การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2100 (MCS2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายใดโดยตรง

(1)       นักท่องเที่ยว    

(2)       นักการเมือง     

(3)       ผู้สื่อข่าว           

(4) มวลชน

ตอบ 4 หน้า 10 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างและดำรงไว้ ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งสถาบันจะดำเนินงาน ใด ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี

2.         ด้วยเหตุที่สถาบันต้อง……จึงก่อให้เกิดวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์

(1)       สร้างแรงจูงใจ  

(2)       แข่งขันกัน        

(3)       พึ่งพาอาศัยกัน                      

(4) โฆษณาผลิตภัณฑ์

ตอบ 3 หน้า 2 ด้วยเหตุที่สถาบันต่าง ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงก่อให้เกิดวิชาชีพการประชาสัมพันธ์” ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่สำคัญและเป็นตัวจักรที่จะทำให้ สังคมดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข

3.         กองโฆษกรัฐบาลมีจุดประสงค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มใด

(1)       ประชากร         

(2) สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 

(3) สื่อมวลชน 

(4) คณะรัฐมนตรี

ตอบ 1 หน้า 357, (คำบรรยาย) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกของรัฐบาล (Press Secretary) คือ ผู้ที่อยู่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่แถลงข่าว เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน ของรัฐ โต้ตอบข้อกล่าวหา และเสนอนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานผ่านทางสื่อมวลชนไปให้ ประชาชนได้รับทราบ ตามที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ซองรัฐบาล ได้มอบหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชากรให้เกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุน

4.         แผนประชาสัมพันธ์ รักษ์อยุธยา” เป็นประเด็นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราเรียกว่างานประชาสัมพันธ์อะไร

(1)       เชิงรับ  (2) เชิงรุก         (3) เชิงสร้างสรรค์        (4) เพื่อโน้มน้าวใจ

ตอบ 2 หน้า 55, (คำบรรยาย) ความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         เพื่อสร้างความนิยม (Goodwill) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่แสดงออกให้ประชาชนเห็นถึง การดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสถาบัน เช่น การรณรงค์เรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ฯลฯ

2.         เพื่อป้องกันชื่อเสียง (Reputation) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรับที่พยายามขจัดความขัดแย้ง ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังที่ Sam Black ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาของความเข้าใจผิด

5.         ข้อใดดือความหมายของการประชาสัมพันธ์

(1)       การโฆษณา     (2) การโฆษณาชวนเชื่อ

(3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์            (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 46 คำว่า การประชาสัมพันธ์” เป็นคำที่คนเข้าใจผิดกันมากคำหนึ่ง ซึ่งทางลบที่หนักที่สุด ก็คือ การเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือล้างสมอง ที่เบาลงหน่อยก็คือ เข้าใจว่าเป็นการโฆษณา (Advertising) ซึ่งมักเรียกชื่อรวม ๆ กันว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่แท้จริงแล้วการขายบริการของการประชาสัมพันธ์กับการขายสินค้า ของการโฆษณาเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง

6.         ระดับหรือคุณสมบัติของสถาบันในเชิงประชาสัมพันธ์คืออะไร

(1)       ประชาชนรู้จักชื่อเสียงบริษัทการบินไทยจากการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

(2)       โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่งเสริมการปลูกป่าของ ม.ร. ได้เผยแพร่ด้วยโปสเตอร์ไปทั่วประเทศ

(3)       บริษัทเนสเล่แห่งประเทศไทยมียอดขายสูงสุดในปีนี้

(4)       นางสาวไทยปีนี้เป็นตัวแทนบริษัทรถยนต์ออดี้แนะนำเอคลาสชื่อลาล่า

ตอบ 1 หน้า 8 ระดับหรือคุณสมบัติของสถาบัน คือ การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงระดับหรือคุณสมบัติ ของสถาบันหนึ่ง ๆ ว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน โดยถ้าชื่อเสียง กิจกรรม หรือผลงานของสถาบันมีประชาชนนิยมเลื่อมใสและรู้จักกันอย่าง กว้างขวางก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จัก ไม่ใคร่นิยมเลื่อมใสหรือ ไมสนใจในสถาบันก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี

7.         โฆษกรัฐบาลได้รับมอบหมายนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐจากผู้ใด

(1) องคมนตรี  (2) นายกรัฐมนตรี        (3) ประธานรัฐสภา      (4) กลุ่มเทิดไทย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         หน้าร้อนนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษาและบุคลากรทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง นับว่าเป็นการสื่อสารในข้อใด     

(1) การสารนิเทศ

(2)       การโฆษณาสินค้า       (3) การส่งเสริมการจำหน่าย    (4) การเผยแพร่

ตอบ 4 หน้า 16 การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ เป็นการป่าวประกาศ ปลุกความสนใจ และความนิยมในบุคคลหรืออุดมการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง คือ การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุน ร่วมมือจากประชาชน เช่น การชักชวนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดชักชวนให้ช่วยกันประหยัดน้ำชักชวนให้ร่วมใจกันประหยัดน้ำมัน เป็นต้น

9.         ข้อใดคือคำขวัญประชาสัมพันธ์

(1) เพื่อสุขภาพของครอบครัว เติมน้ำมันไร้สารตะกั่วที่เชลล์

(2)       ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตจะยืนยาว จากไมโลเครื่องดื่มเสริมพลังงาน

(3)       ถ้าอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามและโกรธง่าย F.M. 88 Smile Radio Network

(4)       รวดเร็ว ทันใจ ให้ข่าวสารเที่ยงตรง ทีวีสีช่อง 5

ตอบ 3 หน้า 129 – 130314 – 315 คำขวัญประชาสัมพันธ์ หรือคำขวัญโฆษณาเพื่องานประชาส้มพันธ์ หรือการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) คือ คำขวัญที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของสถาบัน โดยอาจใช้คำพูดสั้น ๆ ที่กินใจ และ จดจำได้ง่าย เช่น ถ้าอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามและโกรธง่าย F.M. 88 Smile Radio Network เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ฯลฯ หรืออาจจะใช้เป็นภาพสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเตือนใจ และติดตามกลุ่มเป้าหมาย

10.       วิธีโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ควรเป็นไปในแนวทางใด

(1)       สร้างสรรค์       (2)       ปฏิเสธ (3)       แก้ตัว   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 12 วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการจูงใจด้วย ซึ่งวิธีที่ใช้ในการจูงใจ ก็ต้องเป็นวิธีที่ชอบที่ควร ไม่มีลักษณะของการบังคับขู่เข็ญหรือกะเกณฑ์ ดังนั้นนโยบายหรือ การกระทำที่จะใช้การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนั้น จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือทางบวก ไม่ใช่ในทางลบ คือ ทางปฏิเสธหรือแก้ตัว

11.       ช่วงรณรงค์หาเสียงเสือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ใครคือผู้ตัดสินใจมอบหมายนโยบายของ พรรคการเมืองไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

(1)       ผู้บริหาร           

(2)       นักประชาสัมพันธ์        

(3)       นักโฆษณา      

(4) ฝ่ายการตลาด

ตอบ 1 หน้า 1220, (คำบรรยาย) ฝ่ายบริหาร (Executive) หรือฝ่ายจัดการ จะถือว่าการประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ดังนั้นในการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารสูงสุดขององค์กร (ซึ่งในข้อนี้ก็คือ หัวหน้าพรรคการเมือง) จะเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดนโยบาย และมอบหมายนโยบายนั้นให้นักประชาสัมพันธ์วางแผนงาน ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้รับผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

12.       ในชีวิตประจำวันจะพบว่าการโฆษณาชวนเชื่อถูกนำมาใช้สื่อสารร่วมกับสิ่งใด

(1)       การสารนิเทศ   

(2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์

(3)       การโฆษณาสินค้า       

(4) จินตภาพ

ตอบ 3 หน้า 14 – 15, (คำบรรยาย) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยม โดยเจตนาจะโน้มน้าวชักจูงใจคนด้วยกลวิธีต่าง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม มีลักษณะสำคัญ คือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง มุ่งประโยชน์ของตนฝายเดียว พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว จึงเป็นการเสนอข่าวด้านดีแต่เพียงด้านเดียวเพื่อให้ประชาชนคล้อยตาม ซึ่งในปัจจุบัน การโฆษณาชวนเชื่อถูกนำมาใช้สื่อสารร่วมกับการโฆษณาขายสินค้า และใช้ดำเนินการสื่อสาร เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

13.       มีข้อใดถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1)       สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย    (2) ช่วยเหลือสังคม

(3) โปรยยิ้ม ต้อนรับ    (4) ให้ความจริง 77%

ตอบ 2 หน้า 2654, (คำบรรยาย) ลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม

2.         เป็นงานที่ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชน

3.         เป็นงานที่มีการวางแผนงานและการกระทำที่ต่อเนื่องกันไป มิใช่งานต้อนรับที่คอยโปรยยิ้ม ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

4.         เป็นงานที่ต้องอาศัยการให้ข้อเท็จจริง 100% แก่ประชาชนเท่านั้น ฯลฯ

14.       นักธุรกิจถือว่าการโฆษณานั้นคือส่วนสำคัญที่จะวางแผนงานด้านใด

(1)       ประชาสัมพันธ์ (2) การตลาด   (3) การบริหารบุคคล   (4) การเผยแพร่

ตอบ2. หน้า 15 คำว่าการโฆษณา (Advertising) มีความหมายหลาย ๆ ประการขึ้นอยู่กับว่าจะนำ ไปใช้กับบุคคลกลุ่มใด ประเภทใด เช่น ในทัศนะของนักธุรกิจถือว่า การโฆษณาคือส่วนสำคัญ สำหรับการวางแผนงานด้านการตลาดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

15.       เมื่อผู้สื่อข่าวเข้าไปห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์และต้องการถ่ายภาพการจัดแสดงภาพสีนำของศิลปิน ชาวฮอลแลนด์ เขาจะสอบถามจากฝ่ายใด           

(1) โฆษณา

(2)       ประชาสัมพันธ์ (3) ติดต่อสอบถาม      (4) สารบรรณ

ตอบ 3 หน้า 95 แผนกติดต่อสอบถาม (Information) ของแต่ละองค์การหรือสถาบัน ถือเป็นบริการ ของหน่วยงานดานแรกที่ได้จัดไวให้กับประชาชนที่มาติดต่อ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะคอย ชี้แจงเรื่องราวต่าง ๆ ตอบคำถามผู้มาติดต่อที่ไม่เข้าใจและติดขัดในกรณีต่าง ๆ หรือต้องการ ทราบเกี่ยวกับที่ตั้งของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบัน องค์การ หรือบริษัทห้างร้านนั้น ๆ เช่น งานจัดแสดงสินค้าของบริษัทอยู่ตรงไหนห้องสุขาอยู่ที่ใด เป็นต้น

16.       ……….จะต้องทำเป็นโครงการติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สายตาและศรัทธาของประชาชน       

(1) โฆษณา

(2)       ประชาสัมพันธ์            (3) การสารนิเทศ         (4) การส่งเสริมการจำหน่าย

ตอบ 2 หน้า 7108133208 การประชาสัมพันธ์ต้องวางแผนงานระยะยาว มีการติดต่อสื่อสารมีการค้นคว้าวิจัย และมีการประเมินผล จึงไม่อาจเห็นผลได้ในชั่วระยะเวลาอันสั้น แต่ต้อง วางโครงการปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน หรืออาจต้องกระทำต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อมุ่งสร้างชื่อเสียงและความศรัทธาเชื่อถือให้ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนทั่วไป

17.       โฆษกรัฐบาลคือใคร(1) ฐิติมา         (2) ณัฐวุฒิ       (3) สาทิตย์      (4) ดร.เฉลิม

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลคนปัจจุบัน คือนางฐิติมา ฉายแสง ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

18.       การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย หมายถึงการกระทำจากที่ใดไปสู่ที่โด

(1) รัฐบาลไปยังสื่อมวลชน      (2) รัฐวิสาหกิจไปสู่นักธุรกิจ

(3)       สถาบันไปยังประชาชน          (4) องค์กรไปสู่ลูกค้ารายใหญ่

ตอบ 3 หน้า 2254 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย หรือเรียกว่าการสื่อสารสองทิศทาง (Two-way Communication) คือ เป็นการกระทำที่มีไปจากสถาบัน สู่ประชาชนวิถีทางหนึ่ง ในขณะเดียวกันสถาบันก็ต้องคอยสดับตรับฟังความคิดเห็นของมวลชน หรือตรวจสอบและยอมรับประชามติของประชาชน ซึ่งเป็นการกระทำที่มีไปจากประชาชน สู่สถาบันอีกวิถีทางหนึ่งควบคู่กันไปตลอดเวลา

19.       สำนักงานสารนิเทศของอังกฤษในประเทศไทยคืออะไร

(1) BIS         (2) VOA     (3) USIS      (4) USIA

ตอบ 1 หน้า 17 – 18436 การสารนิเทศ (Information Service) คือ การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รู้จัก ซึ่งประเทศไทยได้ทำการสารนิเทศมานานแล้ว โดยมีสำนักงานแถลงข่าวไทยในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ลอนดอน ฯลฯ ส่วนต่างประเทศก็มีสำนักงานสารนิเทศในประเทศไทยเช่นกัน เช่น สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ (British Information Service : BIS), สำนักข่าวอเมริกัน (United States Information Service : USIS) ฯลฯ

20.       การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ในระบอบประชาธิปไตยคือข้อใด

(1) การดูดซึมความคิด            (2) การสื่อสารป้องกันตนเอง

(3)       การสื่อสารปากต่อปาก            (4) การสื่อสารสองทิศทาง

ตอบ 4 หน้า 4853 การสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ในสังคมระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะดังนี้

1.         เป็นการให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการวัดกระแส ความคิดเห็นของประชาชน (กระแสประชามติ) และให้ประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบ องค์กรได้ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารสองทิศทาง (ดูคำอธิบายข้อ 18. ประกอบ)

2.         เป็นการสื่อความหมายระหว่างกัน (Intercommunication) โดยใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทาง หรือเครื่องมือสำคัญ

21.       องค์กรที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์เริ่มต้นมาจากผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์จากสื่อใด

(1) ภาพยนตร์  

(2) หนังสือพิมพ์           

(3) วิทยุกระจายเสียง 

(4) วิทยุโทรทัศน์

ตอบ 2 หน้า 36 บริษัทวับจ้างทำประชาสัมพันธ์ หรือสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1920 โดยมีกำเนิดและวิวัฒนาการมาจากสำนักงานของนักหนังสือพิมพ์ (Press Agent) หรือสำนักงานเผยแพร่ ซึ่งจะรับจ้างบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ในการติดต่อสัมพันธ์ กับสื่อหนังสือพิมพ์ หรือเป็นตัวแทนเผยแพร่ข่าวให้กับหน่วยงานต่าง ๆ จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ตัวแทนเผยแพร่ข่าว หรือสำนักบริการเผยแพร่ข่าว

22.       จอห์น ดับเบิลยู. ฮิล ได้จัดตั้งองค์กรทางด้านการประชาสัมพันธ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งรัฐและเอกชนคืออะไร

(1) Public Relations Agency 

(2) R & F

(3) Burson – Marsteller 

(4) Publicity

ตอบ 1 หน้า 353869 John WHill อดีตนักหนังสือพิมพ์อเมริกัน ได้ก่อตั้งสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือบริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency) ที่ใหญ่โตเป็นอันดับหนึ่งของโลกชื่อว่า Hill and Knowlton (H & K) ซึ่งได้รับการยอมรับ และให้บริการปรึกษาแนะนำหน่วยงานของรัฐบาล ธุรกิจเอกชน ตลอดจนสถาบันชั้นนำ นับร้อยกว่าแห่งด้วยกัน

23.       องค์กรในข้อ 22. ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง

(1) กำหนดจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์      (2) ชี้แจงงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประชามติ

(3) ปรึกษาวางแผนงานนโยบาย         (4) เริ่มงานข่าวด้านโทรทัศน์ตามสาย

ตอบ 3 หน้า 35 – 36, (ดูคำอธิบายข้อ 22. ประกอบ) บริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency) หรือสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง หน่วยงานธุรกิจ ของเอกชนที่ดำเนินงานธุรกิจทางด้านการบริหาร ให้คำแนะนำปรึกษา วางแผนงานนโยบาย และสำรวจวิจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการในหน่วยงานใด หรือองค์การใดองค์การหนึ่ง รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

24.       หลักจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ในประเทศอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) The PHRC Ltd.      (2) The PRSA Code

(3) Cable News Network  (4) Hill & Knowlton

ตอบ 2 หน้า 42 – 43 สมาคมนักประชาสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา (PRSA) ได้ริเริ่มก่อตั้งหลักจรรยาบรรณ ของนักประชาสัมพันธ์ (The PRSA Code) ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1954 โดยได้วางหลักการเพื่อให้ บริการในระดับที่ดีเด่นกับประชาชนและมวลชนนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับนับถือเป็นหลักใน การปฏิบัติงานโดยทั่วไป

25.       การประชาสัมพันธ์ในสังคมระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญนเรื่องใด

(1) การโฆษณาประชาสัมพันธ์            (2) สื่ออุดมการณ์ทางการเมือง

(3) ขอความสนับสนุนร่วมมือจากสื่อมวลชน   (4) กระแสประชามติ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 20. ประกอบ

26.       การแบ่งมวลชนตามลักษณะทางศาสนา และระดับการศึกษาเรียกว่าอะไร

(1)       กลุ่มมวลชน     (2) ประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง

(3) พหุภาพ      (4) ประชาชนในท้องถิ่น

ตอบ 3 หน้า 49 กลุ่มมวลชนที่มีลักษณะเป็นพหุภาพ (Plurality) หมายถึง กลุ่มมวลชนที่อาจแบ่ง ให้เป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้อีกตามลักษณะจุดมุ่งหมายและนโยบายของกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือ ร่วมใจกัน เช่น แบ่งตามลักษณะทางเพศหรืออายุระดับชั้นของข้าราชการลักษณะที่อยู่อาศัย ร่วมกันทางภูมิศาสตร์. ลักษณะทางสาสนา ลัทธินิยม และระดับการศึกษา

27.       ในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ท่านจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในให้องค์กรได้อย่างไร

(1)       จัดประชุมสื่อมวลชน   (2) ส่งเจ้าหน้าที่ไปบรรยายพิเศษ

(3) งานพบปะสังสรรค์            (4) ให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายบริหาร

ตอบ 3 หน้า 50, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายใน ได้แก

1.         กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์           2. ตั้งที่ติดต่อสอบถาม (Information)

3.         ตั้งแผงปิดประกาศ      4. ออกวารสารข่าวภายใน

5.         จัดงานพิเศษ เช่น งานพบปะสังสรรค์ในเทศกาลต่าง ๆ ฯลฯ

6.         ให้หยุดพักผ่อน ให้ทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน

7.         ให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ฯลฯ

28. ปิดประกาศข่าว อาร์ยูนิวส์” ของภาควิชาสื่อสารมวลชน เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในด้านใด

(1)       ประชาสัมพันธ์ภายใน (2) ประชาสัมพันธ์ภายนอก

. (3) การโฆษณาสถาบัน         (4) การโฆษณากิจการแบบสร้างข่าว

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

29.       การปฏิวัติเปลี่ยนรูปโฉมการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

(1) ประกาศหลักการและเหตุผล         (2) นักประชาสัมพันธ์อิสระ

(3) ประกาศหลักการ   (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 3 หน้า 67 ไอวี่ .ลี (Ivy Lee) ถือเป็นบุคคลที่ได้ริเริ่มเสนอบริการเอกสารข่าวแจก (Press Releases) ไปให้หนังสือพิมพ์เป็นคนแรก รวมทั้งได้ ประกาศหลักการ” (Declaration of Principles) ไว้ในจดหมายที่มีไปถึงหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งข้อความ ในประกาศหลักการนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนรูปโฉมการประชาสัมพันธ์ใหม่เลยทีเดียว

30.       ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไร

(1) นักประชาสัมพันธ์ไม่ยอมรับสถาบัน          (2) ผลิตผลตกต่ำ

(3) ขาดความสามัคคีกัน          (4) ถูกข้อ 2 และ 3

ตอบ 4 หน้า 50 ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันหรือองค์กรจะเกิดขึ้น เมื่อปรากฏว่า

1.         พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในนโยบาย กิจการ และผลงานของสถาบัน

2.         พนักงานแตกแยกไมสามัคคีกัน         3. เกิดการนัดหยุดงาน            4. ขาดความยุติธรรม

5. มาทำงานน้อย ขาดงานกันมาก       6. ไม่รักงาน ทำงานอย่างเสียไม่ได้      7. ผลิตผลตกต่ำ

8.         ขาดการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ยบริหารกับคนงาน         9. พนักงานเอาเรื่องไม่ดีงามไปพูดกับคนภายนอก            10. พนักงานไมรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของสถาบัน

31.       ข้อไดไม่เกี่ยวข้องกับหลักของการประชาสัมพันธ์

(1) บอกกล่าวหรือเผยแพร่      

(2) ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด

(3) วัดกระแสความคิดของประชาชน  

(4) ส่วนสำคัญสำหรับวางแผนงานด้านผลิตภัณฑ์

ตอบ 4 หน้า 53 หลักของการประชาสัมพันธ์มี 3 ประการ คือ

1.         บอกกล่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารให้ทราบ และเรียกร้องการสนับสนุนร่วมมือ

2.         ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด

3.         วัดกระแสความคิดเห็นของประชาชน (กระแสประชามติ)

32.       “Information” เป็นกิจกรรมตามข้อใด

(1) การประชาสัมพันธ์นานาชาติ         

(2) การส่งเสริมการจำหน่าย

(3) การประชาสัมพันธ์ภายใน 

(4) การประชาสัมพันธ์ภายนอก

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 27. ประกอบ

33.       เพราะเหตุใดองค์กรจึงต้องบอกกล่าวประชาชน(1) สร้างแรงกระตุ้น     

(2) มุ่งให้เกิดผลตอบแทน

(3) ให้เกิดการยอมรับองค์กร   

(4) ให้ประชาชนคล้อยตามและทำตามที่ปรารถนา

ตอบ 3 หน้า 54, (คำบรรยาย) การดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยการบอกกล่าวประชาชน เกิดขึ้น เนื่องจากหน่วยงานหรือองค์กรต้องการให้ประชาชนสนใจและเกิดการยอมรับในองค์กร จึงจำเป็นต้องมีการบอกกล่าวประชาชนทุกขั้นตอนเป็นลำดับไป เพื่อให้ประชาชนเกิด ความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาได้

34.       การวางแผนงานและการกระทำที่ต่อเนื่องเป็นกิจกรรมในข้อใด

(1)       ครีมถนอมผิว นีเวีย ศาสตร์แห่งความงามจากฝรั่งเศส

(2)       ไม่มีป่า…ไมมีน้ำ จากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร

(3)       การให้ข่าวสื่อมวลชนของกลุ่มสิบหก

(4)       โครงการบิเบอร์ตี้ สแควร์ อาคารสำนักงานทันสมัย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 13. และ 16. ประกอบ

35.       ข้อใดมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความนิยมในงานประชาสัมพันธ์

(1)       โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยชวนสร้างโลกใหม่ให้เด็กกำพร้า

(2)       พนักงานกรีนสปอร์ตทำยอดขายทะลุเป้า

(3)       นิทรรศการรถเบนซ์ 230 อีโฉมใหม่ ณ ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ได้รับความสำเร็จเกินความคาดหมาย

(4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

36. นักประชาสัมพันธ์ผู้หนึ่งเคยกล่าวว่า การประชาสัมพันธ์คือการกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาของ ความเข้าใจผิด เป็นความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์ในข้อใด 

(1) เพื่อสร้างความนิยม

(2)       เพื่อป้องกันชื่อเสียง     (3) เพื่อโฆษณาองค์กร            (4) ถูกข้อ 1 และ 3

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

37.       มนุษย์ได้คิดหาสัญญาณทำด้วยวัสดุพื้นบ้าน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโบราณคืออะไร

(1)       สื่อรูปสัตว์บนแผ่นหิน  (2) จังหวะเสียงกลอง (3) คัมภีร์พระเวท         (4) วาดรูปมือในถ้ำ

ตอบ 2 หน้า 57 – 53 สื่อประชาสัมพันธ์ของมนุษย์มีวิวัฒนาการตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันตมลำดับ ดังนี้         1. ภาษาใบ้ 2. การคิดหาสัญญาณที่ทำด้วยวัสดุพื้นบ้านหรือข้าวของที่หามาได้ง่าย ๆ เช่น การตีเกราะเคาะไม้ สัญญาณควันไฟ จังหวะของเสียงกลอง การเป่าเขาควาย ฯลฯ

3.         ภาษาพูด         4. ภาษาเขียน 5. การพิมพ์หนังสือ       6. การส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งสื่ออื่น ๆ อีกมาก

38.       สื่อประชาสัมพันธ์อายุสี่พันปีในประเทศอิรักได้ไห้ความรู้กับประชาชนอย่างแพร่หลายคืออะไร

(1) แผ่นจารึก   (2) สัญลักษณ์ในวิหาร            (3) ประติมากรรมรูปสุริยเทพ  (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 58 ในยุคที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ และมีการโฆษณาเผยแพร่ด้วยตัวหนังสือ ได้มีผู้ค้นพบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นจารึกเก่าแกที่มีอายุถึง 4,000 ปี ในประเทศอิรัก ซึ่งทางการได้ประกาศข้อความชี้แจงและให้ความรู้แก่ราษฎรอย่างแพร่หลายถึงวิธีหว่านเมล็ดพืช วิธีทดน้ำ การกำจัดหนูที่ทำลายพืชไร่ ตลอดจนวิธีเก็บเกี่ยว

39.       แถลงข่าวรายวัน” เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของชนชาติใด

(1) แอสซีเรียน (2) บาบิโลเนียน          (3) โรมัน          (4) เปอร์เซียน

ตอบ 3 หน้า 59 ในสมัยโรมันโบราณมีการนำเสนอแถลงข่าวรายวัน หรือมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า “Album’ และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Acta Diuna” โดยเอกสารข่าวฉบับนี้มีลักษณะเป็นป้ายกระดานสีขาวที่เขียนประกาศข่าวของทางราชการติดไว้ที่หน้าสภาซีเนตในกรุงโรม เช่น ข่าวประกาศกฎหมาย ประกาศการคลังเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ภาษีอากร ข่าวไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ข่าวการเกิด การตาย เป็นต้น

40.       ลักษณะการสื่อสารในสังคมอเมริกันก่อนที่ไอวี่ ลี จะมีชื่อเสียง มีวิธีดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไร

(1) การสื่อสารเผชิญหน้ากัน   (2) การสื่อสารทิศทางเดียว

(3)       การสื่อสารยุคลวิถี       (4) ถูกข้อ 1 และ 3

ตอบ 2 หน้า 16. 68 ในระยะก่อนการปฏิบัติงานของไอวี่ ลี สังคมอเมริกันมีวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ แบบการสื่อสารทิศทางเดียว (One Way Process) คือ เผยแพร่แต่ฝ่ายเดียวไมได้คิดแก้ไข และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งแตกต่างกับการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่แบบการสื่อสาร สองทิศทาง หรือระบบยุคลวิถี (Two Way Process) ของไอวี่ ลี คือ เผยแพร่ข่าวสารจาก สถาบันไปสู่สังคมและสะท้อนความคิดของสังคมกลับสู่สถาบันด้วย

41.       ผู้วางรากฐานของวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกาคือใคร

(1)ไอวี่ ลี          

(2) จอห์น ดับเบิลยู. ฮิล           

(3) พอล การ์เรทท์        

(4) เอมอส

ตอบ 1 หน้า 66 ไอวี่ ลี (Ivy Lee) นักหนังสือพิมพ์หนุ่มชาวอเมริกัน ถือเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่ของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ได้รับการยกยองว่าเป็น บิดาของการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่” (Father of Modem Public Relations) หรือผู้วางรากฐานของวิชาชีพประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกา

42.       นักประชาสัมพันธ์ผู้ก่อตั้งสถาบันที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ที่ใหญโตเป็นอันดับสามของโลกคือใคร

(1)       Carl Byior 

(2) Pendleton Dudley 

(3) Hill & Knowlton 

(4) James Selvage

ตอบ 1 หน้า 374169 – 70 Carl Byior เป็นนักประชาสัมพันธ์ผู้ก่อตั้งสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือบริษัทรับจ้างทำประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency) ที่ใหญ่โต เป็นอันดับสามของโลกชื่อว่า Carl Byior and Associates ซึ่งจะคิดค่าบริการในการ ทำประชาสัมพันธ์ให้แกหน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายปี

43.       นักประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อเสียงคือ เบอร์แนร์ ได้พบว่าการประชาสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับสถาบันการเมือง โดยมีสาเหตุมาจากอะไร     

(1) ประชามติ

(2)       สถาบันธุรกิจอุตสาหกรรม      

(3) การส่งเสริมการโฆษณาเผยแพร่   

(4) การโฆษณาชวนเชื่อ

ตอบ 1 หน้า 70 เอ็ดเวิร์ด แอล เบอร์แนร์ (Edward L. Bernays) ได้ศึกษางานประชาสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งและพบว่า การประชาสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการเมือง โดยมีสาเหตุ มาจากประชามติ (Public Opinion) ดังนั้นเขาจึงจัดพิมพ์หนังสือเล่มแรกในชีวิตชื่อว่า Crystallizing Public Opinion ขึ้นใน ค.ศ. 1923 ซึ่งถือเป็นตำราการประชาสัมพันธ์ เล่มแรกที่อธิบายถึงอิทธิพลของประชามติ

44.       เบอร์แนร์ ได้ชี้แจงถึงการทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบัน อุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และได้ย้ำทฤษฎีใดอันเป็นหลักสำคัญที่ทำให้วงการประชาสัมพันธ์ได้ตื่นตัว

(1) การสื่อสารปากต่อปาก      (2) ติดต่อสองทิศทาง

(3)       การสร้างสรรค์ความคิดในงานเผยแพร่          (4) ทฤษฎีสื่อสารรูปตัวที

ตอบ 2 หน้า 71 เอ็ดเวิร์ด แอล. เบอร์แนร์ (Edward L. Bernays) เป็นผู้ที่ได้ย้ำให้เห็นว่าทฤษฎีการติดต่อสองทิศทางถือเป็นหลักสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ทำให้วงการ ประชาสัมพันธ์ตื่นตัวและบังเกิดความเข้าใจว่า วิธีการติดต่อสองทิศทาง คือ นักประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่อุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ทำให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจสถาบัน ในขณะที่สถาบันก็ต้องรู้จักและเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อสถาบันด้วย

45.       การโฆษณากิจการแบบสร้างข่าว” ได้รับการเผยแพร่ในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรกนั้น ปัจจุบันเราเรียกว่าอะไร

(1)       สื่อมวลชนสัมพันธ์      (2) รัฐสัมพันธ์  (3) ประชาสัมพันธ์       (4) การโฆษณาเผยแพร่

ตอบ 3 หน้า 74, (คำบรรยาย) ในปี ค.ศ. 1881 Thomas J. Lipton เจ้าของโรงงานทำเนยชาวสกอตแลนด์ ได้นำวิธีการโฆษณากิจการแบบสร้างข่าวเกี่ยวกับบริษัทของตนเข้ามาดำเนินการ เผยแพรที่เมืองกลาสโกลว์ ประเทศอังกฤษ เพื่อให้หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นครั้งแรก ดังนั้น วิธีการโฆษณากิจการแบบสร้างข่าว (ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า การประชาสัมพันธ์) จึงถือเป็น ข่าวการประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

46.       ชาวฝรั่งเศสตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพหลังสงครามประกาศอิสรภาพชองสหรัฐฯ ต่างไปชุมนุมพบปะสนทนากัน ณ ที่ใด      

(1) ร้านอาหาร

(2)       สวนสาธารณะ            (3) สำนักงานที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ (4) ร้านกาแฟ

ตอบ 4 หน้า 75 หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลง ทหารฝรั่งเศสที่กลับ จากการรบได้เผยแพร่ความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมในการเสียภาษีของอเมริกา ไปยังประชาชน ทำให้ชาวฝรั่งเศสตื่นตัวในเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างกว้างขวาง โดยสถานที่ ซึ่งประชาชนชอบไปชุมนุมพบปะเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือ ที่ Salons (ร้านกาแฟ) หรือในประเทศอังกฤษคือ Coffee House

47.       การประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อใด

(1) มนุษย์สื่อภาพเขียนในถ้ำ   (2) กำเนิดชนชาติไทย

(3)       ชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง                   (4) อาณาจักรล้านนา

ตอบ 2 หน้า 5876 – 77 ประวัติความเป็นมาของงานประชาสัมพันธ์มีมาพร้อมกับมนุษย์ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยจึงเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกำเนิดของชนชาติไทย โดยสื่อประชาสัมพันธ์ของไทยในสมัยดั้งเดิม ได้แก่ การใช้คำพูดปลุกใจการประชุมป่าวร้องการใช้เพลงปลุกใจและสรรเสริญวีรกรรมของบรรพบุรุษการสร้างนิยายที่แสดงถึงชาติกำเนิด ของชนชาติไทย ฯลฯ

48.       สื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยคือข้อใด

(1) ผูกใบลาน  (2) วรรณคดีสรรเสริญพระมหากษัตริย์

(3) เพลงกล่อมเด็ก      (4) จารลงบนดินเหนียว

ตอบ 2 หน้า 77 สื่อประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัย ได้แก่ งานก่อสร้างสถานที่สำคัญ ทางศาสนาปราสาทราชวังการจัดระเบียบการปกครองการสร้างวรรณคดีทางศาสนา,การประชุมราษฎรการสร้างนิยายปรัมปราเพื่อสรรเสริญคุณความดีและความสามารถของ ผู้เป็นประมุข ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างที่สำคัญก็คือ หลักฐานที่ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

49.       หนังสือแถลงการณ์” พิมพ์ในท้ายหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ฉบับแรกว่าด้วยเรื่องอะไร

(1) คอลัมน์การศึกษา  (2) สีสันบันเทิง

(3) รับจ้างแปลไทยเป็นอังกฤษ           (4) วิจารณ์การบ้านการเมือง

ตอบ4 หน้า 78 – 79 ในปี พ.ศ. 2408 หมอบลัดเลย์ได้ลงพิมพ์ หนังสือแถลงการณ์” ในท้ายหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ฉบับแรก โดยมีข้อความว่า “…ตั้งแต่นี้ไปจะไมให้ติดอยู่กับ หน้าจดหมายเหตุที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นต่อไป แต่จะให้มีที่ต่างหากเป็นสองใบสีหน้าเต็ม ๆ เช่นอย่างฉบับนี้ และหนังสือนั้นจะจุความที่ว่าด้วยการบ้านการเมืองและความรอบรู้ตาม หนังสือ…,,

50.       ผู้นำวิชาการถ่ายรูปมาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกมาจากประเทศใด

(1) สหรัฐฯ       (2) โปรตุเกส    (3) อังกฤษ      (4) ฝรั่งเศส

ตอบ 4 หน้า 79 ปาลเลอกัว (Pallegois) นักถ่ายรูปสมัครเล่นชาวฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสังฆราชแห่งลัทธิ โรมันคาทอลิกในประเทศไทย ได้นำวิชาถ่ายรูปเข้ามาเผยแพร่สู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก และ ได้สอนวิชาถ่ายรูปให้แกบรรดาข้าราชการไทย โดยมีพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) เป็นช่างภาพคนไทยคนแรก

51.       การจัดทำป้ายนิเทศช่วงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในเดือนมิถุนายน นับว่าเป็นหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ในข้อใด           

(1) การจัดทำรายการ

(2)       การโฆษณาสถาบัน     

(3) การติดต่อสื่อสาร   

(4) การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ

ตอบ 4 หน้า 85 การแก้ไขตกแต่งต้นฉบับ (Editing) หมายถึง ก่อนที่จะเผยแพร่สิ่งพิมพ์ของสถาบัน เช่น อนุสาร รายงานประจำปี จดหมาย สมุดคู่มือ เอกสารข่าว ป้ายนิเทศ ภาพโฆษณา ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ควรจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม

52.       งานเฉลิมฉลองขนมไหว้พระจันทร์มหากุศลแดมหาราชินิ เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในข้อใด

(1) Advertising  

(2) Production  

(3) Promotion   

(4) Press Relations

ตอบ 3 หน้า 85 การส่งเสริมเผยแพร่ (Promotion) หมายถึง การจัดงานในกรณีพิเศษหรือในโอกาสพิเศษ เพื่อช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน เช่น การจัดเฉลิมฉลอง วันครบรอบปี วันสัปดาห์หรือเดือนพิเศษ การเปิดให้ชมกิจการ การจัดนิทรรศการ ปีใหม เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน งานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประกวดและ ให้รางวัลผู้มีเกียรติ ฯลฯ

53.       ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของแผนกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1)       สิ่งพิมพ์ของรัฐ            

(2) สถาบันการพูด       

(3) กำหนดนโยบาย 

(4) ความสัมพันธ์กับชุมชน

ตอบ 1 หน้า 87 – 88 แผนกประชาสัมพันธ์จะต้องมีความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ เรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ได้ดังนี้     1. หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 2. สิ่งพิมพ์ของพนักงาน

3.         เหตุการณ์พิเศษ           4. กำหนดนโยบาย      5. แผ่นปลิวและหนังสือคูมือต่าง ๆ

6. การตกแต่งต้นฉบับและการเขียน   7. รายงานประจำปี     8. การถ่ายภาพ

9.         ความสัมพันธ์กับชุมชน            10. สถาบันการพูด ฯลฯ

54.       การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นการประชาสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษาในเรื่องใด   

(1) ประชาสัมพันธ์สถาบัน

(2)       ประชาสัมพันธ์ภายใน            (3) ประชาสัมพันธ์ภายนอก    (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 3 หน้า 52, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายนอก ได้แก่

1.         ออกหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่

2.         เขียนข่าวและบทความ จัดรายการเพื่อเผยแพร่สถาบัน โดยเสนอผ่านสื่อมวลชน

3.         จัดประชุมผู้สื่อข่าว

4.         จัดงานพิเศษ งานแข่งขันกีฬา นิทรรศการ จัดอบรมบรรยายพิเศษ และปาฐกถา

5.         บริการให้ประชาชนเข้าชมหน่วยงาน

6.         ให้ความร่วมมือกับมวลชนในท้องถิ่นและเยี่ยมเยียนอย่างเป็นกันเอง ฯลฯ

55.       ประโยชน์ของแผนกประชาสัมพันธ์คือข้อใด

(1) มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ์        (2) เป็นกำลังสำคัญทำยอดขายได้สูงสุด

(3)       ใช้สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ    (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 92 – 93 ประโยชน์ของแผนกประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ

1. ทำให้ผู้ร่วมงานสามัคคีกัน   2. ทำให้มีความรอบรู้ในกิจกรรมของสถาบันเป็นอย่างดียิ่ง

3. นำผลประโยชน์มาสู่องค์การ           4. มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ์

56.       เจ้าหน้าที่แผนกติดต่อสอบถามจะต้องมีความรู้ในสถาบันของเขาเป็นอย่างดียิ่ง ทำหน้าที่เหมือน…….ไมต้องเข้าร่วมในการบริหารงาน

(1) นักประชาสัมพันธ์  (2) หัวหน้าฝ่ายโฆษณา           (3) ผู้ต้อนรับ    (4) นักสารนิเทศ

ตอบ 3 หน้า 97 – 98 เจ้าหน้าที่แผนกติดต่อสอบถามจะต้องมีความรู้ในสถาบันของเขาเป็นอย่างดียิ่ง โดยควรทำหน้าที่เหมือนผู้ต้อนรับ (Receptionist) แต่ไมต้องเข้าร่วมในการบริหารงาน หรือไมต้องวางแผนการประชาสัมพันธ์ ไมต้องสำรวจวิจัย ไม่ต้องปฏิบัติการสื่อสารเพื่อ งานประชาสัมพันธ์ ตลอดจนไม่ต้องมาประเมินผลงานเหมือนนักประชาสัมพันธ์ระดับบริหาร (ดูคำอธิบายข้อ 15. ประกอบ)

57.       ข้อใดไมใช่กรรมวิธีการวางแผนประชาสัมพันธ์          

(1) ผู้วิจัยค้นคว้าและรับฟัง

(2)       ผู้นำเสนอประชามติ    (3) ผู้วางแผนและตัดสินใจ      (4) ผู้ติดต่อสื่อสาร

ตอบ 2 หน้า 99 กรรมวิธีของการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อดำเนินโครงการให้ได้รับผลสำเร็จ มีหลักพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 1. เป็นผู้วิจัยค้นคว้าและรับฟัง (Research Listening)

2.         เป็นผู้วางแผนและตัดสินใจ (Planning Decision Making) หรือผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ (Counsellor) 3. เป็นผู้ติดต่อสื่อสาร (Communication) 4. เป็นผู้ประเมินผล (Evaluation)

58.       ถ้าองค์กรนั้นคือบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นักประชาสัมพันธ์อิสระคือใคร

(1) ผู้บริหารระดับสูง   (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

(3)       นักโฆษณาประชาสัมพันธ์      (4) นักประชาสัมพันธ์ภายนอกสถาบัน

ตอบ 4 หน้า 4294 นักประชาสัมพันธ์อิสระ คือ นักประชาสัมพันธ์ของบริษัทรับจ้างทำงานประชาสัมพันธ์ หรือนักประชาสัมพันธ์ภายนอกสถาบันหรือองค์กร ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่วางแผน งานประชาสัมพันธ์ให้แกองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ไมว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานธุรกิจหรือบริษัทห้างร้าน รวมทั้งองค์การสาธารณกุศล และสมาคมต่าง ๆ

59.       ข้อใดไมใช่การวิจัยทัศนคติชาวอเมริกันในสมัยอดีตประธานาธิบดีแฟรงกินส์ รูสเวลส์

(1) การสื่อสารเอกวิถี   (2) การสื่อสารยุคลวิถี (3) การแสดงประชามติ           (4)พูดคุยกับประชาชน

ตอบ 1 หน้า 106 การวิจัยทัศนคติของชาวอเมริกันในสมัยอดีตประธานาธิบดีแฟรงกินส์ รูสเวลส์ คือ วิถีทางที่จะเปิดรับความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนโดยการติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งวิธีการวิจัยที่มีประสิทธิภาพคือ การสื่อสารแบบสองทิศทาง (The Two-way Street Concept) หรือการรับฟังข้อมูลย้อนกลับตามแนวทางการติดต่อสื่อสารแบบ ยุคลวิถี เช่น การแสดงประชามติ การพูดคุยโดยตรงกับประชาชนจากองค์การต่าง ๆ ฯลฯ

60.       การรับฟังกลุ่มเป้าหมายให้มีผลสมบูรณ์คืออะไร

(1) เป็นกันเอง (2)       จริงใจ  (3)       ไมมีความลับต่อกัน      (4)       ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 107 การรับฟังกลุ่มเป้าหมายให้มีสัมฤทธิผลหรือมีผลสมบูรณ์ คือ การพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยความจริงใจ ไมมีความลับต่อกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy)

61.       การติดต่อสื่อสารในสมัยโบราณเน้นการติดต่อในรูปของการเผยแพร่ ซึ่งเป็นการสื่อสารในรูปแบบใด

(1) ทิศทางเดียว           

(2)       สองทิศทาง      

(3)       เผชิญหน้ากัน  

(4)       ปากต่อปาก

ตอบ 1 หน้า 106 ข้อบกพร่องของการติดต่อสื่อสารในสมัยโบราณ คือ เน้นการติดต่อในรูปของการเผยแพร่ (Publicity) ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทิศทางเดียว (One-way Communication ไมได้เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนเหมือนกับการประชาสัมพันธ์ (ดูคำอธิบายข้อ 8. และ 40. ประกอบ)

62.       ข้อใดคือเครื่องมือในการค้นหาคำตอบของแผนกติดต่อสอบถามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1) การจัดงานพิเศษ    

(2) แฟ้มระเบียบ คำสั่ง            

(3) โทรศัพท์ภาพ         

(4) ส่งข่าวแจก

ตอบ 2 หน้า 96 เครื่องมือในการค้นหาคำตอบของแผนกติดต่อสอบถามที่เป็นหน่วยงานใหญ่ควรมีการจัดทำบัตรค้นหรือแฟ้มคูมือค้นหาคำตอบของเรื่องต่าง ๆ เช่น แฟ้มรายซื่อราชการ เรียงตามตัวอักษร พร้อมหน่วยงาน บ้านที่อยู่ เลขหมายโทรศัพท์ติดต่อภายนอก/ภายใน แฟ้มหน้าที่ส่วนราชการภายใน แฟ้มระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข่าวความเคลื่อนไหวของทางราชการของหน่วยงาน และอื่น ๆ

63.       งานประชาสัมพันธ์ได้ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยอย่างไร

(1)       ได้สร้างสรรค์ความคิดที่จูงไจ   (2) กำหนดเนื้อหาได้ตรงประเด็น

(3)       ตรวจสอบปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ซื้อ     (4) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้

ตอบ 4 หน้า 109113 การค้นคว้าวิจัยมีประโยชน์กับงานประชาสัมพันธ์ คือ เป็นเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มประชาชน

เป้าหมาย ทั้งนี้เพราะการค้นคว้าวิจัยทำไห้ นักประชาสัมพันธ์ได้พบผู้นำกลุ่ม ได้เรียนรู้ค่านิยมและแนวโน้มของความสนใจว่ามุ่งไปใน ทิศทางใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ย่อมเป็นหลักฐานที่จะทำให้งานค้นคว้าวิจัยดำเนินไปสู่การทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

64.       การวิจัยทำให้รัฐบาลปัจจุบันได้มีโอกาสดูตัวเองอย่างไร       

(1) ส่องกระจก            (2) สร้างผลงาน           (3) ยอมรับปัญหา        (4) โษณาชวนเชื่อ

ตอบ 1 หน้า 107 การวิจัยทำให้สถาบันมีโอกาส ส่องกระจก” ดูตัวเอง กล่าวคือ งานประชาสัมพันธ์ เปรียบเสมือนดังกระจกเงาที่สะท้อนภาพความรู้สึกนึกคิดของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้เห็น ได้อย่างเด่นซัด และในทำนองเดียวกันกระจกเงาอันนั้นย่อมสะท้อนกลับถึงพฤติกรรมของ สถาบันว่ามีผลกระทบต่อมวลชนอย่างไรบ้าง

65        ……….เป็นที่สะสมตำรา เอกสารข่าว เพื่อใช้เป็นศูนย์สำหรับค้นคว้าและสอบถามข้อเท็จจริงได้(1) ห้องสมุดเฉพาะ     (2) ห้องหนังสือพิมพ์    (3) ห้องแถลงข่าว        (4) แผนกสิ่งพิมพ์

ตอบ 1 หน้า 110 ห้องสมุดเฉพาะ เป็นที่สะสมตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารข่าว และข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ เพื่อใช้เป็นศูนย์สำหรับค้นคว้าและสอบถามข้อเท็จจริงได้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัย เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

66.       ความล้มเหลวในการวิจัยประชาสัมพันธ์ เพราะไม่ได้ตระหนักถึงวิธีวิจัยที่อาศัยหลักเกณฑ์ในด้านใด

(1) ภาษาศาสตร์          (2) จิตวิทยา     (3) วิทยาศาสตร์          (4) การตลาด

ตอบ 3 หน้า 113 องค์การที่ประสบความล้มเหลวในการวิจัยทางการประชาสัมพันธ์ เป็นเพราะไม่ได้ ตระหนักถึงวิธีการวิจัยที่อาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนหลักของการฟังที่ถูกต้อง

67.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(1) คุณธรรมนำการศึกษา       (2) ความเข้มแข็งคือสันติภาพ

(3) ทันโลก ทันเหตุการณ์กับการสื่อสาร ม.ร.   (4) เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 9. ประกอบ

68.       การเลือกตั้งซ่อมผู้แทนราษฎรเขตดุสิต เป็นสื่อที่ไม่ได้ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย

(1) หนังสือพิมพ์           (2) โปสเตอร์    (3) สัมภาษณ์  (4) โทรพิมพ์

ตอบ 4 หน้า 130 การกำหนดสื่อ (Media) คือ การกำหนดว่าสื่อมวลชนชนิดใดเหมาะสมที่สุดที่จะ ใช้เผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนเป้าหมาย เช่น สื่อที่เหมาะสมที่สุดในการเผยแพร่ข่าวสาร การเลือกตั้งซ่อมผู้แทนราษฎรเขตดุสิตในกรุงเทพฯ ได้แก่ โปสเตอร์แนะนำตัวการให้สัมภาษณ์ ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ

69.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับการวางแผนประชาสัมพันธ์ระยะสั้น

(1)       พายุไต้ฝุ่นไรอันถล่มหลายจังหวัดภาคเหนือของไทย

(2)       โทรศัพท์สาธารณะเป็นของมวลชนโปรดช่วยกันรักษา

(3)       ชีวิตจะปลอดภัยถ้าใช้สะพานลอย     (4) ใช้สินค้าไทยกำไรเป็นของชาติ

ตอบ 1 หน้า 126133144 – 145 แนวความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์ มีอยู่ 2 ระยะ คือ

1 การวางแผนระยะสั้น เหมาะสำหรับแผนงานที่ใช้เวลาไมนาน เป็นโครงการพิเศษหรือโครงการที่ต้องการคำตอบโดยรีบด่วน ได้แก่ การวาง

แผนประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ฯลฯ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์จะมีเวลาวางแผนประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่ชั่วโมง หรือไม่กี่นาที และต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแทนผู้บริหารระดับสูงได้ก่อนที่จะสายเกินไป

2 การวางแผนระยะยาว เหมาะสำหรับโครงกรรที่มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอน ถือเป็นงานสำคัญยิ่งของสถาบัน เป็นงานที่กว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับ จะเป็นแนวทางค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการวางแผนในครั้งต่อ ๆ ไป

70.       วิธีชนะมิตรและจูงใจคนของ……..นำมาใช้ได้ในการขายความคิดของนักประชาสัมพันธ์

(1) จอร์จ ครีล  (2) ไอวี่ ลี         (3) เดล คาร์เนกิ           (4) จอห์น ฮิล

ตอบ 3 หน้า 140 – 141 เดล คาร์เนกี ได้เสนอการขายความคิดโดยวิธีชนะมิตรและจูงใจคนไว้ดังนี้

1.         ให้โอกาสเขารักษาหน้า โดยพยายามพูดตะล่อมความคิดให้เข้าจุดที่เราต้องการ เพื่อให้เขารู้สึกว่า ความคิดนั้นเป็นของเขา แต่ถ้าความคิดในการแก้ปัญหานั้นตรงกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ก็ให้รีบยอมรับทันที 2. อ้างความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการ     3. สร้างเครดิตและความเป็นผู้นำให้น่าเชื่อถือ

4.         ในกรณีที่ไม่มีเวลาพอและเป็นเรื่องรีบด่วน ให้ใช้การออกคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติตาม

71.       วิธีจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์มีกี่วิธี

(1) หนึ่ง           

(2) สอง            

(3) สาม           

(4) ห้า

ตอบ 2 หน้า 211 – 212 วิธีจัดทำงบประมาณประชาสัมพันธ์มีอยู่ 2 วิธี คือ 1. ระบบเปอรเซ็นต์ ของการขาย เป็นการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดในอดีต (หรือในอนาคต) ตามใจชอบ . 2. ระบบปริมาณงาน เป็นการประเมินค่าจากยอดขายเป้าหมายที่สถาบันกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละปี ซึ่งมีความยืดหยุ่นไต้มาก เพราะต้องวางโครงการและคาดคะเนล่วงหน้าไว้อย่างรอบคอบ

72.       การกำหนดงบประมาณจากการประเมินค่าของยอดขายเป้าหมายที่สถาบันนั้นได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละปีเรียกว่าอะไร

(1) ประชาสัมพันธ์เชิงปริมาณ 

(2) ประชาสัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์

(3) ระบบปริมาณงาน  

(4) โฆษณาประชาสัมพันธ์ระบบดีมาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 71. ประกอบ

73.       นักประชาสัมพันธ์มีเวลาวางแผนประชาสัมพันธ์เพียงไม่กี่ชั่วโมง ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแทนผู้บริหาร ระดับสูงได้ก่อนที่จะสายเกินไปคือข้อใด(1) ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก     

(2) ประชาสัมพันธ์เชิงรับ

(3) การโฆษณาสถาบัน           

(4) ประชาสัมพันธ์ในกรณีฉุกเฉิน

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 69. ประกอบ

74.       การย้ำข่าวสารช่วยให้ผู้รับสารมั่นใจ เชื่อถือ จนยอมรับนำไปใช้ปฏิบัติการ ซึ่งมักจะนำไปใช้กับอะไร

(1) การสื่อสารป้องกันตัว         (2) ทฤษฎีรูปตัวที        (3) การโฆษณาสินค้า (4) การสื่อสารเผชิญหน้ากั

ตอบ 3 หน้า 154 การย้ำข่าวสาร (Repetition of Message) คือ การติดต่อสื่อสารในกรณีที่ผู้รับฟังได้ยินไม่ชัดเจนหรือขาดการติดต่อกันไป หรือต้องการย้ำเพื่อความแน่ใจว่าข่าวสารนั้นถึงเป้าหมายแน่นอนหรือไม่ โดยในบางครั้งจะใช้ในกรณีเตือนความจำผู้รับสารให้มั่นใจ เชื่อถือ และยอมรับ ในข่าวสารจนนำไปปฏิบัติการในที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนำไปใช้ในการโฆษณาสินค้า

75.       จากทฤษฎีสองทิศทางพบว่า…..ให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุ่ม

(1) การสื่อสารเอกวิถี   (2) การบอกเล่าปากต่อปาก    (3) ผู้นำทางความคิด   (4) สื่อพื้นบ้าน

ตอบ 3 หน้า 158 ทฤษฎีการติดต่อสองทิศทางในรูปของ Two Step Flow of Communication ที่นำมาใช้ได้ผลดี คือ

1.         ผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) ให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจ ในกลุ่ม

2.         ผู้นำทางความคิดปฏิบัติการอย่างแข็งขัน เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสารในขณะเดียวกัน

3.         การสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันในรูปของปากต่อปาก เป็นข่าวสารที่สมาชิกในกลุ่ม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะปฏิบัติตามมติของมวลสมาชิก

76.       การนำมาใช้” ในกรรมวิธีเผยแพร่ข่าวสาร หมายถึงข่าวสารนั้นจะได้รับการยอมรับในที่สุดคือขั้นตอนใด

(1) Awareness   (2) Trail     (3) Evaluation   (4) Adoption

ตอบ 4 หน้า 159 – 160 กรรมวิธีเผยแพร่ข่าวสาร (The Adoption Process) มีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ

1.         การรับรู้ (Awareness) คือ บุคคลมีความตื่นตัวอยากจะเรียนรู้และฝึกหัดสิ่งแปลกใหม่

2.         ให้ความสนใจ (Interest) คือ บุคคลสนใจที่จะพัฒนาความคิดและแสวงหาความรู้ จากข่าวสารมากยิ่งขึ้น

3.         การประเมินค่า (Evaluation) คือ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ดูว่าเหมาะสมที่จะนำไป ถือปฏิบัติหรือไม่

4.         การทดลอง (Trail) คือ การพิจารณาตัดสินใจเพี่อนำความคิดนั้นไปทดลองปฏิบัติการ

5.         การนำมาใช้ (Adoption) คือ การนำเทคนิคภารปฏิบัติการไปทดลองแล้วได้รับผลดี ข่าวสารเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับในที่สุด

77.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจเพื่อนำไปทดลองปฏิบัติการ

(1) Awareness   (2) Trail     (3) Interest         (4) Adoption

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 76. ประกอบ

78.       ข้อใดเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายที่เป็นนามธรรม

(1)โรงเรียน      (2)รถยนต์ซีตรอง         (3) ความกดดัน           (4)ขนมจ่ามงกุฎ

ตอบ 3 หน้า 150165 – 166 Semantics หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคำหรือภาษา ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ

1.         ความหมายด้านวัตถุ (Denotative) เป็นความหมายตามพจนานุกรมที่มีลักษณะแท้จริง คงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแน่นอนตายตัว เช่น โรงเรียน รถยนต์ ขนม ฯลฯ

2.         ความหมายด้านนามธรรม (Connotative) จะเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่แล้วแต่จินตนาการ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความรู้สึกนึกคิด และสิ่งแวดล้อม ของแต่ละสังคม เช่น ความกดดัน ความรัก ความดี ฯลฯ

79        ……..เป็นสิ่งที่ใช้แทนภาษาได้เป็นอย่างดียิ่ง

(1) สื่อสารมวลชน        (2) การประชาสัมพันธ์ (3) สัญลักษณ์ของสถาบัน      (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 3 หน้า 168 – 169 สัญลักษณ์ของสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้แทนภาษาได้อย่างดียิ่ง เมื่อผู้ใดเห็นย่อมเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ควรอยู่ในความทรงจำของคนทั่วไปให้นานที่สุด      2. เป็นสัญลักษณ์ที่ง่ายแกการจดจำ

3.         ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์            4. มีเอกลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด

80.       ทางชนบทชอบใช้สื่อวิทยุ ในเมืองนิยมวิทยุโทรทัศน์ เป็นกรรมวิธีการสื่อสารที่ให้ผลสมบูรณ์ตามข้อใด

(1) Context         (2) Content        (3) Clarity (4) Channels

ตอบ 4 หน้า 172 ช่องทางในการสื่อสาร (Channels) ที่จะนำข่าวสารไปยังผู้รับสารให้ได้ผลสมบูรณ์นั้น ควรจะเลือกใช้สื่อที่ผู้รับสารคุ้นเคยและมีความเชื่อถือ ซึ่งย่อมมีลักษณะในการยังผลและความสะดวกในการใช้แตกต่างกันไป เช่น ทางชนบทชอบใช้วิทยุ ในเมืองนิยมใช้วิทยุโทรทัศน์ และตามแหล่งชุมชนหนาแน่นควรใช้ป้ายโฆษณา เป็นต้น

81.       การรวบรวมเสียงจากประชามติมีกี่วิธี

(1) สอง            

(2) สาม           

(3) สี่    

(4) ห้า

ตอบ 3 หน้า 201 การรวบรวมเสียงจากประชามติหรือเสียงจากประชาชน มีอยู่ 4 วิธี คือ

1.         การลงคะแนน (Votes)

2.         วิเคราะห์เสียงแสดงความคิดเห็นจากสื่อมวลชนอื่น ๆ

3.         ตั้งหน่วยรับฟังความคิดเห็น

4.         ออกไปสอบถามและบันทึกความคิดเห็นของประชาชนแต่ละคน

82.       การตรวจสอบไปยังกลุ่มประชากรขนาดใหญ่โดยตรง จะมีวิธีดำเนินการสำรวจประชามติให้ได้ผลอย่างไร

(1) สัมภาษณ์ความคิดเห็น      

(2) คัดเลือกโดยสุ่มตัวอย่าง

(3) สำรวจทัศนคติทางโทรทัศน์            

(4) วิเคราะห์จากสื่อสิ่งพิมพ์

ตอบ 1 หน้า 201 – 203. (คำบรรยาย) การสำรวจประชามติมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1.         การสำรวจทางตรง (Direct Survey) คือ การตรวจสอบไปยังกลุ่มประชากรขนาดใหญ่โดยตรง ในลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งแบบเผชิญหน้าและไม่เผชิญหน้า เช่น การสัมภาษณ์ ความคิดเห็นการสำรวจทัศนคติทางโทรศัพท์การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน ฯลฯ

2.         การสำรวจทางอ้อม (Indirect Survey) คือ การวิเคราะห์เนื้อหาและรายละเอียดของข้อมูลจากการอ่าน ดู และฟัง เช่น การตรวจสอบจากรายการทางสื่อมวลชนอื่นๆจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ หรือผู้ผลิตรายการต่าง ๆตำราวิชาการข้อมูลจากผลงานวิจัยการตัดข่าว หรือบทความ ฯลฯ

83.       การตรวจสอบความคิดเห็นของประชากรจากจดหมายของผู้ชมทีวีทางบ้านเขียนติ-ชมมาถึงผู้ผลิตรายการตามไปดู เรียกว่าวิธีสำรวจประชามติอย่างไร

(1) การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ          

(2) การรวบรวมข้อเท็จจริง

(3) คัดเลือกจากกลุ่มจำลองในกรุงเทพฯ        

(4) สำรวจทางอ้อม

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 82. ประกอบ

84.       คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ในเรื่องบุคลิกดีคืออะไร

(1) เชื่อมั่นในตนเอง     (2) ซื่อสัตย์      (3) รวดเร็วในการตัดสินใจ       (4) เข้าใจผู้อื่น

ตอบ 1 หน้า 228 – 229 Cutlip and Center ได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์ไว้ ประการหนึ่ง ได้แก ควรมีบุคลิกที่ดี ซึ่งสิ่งสำคัญคือ ควรมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สง่าผ่าเผย สามารถทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจ และเป็นที่ชื่นชอบ ของบุคคลทั่วไป เพราะนักประชาสัมพันธ์คือ The Man in the middle.

85.       พีอาร์เอสเอ ได้สำรวจความคิดเห็นของกำลังคนวัยหนุ่มสาว ควรมีความรู้พิเศษเป็นอันดับหนึ่งคือข้อใด

(1) การข่าว      (2) การเขียน    (3) ตัดสินใจอย่างสุขุม            (4) บริหารองค์กร

ตอบ 2 หน้า 229 สมาคมนักประชาสัมพันธ์ของสหรัฐฯ (PRSA) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ กำลังคนวัยหนุ่มสาวว่า ควรจะมีความรู้ความชำนาญพิเศษอะไรบ้าง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนี้ 1. ความสามารถในการเขียน 70% 2. ความชำนาญงานในสาขาประชาสัมพันธ์ 42%

3.         ความสามารถในการพูด 30% 4. ความสามารถในทางสร้างสรรค์ 28%

5.         ความเฉลียวฉลาดรอบรู้ 28% 6. พื้นฐานความรู้ทั่วไป 27%

7.         ความสามารถในการวินิจฉัย แสะตัดสินใจอย่างสุขุม 25%

8.         ความสามารถในการบริหารองค์กร 11%

86.       เมื่อต้องการเป็นผู้ผลิตรายการฮอตเวฟทางวิทยุกระจายเสียง ควรพูดด้วยวิธีเน้นเสียงอย่างไร

(1) เน้นที่คำสรรพนาม (2) เสียงดังพังชัด        (3) เสียงระดับเดียวกันไป       (4) มีเสียงต่ำเสียงสูงบ้าง

ตอบ 4 หน้า 254 วิธีการพูดที่ถูกต้องและน่าประทับใจประการหนึ่ง คือ ควรพูดด้วยวิธีการเน้นเสียง โดยให้มีเสียงต่ำเสียงสูงบ้างตามจังหวะที่สมควร เพราะถ้าหากพูดด้วยเสียงระดับเดียวกันไป ผู้ฟังจะฟังเพลินจนกลายเป็นกล่อมให้หลับกันไปหมด

87.       ลักษณะพิเศษของข่าวประชาสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น คือข่าวในข้อใด

(1)       เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ รับมอบรายได้จากการขายบัตรคอนเสิร์ตการกุศลสร้างสรรค์ธรรมชาติ

(2)       ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บรรจงจูบถ้วยชนะเลิศพรีเมียร์ลีกของอังกฤษหลังจากประเดิมแชมป์ ได้พลิกความคาดหมาย

(3)       ก๊าซหุงต้มมีเทนระเบิด กองขยะหลายสิบตันเมืองอิสตันบุลของตุรกีถล่มลงมาฝังชาวบ้าน เมื่อวันที่ 29 กันยายนนี้

(4)       ธนาคารญี่ปุ่นจัดประกวดจิตรกรรมสีน้ำพู่กันทอง เงินรางวัลรวมแล้วกว่าสองล้านบาท 

ตอบ 3 หน้า 267 ลักษณะพิเศษของข่าวประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1.         ข่าวที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน หรือไมได้คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งจะปรากฏขึ้น อย่างฉับพลันหรือไม่คาดคิด เช่น เกิดระเบิด น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้ และภัยพิบัติต่าง ๆ ฯลฯ

2.         ข่าวที่ได้เตรียมการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะถูกนำมาเขียนเป็นข่าวประชาสัมพันธ์บ่อยมาก เช่น ข่าวการจัดประชุม ข่าวการบริจาคเงินหรือแจกทุน ข่าวกิจกรรมพิเศษของสถาบัน ฯลฯ

88.       เอกสารประชาสัมพันธ์ประเภทใดได้นำหนังสือการ์ตูนมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อกับผู้รับสารที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ

(1) อนุสาร       (2) สมุดคูมือ    (3)       ใบแทรก           (4)       จดหมายข่าว

ตอบ 1 หน้า 279 อนุสาร (Booklets) เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมาก เช่น อนุสารประเภทเรื่องตลกขบขันที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์อันซับซ้อนได้ง่ายขึ้น หรืออนุสารประเภทหนังสือการ์ตูนที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ใน การติดต่อสื่อสารกับผู้รับสารที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นได้อย่างมีผลสำเร็จ

89.       สื่อที่มีสีสันสะดุดตาชวนมองคือ…..มีคุณค่าในการจูงใจผู้ชมให้น่าติดตาม

(1) ภาพโฆษณา          (2) ป้ายนิเทศ  (3)       วิทยุโทรทัศน์    (4)       ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 1 หน้า 287 ภาพโฆษณา เป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อของงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างดียิ่ง เพราะ ภาพเป็นสิ่งสะดุดดาชวนมอง สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นได้ยิ่งกว่าตัวหนังสือ ซึ่งถ้าหากเป็นภาพที่มีสีสันสะดุดตาด้วยแล้ว ยิ่งมีคุณค่าในการจูงใจผู้ชมให้น่าติดตาม มากยิ่งขึ้น

90.       ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เรื่อง …….. ได้มีบทบาทพัฒนาวงการภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในระยะแรกของสหรัฐฯ

(1) The Visitors (2) A Girl of the Limberlost

(3) Two Idiots in Hollywood     (4) What Uncle Sam Will Do for Two Cents

ตอบ 4 หน้า 289 บริษัทผลิตรถยนต์ฟอร์ด เป็นองค์การที่ให้ความสนใจและบุกเบิกวงการภาพยนตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ไว้มาก ซึ่งภาพยนตร์ของบริษัทฟอร์ดที่มีบทบาทพัฒนาวงการภาพยนตร์ ประชาสัมพันธ์ในระยะแรกของสหรัฐฯ ได้แก่ เรื่อง “What Uncle Sam Will Do for Two Cents” และ “The Truth about the Liberty Motor”

91.       ภาพยนตร์เพื่อการศึกษาจึงสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดจินตภาพที่ดีกับสถาบัน ส่วนมากเป็นภาพยนตร์ขนาดใด

(1) 8 มม.         

(2) 16 มม.       

(3) 35 มม.       

(4) 70 มม.

ตอบ 2 หน้า 291 ภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพันธ์นั้น ส่วนใหญ่จะหนักไปทางภาพยนตร์เพื่อการศึกษา แต่บางครั้งจะมีภาพยนตร์สารคดีและโฆษณาผสมกันเล็กน้อย ดังนั้นภาพยนตร์เพื่อการศึกษา จึงสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดจินตภาพที่ดีกับสถาบัน หรือใช้ประกอบการสอน ซึ่งส่วนมากจะเป็น ภาพยนตร์ขนาด 16 มม.

92.       ประเทศใดเริ่มใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นครั้งแรกของโลกเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์

(1) ออสเตรเลีย            

(2) รัสเชีย        

(3) สหรัฐฯ       

(4) อังกฤษ

ตอบ 1 หน้า 301 สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed-circuit) เริ่มใช้เป็นครั้งแรก ของโลกเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ในงานพิธีแนะนำโครงการ Mt. Newman Ore Project ทางตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย

93.       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มอบรางวัลงานบริการยอดเยี่ยมแกเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะฯ ย่อมเกี่ยวข้อกับงานประชาสัมพันธ์ในข้อใด           

(1) รางวัลดีเด่นประจำบี

(2.) เผยแพร่ผลงานขององค์กร           

(3) วันและสัปดาห์พิเศษ         

(4) จัดงานฉลองครบรอบปี

ตอบ 1 หน้า 306 รางวัลดีเด่นประจำปี คือ การจัดให้มีรางวัลพิเศษสำหรับสมาชิกขององค์การที่มีผลงานดีเด่นในรอบปี เช่น ขายสินค้าได้มากที่สุด บริการประชาชนด้วยมารยาทดีอย่าง สม่ำเสมอ ตั้งใจทำงานขยันขันแข็ง ยิ้มแย้มแจ่มใส และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

94.       แล้วนกเหล่านี้จะไปอยู่ที่ไหน…หนุ่มสาวในภาพยนตร์เผยแพร่โครงการอนุรักษ์ป่าทางทีวีต่างมองดูป่าด้วย ความผูกพัน…” ย่อมเกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อใด

(1)       Public Relation Service   (2) Wall Picture

(3) Public Relations Advertising        (4) Experiments

ตอบ 3 หน้า 314321 การโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์ (Public Relations Advertising)หรือเรียกว่าการโฆษณาสถาบันหรือการโฆษณาองค์การ เป็นการโฆษณาที่ไม่ได้คาดหวัง ในการขายสินค้าหรือมุ่งหวังที่จะหาผลกำไรและผลประโยชน์ แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชื่อเสียง ความเชื่อถือศรัทธา และเกียรติคุณให้ปรากฏกับสถาบัน ซึ่งในบางกรณีก็ถูกนำมาใช้โฆษณา ส่งเสริมสวัสดิการของสังคม หรือการโฆษณาบริการสาธารณะด้วย เพื่อช่วยเหลือและบริการสังคม หรือเพื่อแก้ปัญหาสังคม

95.       งานแสดงผ้าฝ้ายแพรไหมที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ในวันที่ 15-18 ตุลาคม ศกนี้ จัดให้สื่อมวลชนเข้าชม เราเรียกว่า           (1) รอบปฐมทัศน์

(2)       รอบโฆษณาสถาบัน   (3) บันทึกเหตุการณ์ที่น่าสนใจ            (4) การจัดทำภาพข่าวแจก

ตอบ 1 หน้า 333 การจัดรายการรอบปฐมทัศน์ (Press Previews) หมายถึง รายการพิเศษที่ทาง สถาบันจัดขึ้นเพี่อให้เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนเข้าชมเป็นการส่วนตัว และต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนจะถึงวันเริ่มงานจริง เพื่อที่สื่อมวลชนจะได้นำข้อมูลที่ได้รับล่วงหน้านั้นไปเผยแพร่ ซึ่งเป็นการ เรียกร้องความสนใจและจูงใจประชาชนทั่วไปให้สนใจในกิจกรรมนั้น ๆ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์ รอบปฐมทัศน์การจัดงานเปิดสาขาแห่งใหม่งานฉลองผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ฯลฯ

96.       บทบาทการประชาสัมพันธ์ในคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในข้อใด

(1) ระบบการบริหารงานของรัฐบาล    (2) สื่อมวลชน  (3) บทบาทรองผู้นำกลุ่ม         (4) ถูกข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 352 – 353 บทบาทการประชาสัมพันธ์ในคณะรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี จะเกี่ยวข้องกับ สิ่งสำคัญ 2 ประการ คือ

1.         ระบบการบริหารงานของรัฐบาลมีการลดหลั่นของอำนาจและความรับผิดชอบหลายขั้นตอน

2.         บทบาทของสื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลมากกว่าสื่ออื่น ๆ

97.       งานกองโฆษกของรัฐบาลปัจจุบัน ได้ทำหน้าที่อย่างไร

(1) ชี้แจงข้อกล่าวหาของสื่อมวลชน     (2) ใช้กลยุทธ์ทางโฆษณาช่วยเสริมงานพีอาร์รัฐบาล

(3)       เผยแพร่ข่าวสาร ผลงานของรัฐ            (4) ตั้งศูนย์บรรทมสินธุ์เพี่อเป็นสื่อกลางของประชาชน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

98.       สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้บริการข่าวสารไปต่างประเทศเป็นภาษาใดบ้าง

(1) อังกฤษ เยอรมัน     (2) จีน เขมร     (3) ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น        (4) พม่า อินเดีย

ตอบ 2 หน้า 366 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ให้บริการเผยแพร่ข่าวสารแกผู้สื่อข่าว และสำนักข่าวต่างประเทศ โดยทำการกระจายเสียงข่าวของรัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ เป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส มลายู จีน เขมร ลาว และเวียดนาม รวมวันละประมาณ 7 ชั่วโมง

99.       องค์การประชาสัมพันธ์นานาชาติ ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ณ ที่ใด

(1)       นิวยอร์ก           (2) เบอร์ลิน     (3) ลอนดอน    (4) โรม

ตอบ 3 หน้า 410 องค์การประชาสัมพันธ์นานาชาติ (International Public Relations Organizations) จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1955 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้เพี่อจัดวางพื้นฐาน ระเบียบองค์การประชาสัมพันธ์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนับถือของนานาประเทศ

100.    สถาบันทางธุรกิจอุตสาหกรรมได้มีบทบาทอย่างสำคัญในวิวัฒนาการทางการประชาสัมพันธ์ในประเทศเยอรมันคือองค์กรใด  

(1) Saint Gobain

(2)       Dentsu PR. Center Ltd.    (3) The du Pont          (4) H & K

ตอบ     3 หน้า 417 – 418 บริษัท Bayer – Hoechst Firm หรือรู้จักกันในชื่อสั้น ๆ ว่าบริษัทดูพอนท์(The du Pont of Germany) เป็นสถาบันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญใน วิวัฒนาการทางการประชาสัมพันธ์ของประเทศเยอรมันตะวันตก โดยแผนกประชาสัมพันธ์ ของสถาบันนี้จะดำเนินนโยบายอย่างอิสระ มีนักประชาสัมพันธ์ระดับบริหารที่มีชื่อเสียงและ มีประสบการณ์สูงเป็นผู้ดำเนินการ

Advertisement