การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2100 (MC 210, MC 311) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1)       ฝ่ายโฆษณาสินค้า       

(2) ฝ่ายต้อนรับโรงแรมสุโขทัย

(3) ฝ่ายกิจการสาธารณะกองทัพบก   

(4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฟิล์มสีฟูจิ

ตอบ 4 หน้า 39 – 1012, (คำบรรยาย) จากคำจำกัดความของ John E. Marston ที่ว่าการประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการในอันที่จะประเมินทัศนะของกลุ่มสาธารณชน… เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนับถือ” หมายถึง การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง ของงานในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบซองฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหาร (Executive)ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานระดับบริหาร และเป็นเครื่องมือของการบริหารงาน

2.         การวางแผนและกระทำต่อเนื่องกันไปของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในข้อใด

(1)       แข่งขันปรับปรุงคุณภาพสินค้า            

(2) ความไว้วางใจ นิยมชมชอบ

(3) แข่งขันให้ทันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบหน้า 1012 การประชาสัมพันธ์มีลักษณะประการหนึ่ง คือ เป็นศิลปะในการดำเนินงานที่ทำให้ สถาบันมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมชมชอบ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ดังนั้นจึงเป็นงาน ที่มิใช่ทำได้งาย ๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนและการกระทำที่ตอเนื่องกันไป ซึ่งอาจใช้เวลาสั้น หรือยาวนาน หรืออาจต้องกระทำตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้

3.         วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ คือข้อใด

(1) ศึกษาถึงแรงกระตุ้น           

(2) กะเกณฑ์ให้ยอมรับ

(3) ปลุกความสนใจในอุดมการณ์       

(4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 12 วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ คือ การจูงใจให้ยอมรับทัศนะ ท่าที และการกระทำขององค์การนั้น ๆ โดยใช้วิธีที่ชอบที่ควร ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับขู่เข็ญ หรือกะเกณฑ์ ดังนั้นนโยบายหรือการกระทำที่จะใช้การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนั้นจะต้อง เป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือในทางบวก ไม่ใช่ในทางลบ ทางปฏิเสธ หรือในทางแก้ตัว

4.         งานโฆษณาชวนเชื่อได้ถูกนำไปใช้มากขึ้นกับลักษณะของงานในข้อใด

(1) ทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นราศีแก่บ้านเมือง        (2) โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด จากโรงแรมโอเรียนเตล

(3) ลักส์ สบู่ไฮเทค       (4) การศึกษาช่วยนำทางชีวิต จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ตอบ 3 หน้า 14 – 15 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยมโดยเจตนา จะโน้มน้าวชักจูงใจคนด้วยกลวิธีตาง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม โดยมีลักษณะสำคัญคือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว จึงเป็นการสื่อสารทิศทาง

เดียว เพราะเสนอข่าวแต่เพียงด้านเดียวและเป็นไปทางด้านดีทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาชวนเชื่อ ถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาขายสินค้าเพราะทำแล้วได้ผลดี

5.         ข้อใดถูกเมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

(1)       เปรียบดังยาวิเศษใช้ขจัดข้อบกพร่องภายในองค์กร (2) เปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีได้รวดเร็ว

(3) องค์กรต้องสวยทั้งภายนอกและภายใน    (4) งาบเรียบง่ายใช้เพียงสามัญสำนึก

ตอบหน้า 2, (คำบรรยาย) การสร้างความเข้าใจอันดีให้ได้ผลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ที่ดีในองค์กร เพื่อทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ไห้องค์กรสวยทั้งภายในและภายนอก โดยใช้การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในองค์กรต่อองค์กร และคนทั่วไปกับองค์กร ซึ่งถ้าองค์กรใดสามารถทำได้เช่นนี้ องค์กรนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังจุดประสงค์

6.         วิชาการประชาสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

(1)       ส่งเสริมอาชีพนักพูดขององค์กร           (2) สร้างภาพพจน์ให้สินค้าของสถาบัน

(3) การติดต่อสื่อสารและสื่อการโฆษณา        (4) ก่อให้กิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ตอบ 4 หน้า 10 วิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างและ ดำรงรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับมวลชนหรือกลุ่มประชาชน โดยสถาบันจะคอยชี้แจงให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจใบนโยบายและการดำเนินกิจการ รวมทั้งสร้างความนิยมเชื่อถือ ความเลื่อมใส ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้ที่บริษัท และองค์การต้องการ

7. กลุ่มเป้าหมายอันเป็นจุดหมายปลายทางของฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

(1)รัฐบาล        (2)รัฐวิสาหกิจ  (3)สมาชิกภายในองค์กร         (4)ข้อ 1 และ2

ตอบ 3 หน้า 4951 – 52 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับมวลชนเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ

1.         กลุ่มประชาชนภายในสถาบัน คือ มวลชนที่ทำงานอยู่ภายในของสถาบัน เช่น ข้าราชการและ พนักงานในกระทรวง ทบวง กรมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกอัครราชทูตในสถานทูตไทย ฯลฯ

2.         กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่มประชาชนในท้องถิ่นหรืออาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และกลุ่มประชาชนทั่วไป

8.         การประชาสัมพันธ์มีลักษณะอย่างไร

(1) การสื่อสารที่มีการวางแผนเพื่อโน้มน้าวใจจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ      (2) กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด

(3) ศิลปะในการทำให้สถาบันเป็นที่นิยมชมชอบ        (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

9.         ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1) ไม่ใช่งานของคนเดียวต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย     (2) ส่วนถือครองทางการตลาด

(3) ส่วนถือครองทางจิตใจ       (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 2 หน้า 316, (คำบรรยาย) งานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่งานของคนเพียงคนเดียว แต่ต้องมีผู้ร่วมงาน มากมายหลายฝ่าย นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังเน้นส่วนถือครองทางจิตใจ จึงเกี่ยวข้องกับ ทัศนคติและจิตใจที่เอื้อเฟ้อเกื้อกูลกับสังคม (ส่วนงานโฆษณาจะเน้นส่วนถือครองทางการตลด และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด)

10.       ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อ

(1) สื่อในการโฆษณาขายสินค้า          (2) ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ

(3) ปิดบังแหล่งข่าว     (4) การสื่อสารทิศทางเดียว

ตอบ 2 หน้า 18-21, (ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ) องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ มีเนื้อหาสำคัญ 4 ประการ คือ

1.         เป็นพื้นฐานของปรัชญาการบริหารสังคม หรือปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ

2.         เป็นปรัชญาทางสังคมที่แสดงออกถึงการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายไปสู่ความสำเร็จ

3.         เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี

4.         เป็นการติดต่อสื่อสาร

11.       การอภิวัฒน์โลกไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในงานประชาสัมพันธ์ มีข้อใดไมสามารถนำมาใช้ได้อีก

(1) จัดฉาก       

(2) วิเคราะห์ประเด็นปัญหา    

(3) หาข้อมูล    

(4) รู้นโยบายองค์กร

ตอบ 1 (คำบรรยาย) ในปัจจุบันยุคสมัยการประชาสัมพันธ์แบบ จัดฉากตีปี๊บ” (การสร้างภาพในลักษณะโฆษณาชวนเชื่อแล้วเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชน) ได้หมดลงไปแล้ว ดังนั้นหลักสำคัญ ของงานประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ คือ มีดีต้องตีปี๊บ” (มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ในองค์กรต้องเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชน โดยต้องให้ข้อเท็จจริงกับประชาชนเท่านั้น)

12.       การเผยแพร่มีวิธีการดำเนินการสื่อสารอย่างไร

(1) เอกวิถี        

(2) เผชิญหน้ากัน         

(3) ปากต่อปาก           

(4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 1 หน้า 16, (คำบรรยาย) การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ มีลักษณะเป็นเอกวิถี (One Way Process) คือ เผยแพร่แต่ฝ่ายเดียวไม่ได้คิดแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีจุดม่งหมายที่แท้จริงเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิด ความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน ซึ่งคำขวัญการเผยแพร่ ส่วนใหญ่มักขึ้นต้นด้วยคำว่า โปรด” เช่น โปรดช่วยกันป้องกับโรคเอดส์ เป็นต้น

13.       ละเวงเดินเข้าไปในโรงแรมฮิลตัน เธอต้องการพบผู้จัดการฝ่ายการตลาด จึงตรงไปสอบถามด่านแรกขององค์กรซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ เรียกว่าอะไร

(1) Receptionist         

(2) Information          

(3) Reception    

(4) Press Bureau

ตอบ 3 หน้า 6-795, (คำบรรยาย) ลักษณะของงานต้อนรับและติดต่อสอบถามเรื่องราวทั่ว ๆ ไป ของสถาบัน ซึ่งเป็นบริการด่านแรกที่สถาบันได้ให้กับประชาชนนั้น ควรจะตั้งป้ายให้ถูกต้องว่า ติดต่อสอบถาม” (Information) เพราะเป็นคำที่นิยมใช้กันทั่วไปตามสถาบันนานาชาติ ส่วนบางประเทศใบยุโรป เช่น อังกฤษ และประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ฯล จะนิยมใช้คำว่า “Enquiry” แดถ้าเป็น โรงแรมชั้นหนึ่งทั่วไป หรือธุรกิจบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ จะนิยมใช้คำว่า “Reception”

14.       สื่อในข้อใดได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1) หนังสือคู่มือ โปสเตอร์        (2) วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง

(3) หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ         (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 241, (คำบรรยาย) ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องใช้สื่อเป็นเครื่องมือ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งสื่อที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ การใช้เสียงตามสาย การพูดในที่สาธารณะ หนังสือคู่มือ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง วารสาร สิงพิมพ์ แผ่นพับ สื่อวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุโทรทัศน์ (เช่น รายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รายการสอนผ่านทาง Internet ฯลฯ)

15.       โปรดช่วยกันป้องกันโรคเอดส์” เป็นการสื่อสารในข้อใด

(1) การส่งเสริมการจำหน่าย    (2) การโฆษณาชวนเชื่อ

(3) การเผยแพร่           (4) การโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตอบ3 ดูคำอธิบายข้อ 12. ประกอบ

16.       ข้อใดไม่ใช่งานโฆษณาสินค้า

(1)       เราพร้อมจะเป็นมิตร เมื่อท่านคิดจะปรึกษา จากบริษัทไทยประกันชีวิต

(2)       เซ็นทรัลห่วงใยในความปลอดภัยของคุณ

(3)       ซีตรอง รถแห่งศักดิศรี

(4)       ธนาคารกรุงเทพ บริการทุกระดับ ประทับใจทุกนาที

ตอบ 2 หน้า 15 – 16, (คำบรรยาย) คำขวัญโฆษณาสินค้า คือ ข้อความที่มุงเน้นในตัวสินค้า บริการ หรือความคิด ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ โดยมักใช้ภาษาง่าย ๆ ฟังติดหู อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่ต้องกระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคให้เกิดการ ตอบสนองต่อสินค้าหรือบริการ (ส่วนตัวเลือกข้อ 2 เป็นคำขวัญประชาสัมพันธ์)

17.       ข้อใดหมายถึงคำขวัญประชาสัมพันธ์(1) สะอาด เขียวสด ลดมลพิษ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(2)       มั่นใจในอนาคตกับธนาคารกสิกรไทย            (3) ลูกไม่ต้องโตในรถ เพราะเราย้ายมาอยู่ลาดพร้าว 71

(4) ระวังคนสูบบุหรี่ อาจนำความตายมาสู่คุณ จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ตอบ 4 หน้า 129 – 130314 – 315 คำขวัญประชาสัมพันธ์ หรือคำขวัญโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์ หรือการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) คือ คำขวัญที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของสถาบัน โดยอาจใช้คำพูดสั้น ๆ ที่กินใจ และ จดจำได้ง่าย (ดูคำอธิบายข้อ 16. ประกอบ)

18.       เพราะเหตุใดจึงนำผลการประเมินทัศนคติของมวลชนมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์

(1) ปรุงแต่ง แก้ไขปัญหาขององค์กร   (2) ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

(3)       นำไปสู่การยอมรับจากประชาชน       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 21 – 2354 การประชาสัมพันธ์ เป็นการติดต่อสื่อสารไปมาทั้งสองฝ่าย หรือการสื่อสาร สองทิศทาง (Two Way Communication) คือ เป็นการกระทำที่มีไปจากสถาบันหรือองค์กร สู่ประชาชนวิถีทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็คอยสดับตรับฟังความคิดเห็น หรือสำรวจตรวจสอบ ประชามติของมวลชนไปสูสถาบันอีกวิถีทางหนึ่งควบคู่กันไปตลอดเวลา เพื่อนำเอาผลการประเมิน ทัศนคติของมวลชนมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงปัญหาขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่แท้จริงคือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและได้รับการยอมรับจากประชาชน

19.       “Enquiry” เป็นการให้การบริการบุคคลทั่วโปในการตอบคำถามขององค์กร มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) ออสเตรเลีย            (2) ญี่ปุ่น         (3) ฮ่องกง       (4) นิวซีแลนด์

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

20.       เพราะเหตุใดยุวชนพรรคประชาธิปไตย จังหวัดอุทัยธานี จึงต้องเข้าไปสร้างความคุ้นเคยกับหลวงตา วัดใหม่ยายนุ้ย

(1) เพื่อจะได้ชักจูงบุคคลอื่นๆ ต่อไป   (2) เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมนั้น ๆ

(3) เข้าใจข่าวสารได้ดี  (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 2252129158 การเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ที่ห่างไกลการเข้าถึงได้ บางทีก็ต้องอาศัยทางลัด คือ เข้าหาผู้เป็นกุญแจประชามติ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ได้แก่ ผู้เป็นหัวหน้าที่มีอิทธิพลในชุมชนและเป็นที่เคารพยอมรับนับถือใน สังคมนั้น ๆ ซึ่งจะเข้าใจข่าวสารได้ดีและเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งชักจูงใจบุคคลอื่น ๆ ต่อไปได้ เช่น ผู้นำทางความคิดในสังคมชนบท ได้แก่ พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

21.       เพราะเหตุใดสมาคมนักประชาสัมพันธ์ฝรั่งเศส จึงได้ตั้งจุดมุ่งหมายของสถาบันว่า หน่วยงานธุรกิจจะต้องเปิดและให้ใสเหมือนเรือนกระจก

(1) บริการลูกค้าด้วยรอยยิ้ม    

(2) เผยแพร่ให้รัฐบาลได้รู้เรื่องของสถาบัน

(3) จัดแสดงสินค้าอย่างมีศิลปะและดึงดูดใจ 

(4) มวลชนเข้าใจการบริหารขององค์กร

ตอบ 4 หน้า 24, (คำบรรยาย) สมาคมนักประชาสัมพันธ์ฝรั่งเศส ซึ่งเรียกว่า La Maison de Verre หรือ The Grass Houseได้ตั้งจุดมุ่งหมายของสถาบันว่า หน่วยงานธุรกิจจะต้องเปิดและให้ใส เหมือนเรือนกระจก เพื่อให้ทุกคนเห็นได้ เป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ที่จะต้องให้ประชาชน ได้รู้เรื่องในกิจการของตน” นั่นคือ งานประชาสัมพันธ์จะต้องไม่ปิดบังข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ มวลชนได้เข้าใจการบริหารขององค์กร .

22.       การขายบริการของนักประชาสัมพันธ์บริษัทน้ำมันรักคุณ คืออะไร

(1) หยิบยื่นผลกำไรกลับคืนสู่ประชาชน          

(2) กิจกรรมทางการตลาด

(3) ช่วยเหลือสังคม      

(4) ข้อ 1 และ 3

ตอบ  4 หน้า 27, (คำบรรยาย) งานประชาสัมพันธ์เป็นงานด้านการขายบริการ มิใช่การขายสินค้า หรือวัตถุดิบ แต่เป็นบริการในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับสังคมภายนอก เป็นงานที่ช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม และหยิบยื่นผลกำไรกลับคืนสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดจินตภาพที่ดีต่อสถาบัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายในสังคม

23.       เพราะเหตุใดงานประชาสัมพันธ์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของสื่อสารมวลชน

(1) ไม่สามารถดำเนินงานอย่างโดดเดี่ยว        

(2) ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดข่าวสาร

(3) เป็นการสื่อสารสองทิศทาง            

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 35 งานประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสารมวลชน ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงไม่สามารถ ดำเนินงานอย่างโดดเดี่ยวได้ และในทำนองเดียวกันสื่อมวลชนก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสำเร็จ โดยปราศจากการร่วมมือให้ความช่วยเหลือของนักประชาสัมพันธ์ได้เช่นกัน

24.       สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) สร้างความสัมพันธ์เรื่องธุรกิจภารค้า          (2) รณรงค์เพิ่มส่วนถือครองการตลาด

(3) ค้นคว้าวิจัย            (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 35 – 36 สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือบริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency) หมายถึง หน่วยงานธุรกิจของเอกชนที่รับจ้างทำประชาสัมพันธ์ให้แก่ สถาบันและองค์การต่าง ๆ โดยดำเนินงานด้านการบริหาร ให้คำแนะนำปรึกษา วางแผนงานนโยบาย สำรวจค้นคว้าวิจัย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินงาน ทางด้านประชาสัมพันธ์ เช่น เขียนข่าว บทความ จัดทำภาพข่าว ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือ หรือสื่อมวลชนต่าง ๆ

25.       การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย ถูกควบคุมตามข้อใด

(1) จรรยาบรรณ

(2)       กฎหมาย        (3) พระราชบัญญัติการพิมพ์   (4) ควบคุมตัวเอง

ตอบ 14 (คำบรรยาย) การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยจะถูกควบคุมตามหลักจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ โดยใช้ศีลธรรมหรือจริยธรรมในใจของนักประชาสัมพันธ์แต่ละคน ทั้งนี้เพราะจรรยาบรรณไม่ได้ถูกควบคุมและลงโทษด้วยกฎหมาย แต่เป็นการควบคุมตัวเองว่าสิ่งไหนควรทำ หรือไม่ควรทำ

26.       องค์กรใดมีหน้าที่ผูกสัมพันธไมตรี เผยแพร่นโยบายซองรัฐบาลและศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย

(1)       สำนักงานแถลงข่าวไทย          (2) กรมพาณิชย์สัมพันธ์

(3)       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย            (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 17 – 18 การสารนิเทศ (Information Service) คือ การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทย เช่น นโยบายของรัฐบาล ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการให้ความสะดวก ช่วยเหลือ ปรับความเข้าใจ แก้ไขความเข้าใจผิด และการแสดง อัธยาศัยไมตรีหรือผูกสัมพันธไมตรี ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยได้ทำการสารนิเทศมานานแล้ว โดยมีสำนักงานแถลงข่าวไทยในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ที่กรุงวอชิงตันลอนดอน ฯลฯ

27.       บริษัทรับจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เป็นองค์กรในลักษณะใด

(1) รัฐวิสาหกิจ (2) สำนักข่าวโลก        (3) สถาบันเอกชน       (4) สถาบันสังคมสงเคราะห์

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 24. ประกอบ

28.       การประชาสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตย ยึดถืออะไรเป็นหลักในการดำเนินงาน

(1)       การสื่อสารสองทิศทาง            (2) การสื่อสารแบบวงกลม

(3) การสื่อสารโดยวิเคราะห์ถึงเนื้อหา (4) การสื่อสารป้องกันตัวเอง

ตอบ 1 หน้า 4853 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะดังนี้

1.         เป็นการให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวัดกระแส ความคิดเห็นของประชาชน (กระแสประชามติ) และให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบ องค์กรได้ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารแบบสองทิศทาง (ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ)

2.         เป็นการสื่อความหมายระหว่างกัน (Intercommunication)โดยใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทาง หรือเครื่องมือสำคัญ

29.       แต่เดิมนั้นใครคือผู้ดำเนินงานของบริษัทรับจ้างงานประชาสัมพันธ์   

(1) โฆษกวิทยุกระจายเสียง

(2)       นักข่าววิทยุโทรทัศน์    (3) ผู้โฆษณาสินค้า     (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 36 บริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์แต่เดิมนั้นมีกำเนิดมาตั้งแต่เป็นกิจการขนาดเล็ก ๆ ดำเนินงานด้วยตนเองโดยบุคคลเพียงคนเดียว (ส่วนมากมักจะเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือ อดีตนักหนังสือพิมพ์) แต่บางแห่งก็อาจมีผู้ดำเนินการ 2 คน คือ สามีและภรรยา ดำเนินงาน กันแบบอุตสาหกรรมในครอบครัว จนกระทั่งคอย ๆ วิวัฒนาการมีขอบข่ายการดำเนินธุรกิจ อย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วโลก

30.       เพราะเหตุใดสถาบันที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ

(1) ปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์   (2) มนุษยสัมพันธ์ดี

(3)       ให้คำปรึกษาในกรณีพิเศษฉุกเฉิน      (4) เผยแพร่งานโฆษณาระหว่างประเทศ

ตอบ 3 หน้า 3969 H & K ซึ่งเป็นสถาบันที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลก จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์การทำงาน ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง และมีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา ดังนั้นเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่บริษัทต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาในกรณีพิเศษหรือฉุกเฉิน ก็สามารถเรียกตัวนักประชาสัมพันธ์เหล่านี้ไปปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

ข้อ 31. – 40. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การประชาสัมพันธ์ 

(2) การโฆษณา           

(3) Information

(4)       การส่งเสริมการจำหน่าย         

(5) ไม่ถูก

31.       เป็นงานต้อนรับ นิยมใช้ในประเทศไทยเช่นกัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 13. ประกอบ

32.       ยึดหลักความจริงและประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ตอบ 1 หน้า 54 – 55 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์มีลักษณะสำคัญดังนี้

1. การบอกกล่าวประชาชน     2. การเอาใจใส่กับประชาชน

3.         การติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย     4. การยึดหลักความจริง

5.         การวางแผนงานและการกระทำที่ต่อเนื่อง

6.         การคำนึงถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

33.       “Public Relations” เป็นงานที่วางแผนไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน

ตอบ 5 หน้า 7 งานประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ไม่ใช่ยาวิเศษที่จะแก้ไขเยียวยาได้เหมือน สิ่งมหัศจรรย์ และไม่ใช่งานที่วางแผนไว้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ความเข้าใจผิดให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน เพราะการวางแผนประชาสัมพันธ์ต้องวางแผนระยะยาว มีการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าวิจัย และประเมินผล จังไม่อาจเห็นผลได้ในชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องดำเนินการ ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน

34.       ให้ความเป็นจริงประมาณ 70%

ตอบ 2 หน้า 54, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ต้องอาศัยการให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน เท่านั้น ดังนั้นการยึดหลักความจริงในงานประชาสัมพันธ์จังต้องสร้างความเชื่อถือด้วยการ เป็ดเผยข้อเท็จจริง 100% และไม่บอกปัดโดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องลับเฉพาะ” มิฉะนั้น จะดูเหมือนเป็นงานโฆษณาขายตัวเองในหน่วยงานนั้น ๆ โดยใช้อุบายบิดเบือนความจริง ดังเช่นการโฆษณาสินค้า ซึ่งมักให้ความจริงประมาณ 60 – 70% เท่านั้น

35.       กิจกรรมที่มิใช่การขายโดยใช้พนักงาน เป็นต้นว่าการจัดแสดงต่าง ๆ

ตอบ 4 หน้า 18, (คำบรรยาย) การส่งเสริมการจำหน่ายในรูปแบบของงานประชาสัมพันธ์ จะไม่ใช่วิธีการขายสินค้าโดยพนักงานหรือการโฆษณา และไม่ใช่วิธีการขายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่เป็นการให้ความรู้หรือให้สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของการแจกฟรี ไม่มีการขาย และอาจเป็นคนละเรื่องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เช่น การจัดนิทรรศการ การสาธิตให้ชม การจัดแข่งขันให้รางวัล แจกคูปอง แจกของแถม การจัดแสดงต่าง ๆ ฯลฯ

36.       ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารในอันที่จะประเมินถึงทัศนคติของประชาชนให้เกิดความเข้าใจและยอมรับในหน่วยงาน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

37.       มุ่งให้เกิดผลตอบสนอง หรือตอบแทนโดยทันที

ตอบ 2 หน้า 15 – 16 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง การกระจายข่าวของผู้กระทำการโฆษณา ด้วยการใช้สื่อสารโฆษณาชนิดใดก็ได้ เพื่อแจ้งให้สาธารณชนได้ทราบ เชื่อถือ ชักชวนให้มาซื้อ หรือใช้สินค้าและบริการของตน ซึ่งเป็นการมุ่งให้เกิดผลตอบแทนหรือการตอบสนองโดยทันที ดังนั้นการโฆษณาจึงเป็นเรื่องของการสร้างความล่อใจ (Persuasion)

38.       ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ได้จัดให้มีการเชิดสิงโตในวันตรุษจีน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 35. ประกอบ

39.       ข้อดีของงานประชาสัมพันธ์สามารถเนรมิตให้องค์การที่ไม่ดีกลับกลายเป็นองค์การที่ดีได้

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 33. ประกอบ

40.       การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม

ตอบ 1 หน้า 47, (คำบรรยาย) การทำงานประชาสัมพันธ์จะให้ผลดีก็ต่อเมื่อมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างของสังคม มองเห็นความซับซ้อนที่แฝงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ มองเห็นปัญหาจากหลาย ๆ ด้าน ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงเกี่ยวข้องกับการเข้าไป มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ในสังคมอยู่เสมอ

ข้อ 41, – 50. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ประเด็นปัญหาของงานประชาสัมพันธ์      

(2) สำนักงานเผยแพร่

(3) กระบวนการสื่อสารสองทิศทาง     

(4) การยึดหลักความจริง

(5)       ไม่ถูก

41.       งานประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางของการบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่บอกปัดว่า เป็นเรื่องลับเฉพาะ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

42.       การสร้างภาพของงานประชาสัมพันธ์เพื่อก้าวสู่การอภิวัฒน์โลก

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 11. และ 34. ประกอบ

43.       “Press Agent”

ตอบ 2 หน้า 36 สำนักงานของนักหนังสือพิมพ์ หรือสำนักงานเผยแพร (Press Agent) มีชื่อเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแทนเผยแพร่ข่าว หรือสำนักบริการเผยแพร่ข่าว คือ หน่วยงานรับจ้าง สถาบันธุรกิจเขียนข่าว บทความ จัดทำภาพข่าว เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้า ในกิจการต่าง ๆ ขององค์การให้ประชาชนได้ทราบ

44.       ผู้บริหารที่ฉลาดย่อมรับฟังปฏิกิริยาและความคิดของปวงชน

ตอบ 3 หน้า 54 กระบวนการสื่อสารสองทิศทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้น สถาบันต้องให้ โอกาสประชาชนในการพูดหรือเขียน เพื่อที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นโดยเสรีที่เขามีต่อสถาบัน ดังที่ Herbert Lloyd ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่ฉลาดย่อมรับฟังปฏิกิริยาและความคิดเห็นของ ประชาชนเสมอ” (ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ)

45. เรียกว่าสำนักบริการเผยแพร่ข่าว (Information)

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 13. และ 43. ประกอบ

46.       ไอวี่ ลี ได้เคยชี้แจงมาแล้วแต่ไม่มีผู้ใดสนใจหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง

ตอบ 3 หน้า 6871, (คำบรรยาย) ไอวี่ ลี (Ivy Lee) ผู้บุกเบิกแนวทางของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ได้เคยชี้แจงทฤษฎีการติดต่อสื่อสารแบบสองทิศทาง หรือทฤษฎียุคลวิถี (Two Way Process) ไว้นานแล้ว แต่ไม่มีบุคคลใดให้ความสนใจหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง (หรือถ้ามีความสนใจก็เป็นเพียง คนบางกลุ่ม) จนมาถึงสมัยของเอ็ดเวิร์ด แอล. เบอร์แนร์ (Edward L. Bernays) ซึ่งเป็นผู้ที่สืบทอด เจตนารมณ์ของไอวี่ ลี ได้เป็นผู้ชี้แจงทฤษฎีการติดต่อสื่อสารแบบสองทิศทางให้กระจ่างแจ้งยิ่งขึ้น และเผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วไปจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

47.       รัฐบาลอินโดนีเซียได้เข้าไปแก้ไขความขัดแย้งในเรื่องศาสนาของปวงชน

ตอบ 1 (คำบรรยาย) ประเด็นปัญหาของงานประชาสัมพันธ์ คือ ปัญหาสังคมที่แต่ละประเทศ และแต่ละองค์กรต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น 

ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน เศรษฐกิจ ศาสนา สุขภาพอนามัยของปวงชน เป็นต้น

48.       รับจ้างสถาบันธุรกิจเขียนข่าว บทความ จัดทำภาพข่าว

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

49.       หัวข้อประชาสัมพันธ์ยาไนยานอล อย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 34. ประกอบ

50.       สมาคมนักประชาสัมพันธ์ประเทศฝรั่งเศสนับว่าได้บุกเบิกการวางหลักเกณฑ์ในวิชาชีพนี้ก่อนประเทศอื่น

ตอบ 5 หน้า 23 – 2442 – 4373 สมาคมนักประชาสัมพันธ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าได้เริ่มบุกเบิกการวางหลักเกณฑ์ในวิชาชีพนี้อย่างจริงจังก่อนประเทศอื่น รองลงมาก็คือประเทศอังกฤษ และประเทศอื่น ๆ ในยุโรป เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฯลฯ

51.       เมื่อชาวการไพ่ฟ้าฝ่ายผลิตฯ รู้สึกว่าขาดความยุติธรรม เกิดการนัดหยุดงานประท้วงรัฐบาล เกิดจากปัญหาข้อใด

(1) การโฆษณาชวนเชื่อ           

(2) ประชาสัมพันธ์ภายนอก

(3) การสื่อสารป้องกันตนเอง   

(4) ประชาสัมพันธ์ภายใน

ตอบ 4 หน้า 50 ปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันจะเกิดขึ้น เมื่อปรากฏว่า

1.         พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย กิจการ และผลงานของสถาบัน

2.         พนักงานแตกแยกไม่สามัคคีกัน         

3. เกิดการนัดหยุดงาน

4.         ขาดความยุติธรรม       

5. มาทำงานน้อย ขาดงานและลาออกจากงานกันมาก

6. ไม่รักงาน ทำงานอย่างเสียไม่ได้      

7. ผลิตผลตกต่ำ

8.         ขาดการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน

9.         พนักงานเอาเรื่องไม่ดีงามไปพูดกับคนภายบอก

10.       พนักงานไมรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของสถาบัน

52.       การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอย่างไร

(1) การโฆษณาสถาบัน           

(2) การเพิ่มยอดขายในกิจกรรมด้านการตลาด

(3) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม     

(4) ข้อ 1 และ 3

ตอบ4 หน้า 314321 การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advertising)หรือเรียกว่าการโฆษณาสถาบันหรือการโฆษณาองค์การ เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้คาดหวัง ในการขายสินค้าหรือมุ่งหวังที่จะหาผลกำไรและผลประโยชน์ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชื่อเสียง ความเชื่อถือศรัทธา และเกียรติคุณให้ปรากฏกับสถาบัน ซึ่งในบางกรณีก็ถูกนำมาใช้โฆษณา ส่งเสริมสวัสดิการของสังคม หรือการโฆษณาบริการสาธารณะด้วย เพื่อช่วยเหลือและบริการสังคม หรือเพื่อแก้ปัญหาสังคม

53.       กิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ์ภายนอกของสายการบินแองเจิ้ลแอร์ไลด์ คืออะไร

(1) จัดทำภาพยนตร์ออกเผยแพร่        

(2) ส่งบัตรอวยพรในโอกาสอันควร

(3) ตั้งแผงปิดประกาศ            

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 52, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายนอก ได้แก่

1.         ออกหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่    2. เขียนข่าวและบทความ จัดรายการ

เพื่อเผยแพร่สถาบัน โดยเสนอผ่านสื่อมวลชน 3. จัดประชุมผู้สื่อข่าว

4.         จัดงานพิเศษ งานแข่งขันกีฬา นิทรรศการ จัดอบรมบรรยายพิเศษ และปาฐกถา

5.         บริการให้ประชาชนเข้าชมหน่วยงาน 6. ถ่ายภาพ สไลด์ จัดทำภาพยนตร์ออกเผยแพร่ ฯลฯ

54.       กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบันของการรถไฟแห่งประเทศไทย คืออะไร

(1) เกี่ยวข้องโดยตรง   (2) อาศัยในท้องถิ่นเดียวกัน

(3) ประชาชนทั่วไป      (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 7. ประกอบ

55.       เพราะเหตุใดการดำเนินการสื่อสารจึงต้องอาศัยทางลัด คือเข้าหาผู้เป็นกุญแจประชามติ

(1)       มีอิทธิพลในชุมชน       (2) มีฐานะดีผู้คนเกรง

(3) สื่อกลางเผยแพร่ความรู้     (4) สถานภาพอาวุโส

ตอบ 1. 3 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

56.       ความเป็นมาของงานประชาสัมพันธ์ได้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อใด       

(1) ก่อนประวัติศาสตร์

(2)       อาณาจักรเมโสโปเตเมีย         (3) โรมัน          (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 58 ประวัติความเบนมาของงานประชาสัมพันธ์นั้นมีมาพร้อมกับมนุษย์ แฝงอยู่ในรูปแบบ ง่าย ๆ เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหัวหน้าเผ่ากับสมาชิกภายในเผ่าก่อน โดยผู้เป็นหัวหน้าย่อมคิดหาวิธีการที่จะรักษาสถาบันของตนและกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตาม จนต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นการรู้จักใช้กลวิธีจูงใจมวลชน ให้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างเทวสถาน ปราสาท วิหาร ฯลฯ

57.       สิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ขึ้นเป็นครั้งแรกคืออะไร

(1)ข่าวแจก      (2)นิตยสาร      (3)หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก        (4)ใบแทรกและเอกสารข่าว

ตอบ 3 หน้า 60 สื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ฉบับแรกของสหรัฐอเมริกา คือ หนังสือพิมพ์บอสตัน นิวส์เลตเตอร์ (The Boston News Letter) เริ่มออกในปี ค.ศ. 1704 ซึ่งขณะนั้นสหรัฐอเมริกา ยังเป็นดินแดนอาณานิคมของอังกฤษอยู่ โดยมีลักษณะเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก 4 หน้า มี 2 คอลัมน์ และออกจำหน่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

58.       เพราะเหตุใดจึงมีการปฏิวัติเปลี่ยนโฉมงานประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

(1)       นายทุนคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมากขึ้น         (2) ประชาชนเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตน

(3)       ขาดการเปิดเผยความจริงกับประชาชน          (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 66 – 68 การปฏิบัติงานของไอวี่ ลี (Ivy Lee) ถือเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนรูปโฉมของงานประชาสัมพันธ์จากอดีตที่ขาดการเปิดเผยความจริงกับประชาชนไปสู่การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ที่งานทุกอย่างจะดำเนินการอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเขาได้เปลี่ยนความเชื่อเก่า ๆ ที่ว่าประชาชนโง่เขลา ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเลย (Public be damned) ไปเป็นประชาชนควรรู้ ข่าวสารต่าง ๆ (Public be informed) ด้วยการเปิดเผยความจริงกับประชาชน

59.       ข้อชี้แจงกระบวนการสองทิศทางของไอวี่ ลี ส่งผลอย่างไร

(1) สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ทุกรัฐ    (2) ประชาชนตื่นตัวปฏิบัติตาม

(3) เกิดการเปลี่ยนทัศนคติทางธุรกิจ   (4) มีความสนใจเพียงบางกลุ่ม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

60.       งานประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ มีลักษณะการเผยแพร่อย่างไร

(1) สาธิตให้ประชาชนชม        (2) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่

(3) ส่งวิทยากรไปโน้มน้าวใจตามสถาบันต่าง ๆ          (4) ให้หนังสือพิมพ์ลงข่าว

ตอบ 4 หน้า 74, (คำบรรยาย) ในปี ค.ศ. 1881 Thomas J. Lipton เจ้าของโรงงานทำเนยชาวสกอตแลนด์ ได้นำวิธีการโฆษณากิจการแบบสร้างข่าวเกี่ยวกับบริษัทของตนเข้ามา ดำเนินการเผยแพร่ที่เมืองกลาสโกลว์ ประเทศอังกฤษ เพื่อให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นครั้งแรก ดังนั้นวิธีการโฆษณากิจการแบบสร้างข่าว (ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า การประชาสัมพันธ์) จึงถือเป็น ข่าวการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

61.       วิธีการที่ไอวี่ ลี สร้างความสำเร็จในการส่งเสริมจินตภาพที่ดีงามให้กับตระกูลรอคกี้เฟลเลอร์ คืออะไร

(1) การพูดความจริง    

(2) เข้าสนับสนุนงานสังคม

(3) เป็นนายทุนหาเสียงให้พรรคกรรมกรสหรัฐฯ          

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 67 – 68 วิธีการที่ทำให้ไอวี่ ลี ประสบความสำเร็จในการสร้างจินตภาพที่ดีงามให้ บังเกิดขึ้นกับตระกูลของมหาเศรษฐีจอห์น ดี. รอคกี้เฟลเลอร์ (John DRockefeller) คือ

1.         การพูดแต่ความจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่โกหกหลอกลวงประชาชน

2.         เข้าสนับสนุนงานสังคม งาบสาธารณกุศล เอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนยากจน

62.       ในระยะสุดท้ายของชีวิต ไอวี่ ลี เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่อุทิศตนเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) พรรคนาซี   

(2) พรรคเดโมแครต     

(3) ประชาชน   

(4) นักธุรกิจ

ตอบ 3 หน้า 68 – 69 ในระยะสุดท้ายของชีวิต ไอวี่ ลิ เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดำเนินงานอย่าตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และอุทิศตนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเขาได้ต่อสู้ เพื่อมุ่งเผยแพร่ข่าวสารอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมาอย่างมากมาย จนทำให้ประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจในอาชีพนี้อย่างกว้างขวางและถูกต้อง

63.       ไอวี่ ลี ชอบเรียกตัวเองว่าอย่างไร

(1) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์     

(2) ผู้ให้คำแนะนำการโฆษณาหรือแจ้งความ

(3) นักโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

(4) ที่ปรึกษาการโฆษณาเผยแพร่

ตอบ 4 หน้า 69 ในระยะเวลาที่ไอวี ลี ยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้ใช้คำว่า การประชาสัมพันธ์” แต่เขาชอบเรียกตัวเองว่า ที่ปรึกษาการโฆษณาเผยแพร่” (Publicity Man) ดังนั้นเขาจึงเป็นบุคคลแรก ที่กำหนดใช้คำว่า การโฆษณาเผยแพร” (Publicity) กับคำว่า การโฆษณาหรือการแจ้งความ” (Advertising) เพื่อชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างกับคำว่า การประชาสัมพันธ์’’ (Public Relations)

64.       ใครคือผู้สืบทอดเจตนารมณ์ในทฤษฎี “Two Way Process”

(1) เบนจามิน แฟรงคลิน         (2) เอ็ดเวิร์ด แอล. เบอร์แนร์

(3) จอห์น ดับเบิลยู. ฮิล           (4) โทมัล เจ. ลิพตัน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 46. ประกอบ

65.       สมาคมอนุรักษ์ธรรมชาติจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน นับว่าเป็นภาระหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ในข้อใด

(1) จัดทำรายการ         (2) ส่งเสริมเผยแพร่     (3) ที่ปรึกษาผู้บริหาร   (4) ปาฐกถา

ตอบ2  หน้า 85303 – 308 การส่งเสริมเผยแพร่ (Promotion) หมายถึง การจัดงานพิเศษเพื่อผลงานประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน เช่น การจัดเฉลิมฉลองวันครบรอบปี วันสัปดาห์หรือเดือนพิเศษ การเปิดให้ชมกิจการ การจัดแสดงต่าง ๆ นิทรรศการ ปีใหม่ เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน งานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประกวดและให้รางวัลผู้มีเกียรติ งานรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี ฯลฯ

66.       ผู้จัดทำนิตยสารแอลต้องจัดทำภาพข่าวแฟชั่น จัดรูปภาพประกอบบทความให้ดึงดูดใจผู้อ่าน จัดเป็นหน้าที่ ของนักประชาสัมพันธ์ในข้อใด

(1) การบรรณาธิกรณ์  (2) การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน

(3) การติดต่อสื่อสาร   (4) การโฆษณาสถาบัน

ตอบ2 หน้า 86 การผลิตอุปกรณ์และเผยแพร่ผลงาน (Production) หมายถึง การมีความรอบรู้ทางด้านงานศิลปะ เช่น การจัดรูปเล่มสิ่งพิมพ์ของสถาบัน การวางรูปแผนผัง (Layout) การจัดรูปภาพ ภาพข่าว การจัดป้ายนิเทศ แผ่นป้ายเอกสารข่าว ภาพโฆษณา ฯลฯ เพื่อให้ดูเหมาะสม สวยงาม และจูงใจผู้พบเห็นหรือดึงดูดใจผู้อ่าน

67.       ห้องสมุดเฉพาะ” ของการเคหะแห่งชาติมีลักษณะอย่างไร

(1) ห้องสมุดขนาดใหญ่ทางด้านสถาปัตยกรรม          (2) รวบรวมวิชาการทางต้านศิลปะการประชาสัมพันธ์

(3) ศูนย์กลางข่าวสารขององค์กร        (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 หน้า 110 ห้องสมุดเฉพาะ เป็นห้องสมุดขนาดย่อมที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางข่าวสารทุกอย่าง ขององค์การ เป็นที่สะสมตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารข่าว และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์ สำหรับค้นคว้าและสอบถามข้อเท็จจริงได้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่าทันเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

68.       เพราะเหตุใดการวิจัยจึงช่วยให้นักประชาสัมพันธ์ได้ส่องกระจกดูตัวเอง

(1) มองปัญหาจากการเอาใจเขามาใส่ใจเรา   (2) เปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับสารของประชาชน

(3) ทดสอบการสื่อสารระหว่างบุคคล  (4) ช่วยให้ผู้ส่งและผู้รับสารมีประสบการณ์ร่วมกัน

ตอบ 1 หน้า 107 การวิจัยทำให้สถาบันมีโอกาสส่องกระจกดูตัวเอง โดยการมองถึงปัญหาต่าง ๆ จากความรู้สึกนึกคิดของประชาชน หรือที่เรียกว่าการมองถึงปัญหาอย่างทะลุปรุโปร่งด้วย วิธีการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) ไม่ใช่เป็นการนำเสนอจากทัศนคติส่วนตัวของ นักประชาสัมพันธ์เอง

69.       ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการขายความคิด

(1) ให้โอกาสเขารักษาหน้า      (2) พยายามจะคุมบังเหียนกลุ่มเสียเอง

(3) อ้างความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ (4) ทำให้เขารู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเขา

ตอบ 2 หน้า 140 – 141 เดล คาร์เนกี ได้เสนอการขายความคิดโดยวิธีชนะมิตรและจูงใจคนไว้ดังนี้ 1. ให้โอกาสเขารักษาหน้า โดยพยายามพูดตะล่อมความคิดให้เข้าจุดที่เราต้องการ เพื่อให้เขา รู้สึกว่าความคิดนั้นเป็นของเขา แต่ถ้าความคิดในการแก้ปัญหานั้นตรงกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็ให้ รีบยอมรับทันที 2. อ้างความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ 3. สร้างเครดิตและความเป็นผู้นำ ให้น่าเชื่อถือ            4. ในกรณีที่ไม่มีเวลาพอและเป็นเรื่องรีบด่วน ให้ใช้วิธีออกคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตาม

70.       โครงการด้านการเกษตรเพื่อให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทันสมัย อิทธิพลของสื่อมวลชน จะน้อยลงเมื่อถึงขั้นตอนใด

(1) การรับรู้      (2) การประเมินค่า       (3) การทดลอง            (4) การยอมรับ

ตอบ 4 หน้า 159 – 161 จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของ “The Adoption Process” พบว่าอิทธิพลของสื่อมวลชนจะน้อยลงเมื่อถึงขั้นตอนของการยอมรับ (Adoption) เพราะเมื่อปรากฏว่า มีการนำเทคนิคการปฏิบัติการไปใช้ได้ผล บรรดาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลอดจนคนขายสินค้าจะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำมาก

71.       ความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น คืออะไร

(1) สร้างความศรัทธาเชื่อถือ    

(2) ช่วยเหลือในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน

(3) บริจาคเงินให้องค์การสังคมสงเคราะห์      

(4) จัดทำรายงานประจำปี

ตอบ 2 หน้า 126133144 – 145 แนวความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์ มีอยู่ 2 ระยะ คือ

1.         การวางแผนระยะสั้น เหมาะสำหรับแผนงานที่ใช้เวลาไม่นาน เป็นโครงการพิเศษหรือโครงการที่ ต้องการคำตอบโดยรีบด่วน ได้แก่ การวางแผนประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ฯลณ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์จะมีเวลาวางแผนประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่นาที และต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแทนผู้บริหารระดับสูงได้ก่อนที่จะสายเกินไป

2.         การวางแผนระยะยาว เหมาะสำหรับโครงการที่มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอน ถือเป็นงานสำคัญยิ่งของสถาบัน เป็นงานที่กว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ จะเป็นแนวทางค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการวางแผนในครั้งต่อ ๆ ไป

72.       การสื่อสารระบบหมุนเวียน มีลักษณะที่เห็นเด่นชัดได้อย่างไร

(1) การสื่อสารเป็นไปอย่างช้า ๆ          

(2) ผู้นำความคิดกะเกณฑ์ไห้ปฏิบัติ

(3) ประชาชนมีกิริยาต่อต้านการเปลี่ยนแปลง            

(4) การสื่อสารที่มีผลลบกับตัวผู้ส่งสาร

ตอบ 1 หน้า 159 การสื่อสารระบบหมุนเวียน (Concentric Circle Theory) คือ วิธีการสื่อสารที่เป็นไปอย่างช้าๆ ในสังคม คล้ายกับกระบวนการดูดซึม (Osmosis) ความคิดเห็นของกันและกัน ทีละเล็กละน้อยโดยการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกที จากกลุ่มย่อยไปยังกลุ่มเล็ก ๆ และเชื่อมโยงไปยัง กลุ่มใหญ่ จากกลุ่มนี้ไปกลุ่มโน้นต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย จนกระทั่งกลายเป็นมติมหาชนในที่สุด

73.       การนำสัญลักษณ์ไปเน้นที่อาคารสถานที่ มีลักษณะอย่างไร

(1) ใช้สีสันสดใส          

(2) รูปทรงสง่างามน่าศรัทธา

(3) มีความหมายทางนามธรรม            

(4) ข้อ 1 และ 3

ตอบ .1 หน้า 169 บริษัทหรือองค์การบางแห่งจะนำสัญลักษณ์ไปเน้นที่อาคารหรือสถานที่ โดยออกแบบ ให้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดง่ายแก่การจดจำ ใช้สีสันสดใส สะดุดตา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ สถาบันนั้น ๆ ไป

74.       ความหมายในทางนามธรรมให้ผลต่อการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์อย่างไร

(1) แปลความหมายของข่าวสารได้ถูกต้อง      (2) จูงใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนพฤติกรรมตามต้องการ

(3) มีความหมายหลายรูปแบบ            (4) ให้ความหมายที่กระจ่างแจ้งลงตัว

ตอบ3 หน้า 150165 – 166 Semantics หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคำหรือภาษา ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ

1.         ความหมายด้านวัตถุ (Denotative) เป็นความหมายตามพจนานุกรมที่มีลักษณะแท้จริง คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแน่นอนตายตัว เช่น โรงเรียน รถยนต์ ขนม ฯลฯ

2.         ความหมายด้านนามธรรม (Connotative) จะเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่ ทำให้มีความหมายหลายรูปแบบแล้วแต่จินตนาการ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความรู้สึกนึกคิด และสิ่งแวดล้อมของแต่ละสังคม เช่น ความกดดัน ความรัก ความดี ฯลฯ

75.       เพราะเหตุใดจึงจำเป็นต้องประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า

(1) เพื่อทดสอบว่าข่าวสารนั้นมีผลในการโน้มน้าวใจ   (2) ตรวจหาข้อบกพร่องก่อนปฏิบัติการ

(3) ตรวจสอบปฏิกิริยาโต้ตอบจากมวลชน      (4) กำหนดสื่อให้เหมาะสม

ตอบ 2 หน้า 176 Pre-testing คือ การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า หรือการประเมินผล ก่อนที่จะดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์เพื่อทดลองดูก่อนที่จะทำตามแผนจริง ๆ ทั้ง นี้เพื่อ ตรวจหาข้อบกพร่องและจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนถึงการปฏิบัติการอย่างจริงจัง รวมทั้งยังเป็นการช่วยปรับปรุงเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มมวลชนเป้าหมายให้ได้ผลดี และเหมาะสม

76.       ประชามติจะก่อตัวขึ้น เนื่องจากสาเหตุอะไร

(1) มีปัญหาเรียกร้องความสนใจจากประชาชน          (2) สื่อมวลชนปิดบังอำพรางบางสิ่งบางอย่างไว้

(3) ผู้นำโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนพฤติกรรม (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 197 ประชามติจะก่อตัวขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขดังนี้       1. มีปัญหาที่เรียกร้องความสนใจของประชาชนทั่วไปเกิดขึ้น 2. ความรอบรู้และประสบการณ์ของผู้เสนอข้อคิดเห็น  3.       ระเบียบ กฎหมาย และสังคมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น    4. ความหนาแน่นของประชาชน 5. อุปกรณ์การสื่อสาร           6. มาตรการทางสังคมและตัวบทกฎหมาย ซึ่งยินยอมให้ประชาชนมีบทบาทในการปกครองอย่างแท้จริง

77.       การสำรวจประชามติทางตรง มีลักษณะการตรวจสอบอย่างไร

(1) ตัดจากข่าวหรือบทความ    (2) จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

(3) รับฟังรายการข่าวสารผ่านดาวเทียมทางทีวี           (4) ข้อมูลจากผลงานวิจัย

ตอบ 2 หน้า 201 – 203, (คำบรรยาย) การสำรวจประชามติมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. การสำรวจทางตรง (Direct Survey) คือ การตรวจสอบไปยังกลุ่มประชากรขนาดใหญ่โดยตรง ในลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า เช่น การสัมภาษณ์ ความคิดเห็นการสำรวจทัศนคติทางโทรศัพท์การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ฯลฯ

2. การสำรวจทางอ้อม (Indirect Survey) คือ การวิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูลจาก การอ่าน ดู และฟัง เช่น การตรวจสอบจากรายการทางสื่อมวลชนอื่น ๆ จดหมายถึงบรรณาธิการ หนังลือพิมพ์ หรือผู้ผลิตรายการต่าง ๆตำรา,วิชาการข้อมูลจากผลงานวิจัยการตัดข่าว หรือบทความ ฯลฯ

78.       ลักษณะการประชุมที่ดี คืออะไร

(1) สมาชิกให้ความสำคัญในตัวประธาน        (2) เสริมกำลังเพื่อให้ได้มติของกลุ่ม

(3) แสดงออกอย่างอิสระ มีการโต้เถียงกัน      (4) เชื่อมโยงความเห็นของสมาชิก

ตอบ 3 หน้า 247 ลักษณะของการประชุมที่ดี คือ สมาชิกในกลุ่มจะต้องกระตือรือร้น แสดงออกอย่างอิสระ มีการโต้เถียงกัน ให้ความสนใจในการปฏิบัติการร่วมกันเป็นอย่างมาก แต่ถ้าการประชุมนั้นเงียบเหงา ทุกคนมีทัศนคติคล้อยตามกันหรือว่าตามกันไปทุกเรื่อง การรวมกลุ่มกันในลักษณะดังกล่าว ก็จะน่าเบื่อหน่าย และสมาชิกทุกคนก็อยากจะให้เลิกประชุมโดยเร็ว

79.       งานขั้นสุดท้ายของงานหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ คืออะไร

(1) จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน      (2) ตรวจข่าวในหนังสือพิมพ์เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

(3) ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายบริหาร     (4) กำหนดเป้าหมายการแก้ปัญหา

ตอบ 2 หน้า 338 งานขั้นสุดท้ายของนักประชาสัมพันธ์ในงานหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ คืองานข่าวหนังสือพิมพ์ (Press Clipping) ซึ่งเป็นการพิจารณาตรวจข่าว บทความ และสารคดี ในหนังสือพิมพ์รายวันและรายคาบ โดจะทำการตัดข่าว บทความ หรือคำวิพากษ์วิจารณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และเก็บรักษาข่าวดังกล่าวเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย เพื่อนำเสนอให้ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้อำนวยการฝ่ายาประชาสัมพันธ์ทราบต่อไป

80.       ข้อใดไม่ใช่งานโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์

(1)       ข้ามถนนโปรดใช้สะพานลอย จากเป๊ปซี่เพื่อนคู่ใจของคุณ

(2)       ช่วยรักษากรุงเทพฯ ให้มีสีเขียว ส่งเสริมโดยธนาคารเซี่ยงไฮ้

(3)       รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของคนไทย จากธนาคารทหารไทย

(4)       ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบ จากยาแก้ไอตราลูกกตัญญู

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 16. และ 17. ประกอบ

ข้อ 81. – 90. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ประกาศหลักการของไอวี่ ลี           

(2) บางกอกรีคอร์เดอร์

(3) หัวใจของการวางแผน        

(4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้รับสาร

(5)       ไม่ถูก

81.       นับเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีบริการข่าวแจก

ตอบ 1 หน้า 67156 ไอวี่ ลี เป็นผู้ริเริ่มเสนอบริการเอกสารข่าวแจก (Press Releases) ไปให้หนังสือพิมพ์ เป็นคนแรก และเขาได้ประกาศหลักกา (Declaration of Principles) ไว้ในจดหมายที่มีไปถึง หนังลือพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของไอวี่ ลี ได้กลายเป็นแบบอย่างที่มีคุณค่า มากที่สุดในวงงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากแนวทางการยอมรับความคิดเห็นของประชาชน มาปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการโดยไม่ปิดบัง นับเป็นแนวทางให้นักประชาสัมพันธ์ ในสมัยหลังยึดถือปฏิบัติตาม

82.       การยอมรับความคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับความต้องการโดยไม่ปิดบัง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 81. ประกอบ

83.       หมอบลัดเลย์ทำหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาไทยและภาษาจีนออกเป็นรายปักษ์

ตอบ 5 หน้า 78 – 79 ในปี พ.ศ. 2387 หมอบลัดเลย์ได้ทำหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาไทยออกเป็นครั้งแรก เรียกว่า บางกอกรีคอร์เดอร์” (Bangkok Recorder) โดยออกระยะไม่แน่นอน แต่อยูไม่ถึงปี ก็หยุดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2408 ได้ออกมาใหม่เป็นรายปักษ์ฉบับแรก มีข่าวในประเทศและ ข่าวต่างประเทศ บทความรู้ จดหมายจากผู้อ่านถึงบรรณาธิการ รวมทั้งยังได้เผยแพร่ข่าวที่ว่าด้วยการบ้านเมือง การค้าต่าง ๆ ฯลฯ

84.     ให้อิทธิพลต่อกระบวนการติดต่อมากที่สดในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ตอบ 4 หน้า 157 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้รับสารจะให้อิทธิพลต่อกระบวนการติดต่อมากที่สุด เพราะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มย่อมให้อิทธิพลซึ่งกันและกันในการจูงใจว่าจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง หรือว่าต่อต้านไม่ชอบใจในข่าวสารที่ส่งมา ยิ่งถ้าข่าวสารที่ได้รับมีการวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มก็ย่อมทำให้มวลชนมีบทบาทในการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกันมากขึ้น

85.       เผยแพร่ข่าวการเมือง ข่าวการค้า และข่าวต่างประเทศ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 83. ประกอบ

86.       นักประชาสัมพันธ์จะต้องกำหนดลงไปให้แน่นอนว่า ใครคือกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

ตอบ 3 หน้า 129 – 130 หัวใจของการวางแผนงานมีดังนี้        1. กำหนดจุดมุงหมายว่าจะวางแผนประชาสัมพันธ์ในลักษณะใด      2. กำหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมายลงไปให้แน่นอน  3.กำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ โดยควรใช้คำพูดสั้น ๆ ง่าย ๆ คำพูดที่กินใจหรือเป็น ภาพสัญลักษณ์

ก็ได้ เพื่อให้ผู้ที่เห็นจดจำได้ง่าย เป็นการเตือนใจและติดตามกลุ่มเป้าหมาย   4.       กำหนดจังหวะเพื่อแบ่งช่วงเวลาให้เหมาะสม 5. กำหนดสื่อที่เหมาะสมที่สุดในท้องถิ่นนั้น ๆ 6. กำหนดงบประมาณ

87.       หมอบลัดเลยได้เพิ่มข่าวสังคมซุบซิบของชาวต่างประเทศ

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 83. ประกอบ

88 สื่อชนิดใดที่เหมาะสมในท้องถิ่นนั้น

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

89.       ชื่อเรียก นักประชาสัมพันธ์” จึงแพร่หลายในสมัยบุกเบิกงานประชาสัมพันธ์ของไอวี่ ลี

ตอบ 5 หน้า 69, (ดูคำอธิบายข้อ 63. ประกอบ) Theodore Newton Vail ประธานของ องค์การโทรศัพท์และโทรคมนาคมอเมริกัน ได้กำหนดใช้คำว่า Public Relations (การประชาสัมพันธ์) ขึ้นเป็นคนแรกและครั้งแรกใบปี ค.ศ. 1908 ซึ่งทำให้ชื่อเรียกนักประชาสัมพันธ์” (Public Relations Man หรือ Public Relations Officer)เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

90.       การใช้ภาพสัญลักษณ์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจำได้ง่าย

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 86. ประกอบ

ข้อ 91. – 100. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) งบประมาณประชาสัมพันธ์           .           

(2) การจัดงานพิเศษเพื่องานประชาสัมพันธ์

(3) การจัดประชุมเพื่อแถลงข่าวสื่อมวลชน      

(4) การประชาสัมพันธ์ของสถาบันตำรวจ

(5) การประชาสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษ

91.       เสนาธิการกองทัพเรือได้ชี้แจงกรณีเรือล่าสมบัติใต้ทะเลออสเตรเลีย ไทด์ ลักลอบมาหาเครื่องสังคโลก บริเวณก้นอ่าวไทย

ตอบ 3 หน้า 334 การจัดประชุมเพื่อแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน (Press Conference) หมายถึงการจัดให้มีการพบปะกันระหว่างกลุ่มนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนต่าง ๆ กับบุคคลหรือ คณะบุคคลของหน่วยงานหรือองค์การ เพื่อตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงข่าวสารที่อยู่ในความสนใจ ของประชาชนแก่บรรดาสื่อมวลชน ซึ่งควรจัดเฉพาะกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น เพราะการจัดบ่อย ๆ โดยปราศจากความจำเป็น หรือจัดอย่างพร่ำเพรื่อโดยที่ข่าวนั้นเป็นข่าวธรรมดาไม่มีอะไร น่าสนใจ จะเป็นการสิ้นเปลืองเงินทองและเวลาอันมีค่าของทั้งสองฝ่ายโดยไม่จำเป็น

92.       ให้ความจริง สร้างความมั่นใจ ความนิยมเลื่อมใส

ตอบ 4  หน้า 378 การวางรากฐานของการประชาสัมพันธ์ในวงการตำรวจจะต้องให้ความจริง รับใช้ หรือบริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ ความไว้วางใจ ความนิยมเลื่อมใส และจินตภาพที่ดีของตำรวจ ดังนั้นบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

93.       บริษัทเอสโซ่ได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นเป็นเยี่ยม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 65. ประกอบ

94.       บริษัทผลิตร่มชูชีพได้ตอบข้อซักถามกับนักข่าวถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 91. ประกอบ

95.       สื่อกลางที่สำคัญในการเผยแพร่ขาวสาร คือ หนังสือพิมพ์รายวัน เช่น เดอะไทมส์

ตอบ 5 หน้า 414 – 415 การประชาสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษมีสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญ คือ หนังลือพิมพ์รายวัน เช่น เดอะไทมส์ ลอนดอนไทมส์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุด ในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุบีบีซี และสถานีโทรทัศน์ ITA ซึ่งได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งสถาบันเอกชนและองค์กรของรัฐบาล

96.       การคิดเปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั้งในอดีตและอนาคต

ตอบ 1 หน้า211-212 วิธีจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์มีอยู่ 2 วิธี คือ 1.ระบบเปอร์เซ็นต์ ของการขาย เป็นการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดในอดีต (หรือในอนาคต) ตามใจชอบ 2. ระบบปริมาณงาน เป็นการประเมินค่าจากยอดขายเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละปี ซึ่งมีความยืดหยุ่นได้มาก เพราะต้องจัดวางโครงการและคาดคะเนล่วงหน้าไว้อย่างรอบคอบ

97.       แบ่งงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันออกเป็นฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายติดต่อเผยแพร่ ติดต่อสอบถาม และงานบริหาร

ตอบ 5 หน้า 414 การประชาสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษได้รับการพัฒนาไปไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์การประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ซึ่งได้จัดแบ่งงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันออกเป็น ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายติดต่อเผยแพร่ แผนกติดต่อสอบถามและงานบริหาร

98.       ระบบปริมาณมีความยืดหยุ่นได้มาก ต้องจัดวางโครงการและคาดคะเนไว้ล่วงหน้า ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 96. ประกอบ

99.       อยากชมลีลาสเก็ตน้ำแข็งบันลือโลก “Holiday on ice” ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โรงพยาบาล- รามาธิบดีร่วมกับสมาคมสตรีไทยหารายได้สร้างตึกผู้ป่วยเด็ก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 65. ประกอบ

100.    โครงการพาเยาวชนเข้าชมกิจการช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ตอบ 4 หน้า 386 โครงการพาเยาวชนเข้าชมกิจการ เป็นวิธีหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของสถาบันตำรวจ กับสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้าใจกรมตำรวจมากขึ้น อีกทั้งการสร้างความประทับใจและจินตภาพที่ดีของสถาบันตำรวจยังมีผลทางอ้อมต่อจิตใจของเยาวชนอีกด้วย

Advertisement