การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS2100 (MCS2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         การประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายใดโดยตรง

Advertisement

(1)       นักท่องเที่ยว    

(2)       นักการเมือง     

Advertisement

(3)       ผู้สื่อข่าว           

(4) มวลชน

Advertisement

ตอบ 4 หน้า 10 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างและดำรงไว้ ซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างสถาบันกับมวลชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งสถาบันจะดำเนินงาน ใด ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จได้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี

2.         ด้วยเหตุที่สถาบันต้อง……จึงก่อให้เกิดวิชาชีพ การประชาสัมพันธ์

Advertisement

(1)       สร้างแรงจูงใจ  

(2)       แข่งขันกัน        

(3)       พึ่งพาอาศัยกัน                      

(4) โฆษณาผลิตภัณฑ์

ตอบ 3 หน้า 2 ด้วยเหตุที่สถาบันต่าง ๆ ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงก่อให้เกิดวิชาชีพการประชาสัมพันธ์” ดังนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นงานที่สำคัญและเป็นตัวจักรที่จะทำให้ สังคมดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุข

3.         กองโฆษกรัฐบาลมีจุดประสงค์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มใด

(1)       ประชากร         

(2) สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 

(3) สื่อมวลชน 

(4) คณะรัฐมนตรี

ตอบ 1 หน้า 357, (คำบรรยาย) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกของรัฐบาล (Press Secretary) คือ ผู้ที่อยู่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่แถลงข่าว เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน ของรัฐ โต้ตอบข้อกล่าวหา และเสนอนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานผ่านทางสื่อมวลชนไปให้ ประชาชนได้รับทราบ ตามที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ซองรัฐบาล ได้มอบหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชากรให้เกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุน

4.         แผนประชาสัมพันธ์ รักษ์อยุธยา” เป็นประเด็นอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราเรียกว่างานประชาสัมพันธ์อะไร

(1)       เชิงรับ  (2) เชิงรุก         (3) เชิงสร้างสรรค์        (4) เพื่อโน้มน้าวใจ

ตอบ 2 หน้า 55, (คำบรรยาย) ความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         เพื่อสร้างความนิยม (Goodwill) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่แสดงออกให้ประชาชนเห็นถึง การดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับสถาบัน เช่น การรณรงค์เรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ฯลฯ

2.         เพื่อป้องกันชื่อเสียง (Reputation) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรับที่พยายามขจัดความขัดแย้ง ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังที่ Sam Black ได้กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาของความเข้าใจผิด

5.         ข้อใดดือความหมายของการประชาสัมพันธ์

(1)       การโฆษณา     (2) การโฆษณาชวนเชื่อ

(3) การโฆษณาประชาสัมพันธ์            (4) ผิดทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 46 คำว่า การประชาสัมพันธ์” เป็นคำที่คนเข้าใจผิดกันมากคำหนึ่ง ซึ่งทางลบที่หนักที่สุด ก็คือ การเข้าใจว่าการประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) หรือล้างสมอง ที่เบาลงหน่อยก็คือ เข้าใจว่าเป็นการโฆษณา (Advertising) ซึ่งมักเรียกชื่อรวม ๆ กันว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่แท้จริงแล้วการขายบริการของการประชาสัมพันธ์กับการขายสินค้า ของการโฆษณาเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง

6.         ระดับหรือคุณสมบัติของสถาบันในเชิงประชาสัมพันธ์คืออะไร

(1)       ประชาชนรู้จักชื่อเสียงบริษัทการบินไทยจากการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง

(2)       โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่งเสริมการปลูกป่าของ ม.ร. ได้เผยแพร่ด้วยโปสเตอร์ไปทั่วประเทศ

(3)       บริษัทเนสเล่แห่งประเทศไทยมียอดขายสูงสุดในปีนี้

(4)       นางสาวไทยปีนี้เป็นตัวแทนบริษัทรถยนต์ออดี้แนะนำเอคลาสชื่อลาล่า

ตอบ 1 หน้า 8 ระดับหรือคุณสมบัติของสถาบัน คือ การใช้ถ้อยคำเพื่อแสดงระดับหรือคุณสมบัติ ของสถาบันหนึ่ง ๆ ว่าดีหรือเลวแคไหน เพียงไร ในสายตาและความนิยมของประชาชน โดยถ้าชื่อเสียง กิจกรรม หรือผลงานของสถาบันมีประชาชนนิยมเลื่อมใสและรู้จักกันอย่าง กว้างขวางก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี แต่ถ้าประชาชนไม่รู้จัก ไม่ใคร่นิยมเลื่อมใสหรือ ไมสนใจในสถาบันก็นับเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ดี

7.         โฆษกรัฐบาลได้รับมอบหมายนโยบายการประชาสัมพันธ์ของรัฐจากผู้ใด

(1) องคมนตรี  (2) นายกรัฐมนตรี        (3) ประธานรัฐสภา      (4) กลุ่มเทิดไทย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         หน้าร้อนนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษาและบุคลากรทุกคนช่วยกันประหยัดน้ำอย่างจริงจัง นับว่าเป็นการสื่อสารในข้อใด     

(1) การสารนิเทศ

(2)       การโฆษณาสินค้า       (3) การส่งเสริมการจำหน่าย    (4) การเผยแพร่

ตอบ 4 หน้า 16 การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ เป็นการป่าวประกาศ ปลุกความสนใจ และความนิยมในบุคคลหรืออุดมการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง คือ การเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุน ร่วมมือจากประชาชน เช่น การชักชวนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดชักชวนให้ช่วยกันประหยัดน้ำชักชวนให้ร่วมใจกันประหยัดน้ำมัน เป็นต้น

9.         ข้อใดคือคำขวัญประชาสัมพันธ์

(1) เพื่อสุขภาพของครอบครัว เติมน้ำมันไร้สารตะกั่วที่เชลล์

(2)       ออกกำลังกายวันละนิดชีวิตจะยืนยาว จากไมโลเครื่องดื่มเสริมพลังงาน

(3)       ถ้าอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามและโกรธง่าย F.M. 88 Smile Radio Network

(4)       รวดเร็ว ทันใจ ให้ข่าวสารเที่ยงตรง ทีวีสีช่อง 5

ตอบ 3 หน้า 129 – 130314 – 315 คำขวัญประชาสัมพันธ์ หรือคำขวัญโฆษณาเพื่องานประชาส้มพันธ์ หรือการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) คือ คำขวัญที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของสถาบัน โดยอาจใช้คำพูดสั้น ๆ ที่กินใจ และ จดจำได้ง่าย เช่น ถ้าอยากเป็นคนงามอย่าวู่วามและโกรธง่าย F.M. 88 Smile Radio Network เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง ฯลฯ หรืออาจจะใช้เป็นภาพสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเตือนใจ และติดตามกลุ่มเป้าหมาย

10.       วิธีโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ควรเป็นไปในแนวทางใด

(1)       สร้างสรรค์       (2)       ปฏิเสธ (3)       แก้ตัว   (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 1 หน้า 12 วิธีการโน้มน้าวจิตใจในงานประชาสัมพันธ์ต้องมีการจูงใจด้วย ซึ่งวิธีที่ใช้ในการจูงใจ ก็ต้องเป็นวิธีที่ชอบที่ควร ไม่มีลักษณะของการบังคับขู่เข็ญหรือกะเกณฑ์ ดังนั้นนโยบายหรือ การกระทำที่จะใช้การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนั้น จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์หรือทางบวก ไม่ใช่ในทางลบ คือ ทางปฏิเสธหรือแก้ตัว

Advertisement