การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวบวิชา MCS 2106 (MC 216) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         มนุษย์ใช้อะไรเป็นสื่อกลางในการแสดงออกเชิงความคิด

Advertisement

(1)       ท่าทาง 

(2) ร่างกาย      

Advertisement

(3) วัตถุสิ่งของ            

(4) ภาษาพูด

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 1 การสื่อสารของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ภาษา เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แทนความหมาย เป็นสื่อกลางในการแสดงออกเชิงความคิดของมนุษย์ ดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษาเพื่อการสื่อสาร จึงเป็นการทำความเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาในแง่ที่เป็นเครื่องมือของการสื่อสาร และ การทำหน้าที่ของภาษาในการสื่อความหมายเป็นหลัก

2.         ข้อดถูกต้องที่สุด

Advertisement

(1)       การสื่อสารทำให้มนุษย์มาอยู่รวมกัน   

(2) ภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสาร

(3) ภาษาหมายถึงคำพูดและถ้อยคำ  

(4) ภาษาและความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         การทำให้สารเป็นความหมาย ต้องอาศัยองค์ประกอบการสื่อสารข้อใด

(1)       ช่องทางการสื่อสาร      

(2) ผู้ส่งสาร    

(3) การถอดรหัส          

(4) การเข้ารหัส

ตอบ 3 หน้า 4-5 กระบวนการถอดรหัส (Decoding) หมายถึง การแปลหรือตีความสารให้เป็น ความหมายสำหรับผู้รับสาร เช่น การที่นักศึกษาฟังและคิดตามเพื่อพยายามทำความเข้าใจ สิ่งที่อาจารย์กำลังบรรยาย ฯลฯ นอกจากนี้เครื่องยนต์กลไกก็สามารถเป็นผู้ถอดรหัสได้ เช่น เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

4.         เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ ทำหน้าที่ใดในกระบวนการสื่อสาร

(1)       แหล่งสาร        (2) เข้ารหัส      (3) ช่องทางการสื่อสาร            (4) ถอดรหัส

ตอบ 2 หน้า 4, (คำบรรยาย) กระบวนการเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง การที่แหล่งสารแปลความคิดของตนให้อยู่ในรูปที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถรับได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส(Senses) เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อนำสารมาสู่ผู้รับสาร เช่น การที่ผู้พูดเข้ารหัสเป็นคำพูดในการ สื่อสารแบบเผชิญหน้า ฯลฯ นอกจากนี้เครื่องยนต์กลไกก็สามารถเป็นผู้เข้ารหัสได้ เช่น เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ

5.         การสื่อสารประเภทใดที่เป็นการสื่อสารทางเดียว       

(1) การประชาสัมพันธ์

(2)       การสื่อสารในองค์การ (3) การสื่อสารสาธารณะ         (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 4 หน้า 25 – 26 ลักษณะของการสื่อสารมวลชน มีดังนี้ 1. แหล่งสารหรือผู้ส่งสารมีลักษณะ

เป็นสถาบัน     2. เนื้อหาของสารที่ปรากฏทางสื่อมวลชนมีลักษณะเป็นสาธารณะ (Public)

3. ผู้รับสารเป็นมวลชน หรือผู้รับชมรับฟังจำนวนมากที่เป็นใครก็ได้    4. กระบวบการ

สื่อสารมวลชนมีลักษณะเป็นการสื่อสารทางเดียว       5. ได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคม

6.         ใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทางการสื่อสาร

6.         ข้อใดหมายถึง สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลกำกับความหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์

(1)       Environmental Noise       (2) Communication Context

(3)       Communicative Competence (4) Communication Content

ตอบ 2 หน้า 710 บริบทของการสื่อสาร (Communication Context) หมายถึง สภาวะแวดล้อม ที่มีอิทธิพลกำกับความหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่

1.         มิติทางกายภาพ 2. มิติทางวัฒนธรรม 3. มิติทางจิตวิทยาสังคม 4. มิติทางด้านเวลา

7.         คำว่า “Communication” มีรากศัพท์มาจากคำว่าอะไร

(1)       Communist      (2) Community (3) Common      (4) Municate

ตอบ 3 หน้า 2 คำว่า การสื่อสาร (Communication) มีรากศัพท์มาจากคำว่า Common ซึ่งหมายถึง ร่วมกัน เหมือนกัน

8.         บริบททางจิตวิทยาสังคม เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

(1) อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม      (2) ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติส่วนบุคคล

(3) สถานภาพ ตำแหน่งหน้าที่ (4) กระแสแฟชั่น วิถีการดำเนินชีวิตของแต่ละคน

ตอบ 3 หน้า 10, (คำบรรยาย) บริบทของการสื่อสารในมิติทางจิตวิทยาสังคม (The Social-psychological Context) หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสถานภาพหรือฐานะชนชั้นของผู้ร่วมสื่อสาร บทบาท ตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ กฎกติกา ระเบียบวินัย และเกมทีทั้ง 2 ฝ่ายเล่น เช่น การที่นักการเมืองอภิปรายในสภา ซึ่งบางครั้งก็เป็นไปตามสถานภาพของแต่ละฝ่ายและ เกมทางการเมือง เป็นต้น

9.         เกมการเมือง” เป็นบริบทของการสื่อสารมิติใด

(1) กายภาพ    (2) จิตวิทยาสังคม       (3) วัฒนธรรม  (4) เวลา

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 8. ประกอบ

10.       หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง เป็นการสื่อสารประเภทใด

(1) การสื่อสารสาธารณะ         (2) การสื่อสารมวลชน

(3) การสื่อสารในองค์กร          (4) การสื่อสารระหว่างบุคคล

ตอบ 3 หน้า 12, (คำบรรยาย) การสื่อสารในองค์กร (Organization Communication) คือการสื่อสารกันภายในกลุ่มที่เป็นทางการเพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมจริยธรรม ให้ข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจ ฯลฯ หรือเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่การอบรมข้าราชการใหม่การออกหนังสือพิมพ์ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศ หรือเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

Advertisement