู่กับอะไร

(1)       บุคลิกภาพ      (2) รูปแบบการดำเนินชีวิต

(3) การรับรู้ของผู้รับสาร          (4) โลกทางกายภาพ

ตอบ 3 หน้า 11-12 การรับรู้มีอิทธิพลต่อสารหรือสิ่งเร้าที่ผู้รับสารได้รับ และต่อการที่ผู้รับสารให้ ความหมายต่อสารหรือสิ่งเร้านั้น โดยมนุษย์จะเข้าใจความหมายของสารหรือสิ่งตาง ๆ รอบตัว อย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับการรับรู้ต่อสิ่งนั้น ทั้งนี้กระบวนการรับรู้ของมนุษย์จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ที่ต่อเนื่องกัน ได้แก่    1. สิ่งเร้ากระทบกับประสาทสัมผัส      2. การจัดการหรือจัดหมวดหมู่   3.           การตีความและประเมินค่า

6.         การสื่อสารสองทางหมายถึงอะไร

(1)       การใช้วิธีการสื่อสารสองวิธี     (2) การใช้สื่อสองประเภท

(3) มีการสื่อสารกลับ   (4) การใช้ประสาทสัมผัสทางตาและหูพร้อมกัน

ตอบ 3 หน้า 358 เมื่อกระบวนการสื่อสารเกิดขึ้น และสารผ่านกระบวนการถอดรหัสของผู้รับสารแล้ว จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ขึ้นที่ผู้รับสาร ซึ่งหากผู้รับสารต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้ส่งสารก็จะสื่อสารกลับ (Feedback) ไปยังผู้ส่งสาร ทำให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันไปมา ระหว่าง 2 ฝ่าย หรือที่เรียกว่า การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication)

7.         บริบทของการสื่อสารหมายถึงอะไร

(1)       เนื้อหาเรื่องราวที่สื่อสาร           (2) สภาวะแวดล้อมการสื่อสาร

(3) ความหมายที่เกิดจากการสื่อสาร   (4) ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ตอบ 2 หน้า 710 บริบทของการสื่อสาร (Communication Context) หมายถึง สภาวะแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งล้วนมีอิทธิพลกำกับความหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่   1. มิติทางกายภาพ      2. มิติทางวัฒนธรรม   3.          มิติทางจิตวิทยาสังคม 4. มิติทางด้านเวลา

8.         Communicative Competence หมายถึงอะไร

(1)       การผลิตและตีความสาร          (2) องค์ประกอบของการสื่อสาร

(3) พฤติกรรมการสื่อสาร         (4) ความสามารถในการสื่อสาร

ตอบ 4 หน้า 7 ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence) หมายถึง ความรู้ที่บุคคลนั้นมีต่อมิติทางสังคมของการสื่อสาร ซึ่งเป็นความเข้าใจถึงความสำคัญและอิทธิพลของ บริบทที่มีต่อเนื้อหาและรูปแบบของสาร

9.         เกมการเมือง เป็นบริบทของการสื่อสารในมิติใด

(1)       กายภาพ          (2)วัฒนธรรม   (3)สังคมจิตวิทยา        (4)จิตวิทยาสังคม

ตอบ 4 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางจิตวิทยาสังคม (The Social-psychological Context) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสถานภาพหรือฐานะชนชั้นของผู้ร่วมสื่อสาร บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎกติกา ระเบียบวินัย และเกมที่ทั้ง 2 ฝ่ายเล่น เช่น การที่นักการเมืองอภิปรายในสภา ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปตามสถานภาพของแต่ละฝ่ายและ เกมทางการเมือง เป็นต้น

10.       กายภาษา หมายถึงอะไร

(1)       กิริยาท่าทาง    (2) การเคลื่อนไหวร่างกาย

(3) ลักษณะทางกายภาพของบุคคล   (4) การสัมผัส

ตอบ 3 หน้า 15, (คำบรรยาย) ลักษณะทางกายภาพ (กายภาษา) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจากลักษณะ หรือรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคล ได้แก่ รูปราง การแต่งกาย เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า หน้า ผม ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมและค่านิยมได้

Advertisement