การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2100 (MC 210) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         เพราะเหตุใดวิชาการประชาสัมพันธ์จึงมุ่งให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในมนุษย์และสังคม

Advertisement

(1)       แก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี

(2)       สร้างชื่อเสียงทางด้านการตลาดให้สถาบัน

Advertisement

(3)       ส่งผลความไพบูลย์ให้กับธุรกิจขององค์กร

(4)       ให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 27คำนำ วิชาการประชาสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในมนุษย์และสังคม ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ความคิดกว้างไกลและมองปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเที่ยงธรรมและสุขุมรอบคอบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อหน่วยงาน หรือระหว่างสถาบันกับสังคมภายนอก (สาธารณชนทั่วไป) ฯลฯ อันมีผลให้ประชาชน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน

2.         วิธีการประชาสัมพันธ์มุ่งให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับใคร

Advertisement

(1)       สาธารณชน     

(2) อาจารย์ – เจ้าหน้าที่

(3) กลุ่มชมรมต่าง ๆ    

(4) นักศึกษาสื่อสารมวลชน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         งานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด

(1)       สร้างยอดขายทะลุเป้า 

(2) เผยแพร่การโฆษณาผลิตภัณฑ์อย่างแปลกใหม่

(3) จับประเด็นช่วยเหลือสังคมตามสถานการณ์โลก 

(4) สร้างบทบาททางเศรษฐกิจและการเมือง

ตอบ 3 หน้า 55, (คำบรรยาย) ความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         เพื่อสร้างความนิยม (Goodwill) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่แสดงออกให้ประชาชน เห็นถึงการดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับ สถาบัน เช่น การรณรงค์เรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ฯลฯ

2.         เพื่อป้องกันชื่อเสียง (Reputation) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรับที่พยายามขจัดความขัดแย้ง ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังที่ Sam Black ได้กล่าวว่าการประชาสัมพันธ์ คือ การกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาของความเข้าใจผิด

4.         การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1)       Public Information (2) Psychology (3) Public Relation (4) Public Relations

ตอบ 4 หน้า 79 – 10 การประชาสัมพันธ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Public Relations”หมายถึง วิธีการของสถาบันที่มีแผนการและกระทำต่อเนื่องกันไปในอันที่จะสร้างหรือรักษาไร้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกับและกัน และเพื่อให้งานของสถาบันดำเนินไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐาน

5.         ข้อใดคือคุณสมบัติขององค์กรในลักษณะการประชาสัมพันธ์

(1)       นักเรียนมัธยมสาธิต ม.ร. ได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งสุดยอดดีเจ         (2) จาง ซื่อยี่ จอมใจบ้านมีดบิน

(3) ไทสัน หมดลายโดนน็อก    (4) กะเทาะชีวิตวัยรุ่นยุค X

ตอบ 1 หน้า 8 ระดับหรือคุณสมบัติของสถาบันหรือองค์กร คือ การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงระดับหรือ คุณสมบัติของสถาบันหนึ่ง ๆ ว่าดีหรือเลวแค่ไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของ ประชาชน โดยถ้าชื่อเสียง กิจกรรม หรือผลงานของสถาบันมีประขาขนนิยมเลื่อมใสและรู้จัก กันอย่างกว้างขวางก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จัก ไม่ใคร่นิยมเลื่อมใส หรือไม่สนใจในสถาบันก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี

6.         ผู้บริหารมีภาระหน้าที่ตัดสินใจวางแผนในเรื่องใดให้องค์กร

(1)       บริการต้อนรับ  (2) ประชาสัมพันธ์       (3) ติดต่อสอบถาม      (4) โฆษณาผลิตภัณฑ์

ตอบ 2 หน้า 1220, (คำบรรยาย) ฝ่ายบริหาร (Executive) หรือฝ่ายจัดการ จะถือว่าการประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กรจะเป็นฝ่ายตัดสินใจวางแผนกำหนดนโยบาย และมอบหมายนโยบายนั้นให้นักประชาสัมพันธ์วางแผนงานไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

7.         การชักจูงใจให้ประชาชนสนับสนุนร่วมมือในการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง คือการสื่อสารในข้อใด

(1)       การโฆษณาชวนเชื่อ (2) การโฆษณาสินค้า     (3) การเผยแพร่           (4) การส่งเสริมการจำหน่าย

ตอบ 3 หน้า 16, (คำบรรยาย) การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ เป็นการป่าวประกาศปลุกความสนใจ และความนิยมในบุคคลหรืออุดมการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง คือ การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน ซึ่งคำขวัญจูงใจการเผยแพร่ส่วนใหญ่มักขึ้นตัน ด้วยคำว่า โปรด” เช่น โปรดช่วยกันประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และประหยัดไฟ เป็นต้น

8.         บางกรณีการโฆษณาขายสินค้าถูกนำไปใช้ร่วมกับอะไร

(1)       การโฆษณาชวนเชื่อ    (2) ภาพลักษณ์

(3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์            (4) การส่งเสริมการจำหน่าย

ตอบ 1 หน้า 14-15 การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยมโดยเจตนา จะโน้มน้าวชักจูงใจคนด้วยกลวิธีต่าง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม โดยมีลักษณะสำคัญคือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว จึงเป็นการสื่อสารทิศทางเดียว เพราะเสนอข่าวแต่เพียงด้านเดียวและเป็นไปทางด้านดีทั้งนั้น ซึ่งในปัจจุบันการโฆษณาชวนเชื่อ ถูกนำมาใช้เป็นสื่อร่วมกับการโฆษณาขายสินค้าเพราะทำแล้วได้ผลดี

9.         มีข้อใดถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1)       การสื่อสารส่วนบุคคล  (2) การสื่อสารจากผู้นำไปสู่มวลชน

(3) รับโทรศัพท์และบอกทาง   (4) กำกับดูแล เสนอแนะองค์กร

ตอบ 4 หน้า 3653 – 55, (คำบรรยาย) ลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เป็นงานระดับบริหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเสนอแนะองค์กร จึงไม่ใช่ งานต้อนรับที่คอยรับโทรศัพท์และบอกทางให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

2.         เป็นงานที่ต้องอาศัยการติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย คือ เป็นการสื่อสารจากสถาบันไปสู่มวลชน และจากมวลชนมาสู่สถาบันควบคู่กันไปตลอดเวลา

3.         เป็นงานที่ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริง 100% โดยไม่ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเรื่องราว

4.         เป็นงานที่ช่วยบ้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด เอาชนะกันด้วยความคิดและความถูกต้อง ฯลฯ

10.       เมื่อท่านไปสมัครประกวดร้องเพลงที่บริษัทสยามกลการ ด่านแรกที่จะต้องเข้าไปติดต่อด้วยคือข้อใด

(1)       Publicity  (2) Public Relations

(3) Public Relations Advertising        (4) Information

ตอบ 4 หน้า 95 – 98 แผนกติดต่อสอบถาม (Information) ถือเป็นบริการของหน่วยงานด่านแรก ที่ได้จัดไว้ให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะคอยชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ตอบคำถาม ผู้มาติดต่อที่ไม่เข้าใจ และพร้อมที่จะให้บริการที่ดี มีคุณภาพ ดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็นเหมือน ผู้ต้อนรับ (Receptionist) ที่ไม่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์กร ไม่ต้องวางแผนงาน สำรวจวิจัย และปฏิบัติการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนไม่ต้องมาประเมินผลงาน เหมือนกับนักประชาสัมพันธ์ระดับบริหาร

Advertisement