การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2100 (MC 210, MC 311) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการเกี่ยวข้องกับข้อใด

Advertisement

(1)       ฝ่ายโฆษณาสินค้า       

(2) ฝ่ายต้อนรับโรงแรมสุโขทัย

Advertisement

(3) ฝ่ายกิจการสาธารณะกองทัพบก   

(4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฟิล์มสีฟูจิ

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 39 – 1012, (คำบรรยาย) จากคำจำกัดความของ John E. Marston ที่ว่าการประชาสัมพันธ์ คือ ภาระหน้าที่ของฝ่ายจัดการในอันที่จะประเมินทัศนะของกลุ่มสาธารณชน… เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและยอมรับนับถือ” หมายถึง การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่ง ของงานในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบซองฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหาร (Executive)ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานระดับบริหาร และเป็นเครื่องมือของการบริหารงาน

2.         การวางแผนและกระทำต่อเนื่องกันไปของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในข้อใด

Advertisement

(1)       แข่งขันปรับปรุงคุณภาพสินค้า            

(2) ความไว้วางใจ นิยมชมชอบ

(3) แข่งขันให้ทันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบหน้า 1012 การประชาสัมพันธ์มีลักษณะประการหนึ่ง คือ เป็นศิลปะในการดำเนินงานที่ทำให้ สถาบันมีชื่อเสียง เป็นที่นิยมชมชอบ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ดังนั้นจึงเป็นงาน ที่มิใช่ทำได้งาย ๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนและการกระทำที่ตอเนื่องกันไป ซึ่งอาจใช้เวลาสั้น หรือยาวนาน หรืออาจต้องกระทำตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้

3.         วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ คือข้อใด

(1) ศึกษาถึงแรงกระตุ้น           

(2) กะเกณฑ์ให้ยอมรับ

(3) ปลุกความสนใจในอุดมการณ์       

(4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 12 วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ คือ การจูงใจให้ยอมรับทัศนะ ท่าที และการกระทำขององค์การนั้น ๆ โดยใช้วิธีที่ชอบที่ควร ไม่ใช่ลักษณะของการบังคับขู่เข็ญ หรือกะเกณฑ์ ดังนั้นนโยบายหรือการกระทำที่จะใช้การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนั้นจะต้อง เป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือในทางบวก ไม่ใช่ในทางลบ ทางปฏิเสธ หรือในทางแก้ตัว

4.         งานโฆษณาชวนเชื่อได้ถูกนำไปใช้มากขึ้นกับลักษณะของงานในข้อใด

(1) ทิ้งขยะให้เป็นที่ เป็นราศีแก่บ้านเมือง        (2) โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด จากโรงแรมโอเรียนเตล

(3) ลักส์ สบู่ไฮเทค       (4) การศึกษาช่วยนำทางชีวิต จากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

ตอบ 3 หน้า 14 – 15 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยมโดยเจตนา จะโน้มน้าวชักจูงใจคนด้วยกลวิธีตาง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม โดยมีลักษณะสำคัญคือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว จึงเป็นการสื่อสารทิศทาง

เดียว เพราะเสนอข่าวแต่เพียงด้านเดียวและเป็นไปทางด้านดีทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาชวนเชื่อ ถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาขายสินค้าเพราะทำแล้วได้ผลดี

5.         ข้อใดถูกเมื่อเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

(1)       เปรียบดังยาวิเศษใช้ขจัดข้อบกพร่องภายในองค์กร (2) เปลี่ยนแปลงองค์กรไปในทางที่ดีได้รวดเร็ว

(3) องค์กรต้องสวยทั้งภายนอกและภายใน    (4) งาบเรียบง่ายใช้เพียงสามัญสำนึก

ตอบหน้า 2, (คำบรรยาย) การสร้างความเข้าใจอันดีให้ได้ผลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ ที่ดีในองค์กร เพื่อทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ไห้องค์กรสวยทั้งภายในและภายนอก โดยใช้การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในองค์กรต่อองค์กร และคนทั่วไปกับองค์กร ซึ่งถ้าองค์กรใดสามารถทำได้เช่นนี้ องค์กรนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังจุดประสงค์

6.         วิชาการประชาสัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายอย่างไร

(1)       ส่งเสริมอาชีพนักพูดขององค์กร           (2) สร้างภาพพจน์ให้สินค้าของสถาบัน

(3) การติดต่อสื่อสารและสื่อการโฆษณา        (4) ก่อให้กิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ตอบ 4 หน้า 10 วิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสร้างและ ดำรงรักษาไว้ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับมวลชนหรือกลุ่มประชาชน โดยสถาบันจะคอยชี้แจงให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจใบนโยบายและการดำเนินกิจการ รวมทั้งสร้างความนิยมเชื่อถือ ความเลื่อมใส ไว้เนื้อเชื่อใจ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนหรือผู้ที่บริษัท และองค์การต้องการ

7. กลุ่มเป้าหมายอันเป็นจุดหมายปลายทางของฝ่ายประชาสัมพันธ์ภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

(1)รัฐบาล        (2)รัฐวิสาหกิจ  (3)สมาชิกภายในองค์กร         (4)ข้อ 1 และ2

ตอบ 3 หน้า 4951 – 52 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะเกี่ยวข้องกับมวลชนเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ

1.         กลุ่มประชาชนภายในสถาบัน คือ มวลชนที่ทำงานอยู่ภายในของสถาบัน เช่น ข้าราชการและ พนักงานในกระทรวง ทบวง กรมอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกอัครราชทูตในสถานทูตไทย ฯลฯ

2.         กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง กลุ่มประชาชนในท้องถิ่นหรืออาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และกลุ่มประชาชนทั่วไป

8.         การประชาสัมพันธ์มีลักษณะอย่างไร

(1) การสื่อสารที่มีการวางแผนเพื่อโน้มน้าวใจจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ      (2) กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด

(3) ศิลปะในการทำให้สถาบันเป็นที่นิยมชมชอบ        (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

9.         ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1) ไม่ใช่งานของคนเดียวต้องร่วมมือกันหลายฝ่าย     (2) ส่วนถือครองทางการตลาด

(3) ส่วนถือครองทางจิตใจ       (4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 2 หน้า 316, (คำบรรยาย) งานประชาสัมพันธ์ไม่ใช่งานของคนเพียงคนเดียว แต่ต้องมีผู้ร่วมงาน มากมายหลายฝ่าย นอกจากนี้งานประชาสัมพันธ์ยังเน้นส่วนถือครองทางจิตใจ จึงเกี่ยวข้องกับ ทัศนคติและจิตใจที่เอื้อเฟ้อเกื้อกูลกับสังคม (ส่วนงานโฆษณาจะเน้นส่วนถือครองทางการตลด และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด)

10.       ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับการโฆษณาชวนเชื่อ

(1) สื่อในการโฆษณาขายสินค้า          (2) ปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ

(3) ปิดบังแหล่งข่าว     (4) การสื่อสารทิศทางเดียว

ตอบ 2 หน้า 18-21, (ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ) องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์ มีเนื้อหาสำคัญ 4 ประการ คือ

1.         เป็นพื้นฐานของปรัชญาการบริหารสังคม หรือปรัชญาสังคมแห่งการจัดการ

2.         เป็นปรัชญาทางสังคมที่แสดงออกถึงการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายไปสู่ความสำเร็จ

3.         เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายที่ดี

4.         เป็นการติดต่อสื่อสาร

Advertisement