การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2106 (MCS 2160) ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1. อะไรคือสื่อกลางในการแสดงออกเชิงความคิดของมนุษย์

Advertisement

(1)       หัวใจ    

(2) ร่างกาย      

Advertisement

(3) สายตา       

(4) ภาษา

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 1 การสื่อสารของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ภาษา เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้แทนความหมาย เป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิดของมนุษย์ จึงทำให้มนุษย์สามารถส่งความหมายที่อยู่ในความคิดของตนไปยังอีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้และเข้าใจความหมายร่วมกัน

2.         ข้อใดถูกต้องที่สุด

Advertisement

(1)       การสื่อสารทำให้มนุษย์มาอยู่รวมกัน   

(2) ภาษาเป็นวิธีการสื่อสารของมนุษย์

(3) ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้แทนความหมาย  

(4) ภาษาและความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         องค์ประกอบของการสื่อสารข้อใดที่หมายถึงการแปรความหมายให้อยู่ในรูปของสาร

(1)       ช่องทางการสื่อสาร      

(2) ผู้ส่งสาร     

(3) การถอดรหัส          

(4) การเข้ารหัส

ตอบ 4 หน้า 4 การเข้ารหัสสาร (Encoding) หมายถึง การที่แหล่งสารแปรความคิดของตนหรือแปรความหมายให้อยู่ในรูปของสารที่อีกฝ่ายหนึ่งสามารถรับได้ โดยอาศัยประสาทสัมผัส (Senses) เป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อนำสารมาสู่ผู้รับสาร เช่น เมื่อแหล่งสารต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง สมองของเขาจะทำงานร่วมกับอวัยวะในการเปล่งเสียง เพื่อคิดคำพูดและเปล่งเสียงออกมาเป็น คำพูด ประโยค และบทสนทนา ฯลฯ

4.         เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ทำหน้าที่ใดในกระบวนการสื่อสาร

(1)       ผู้ส่งสาร           (2) ผู้เข้ารหัส    (3) ผู้รับสาร     (4) ผู้ถอดรหัส

ตอบ 4 หน้า 4-5 การถอดรหัสสาร (Decoding) ประกอบด้วยกิจกรรมของการแปลหรือตีความสาร ที่ปรากฏออกมาทางกายภาพให้อยู่ในรูปที่มีความหมายสำหรับผู้รับสาร ซึ่งไมว่าจะเป็นมนุษย์ หรือเครื่องยนต์กลไกก็ล้วนเป็นผู้ถอดรหัสได้ เช่น เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ ทำหน้าที่เป็น ผู้ถอดรหัสจากสัญญาณคลื่นวิทยุหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณเสียงเพื่อส่งเข้ามา ทางโสตประสาทที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ ฯลฯ

5.         การสื่อสารประเภทใดที่ผู้ส่งสารกับผู้รับสารอยู่คนละสถานที่และคนละเวลา

(1) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม        (2) การสื่อสารองค์การ

(3) การสื่อสารสาธารณะ         (4) การสื่อสารมวลชน

ตอบ 4 หน้า 5, (คำบรรยาย) ในบางสถานการณ์ผู้ส่งสารกับผู้รับสารอาจอยู่ในสถานการณ์หรือปรากฏอยู่ในที่เดียวกัน เช่น การสื่อสารแบบเผชิญหน้าที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในสถานที่ และเวลาเดียวกัน ฯลฯ แต่บางสถานการณ์ผู้ส่งสารกับผู้รับสารอาจถูกแยกจากกันด้วยปัจจัย เรื่องของสถานที่ (Space) และเวลา (Time) เช่น การสื่อสารมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) ที่ผู้ส่งสารกับผู้รับสารอยู่คนละสถานที่และคนละเวลา ฯลฯ

6.         ข้อใดหมายถึง สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลกำกับความหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์

(1)       Environmental Noise       (2) Communication Context

(3) Communicative Competence      (4) Communication Content

ตอบ 2 หน้า 710 บริบทของการสื่อสาร (Communication Context) หมายถึง สภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลกำกับความหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่

1.         มิติทางกายภาพ 2. มิติทางวัฒนธรรม 3. มิติทางจิตวิทยาสังคม 4. มิติทางด้านเวลา

7.         ข้อใดถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร

(1)       การจูงใจ          (2)ทัศนคติ       (3)ค่านิยม       (4) การรับรู้

ตอบ4  หน้า 11 การรับรู้ เป็นกระบวนการที่ผู้รับสารตระหนักรู้ต่อสิ่งเร้าที่เข้ามาทางประสาทสัมผัสมีอิทธิพลต่อสิ่งเร้าหรือสารที่ผู้รับสารได้รับ และต่อการที่ผู้รับสารให้ความหมายต่อสิ่งเร้าหรือ สารนั้น ดังนั้นการรับรู้จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร เพราะความหมายของการกระทำ ระหว่างกันจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้ที่ได้รับสิ่งเร้านั้น

8.         การเรียนการสอนวิชาภาษาเพี่อการสื่อสารมวลชนในกลุ่มผู้เรียนไม่เกิน 10 คน ผู้สอนใช้ภาษาระดับลีลาใด

(1) Frozen Style          (2) Formal Style         (3) Consultative Style (4) Intimate Style

ตอบ 3 (คำบรรยาย) ลีลาปรึกษาหารือ (Consultative Style) เป็นลีลาภาษาที่ใช้โดยมีจุดมุ่งหมายห้ผู้รับสารมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นทางการ ได้แก่ รูปแบบของภาษาที่ใช้ ในการประชุม วิพากษ์วิจารณ์ การสัมมนา และการสื่อสารกลุ่มเล็ก ฯลฯ

9.         รูปร่างหน้าตาการแต่งกาย เป็นอวัจนภาษาข้อใด

(1) วัตถุภาษา  (2)       อาการภาษา    (3) ปริภาษา    (4) ทายภาษา

ตอบ 4 หน้า 15, (คำบรรยาย) ลักษณะทางกายภาพ (กายภาษา) หมายถึง อวัจนภาษาที่เกิดจาก ลักษณะหรือรูปลักษณ์ภายนอกของบุคคล ได้แก่ รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า หน้า ผม ฯลฯ ซึ่งสามารถบงบอกถึงรสนิยมและค่านิยมได้

10.       สถานที่ ช่องว่าง ระยะห่าง เป็นอวัจนภาษาข้อใด

(1) กายภาษา  (2)       วัตถุภาษา        (3) ปริภาษา    (4) เทศภาษา

ตอบ 4 หน้า 16 ช่องว่างหรือระยะห่าง (เทศภาษา) หมายถึง อวัจนภาษาเรื่องช่องว่างและระยะห่างของคู่สนทนา เช่น ระยะห่างระหว่างหญิงกับหญิงและหญิงกับชายย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้รวมถึงเทศภาษาที่เกิดจากความเคารพในสถานที่แต่ละแห่งด้วย เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ที่บุคคลให้ความสำคัญมากกว่าสถานที่ธรรมดา

Advertisement