การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2150 (MCS 2100) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1 นักประชาสัมพันธ์ต้องใช้ทักษะด้านใดในการสื่อสารที่ดี
(1) การใช้ใบหน้าที่ขาวสะอาด
(2) ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
(3) การใช้การเขียน
(4) การใช้การพูด
(5) การใช้ความคิด
ตอบ 2 หน้า 234 – 235, (คําบรรยาย) คุณสมบัติอันจําเป็นของนักประชาสัมพันธ์ด้านความรู้ มีดังนี้
1 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อมวลชน
2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี คือ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง เช่น การเขียน การพูด การสนทนา ฯลฯ
3 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชามติ การตลาด เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
4 มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เชื่อมั่นและเข้าใจงานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

Advertisement

2 หน้าที่หลักสําคัญของนักประชาสัมพันธ์ คือ
(1) ทักษะการเขียนถูกต้อง
(2) การเขียนข่าวแจก
(3) การเขียนรายงานข่าว
(4) การเผยแพร่บทความวิชาการ
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 หน้า 85 ภาระหน้าที่หลักของนักประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง ได้แก่ การเขียน (Writing) คือ มีทักษะในการเขียนที่ถูกต้อง เช่น การเขียนรายงานข่าว การเขียนข่าวแจก (News Release) เอกสารเผยแพร่บทความทางวิทยุและโทรทัศน์ การปาฐกถา บทภาพยนตร์ของสถาบัน วารสาร หนังสือ การเผยแพร่บทความทางวิชาการและทางเทคนิคอื่น ๆ ฯลฯ

3 การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับผู้สื่อข่าว จัดเป็น…….ของนักประชาสัมพันธ์
(1) ภาพลักษณ์
(2) ภาระหน้าที่
(3) ขอบเขตสถาบัน
(4) การสื่อสาร
(5) ผิดทุกข้อ
ตอบ 2 หน้า 85 ภาระหน้าที่หลักของนักประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร (Placement) คือ การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจน วารสาร อนุสาร หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ บรรณาธิการข่าวพาณิชย์ และอื่น ๆ เพื่อศึกษาถึงนโยบาย ลักษณะการดําเนินงาน จํานวนจําหน่าย ความสนใจ และมวลชนเป้าหมายของสื่อมวลชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ได้รับผลอย่างสมบูรณ์

4 การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน สัมพันธ์กับข้อใด
(1) การติดต่อสื่อมวลชน
(2) การจัดทําข่าว
(3) การส่งเสริมเผยแพร่ในโอกาสพิเศษ
(4) เปิดตัวสื่อมวลชน
(5) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าว
ตอบ 3 หน้า 85, 303 – 308 การส่งเสริมเผยแพร่ (Promotion) หมายถึง การจัดงานในกรณีพิเศษ หรือในโอกาสพิเศษเพื่อผลงานประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน เช่น การจัดเฉลิมฉลองวันครบรอบปี วันสัปดาห์หรือเดือนพิเศษ การเปิดให้ชมกิจการการจัดแสดงต่าง ๆ นิทรรศการ ปีใหม่ เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน งานแนะนํา ผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประกวดและให้รางวัลผู้มีเกียรติ ตลอดจนงานออกร้านและอื่น ๆ

5 Placement ตรงกับความหมายในข้อใด
(1) การติดต่อกับสื่อ
(2) การติดต่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันกับผู้สื่อข่าว
(3) การจัดกิจกรรมพิเศษ
(4) ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรม
(5) นโยบายสื่อมวลชน
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 3. ประกอบ

6 การโฆษณาสถาบัน มีความหมายตรงกับข้อใด
(1) การสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
(2) การสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับสถาบัน
(3) การเผยแพร่องค์กร
(4) การเผยแพร่ผลงาน
(5) การโฆษณาสถาบัน
ตอบ 2 หน้า 86 การโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising) คือ การสร้างความเชื่อถือศรัทธา และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้กับสถาบัน เช่น การซื้อเวลาของการโฆษณาทางวิทยุและ โทรทัศน์ การซื้อหน้าหนังสือพิมพ์และวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ ซึ่งวิธีการโฆษณา สถาบันและวิธีการโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์จะสําเร็จได้นั้น ต้องร่วมมือร่วมใจกันระหว่างแผนกโฆษณาและฝ่ายประชาสัมพันธ์

7 Speaking ตรงกับความหมายข้อใด
(1) การสร้างชื่อเสียงให้องค์กร
(2) การสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับสถาบัน
(3) การเผยแพร่องค์กร
(4) การเผยแพร่ผลงาน
(5) การโฆษณาสถาบัน
ตอบ 2 หน้า 86, 248 – 250, (คําบรรยาย) ปาฐกถา (Speaking) เป็นการพูดโน้มน้าวใจหรือดึงดูดใจ มวลชนเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับสถาบัน โดยจะอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกการพูด ของสถาบันในการปรากฏตัวและกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมชน รวมทั้งการจัดเตรียมสุนทรพจน์ ให้ผู้บริหารและการเผยแพร่สุนทรพจน์ที่สําคัญไปยังสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

8 องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ตรงกับข้อใด
(1) การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ
(2) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและกําหนดนโยบาย
(3) การดําเนินการสร้างแรงจูงใจในการประชาสัมพันธ์
(4) การพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 หน้า 205, (คําบรรยาย) องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1 การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบ
2 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและ กําหนดนโยบาย
3 การดําเนินการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจในการประชาสัมพันธ์
4 การพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

9 ผู้ใดเชื่อมั่นว่าชื่อเสียงของสถาบันจะอยู่เคียงข้างกับมวลชนได้ ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของประชาสัมพันธ์โดยตรง
(1) General
(2) Mortors
(3) Anthony
(4) Anthony De
(5) Anthony De Lorenzo
ตอบ 5 หน้า 206 Anthony De Lorenzo รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท Generat Motors
เชื่อมั่นว่าชื่อเสียงของสถาบันจะอยู่เคียงข้างกับมวลชนได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบ โดยตรงของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสถาบันนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ จะเป็นฝ่ายที่สร้างรากฐานของความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับสถาบัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของสถาบันในสังคม

10 ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
(1) มีทักษะในการสื่อสาร เช่น การเขียน การพูด การสนทนา
(2) มีความรู้เรื่องการตลาด เศรษฐกิจ สังคม
(3) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
(4) มีความเชื่อมั่นและเข้าใจงานประชาสัมพันธ์
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 1. ประกอบ

11 Spoken Words หมายถึง
(1) สื่อที่สําคัญของมนุษย์มีมาแต่กําเนิด
(2) คําพูดเป็นสื่อที่สําคัญในการประชาสัมพันธ์
(3) เครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
(4) การประชาสัมพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 หน้า 244 คําพูด (Spoken Words) เป็นสื่อที่สําคัญยิ่งของมนุษย์ซึ่งมีมาแต่กําเนิด และใช้กัน อย่างแพร่หลายมากกว่าสื่อในการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ดังนั้นสื่อคําพูดจึงนับเป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง จัดได้ว่าเป็นสื่อพื้นฐานของมนุษย์ ที่ถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายมากที่สุด

12 การสื่อสารที่ทําให้คนมาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน คือ
(1) การจัดกิจกรรมสาธารณะ
(2) การสร้างความนิยม
(3) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
(4) การเสนอความเห็น
(5) การประชุมพบปะกัน
ตอบ 5 หน้า 245 การประชุมพบปะกัน (Meetings) หรือสังสรรค์กัน เป็นวิธีการสื่อสารที่ได้นําผู้คนให้มา อยู่ร่วมกันเพื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน ดังนั้นจึงเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทางที่ทําให้ ผู้พูดและผู้ฟังได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ทําให้ได้รับความรู้อย่างกว้างขวางกว่าเดิม

13 Public Relations Men หรือที่เรียกว่า
(1) นักหนังสือพิมพ์
(2) นักโฆษณา
(3) นักประชาสัมพันธ์
(4) นักข่าว
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 3หน้า 71, 323, (คําบรรยาย) คําว่า “Public Relations Men” หมายถึง นักประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีชื่อเรียกได้อีกหลายอย่าง ได้แก่
1 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer : PR Officer)
2 ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Counselor : PR Counselor)

14 การสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน ตรงกับการใช้สื่อใด
(1) Radio
(2) Television
(3) Press Relations
(4) Press Agent
(5) Publicity Man
ตอบ 3 หน้า 323 การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ (Press Relations) หรือการสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม กับหนังสือพิมพ์ หมายถึง วิธีการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในวงการหนังสือพิมพ์ และสื่อสารมวลชน เพื่อให้การเสนอข่าวและเนื้อหาของหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนนั้นเป็นประโยชน์แก่การสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน

15 การเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต้องศึกษาอะไรในข้อต่อไปนี้
(1) นโยบายและความต้องการของหนังสือพิมพ์แต่ละชนิด
(2) การดําเนินงานของหนังสือพิมพ์
(3) รวบรวมข้อมูล
(4) ผลกระทบของสื่อ
(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 327 – 328 ในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์จะต้องศึกษา ถึงนโยบายและความต้องการของหนังสือพิมพ์แต่ละชนิดว่าเน้นหนักไปในแนวทางใด เพราะ หนังสือพิมพ์แต่ละชนิดจะมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานและฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน นักประชาสัมพันธ์จึงต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึง ประชาชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 16. – 28. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) เทพีแห่งสันติภาพ
(2) การย้ำข่าวสารข้อมูล
(3) การประชาสัมพันธ์
(4) Two-way Street Concept
(5) ข่าวประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์กรณีฉุกเฉิน ใบแทรกเอกสารข่าว/บรรณาธิการเอกสารประชาสัมพันธ์

16 ……… การนําเสนอข่าวโดยไม่มีการปิดกั้นข้อมูล
ตอบ 5 หน้า 54, 67, 329 – 331 ข่าวประชาสัมพันธ์หรือเอกสารข่าวแจก (News Releases or Press Releases) เป็นการนําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของสถาบันโดยยึดหลัก ความจริง ไม่ปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร และต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมาย ที่สําคัญ ไม่ควรคิดแต่ผลกําไรของสถาบันแต่เพียงอย่างเดียว เพราะถ้าหากขาดความเชื่อถือศรัทธา จากประชาชนแล้ว สถาบันก็ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้

17 .……… บทบาทภาระหน้าที่ในการตัดสินใจเสนอข้อมูล
ตอบ 5 หน้า 276 – 277, (คําบรรยาย) กองบรรณาธิการของเอกสารประชาสัมพันธ์ ถือเป็นหัวใจสําคัญ ที่ช่วยเป็นหลักในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารขององค์กรให้เป็นไปด้วยดี ดังนั้นหน้าที่และตําแหน่งบรรณาธิการจึงเปรียบเสมือนนักประชาสัมพันธ์ระดับสูง ซึ่งมีบทบาทภาระหน้าที่หลายฝ่ายตั้งแต่วางแผนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ตัดสินใจเสนอข้อมูลและจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ ไปจนถึงการให้คําปรึกษาแนะนํากับฝ่ายบริหาร

18 …….. การย้ำเตือนผู้รับสารในการยอมรับข่าวสาร
ตอบ 2 หน้า 154 การย้ำข่าวสารข้อมูล (Repetition of Message) คือ การติดต่อสื่อสารในกรณีที่ ผู้รับฟังได้ยินไม่ชัดเจนหรือขาดการติดต่อกันไป หรือต้องการย้ําเพื่อความแน่ใจว่าข่าวสารนั้น ถึงเป้าหมายแน่นอนหรือไม่ โดยในบางครั้งจะใช้ในกรณีเตือนความจําผู้รับสารให้มั่นใจ เชื่อถือ และยอมรับในข่าวสารจนนําไปปฏิบัติการในที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนําไปใช้ในการโฆษณาสินค้า

19 ……… การโฆษณาสินค้ามีความจําเป็นต้องใช้
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 18 ประกอบ

20 .……… การพูดคุยโดยตรงกับประชาชนชาวอเมริกันของประธานาธิบดีแฟรงกินส์ รูสเวลส์
ตอบ 4 หน้า 106 ผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดีแฟรงกินส์ รูสเวลส์ ในการวิจัยทัศนคติของ ชาวอเมริกัน คือ การเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชน เช่น การแสดงประชามติ และการได้พูดคุยโดยตรงกับประชาชนชาวอเมริกัน ดังนั้นวิธีก ที่มีประสิทธิภาพก็คือ การสื่อสารแบบสองทิศทาง (The Two-way Street Concept) หรือ การรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการติดต่อสื่อสารแบบยุคลวิถี

21……..มีเอกลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์
ตอบ 1 หน้า 168 – 169 สัญลักษณ์ของสถาบันเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้แทนภาษาได้อย่างดียิ่ง เมื่อผู้ใดเห็น ย่อมเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยควรมีลักษณะที่สําคัญ คือ ควรอยู่ในความทรงจําของคนทั่วไป ให้นานที่สุด เป็นสัญลักษณ์ที่ง่ายแก่การจดจํา เหมาะสมกับสถานการณ์ และมีเอกลักษณ์ ในการประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด เช่น อนุสาวรีย์เทพีแห่งสันติภาพที่นิวยอร์ก เป็นต้น

22 .…….การรับฟังข้อมูลในแนวทางแบบยุคลวิถี
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 20. ประกอบ

23………สัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการจดจํา
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 21. ประกอบ

24 ……….Repetition of Message
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 18. ประกอบ

25 …… แข่งขันกันด้วยความคิดและการวางแผน
ตอบ 3 หน้า 12, 54 – 55, (คําบรรยาย) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นงานที่ต้อง แข่งขันกันด้วยความคิด มีการวางแผนงานและการกระทําที่ต่อเนื่องกันไป รวมทั้งมีการประเมินผล เช่นเดียวกับงานระดับบริหารอื่น ๆ โดยเป้าหมายของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ คือ ต้องการสร้างและรักษาความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับประชาชน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมาย ได้นั้นต้องอาศัยเวลาดําเนินงานเป็นขั้น ๆ ไปให้ต่อเนื่องกัน

26 …….การจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
ตอบ 5 หน้า 144 – 146 การวางแผนประชาสัมพันธ์ในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉินของบริษัท G.C. Reitinger มีดังนี้
1 ส่งเจ้าหน้าที่มายังที่เกิดเหตุภายใน 7 ซม. หลังจากเกิดอุบัติเหตุ
2 จัดแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน
3 ส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเยี่ยมครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
4 ให้เงินช่วยเหลือตามความจําเป็น
5 จดหมายฉบับพิเศษเขียนด้วยลายมือประธานบริษัท ส่งไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิต ฯลฯ

27 …….นักประชาสัมพันธ์นําไปใช้ในการรณรงค์ทางการเมือง
ตอบ 5 หน้า 284 ใบแทรกและเอกสารข่าว มักถูกสอดมาในหนังสือพิมพ์หรือใบเสร็จต่าง ๆ และจะใช้เมื่อบริษัทต้องการเผยแพร่นโยบายหรือเกิดปัญหาสําคัญที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการ ดําเนินงานขององค์กร หรือในบางครั้งก็อาจจะเป็นการโฆษณาสถาบัน เช่น แจกรูปบุคคลสําคัญ รูปภาพฉลองวันพิเศษขององค์กร ฯลฯ ซึ่งมีข้อดีคือ ราคาถูก น้ำหนักเบา ประหยัดค่าไปรษณีย์ และมักถูกนํามาใช้ในกิจกรรมขององค์กรสาธารณประโยชน์ การรณรงค์ทางการเมืองและสังคม

28 ดําเนินงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 17. ประกอบ

29 ข้อใดตรงกับคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์
(1) กระตือรือร้น
(2) ซื่อสัตย์
(3) ยิ้มเสมอเมื่อให้บริการ
(4) มั่นใจในตนเอง
(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 หน้า 228 – 230 Cuttip and Center ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ไว้ ดังนี้
1 ควรมีบุคลิกที่ดี ซึ่งสิ่งสําคัญก็คือ ควรมีความเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตนเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ เมื่อให้บริการ

2 อุปนิสัยดี ควรมีจริยธรรมในใจ เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม อดทน ยินดีบริการ และช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
3 มีความเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี กระตือรือร้น
4 มีการศึกษาอบรมและประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน
5 มีความสามารถในการบริหารงาน

30 ข้อใดคือข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดฉุกเฉิน
(1) รัฐบาลมาเลเซียให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว
(2) นักเขียนจีรนันท์ พิตรปรีชา บริจาคหนังสือ
(3) น้ำดื่มสิงห์จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
(4) นิสสันจัดแข่งรถการกุศล
(5) โตโยต้าบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ
ตอบ 1 หน้า 144, 267 ลักษณะพิเศษของข่าวประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1 ข่าวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน หรือไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น มักเป็นข่าวในกรณี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ซึ่งจะปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันหรือไม่คาดคิด เช่น เกิดระเบิด น้ําท่วม แผ่นดินไหว พายุรุนแรง ไฟไหม้ และภัยพิบัติต่าง ๆ ฯลฯ
2 ข่าวที่ได้เตรียมการดําเนินงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะถูกนํามาเขียนเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บ่อยมาก เช่น ข่าวการจัดประชุม ข่าวการบริจาคเงินหรือแจกทุน ข่าวกิจกรรมพิเศษของสถาบัน ฯลฯ

ข้อ 31. – 42. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม
(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายใน
(3) ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
(4) Press Kits
(5) Press Party/Two-way Process/Two Step Flow of Communication/ข่าวรามคําแหง

31 ………นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ กล่าวไว้ว่า
“จงออกไปฟังเสียงประชาชน มิใช่คอยจนมีเสียงจากประชาชนเข้ามาต่อว่าเรา”
ตอบ 5 หน้า 8, 53, 68, 71, (คําบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการแบบสองทิศทางหรือ ระบบยุคลวิถี (Two-way Process) คือ วิธีการสื่อสารจากองค์กรไปสู่กลุ่มประชาชน และ ในขณะเดียวกันก็ฟังเสียง
สะท้อนกลับของประชาชนมาสู่องค์กรด้วย ดังนั้นวิธีการประชาสัมพันธ์แบบ Two-way Process จึงมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กรและประชาชนทั้งสองฝ่าย โดยวิธีติดตามผลหรือตรวจสอบกระแสประชามติ ดังที่นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ กล่าวไว้ว่า “จงออกไปฟังเสียงประชาชน มิใช่คอยจนมีเสียงจากประชาชนเข้ามาต่อว่าเรา”

32 ………. ผู้นํากลุ่มเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารในขณะเดียวกัน
ตอบ 5 หน้า 158 – 159 ทฤษฎีการติดต่อสองทิศทางในรูปของ Two Step Flow of Communication ที่นํามาใช้ได้ผลดี คือ
1 ผู้นํากลุ่มหรือผู้นําทางความคิด (Opinion Leaders) เช่น ผู้นําความคิด ทางการเมือง เศรษฐกิจ ผู้นําทางศาสนา ฯลฯ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน
2 ผู้นํากลุ่มปฏิบัติการอย่างแข็งขัน เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในขณะเดียวกัน
3 การสื่อสารในรูปของปากต่อปาก เป็นข่าวสารที่สมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและ ได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะปฏิบัติตามมติของมวลสมาชิก

33 ……….การสื่อสารจากองค์กรไปสู่กลุ่มประชาชนโดยฟังเสียงสะท้อนกลับ
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 31. ประกอบ

34 ……….มุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่องค์กรและประชาชนทั้งสองฝ่ายโดยวิธีติดตามผล
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 31. ประกอบ

35 ……….หลวงพ่อคูณที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 32. ประกอบ

36 ………งานแสดงสินค้า OTOP ทุกภาคของประเทศไทย ผู้เข้าชมต่างยกนิ้วให้ว่ามีคุณภาพมาก ๆ
ตอบ 1 หน้า 52, (คําบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายนอกองค์กร ได้แก่
1 ออกหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ภายนอก
2 จัดประชุมผู้สื่อข่าว
3 จัดงานพิเศษ งานแข่งขันกีฬา นิทรรศการ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับมวลชนภายนอกองค์กร
4 บริการให้ประชาชนเข้าชมหน่วยงาน
5 ถ่ายภาพ สไลด์ ทําภาพโปสเตอร์ และจัดทําภาพยนตร์ออกเผยแพร่ ฯลฯ

37……การเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงอาหารกลางวัน และเดินรับประทานอาหารเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยในโอกาสต่อ ๆ ไป
ตอบ 5 หน้า 337 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในวงการหนังสือพิมพ์ ถือเป็นหัวใจสําคัญ ของการหนังสือพิมพ์สัมพันธ์ โดยนักประชาสัมพันธ์จะมีหน้าที่คอยประสานงาน ได้แก่ การจัด Press Party หรือเข้าสังคมพบปะผู้คนอยู่เสมอ เช่น จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดงานเลี้ยง อาหารค่ําหรือน้ำชาในบางโอกาส ฯลฯ เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันในโอกาสต่อ ๆ ไป และทําให้ได้รู้จักบุคคลในวงการสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น

38 ………วิธีนี้ไม่ใช่การส่งข่าวหรือการแจกข่าว แต่เป็นการกําหนดมุมของข่าวให้สื่อ
ตอบ 4 หน้า 332, (คําบรรยาย) การจัดทําสมุดคู่มือหรือเอกสารแจกผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ (Press Kits) เป็นสําเนารายละเอียดของข่าว ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบข่าวแจกที่นักหนังสือพิมพ์ได้รับ เช่น รูปภาพประกอบข่าว สําเนาข่าวแจกที่นักข่าวอาจจะจดรายละเอียดไม่ทัน แผนภูมิ สถิติ ประวัติบุคคล ฯลฯ ดังนั้นสมุดคู่มือจึงไม่ใช่การส่งข่าวหรือการแจกข่าว แต่เป็นการกําหนดมุม ของข่าวให้สื่อ เพื่อช่วยให้นักข่าวเขียนข่าวได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ข่าวของสถาบันจึงมีความสมบูรณ์
แม่นยํา ไม่ผิดพลาด

39 ………ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดโปสเตอร์
ตอบ 3 หน้า 332 ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่าขนาดโปสเตอร์และควรเป็นแบบขัดมัน
โดยต้องมีลักษณะจูงใจให้ผู้อ่านสนใจ มีสีสันสะดุดตา ชัดเจน มีเนื้อหาแสดงให้ผู้ชม-ผู้อ่าน เกิดความเข้าใจและรู้เรื่องได้ดี นอกจากนี้ควรมีคําอธิบายภาพให้ถูกต้องตามหลักวิชา การหนังสือพิมพ์ คือ รูปของใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร

40 ………ถ้าสิ่งที่เราส่งไปเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมีมาก่อน เราก็มีโอกาสได้รับการตีพิมพ์
ตอบ 5 หน้า 268, 274 – 275, (คําบรรยาย) ข่าวรามคําแหง เป็นเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อใช้เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้ผู้สนใจทั้งภายใน และภายนอกสถาบันได้รับรู้ โดยข่าวของสถาบันที่เผยแพร่นั้นควรเป็นข่าวใหม่ทันต่อเหตุการณ์ เป็นข่าวสด และถ้าหากข่าวนั้นเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ก็ยิ่งมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

41……..ประกาศของมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้อาจารย์ ข้าราชการทุกคณะ ร่วมมือกันออกกําลังกาย
ช่วงเวลาเย็น อาทิตย์ละครั้ง
ตอบ 2 หน้า 50, (คําบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายในองค์กร ได้แก่
1 กําหนดแผนงานประชาสัมพันธ์
2 ตั้งที่ติดต่อสอบถาม (Information)
3 ตั้งแผงปิดประกาศ
4 ออกวารสารข่าวภายใน เช่น แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
5 จัดงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับมวลชนภายในองค์กร 6. ให้หยุดพักผ่อน ให้ประกันสุขภาพ หรือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

42 ……..เอกสารแจกผู้สื่อข่าว
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 38. ประกอบ

43 การรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการสื่อสารแบบแฟรงกินส์ รูสเวลส์
(1) จดหมายข่าว
(2) ยุคลวิถี
(3) พื้นที่โฆษณา
(4) พูดโน้มน้าวใจ
(5) สื่อสารตรงไปตรงมา
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 20. ประกอบ

44 การวางแผนชนิดใดที่เหมาะสมที่สุดกับการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรม
(1) การกําหนดภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์
(2) การทําแผนงานประชาสัมพันธ์
(3) การกําาหนดสื่อ
(4) การเผยแพร่รูปภาพ
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 หน้า 129 – 130, (คําบรรยาย) หัวใจของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้
1 กําหนดจุดมุ่งหมายในการทําแผนงานประชาสัมพันธ์
2 กําหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
3 กําหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์เป็นคําพูดที่กินใจ หรือกําหนดเป็นภาพลักษณ์ประชาสัมพันธ์
4 กําหนดจังหวะ หรือช่วงเวลาให้เหมาะสม
5 กําหนดสื่อ เช่น การเผยแพร่รูปภาพ ในสื่อสิ่งพิมพ์ หรือการใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ
6 กําหนดงบประมาณ

45 สื่อการประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย ตรงกับข้อใด
(1) วรรณคดีสรรเสริญพระมหากษัตริย์
(2) เพลงกล่อมเด็ก
(3) ผูกใบลาน
(4) จารลงบนดินเหนียว
(5) ผิดทุกข้อ
ตอบ 1 หน้า 77 สื่อการประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย ได้แก่ งานก่อสร้างสถานที่สําคัญ
ทางศาสนา ปราสาทราชวัง การจัดระเบียบการปกครอง การสร้างวรรณคดีทางศาสนา การประชุมราษฎร การสร้างนิยายปรัมปราเพื่อสรรเสริญคุณความดีและความสามารถของ ผู้เป็นประมุข ซึ่งตัวอย่างที่สําคัญก็คือ หลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง

46 การประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อใด
(1) ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
(2) อาณาจักรล้านนา
(3) ภาพเขียนในถ้ำ
(4) กําเนิดชนชาติไทย
(5) ผิดทุกข้อ
หน้า 58, 76 – 77 ประวัติความเป็นมาของงานประชาสัมพันธ์มีมาพร้อมกับมนุษย์ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกําเนิดของชนชาติไทย โดยสื่อประชาสัมพันธ์ของไทยในสมัยดั้งเดิม ได้แก่ การใช้คําพูดปลุกใจ การประชุมป่าวร้อง การใช้เพลงปลุกใจและสรรเสริญวีรกรรมของบรรพบุรุษ และการสร้างนิยายที่แสดงถึง ชาติกําเนิดของชนชาติไทย ฯลฯ

47 งานเฉลิมฉลองสินค้า OTOP มหากุศลแด่มหาราชินี เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในข้อใด
(1) Promotion
(2) Press Relations
(3) Press
(4) Advertising
(5) Production
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ

48 การส่งเสริมเผยแพร่ (Promotion) หมายถึงอะไร
(1) การจัดงานในกรณีพิเศษ
(2) การส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน
(3) การจัดเฉลิมฉลองวันครบรอบปี
(4) การจัดนิทรรศการวันแห่งบิดากฎหมาย
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ

49 ข้อใดคือเครื่องมือในการค้นหาคําตอบของแผนกติดต่อสอบถามคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
(1) โทรทัศน์ ภาพ
(2) ข่าวแจก
(3) การจัดงานพิเศษ
(4) แฟ้มระเบียบ คําสั่ง
(5) ผิดทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 96 เครื่องมือในการค้นหาคําตอบของแผนกติดต่อสอบถามที่เป็นหน่วยงานใหญ่ควรมีการจัดทําบัตรค้นหรือแฟ้มคู่มือค้นหาคําตอบของเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ แฟ้มรายชื่อราชการ เรียงตามตัวอักษร พร้อมหน่วยงาน ที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อภายในและภายนอก, แฟ้มหน้าที่ส่วนราชการภายใน, แฟ้มระเบียบ คําสั่ง ประกาศ นอกจากนี้ควรมีเครื่องมือ ติดต่อสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ เพื่อใช้ติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

50 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่กรรมวิธีการวางแผนการประชาสัมพันธ์
(1) ผู้วิจัยค้นคว้าและรับฟัง
(2) ผู้วางแผนและตัดสินใจ
(3) ผู้นําเสนอประชามติ
(4) ผู้ประเมินผล
(5) ผู้ติดต่อสื่อสาร
ตอบ 3หน้า 99 กรรมวิธีของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อดําเนินโครงการให้ได้รับผลสําเร็จ
มีหลักพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ
1 เป็นผู้วิจัยค้นคว้าและรับฟัง (Research Listening)
2 เป็นผู้วางแผนและตัดสินใจ (Planning Decision Making) หรือผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา (Counselor)
3 เป็นผู้ติดต่อสื่อสาร (Communication)
4 เป็นผู้ประเมินผล (Evaluation)

51 นิยามของ “การประชาสัมพันธ์” ข้อใดถูกที่สุด
(1) การสร้างความเข้าใจอันดีกับสาธารณะ
(2) การสร้างค่านิยมที่ดีแก่สาธารณะ
(3) การสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มวลชน
(4) สิ่งที่องค์กรจะต้องดําเนินการตามข้อ 1, 2 และ 3
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ 4 (เอกสารบทที่ 1) นิยามหรือคําจํากัดความของ “การประชาสัมพันธ์” เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างองค์กรกับสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นองค์กร คนหรือกลุ่มคน หน่วยงานทั้งภายในหรือ ภายนอกองค์กร เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี (Good Image) ค่านิยมที่ดี (Good Wilt) และ ความเข้าใจอันดี (Good Understand) กับสาธารณะหรือมวลชน

52 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับข้อใด
(1) คน
(2) กลุ่มคน
(3) องค์กร
(4) หน่วยงานภายใน
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 51. ประกอบ

53 วลีในข้อใดเกี่ยวข้องกับคําจํากัดความของการประชาสัมพันธ์
(1) Good Image
(2) Good Will
(3) Good Understand
(4) Good Job
(5) ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 51. ประกอบ

54 “การประชาสัมพันธ์” ตามภาษาชาวบ้าน ตรงกับข้อใด
(1) พูดไม่หมด
(2) พูดแต่สิ่งดี ๆ
(3) พูดแต่ความถูกต้อง
(4) พูดทุกอย่าง
(5) ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 (คําบรรยาย) คําว่า “การประชาสัมพันธ์” ตามภาษาชาวบ้าน หมายถึง การพูดไม่หมด โดยให้พูดแต่สิ่งดี ๆ และพูดแต่ความถูกต้อง ส่วนการประชาสัมพันธ์ตามจิตวิทยาความมั่นคง หมายถึง การพูดตามสถานการณ์ เพื่อให้สังคมหรือประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

55 “การประชาสัมพันธ์” ตามแนวความมั่นคง ตรงกับข้อใด
(1) พูดไม่หมด
(2) พูดแต่สิ่งดี ๆ
(3) พูดตามสถานการณ์
(4) พูดทุกอย่าง
(5) ถูกเฉพาะข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 54. ประกอบ

56 ความรับผิดชอบงาน “การประชาสัมพันธ์” ตรงกับข้อใด
(1) วิเคราะห์แนวโน้ม
(2) พยากรณ์ผลกระทบ
(3) ให้บริการสาธารณะ
(4) แนะนําผู้บริหาร
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้น
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 1), (คําบรรยาย) ความรับผิดชอบและหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์นั้น เป็นการวิเคราะห์แนวโน้ม การพยากรณ์ผลกระทบ การแนะนําให้คําปรึกษาผู้บริหารหรือ ฝ่ายบริหาร การปฏิบัติตามแผนหรือนําแผนกลยุทธ์มาดําเนินการ การบริการผลประโยชน์และ ให้บริการสาธารณะ ดังนั้นหน้าที่งานการประชาสัมพันธ์จึงเกี่ยวข้องกับการควบคุมมวลประชา หรือชี้นําประชาชนไปในทางที่ต้องการ เพื่อให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ทั้งองค์กรและสาธารณะ

57 หน้าที่งาน “การประชาสัมพันธ์” ตรงกับข้อใด
(1) การควบคุมมวลประชา
(2) การชี้นําประชาชนไปในทางที่ต้องการ
(3) ทําให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ทั้งองค์กรและสาธารณะ
(4) ถูกทั้ง 3 ข้อข้างต้น
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้องชัดเจน
ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 56. ประกอบ

58 “การประชาสัมพันธ์” ต้องการสิ่งใด
(1) ภาพพจน์องค์กรที่ดี
(2) ความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
(3) สื่อกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดี
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันถูกที่สุด
ตอบ 5(เอกสารบทที่ 1), (คําบรรยาย) การประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี (Good Image) ความรู้สึกที่ดี (Good Will) ความเข้าใจอันดี (Good Understanding) และ ให้สื่อกล่าวถึงองค์กรในทางที่ดีหรือทางบวก (Good Mentioned by Media)

59. วัตถุประสงค์ของ “การประชาสัมพันธ์” สอดคล้องกับข้อใด
(1) Good Will
(2) Good Image
(3) Good Mentioned by Media

(4) Good Understanding
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 58, ประกอบ

60 องค์ประกอบของ “การประชาสัมพันธ์” ตรงกับข้อใด
(1) Understanding News
(2) PR Writing
(3) Media Relation
(4) External Relation
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 1) องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1 ความเข้าใจในข่าวหรือ กระบวนการข่าว (Understanding News)
2 การเขียนเพื่องานการประชาสัมพันธ์ (PR Writing)
3 สื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relation) 4. ความสัมพันธ์ภายนอก (External Relation)
5 สื่อใหม่ (New Media) หรือไม่ใช่สื่อดั้งเดิม

61 หน้าที่ของ “การประชาสัมพันธ์” ข้อใดถูกที่สุด
(1) พยากรณ์ผลกระทบ
(2) ให้คําปรึกษาผู้บริหาร
(3) นําแผนกลยุทธ์มาปฏิบัติ
(4) บริการผลประโยชน์แก่สาธารณะ
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 56. ประกอบ

62 นักประชาสัมพันธ์ควรมีคุณสมบัติตามข้อใด
(1) มีความสามารถในการสื่อสาร
(2) มีความสามารถในการจัดระเบียบ
(3) มีความสามารถเข้ากับผู้คนได้
(4) มีภาพลักษณ์ที่ดี
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 1) คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ มีดังนี้
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการจัดระเบียบ
3. มีความสามารถในการเข้ากับคนหรือกลุ่มคน
4. เป็นผู้มีความเพียบพร้อมหรือสมบูรณ์ในตน
5. เป็นผู้ที่มีภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ที่ดี
6. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา หรือใส่ใจศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นนิตย์

63 ความพร้อม ความสมบูรณ์ มีความตั้งใจเรียนรู้ตลอดเวลา หรือใส่ใจเรียนรู้อยู่เป็นนิตย์ สอดคล้องกับข้อใด
(1) ผู้อํานวยการ
(2) ผู้จัดการ
(3) นักประชาสัมพันธ์
(4) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 62. ประกอบ

64 ทําไมต้องให้ความรู้ (Knowledge) กับประชาชนเป้าหมาย
(1) การต่อต้าน
(2) ความอคติ
(3) ความเฉยเมย
(4) ความไม่รู้
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 1) เหตุผลที่การประชาสัมพันธ์ต้องให้ความรู้ (Knowledge) คือ ความอคติ ความเฉยเมยหรือไม่แยแส ความไม่รู้หรือความเขลา และการต่อต้านของประชาชนเป้าหมาย ส่วนการสร้างความเข้าใจ (Understanding) ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความสนใจ การยอมรับ ความเป็นพวกหรือเห็นอกเห็นใจ และการใส่ใจของสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย

65 ทําไมต้องสร้างความเข้าใจ (Understanding)
(1) ความสนใจ
(2) การยอมรับ
(3) ความเป็นพวก
(4) การใส่ใจ
(5) ถูกทั้งหมดข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 64. ประกอบ

66 บทบาท “นักประชาสัมพันธ์” สอดคล้องกับข้อใด
(1) เป็นเจ้าหน้าที่
(2) เป็นนักแก้ไขปัญหา
(3) เป็นผู้ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว
(4) ถูกทั้ง 3 ข้อข้างต้น
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ 4 (เอกสารบทที่ 1), (คําบรรยาย) บทบาทการประชาสัมพันธ์ คือ สามารถสร้างภาพพจน์ สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ยกระดับ ความเข้าใจ เปลี่ยนพฤติกรรม และจัดการผู้นําความคิดให้เป็นพวกเดียวกัน ดังนั้นบทบาทของ นักประชาสัมพันธ์จึงอยู่ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา ควบคุมการปฏิบัติการตามแผนเป็นนักแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว

67 ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ
(1) ทฤษฎีเชิงการโน้มน้าว
(2) ทฤษฎีเชิงการจูงใจ
(3) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม
(4) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
(5) ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ 4 (คําบรรยาย) ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ (PR Theory) เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ กับมวลชน (The Management of Population) โดยทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
1. ทฤษฎีเชิงการโน้มน้าว (Persuade)
2. ทฤษฎีเชิงการจูงใจ (Motivation)
3. ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม (Behaviour)

68 ทฤษฎีเชิงการโน้มน้าวจูงใจและพฤติกรรม มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อใด
(1) การเรียนรู้สังคม
(2) การแลกเปลี่ยน
(3) ความคิดเห็น
(4) ทัศนคติและความเชื่อ
(5) ถูกทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นรวมกัน
ตอบ 5(เอกสารบทที่ 2) ทฤษฎีเชิงการโน้มน้าวจูงใจและพฤติกรรม มีทฤษฎีสําคัญที่ควรศึกษา ได้แก่
1. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
3. ทฤษฎีความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อศรัทธา
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน
4. ทฤษฎีการเผยแพร่

69. ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุด คือข้อใด
(1) การสื่อสาร
(2) การโน้มน้าว
(3) การชี้ชวน
(4) แลกเปลี่ยน
(5) ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ 2 ดูคําอธิบายข้อ 67. ประกอบ

70 แบบจําลองเชิงการเผยแพร่ข่าวสาร มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อใด
(1) มุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลองค์กร
(2) เผยแพร่ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์
(3) เผยแพร่ข้อมูลด้านบริการ
(4) ถูกเฉพาะข้อ 2 และ 3 เท่านั้น
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 (เอกสารบทที่ 2), (คําบรรยาย) แบบจําลองเชิงการเผยแพร่ข่าวสาร มีสาระสําคัญคือ เป็นลักษณะเชิงโฆษณาชวนเชื่อ โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลองค์กรในลักษณะการสื่อสารทางเดียว จากแหล่งสารไปยังผู้รับสาร

71 แบบจําลองเชิงการประชาสนเทศ มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อใด
(1) เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความจริง
(2) เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
(3) เผยแพร่ข้อมูลเท่าที่จําเป็น
(4) เผยแพร่ข้อมูลที่สร้างภาพพจน์
(5) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
ตอบ 1 (เอกสารบทที่ 2) แบบจําลองเชิงการประชาสนเทศ มีสาระสําคัญคือ เน้นการเผยแพร่ ข้อสนเทศที่เป็นความจริง (Fact) ในลักษณะการสื่อสารทางเดียวจากแหล่งสารไปยังผู้รับสาร

72 แบบจําลองเชิงการสื่อสารสองทางแบบสมดุล มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อใด
(1) พัฒนาความเข้าใจระหว่างองค์กรกับสาธารณะ
(2) มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
(3) มุ่งสร้างความศรัทธาต่อองค์กร
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 (เอกสารบทที่ 2) แบบจําลองเชิงการสื่อสารสองทางแบบสมดุล มีสาระสําคัญคือ มุ่งเน้น พัฒนาความเข้าใจระหว่างองค์กรกับสาธารณะในลักษณะการสื่อสารสองทางแบบสมดุล จากกลุ่มผู้ส่งไปยังกลุ่มผู้รับ และมีการตอบกลับ

73 แบบจําลองเชิงการสื่อสารสองทางแบบอสมดุล มีสาระสําคัญสอดคล้องกับข้อใด
(1) มุ่งโน้มน้าวสาธารณะให้ยอมรับแนวคิดองค์กร
(2) มุ่งสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
(3) มุ่งสร้างความศรัทธาต่อองค์กร
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 1 (เอกสารบทที่ 2) แบบจําลองเชิงการสื่อสารสองทางแบบอสมดุล มีสาระสําคัญคือ มุ่งเน้นการโน้มน้าวสาธารณะให้ยอมรับแนวคิดองค์กรในลักษณะการสื่อสารแบบสองทางที่ไม่เท่าเทียมกันจากแหล่งสารไปยังผู้รับสาร และมีการตอบกลับ

74 ทฤษฎีเชิงการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมมวลชน
(2) การเปลี่ยนและสร้างทัศนคติ
(3) การให้และการรับ
(4) การให้ความตระหนักและสนใจ
(5) ถูกทุกข้อข้างต้น

ตอบ 1 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) คือ เป็นการศึกษาด้านทัศนคติและพฤติกรรมมวลชน

75 ผู้ใดเป็นผู้บุกเบิกแนวทางของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่
(1) Ivy Lee
(2) Thomas J. Lipton
(3) Boston
(4) H & K
(5) Napoleon
ตอบ 1 หน้า 66, 71 ผู้บุกเบิกแนวทางของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ คือ ไอวี่ ลี (Ivy Lee) นักหนังสือพิมพ์หนุ่มชาวอเมริกัน ซึ่งถือเป็นบุคคลสําคัญผู้หนึ่งของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่” (Father of Modern Public Relations) หรือผู้วางรากฐานของวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกา

76 ทฤษฎีเชิงการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมมวลชน
(2) การเปลี่ยนและสร้างทัศนคติ
(3) การให้และการรับ
(4) การให้ความตระหนักและสนใจ
(5) ถูกทุกข้อข้างต้น
ตอบ 3 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) คือ การให้ความสนใจทางด้านการให้และการรับในประเด็นเรื่องการให้ความรักความใยดี ให้การ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน ให้การช่วยเหลือด้านแรงงาน ให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

77 ทฤษฎีเชิงความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อศรัทธา (Opinion, Attitude, Belief) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมมวลชน
(2) การเปลี่ยนและสร้างทัศนคติ
(3) การให้และการรับ
(4) การให้ความตระหนักและสนใจ
(5) ถูกทุกข้อข้างต้น
ตอบ 2 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อศรัทธา (Opinion, Attitude, Belief) คือ การให้ความสนใจเกี่ยวกับการรณรงค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง และสร้างความคิดเห็น ทัศนคติ และความเชื่อ นําไปสู่ความต้องการที่ประสงค์

78 ทฤษฎีเชิงการเผยแพร่ (Diffusion Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมมวลชน
(2) การเปลี่ยนและสร้างทัศนคติ
(3) การให้และการรับ
(4) การให้ความตระหนักและสนใจ
(5) ถูกทุกข้อข้างต้น
ตอบ 4 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงการเผยแพร่ (Diffusion Theory) คือ การเน้น เรื่องการให้ความตระหนักและสนใจ

79 ทฤษฎีเชิงการใช้และความพอใจ (Use and Gratification Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) มวลชนใช้สื่อมุ่งเน้นต่างกัน
(2) มวลชนใช้สื่อต่างวัตถุประสงค์
(3) มวลชนใช้สื่อเฉพาะกรณี
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงการใช้และความพอใจ (Use and Gratification Theory) คือ การให้ความสนใจมวลชนในการใช้สื่อที่มุ่งเน้นต่างกันและใช้ต่างวัตถุประสงค์ หรือเป็นการใช้สื่อเฉพาะกรณีไป

80. ทฤษฎีเชิงการกรุประเด็น (Agenda Setting Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) สื่อมีอิทธิพลต่อมวลชน
(2) สื่อสามารถสร้าง/กรุประเด็น
(3) สื่อกรุประเด็นแบบมีคุณธรรม
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 5 (เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงการกรุประเด็น (Agenda Setting Theory) คือ การเน้นในเรื่องสื่อมีอิทธิพลต่อมวลชน จึงสามารถสร้าง/กรุประเด็นแบบมีคุณธรรมได้

81. ทฤษฎีเชิงผู้ส่งสาร/ผู้รับสาร (Sender/Receiver Theory) มีสาระสอดคล้องกับข้อใด
(1) Source
(2) Message & Message Transmitted
(3) Message Received
(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2
(5) ถูกทั้งข้อ 1, 2 และ 3
ตอบ 5(เอกสารบทที่ 2) สาระสําคัญของทฤษฎีเชิงผู้ส่งสารและผู้รับสาร (Sender and Receiver Theory) คือ การให้ความสนใจในแหล่งสาร (Source) สาร (Message) การถ่ายทอดสาร (Message Transmitted) และสารที่ได้รับ (Message Received)

82. ทําไมการประชาสัมพันธ์จึงต้องสร้างความสัมพันธ์กับมวลชน
(1) การประชาสัมพันธ์ใช้สื่อมวลชนเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน
(2) การประชาสัมพันธ์เอื้อต่อวงการสื่อมวลชน
(3) นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ต้องใกล้ชิดสื่อ
(4) นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับสื่อ
(5) นักประชาสัมพันธ์ต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์
ตอบ 1 หน้า 323, (คําบรรยาย) สาเหตุที่การประชาสัมพันธ์ต้องสร้างความสัมพันธ์กับมวลชน คือ การประชาสัมพันธ์ใช้สื่อมวลชนเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน เพราะ สื่อมวลชนต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ ฯลฯ ถือเป็นหัวใจ สําคัญในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรต่าง ๆ ไปสู่สังคมภายนอก

83 ทําไมการประชาสัมพันธ์ต้องใช้สื่อเป็นเครื่องถ่ายทอดจึงจะทําการประชาสัมพันธ์ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
(1) การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการการใช้สื่ออย่างตรงประเด็นกับผู้รับสาร
(2) การสร้างความรู้สึกที่ดี
(3) การนําเสนอที่คุ้มค่า
(4) การให้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1 หน้า 241, (คําบรรยาย) สาเหตุที่การประชาสัมพันธ์ต้องใช้สื่อเป็นเครื่องถ่ายทอดจึงจะทํา
การประชาสัมพันธ์ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการการใช้ สื่ออย่างตรงประเด็นกับผู้รับสาร ซึ่งถ้าหากเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของผู้รับสารเป้าหมายที่ต้องการแล้ว จะได้ผลดีในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างมหาศาล

84 การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า Face to Face มีผลดีในการเผยแพร่ข่าวสารอย่างไร
(1) สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่ออื่น ๆ
(4) ติดต่อสื่อสารอย่างมีความหมาย
(3) สร้างกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
(5) นําไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้
ตอบ 2 หน้า 241, 244, (คําบรรยาย) การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication) มีผลดีในการเผยแพร่ข่าวสาร คือ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่ออื่น ๆ เพราะทําให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันได้อย่างเต็มที่ เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เข้าใจคําพูดก็สามารถปรับสารนั้น ให้ถูกต้องจนเข้าใจกันได้ ก่อให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคย ได้ใกล้ชิด ไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

85 การเอาชนะใจคนตามแนวความคิดของเรา ตรงกับข้อใด
(1) การพูดจาไพเราะเป็นมิตรด้วย
(2) ทําให้เขารู้สึกว่าดีกับเรา
(3) จงเรียกร้องและพูดในปมด้อยของเขา
(4) จงยั่วยุให้เกิดการแข่งขันและยอมแพ้หรือเอาชนะกัน
(5) การเปลี่ยนแนวคิดด้วยสายตา

ตอบ 1 หน้า 239 การเอาชนะใจคนให้หันมาตามแนวความคิดของเรา มีดังนี้
1 การไม่โต้เถียง
2 เคารพในความคิดเห็นของเขา อย่าบอกว่าเขาผิด
3 เริ่มต้นด้วยความเป็นมิตร พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน
4 มองดูเรื่องต่าง ๆ ในแง่หรือสายตาของเขา
5 ไม่ควรพูดถึงปมด้อยของเขา
6 ไม่ยั่วยุให้เกิดความรู้สึกแข่งขัน ไม่ยอมแพ้กัน หรือไม่น้อยหน้าใคร ฯลฯ

86 การพยายามเปลี่ยนทัศนคติที่มีอยู่ของผู้รับสารให้เกิดการตอบสนอง ตรงกับข้อใด
(1) การรับรู้ข่าวสาร
(2) การมีคติที่ดีต่อผู้รับสาร
(3) ต้องการให้เชื่อถือ
(4) ต้องการให้เคารพยกย่อง
(5) การโน้มน้าวชักจูงใจ
ตอบ 5หน้า 238 การโน้มน้าวชักจูงใจ เป็นความพยายามที่จะเสริมหรือเปลี่ยนทัศนคติที่มีอยู่ของ ผู้รับสารให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งวิธีการสร้างศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจ มีดังนี้
1 ทําให้ผู้รับสารได้รับรู้ในข่าวสารนั้น ๆ
2 ขจัดข้อเคลือบแคลงที่มีอยู่
3 ขจัดความไม่เห็นด้วย
4 ขจัดอคติที่ผู้รับสารมีอยู่
5 ทําให้ผู้รับสารเกิดความนิยมยกย่องยําเกรง
6 ต้องการให้เชื่อตาม
7 ต้องการให้กระทําหรือปฏิบัติตาม

87 บุคลิกภาพ มีความหมายตรงกับข้อใด
(1) มีมารยาทดี พูดเก่ง
(2) มีอารมณ์ขันเสมอ
(3) มีใบหน้ายิ้มตลอดเวลา
(4) มีทักษะที่ดีเป็นมิตรกับผู้อื่น กระตือรือร้นเสมอ
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 234, 236, (คําบรรยาย) คุณสมบัติอันจําเป็นของนักประชาสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพ มีดังนี้
1 มีทักษะที่ดีในการติดต่อกับประชาชน มีบุคลิกที่เป็นมิตร และเข้ากับผู้อื่นได้ดี
2 รักงานบริการและชอบบริการผู้อื่น โอบอ้อมอารี
3 มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ทํางานได้รวดเร็วกระฉับกระเฉง ฯลฯ

88 การเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีไม่จําเป็นต้องมีอะไรในข้อต่อไปนี้
(1) มนุษยสัมพันธ์
(2) การศึกษาและผ่านการอบรมด้านสื่อสารมวลชน
(3) ประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน
(4) ปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น
(5) บุคลิกที่ดี เชื่อมั่นในตัวเอง
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 29. ประกอบ

89 จําเป็นหรือไม่ที่นักประชาสัมพันธ์ต้องมีคุณสมบัติที่มีการศึกษามาจากต่างประเทศ
(1) มีการศึกษาจบจากต่างประเทศ
(2) มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชน
(3) มีปฏิภาณและไหวพริบเฉลียวฉลาด มีความรู้ในเรื่องการสื่อสารมวลชนพอสมควร
(4) เป็นคนพูดเก่ง พูดไพเราะ
(5) เป็นคนต้อนรับดีมาก
ตอบ 3 หน้า 229, (คําบรรยาย) บุคคลที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีไม่จําเป็นต้องมีการศึกษา มาจากต่างประเทศ แต่ต้องมีปฏิภาณและไหวพริบเฉลียวฉลาด มีความรู้และผ่านการศึกษา ด้านสื่อสารมวลชน หรือได้รับการฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์พอสมควร

90 ข้อใดต่อไปนี้เรียกว่าคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์
(1) มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี
(2) มีรูปร่างหน้าตาสวยและหล่อมาก
(3) มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก
(4) มีการศึกษาวิชาสังคมศาสตร์
(5) มีการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 29. ประกอบ

91 การจัดตั้งองค์กรจากงานมาเป็นกองงานต้องคํานึงถึงข้อใดต่อไปนี้
(1) ลักษณะขนาดของงาน
(2) คุณภาพประสิทธิภาพของงาน
(3) ปริมาณงานกับบุคลากรที่ทํางาน
(4) วิธีการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1 (คําบรรยาย) การจัดตั้งองค์กรประชาสัมพันธ์จากงานมาเป็นกองงาน ต้องคํานึงถึงลักษณะ ขนาดของงานเป็นสําคัญ คือ มีงานสําคัญที่เป็นงานใหญ่จํานวนมากพอที่จะเป็นกองงานหรือไม่ รวมไปถึงขนาดขององค์กรมีกี่หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทั้งหมดกี่คน

92 การจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสถาบันขึ้นอยู่กับอะไร
(1) ลักษณะการบริการ จุดมุ่งหมาย และขนาดขององค์กร
(2) ปัจจัยที่ทําให้เกิดงานประชาสัมพันธ์
(3) ความรับผิดชอบขององค์กร
(4) จํานวนงานขององค์กร
(5) การเผยแพร่ของหน่วยงาน
ตอบ 1 หน้า 206 การจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสถาบันต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการบริการ จุดมุ่งหมาย ขนาดของแต่ละองค์กร และปัจจัยอื่น ๆ

93 องค์ประกอบที่ดีของการประชาสัมพันธ์คืออะไร
(1) วิธีการดําเนินการรณรงค์การประชาสัมพันธ์
(2) การดําเนินการสื่อสารและจูงใจ
(3) การวิเคราะห์และปรับปรุง
(4) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(5) การวางแผนเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
ตอบ 5 หน้า 205, (คําบรรยาย) องค์ประกอบที่ดีของการประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนเกี่ยวกับ งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของงานประชาสัมพันธ์ และเป็นสิ่งที่นักประชาสัมพันธ์ควรตระหนักถึงเป็นจุดแรก

94 การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนของนักประชาสัมพันธ์ ตรงกับข้อใด
(1) สร้างความเข้าใจเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
(2) สร้างศิลปวัฒนธรรมที่ดีกับชุมชน
(3) สร้างความรักและความเข้าใจกับชุมชน
(4) สร้างจิตสํานึกที่ดีระหว่างองค์กรกับชุมชน
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 1 หน้า 346 การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนของนักประชาสัมพันธ์ หมายถึง การเสริมสร้าง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับชุมชน เป็นการให้ความสนใจ เอาใจใส่ถึงความต้องการและทัศนคติของสมาชิกทุกคนในชุมชน

95 นักประชาสัมพันธ์ควรตระหนักถึงสิ่งใดเป็นจุดแรก
(1) การวางแผนการประชาสัมพันธ์
(2) การโฆษณา
(3) การอธิบายถึงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
(4) การรวบรวมข้อมูล
(5) งบประมาณ
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 93. ประกอบ

96 ในแต่ละสถาบันนักประชาสัมพันธ์จะมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไร
(1) ปริมาณงานของแผนกประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรในสถาบัน
(2) ระดับการศึกษาของนักประชาสัมพันธ์
(3) ประสบการณ์ของนักประชาสัมพันธ์
(4) งบประมาณขององค์กร
(5) จํานวนของนักประชาสัมพันธ์

ตอบ 1 หน้า 205 – 206, (คําบรรยาย) นักประชาสัมพันธ์ในแต่ละสถาบันจะมีความรับผิดชอบที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของแผนกประชาสัมพันธ์ เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรในสถาบันซึ่งถ้าหากเป็นสถาบันขนาดเล็ก นักประชาสัมพันธ์อาจมีความรับผิดชอบในงานหลายอย่าง ควบคู่กันไป ส่วนสถาบันใหญ่ ๆ ก็ต้องมีแผนกประชาสัมพันธ์ที่มีบุคลากรแบ่งแยกหน้าที่กัน ออกไปหลายฝ่ายตามปริมาณงานของแผนกประชาสัมพันธ์นั้น

97 การนําเสนอข่าวด้วยวิธีการใดที่ทําให้ผู้ชมเกิดการจูงใจและดึงดูดใจ
(1) ภาพเคลื่อนไหว
(2) เสียงบันทึก
(3) เขียนบรรยาย
(4) ร้องเพลง
(5) เล่านิทาน
ตอบ 1หน้า 292, (คําบรรยาย) การนําเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพยนตร์ สามารถทําให้ผู้ชมได้รับความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงควบคู่กันไป นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังเป็นจุดรวมของภาพ เสียง สี ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตจิตใจ จึงทําให้ผู้ชมเกิดการจูงใจ เร้าใจ และดึงดูดใจให้เกิดความสนใจใคร่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

98 คุณสมบัติของประชาสัมพันธ์ ควรพิจารณาจากคุณสมบัติด้านใด
(1) ความสามารถ ทัศนคติ ความรู้
(2) บุคลิกภาพ ความรู้ ทักษะในการประชาสัมพันธ์
(3) ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ
(4) ทัศนคติ บุคลิกภาพ ความรู้
(5) ทักษะในการประชาสัมพันธ์ ความรู้ ทัศนคติ
ตอบ 3 หน้า 234 – 236 คุณสมบัติอันจําเป็นของนักประชาสัมพันธ์ อาจพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ดังนี้
1 ความรู้
2 ความสามารถ
3 บุคลิกภาพ

99 ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจ
(1) ทําให้ผู้รับสารได้รับรู้ในข่าวสารนั้น ๆ
(2) ขจัดความไม่เห็นด้วยของผู้รับสาร
(3) ขจัดอคติที่ผู้รับสารมีอยู่
(4) ทําให้ผู้รับสารเกิดความนิยมยกย่องยําเกรง
(5) ไม่ต้องการให้ผู้รับสารกระทําหรือปฏิบัติตาม
ตอบ 5 ดูคําอธิบายข้อ 86. ประกอบ

100 ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์คือข้อใดต่อไปนี้
(1) การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมขององค์กรให้ดีขึ้น
(2) การประชาสัมพันธ์ช่วยปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์กร
(3) การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
(4) การประชาสัมพันธ์ช่วยในเรื่องการขายและการตลาด
(5) ถูกทุกข้อ
ตอบ 5 (คําบรรยาย) ความสําคัญของการประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1 การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างค่านิยมขององค์กรให้ดีขึ้น
2 การประชาสัมพันธ์ช่วยปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์กร
3 การประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์กร
4 การประชาสัมพันธ์ที่ดีช่วยส่งเสริมในเรื่องการขายและการตลาด

Advertisement