การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2100 (MCS 2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ใครคือผู้นำทางความคิดในสังคมเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ    

(1) นายกรัฐมนตรี

(2)       โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี      

(3) คณะทูตต่างประเทศ         

(4) ปวงชน

ตอบ 1 หน้า 2252129158, (คำบรรยาย) ผู้เป็นกุญแจประชามติ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ในงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้เป็นหัวหน้าที่มีอิทธิพลในชุมชนและเป็นที่เคารพยอมรับนับถือในสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะเข้าใจข่าวสารได้ดีและเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งชักจูงใจบุคคลอิน ๆ ต่อไปได้ เช่น ผู้นำทางความคิดในสังคมชนบท ได้แก่ พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ส่วนผู้นำทางความคิดในสังคมเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี หรือนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในสังคม

2.         ผู้นำทางความคิดในงานประชาสัมพันธ์ หมายถึงข้อใด         

(1) Public Opinion

(2) Opinion Leader   

(3) Public Welfare     

(4) Public Relations Practice

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับผลงาบประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อสังคม

(1)       งานดนตรีในสวนในบรรยากาศยามเย็น งานนี้มีแต่ฟรีกับฟรี

(2)       หมอลำซิ่ง จ.อำนาจเจริญ เฟื่อง ดัน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

(3)       กลุ่มนักแสดงเดินรณรงค์หนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์

(4)       รณรงค์ขายเสื้อผ้าเวอร์ซาเช่มือสอง ของสมาคมนักแข่งรถออดี้

ตอบ 4 หน้า 303308, (คำบรรยาย) ผลงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมพิเศษ ทางสังคมที่ทำขึ้นนอกเหนือจากการทำธุรกิจ โดยไม่ได้หวังผลกำไรตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคม ซึ่งอาจเป็นการคืนกำไรให้สังคม ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ให้ความห่วงใยและช่วยรณรงค์แก้ไข ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของสังคม หรือการให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

4.         การต้อนรับแขก คือกิจกรรมข้อใดของงานประชาสัมพันธ์

(1) Communication (2) Enquiry (3) Communication Model (4) Gatekeeper

ตอบ 2 หน้า 7. 9597 แผนกติดต่อสอบถาม (Information) หรือที่ชาวอังกฤษและประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนิยมใช้คำว่า“Enquiry” คือ งานต้อนรับ หรือติดต่อสอบถาม เรื่องราวทั่วไปของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งเป็นบริการของหน่วยงานด่านแรกที่ได้ให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในสถาบันของเขาเป็นอย่างดียิ่ง หรือทำหน้าที่เป็น เหมือนผู้ต้อนรับ (Receptionist) ที่คอยชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ และพร้อมที่จะช่วยเหลืออำนวย ความสะดวกแก่แขกหรือผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ

5.         การเสนอข่าวด้านดีเพียงด้านเดียวเพื่อให้คล้อยตาม เป็นการสื่อสารตามข้อใด

(1)       Public Relations (2) Publicity (3) Propaganda  (4) Public Affairs

ตอบ 3 หนา 14 – 15, (คำบรรยาย) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยม โดยเจตนาจะโน้มน้าวชักจูงใจคบด้วยกลวิธีต่าง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง มุ่งให้ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว และเสนอข่าวด้านดีแต่เพียงด้านเดียวเพื่อให้ประชาชนคล้อยตามโดยในปัจจุบัน การโฆษณาชวนเชื่อถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาขายสินค้า และใช้ดำเนินการสื่อสาร เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

6.         การส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อเกี่ยวข้องกับผลงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทรถยนต์ฮอนด้า คือข้อใด

(1)       รณรงค์รถยนต์ซิตี้คาร์ของคนรุ่นใหม่   (2) จัดเทศกาลอาหารปรุงด้วยสมุนไพรไทย

(3) เลหลังรถปี 47 แถมเตาอบอาหาร  (4) การปฏิบัติการทางการตลาดต้องดีเด่น

ตอบ 2 หน้า 18, (คำบรรยาย) การส่งเสริมการจำหน่าย (Sale Promotion) ใน รูปแบบงานประชาสัมพันธ์ จะไม่ใช่วิธีการขายสินค้าโดยพนักงานหรือการโฆษณา และไม่ใช่วิธีการขายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่เป็นการให้ความรู้หรือให้สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของการแจกฟรีโดยไม่มีการขาย และอาจเป็นคนละเรื่องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่น การจัดนิทรรศการหรือเทศกาล การสาธิตให้ชม จัดแข่งขันให้รางวัล และจัดแสดงต่าง ๆ ฯลฯ

7.         ใครคือผู้วางแผนประชาสัมพันธ์กรณีเกิดวิกฤติของรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพฯ

(1)       รัฐบาล            (2) คณะผู้บริหาร         (3) ฝ่ายการโฆษณา    (4) นักประชาสัมพันธ์

ตอบ 4 หน้า 99126 หน้าที่สำคัญของนักประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง คือ การเป็นผู้วางแผนประขาสัมพันธ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์อาจจะถูกเชิญให้ไปพบผู้บริหารระดับสูงหรือประธาน บริษัท เพื่อถามว่าจะแก้ปัญหาวิกฤติเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างไร ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ได้อย่างฉับพลัน และเสนอการวางแผน ประชาสัมพันธ์หรือการแก้ปัญหาในระยะเวลาต่อมาได้ดี

8.         ข้อใดหมายถึงคำขวัญประชาสัมพันธ์

(1) เนยตราข้าวโพด หอมมัน…อร่อย

(2)       โปรดสนับสนุนการแข่งขันไก่ชนชิงแชมป์โลกในจังหวัดอ่างทอง

(3)       แป้งหอมบัว หอมชื่น ผื่นหาย ผิวกายงาม (4) การสูบบุหรี่อาจนำความตายมาสู่คุณ จากปูนซีเมนต์ไทย

ตอบ 4 หน้า 129 – 130314 – 315 คำขวัญประชาสัมพันธ์ หรือคำขวัญโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์หรือการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) คือ คำขวัญที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือ สังคมซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กร โดยอาจใช้คำพูดสั้น ๆ ที่กินใจ และ จดจำได้งาย เช่น การสูบบุหรี่อาจนำความตายมาสู่คุณ จากปูนซีเมนต์ไทย ฯลฯ หรืออาจเป็น ภาพสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเตือนใจและติดตามกลุ่มเป้าหมาย

9.         กิจกรรมสังคมในงานประชาสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร

(1)       การคืนกำไรให้กับสังคม         (2) กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการทำธุรกิจ

(2)       ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

10.       การประชาสัมพันธ์ หมายถึงอะไร

(1) ความผูกพันของประชาชนระหว่างองค์กร (2) ศิลป์และศาสตร์เพื่อสื่อความคิด

(3)       สื่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน  (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับกลุ่มชน

ตอบ 4 หน้า 79 – 10 การประชาสัมพันธ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Public Relations”หมายถึง วิธีการของสถาบันที่มีแผนการและกระทำต่อเนื่องกันไปในอันที่จะสร้างหรือรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันกับกลุ่มประชาชน ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้งานของ สถาบันดำเนินไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐาน

11.       การรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการดำเนินการตามหลักการประชาสัมพันธ์ตามข้อใด

(1) แจ้งข่าวสารให้เกิดความรู้  

(2) เผยแพร่จุดประสงค์ของสถาบัน

(3)       แก้ไขความเข้าใจผิด    

(4) ตรวจสอบความคิดของปวงชน

ตอบ2 หน้า 53 หลักการประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง คือ การบอกกล่าวเผยแพร่นโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนความเคลื่อนไหวของสถาบันให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในกิจการของสถาบัน นอกจากนี้สถาบันยังจำเป็นต้องเรียกร้องชักชวน ประชาชนให้สนับสนุนร่วมมือกับนโยบายและกิจการของสถาบันด้วย เช่น การรณรงค์ให้ไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

12.       หลักการประชาสัมพันธ์ของไอวี่ ลี มีจุดประสงค์อย่างไร

(1) เผยแพร่การธุรกิจกับสังคม            

(2) สื่อสารการโฆษณาองค์กรและสังคม

(3) สถาบันธุรกิจอุตสาหกรรมใช้คุณธรรมนำองค์กร 

(4) ให้ข่าวสารอย่างเปิดเผยเป็นจริง

ตอบ 4 หน้า 67 หลักการประชาสัมพันธ์ของไอวี่ ลี (Ivy Lee) มีจุดประสงค์เพื่อให้ข่าวสารอย่าง เปิดเผยและเป็นจริง ดังประกาศหลักการ (Declaration of Principles) ของเขาที่ว่า “…สำนักงานของเราไม่ใช่สำนักงานสื่อข่าวที่มีกิจการลับ งานทุกอย่างจะดำเนินการอย่างเปิดเผย และตรงไปตรงมา เรามีจุดประสงค์ที่จะเผยแพร่ข่าวสารไม่ใช่สำนักงานรับจ้างทำการโฆษณา… รายละเอียดเพิ่มเติมเรายินดีส่งให้ทันทีและยินดีที่จะช่วยชี้แจงรายละเอียดของเรื่องราวที่เป็น ความจริงเสมอ กล่าวโดยย่อแผนงานของเราเปิดเผยทุกอย่าง…

13.       เป้าหมายของการประชาสัมพันธ์มุ่งให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิ่งใดจากองค์กร

(1) เชื่อถือ ศรัทธา (2) ประทับใจในสินค้า       (3) ไม่ค้ากำไรเกินควร  (4) ข้อ 2 และ 3

ตอบ 1 หน้า 10 – 1120 – 21 เป้าหมายหรือจุดประสงค์สำคัญของการประชาสัมพันธ์ คือ การได้รับ ความสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของประชาชน โดยการสร้างความพึงพอใจ ความนิยมเลื่อมใส ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลอดจนความเชื่อถือศรัทธาให้เกิดขึ้นกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท หรือองค์กรต้องการ

14.       การสร้างความพึงพอใจในสินค้าบริการของสถาบันเอกชน มีจุดประสงค์เพื่ออะไร

(1) ขายสินค้าให้ได้มาก           (2) ขยายแผนงานการตลาด

(3) ธุรกิจจะมีชีวิตอยู่รอด         (4) บรรลุเป้าหมายอื่นทางอ้อม

ดอม 1 หน้า 15 – 16, (คำบรรยาย) สถาบันธุรกิจหรือเอกชนนิยมใช้การโฆษณา (Advertising)เพื่อช่วยในการจำหน่ายสินค้าของตนไปยังผู้บริโภค ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ คือ การสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ให้ได้มากที่สุด เพราะงานโฆษณาเป็นงานที่ต้องการทำให้เกิดกำไร ขายสินค้าให้ได้มากขึ้น และจูงใจให้เกิด การขยายตัวทางธุรกิจการค้า

15.       การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ทั้งปวงในการสร้างความเข้าใจกับปวงชน เกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับสิ่งใด

(1) การวางแผนงานล่วงหน้า   (2) การตัดสินใจวางแผนการตลาด

(3) บริหารโครงการอย่างฉับไว            (4) ป้องกันการโจมตีของสื่อมวลชน

ตอบ 1 หน้า 1214126 การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันหรือองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจ กับปวงขนนั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้าทุกครั้ง เพราะงานประชาสัมพันธ์ไม่ได้ เกิดขึ้นมาโดยกะทันหันหรือโดยไม่คาดฝันมาก่อน แต่ต้องมีการวางแผนเพื่อให้ได้รับผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมาย ซึ่งถ้าขาดการวางแผนก็จะเกิดความระส่ำระสายเปลืองทั้งแรงงานและรายจ่าย

16.       ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

(1) ให้คำปรึกษาแนะนำและตัดสินใจ (2) ชี้แจงวิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

(3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญ   (4) ต้องคัดเลือกข่าว

ตอบ 2 หน้า 78699267 หน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ควรจะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารหรือ ผู้ช่วยผู้บริหาร เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นงานบริหารที่ต้องวางแผนระยะยาว และต้อง ดำเนินการปฏิบัติงานติดต่อกับเป็นเวลายาวนาน ซึ่งไม่อาจเห็นผลได้ในชั่วระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์จึงไม่ใช่งานที่วางแผนไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือแก้ความเข้าใจผิดให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวัน (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์)

17.       ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อเกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์

(1) เป็นงานไม่หยุดนิ่ง (2) เน้นความพอใจของบริษัทเป็นหลักการทำงาน

(3) สร้างความนิยมเลื่อมใส     (4) ให้บริการเชิงผูกมัดใจลูกค้า

ตอบ 2 หน้า 10 – 1214369, (คำบรรยาย) ลักษณะสำคัญของงานประชาสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เป็นงานที่เน้นความพอใจของประชาชนที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก 2. ดำเนินการเพื่อสร้าง ความนิยมเลื่อมใส 3. มีการวางแผนงานและกระทำอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระยะเวลายาวนานไม่มี ที่สิ้นสุด ไม่หยุดนิ่ง ไม่ลดละ 4. ให้บริการเชิงผูกมัดใจลูกค้าในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฯลฯ

18.       ให้ข่าวสารแต่เพียงผ่ายเดียวไม่ได้คิดแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการชักจูงใจในข้อใด

(1) การเผยแพร่           (2) การสารนิเทศ         (3) การส่งเสริมการจำหน่าย    (4) การโฆษณา

ตอบ 1 หน้า 16 – 17 การเผยแพร่ (Publicity) หรือการโฆษณาเผยแพร่ มีลักษณะเป็นเอกวิถี(One-way Process) คือ เผยแพร่ข่าวสารแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้คิดแก้ไขและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจ ให้ประชาชนเกิดความสนใจ นิยมเลื่อมใส และเพื่อขอความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชน

19.       คณะทำงานโครงการ ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว” ร่วมกับนักร้องทุกค่าย เพื่อสื่อความห่วงใยไปถึง ชาว 3 จังหวัดภาคใต้ เกี่ยวกับข้อใด

(1) Publicity (2) Public Opinion (3) Adoption Process (4) Public Relations

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. และ 10. ประกอบ

20.       ข้อใดหมายถึงหน่วยงานธุรกิจของเอกชนที่ดำเนินงานทางด้านที่ปรึกษา วางแผนงานนโยบาย

(1) สำนักงานของนักหนังสือพิมพ์       (2) สำนักงานที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

(3) สมาคมวิชาชีพประชาสัมพันธ์        (4) องค์กรที่ปรึกษาสถาบันธุรกิจ

ตอบ2 หน้า 35 – 36 สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ หรือเรียกว่า บริษัทรันจ้างทำประชาสัมพันธ์ (Public Relations Agency) หมายถึง หน่วยงานธุรกิจของเอกชนที่รับจ้าง ทำประชาสัมพันธ์ให้แก่สถาบันและองค์กรต่าง ๆ โดยดำเนินงานด้านการบริหาร ให้คำแนะนำ ปรึกษา วางแผนงานนโยบาย สำรวจค้นคว้าวิจัย สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนและ สถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินงานทางด้านประชาสัมพันธ์ เช่น เขียนข่าว บทความ จัดทำภาพข่าว ฯลฯ โดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อมวลชนต่าง ๆ

21.       สไบทิพย์ ศึกษาวิชาประชาสัมพันธ์เป็นอาชีพหลัก เธอมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

(1) นำไปประกอบอาชีพ          

(2) นำไปเป็นบันไดการเรียนรู้ด้านการแสดง

(3) นำไปเสริมอาชีพธุรกิจการค้า         

(4) เพิ่มความรอบรู้ในการเข้าสมาคม

ตอบ 1 หน้า 26 วิชาการประชาสัมพันธ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์แก่ผู้ศึกษาได้อย่างน้อยที่สุด 2 ประการ คือ

1.         เป็นวิชาชีพหลัก คือ วิชาที่ผู้ศึกษามุ่งหวังจะนำไปใช้ประกอบอาชีพในวันข้างหน้า

2.         เป็นวิชาเสริมอาชีพหลัก คือ วิชาที่ผู้ศึกษาคาดหวังว่าจะนำไปช่วยเสริมอาชีพหลักของตน ในอนาคต

22.       งานประชาสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับการขายตามข้อใด

(1) สินค้า         

(2) บริการ        

(3) โฆษณา     

(4) ข้อ 1 และ 2

ตอบ 2 หน้า 27 งานประชาสัมพันธ์เป็นงานด้านขายบริการ มิใช่ขายสินค้าหรือวัตถุดิบ แต่เป็นบริการในด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับสังคมภายนอก เพื่อให้ประชาชน เกิดจินตภาพที่ดีต่อสถาบัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก หลาย ๆ ฝ่ายในสังคม

23.       ถ้าเปรียบเทียบเชิงธุรกิจ…….เป็นการขายสินค้าทางอ้อมในรูปของการให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ

(1) การโฆษณา           (2) การเผยแพร่           (3) การตลาด   (4) การประชาสัมพันธ์

ตอบ 4 หน้า 369 การประชาสัมพันธ์ที่มีการวางแผนอย่างสุขุมรอบคอบย่อมช่วยให้สถาบันธุรกิจ มีความมั่นคง ประชาชนเกิดความรู้สึกศรัทธาเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของมวลชนและวงการธุรกิจ ประชาชนย่อมมาใช้บริการมากขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์นั้นช่วยส่งเสริม การขายสินค้าทางอ้อมในรูปของการให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ฯลฯ และให้ผลที่มั่นคงแน่นอน มากกว่าการโฆษณาสินค้า

24.       กลุ่มมวลชนแบ่งได้ตามลักษณะจุดมุ่งหมายและนโยบายของกลุ่ม มีลักษณะอย่างไร

(1) กลุ่มใหญ่   (2) พหุภาพ      (3) กลุ่มสมาชิก           (4) กลุ่มระดมความคิด

ตอบ 2 หน้า 49 กลุ่มมวลชนที่มีลักษณะเป็นพหุภาพ (Plurality) หมายถึง กลุ่มมวลชนที่อาจแบ่งเป็น กลุ่มย่อย ๆ ได้อีกตามลักษณะจุดมุ่งหมายและนโยบายของกลุ่ม ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกัน เช่น แบ่งตามลักษณะทางเพศหรืออายุ ระดับขั้นของข้าราชการ ลักษณะที่อยู่อาศัยร่วมกัน ทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งลักษณะทางศาสนา ลัทธินิยม และระดับการศึกษา

25        …………มีสภาพทั่วไปคล้ายเพื่อนบ้าน จะทำให้ประชาชนให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานมากขึ้น

(1) กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป

(3) กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น   (4) กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตอบ 3 หน้า 51-52 กลุ่มประชาชนภายนอกสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1.         กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ มวลชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์กับนโยบาย หรือกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของสถาบัน เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ครู นักเรียน สื่อมวลชน กรรมกร ฯลฯ

2.         กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น คือ มวลชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันกับสถาบัน มีสภาพทั่วไป คล้ายเพื่อนบ้าน ซึ่งย่อมให้ความร่วมมือสนับสนุนต่อสถาบันหรือหน่วยงานมากขึ้น

3.         กลุ่มประชาชนทั่วไป คือ ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

26.       จันทร์เจ้า เห็นความจำเป็นในการจัดตั้ง “Information” ให้กับบริษัทเพชรไทยอย่างรีบด่วน คือกิจกรรมใด

(1)       การสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร           (2) การตรวจสอบประชามติ

(3) การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ (4) การประชาสัมพันธ์ภายใน

ตอบ 4 หน้า 50, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มมวลชนภายในองค์กร ได้แก่ 1. กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์

2.         ตั้งที่ติดต่อสอบถาม (Information) 3. ตั้งแผงปิดประกาศ 4. ออกวารสารข่าวภายใน

5.         จัดงานพิเศษ เช่น งานพบปะสังสรรค์ในเทศกาลตาง ๆ จัดแข่งขันกีฬา ฯลฯ

6.         ให้หยุดพักผ่อน ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน

7.         ให้ความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ฯลฯ

27.       บริษัทการบินไทย ได้จัดรายการครอบจักรวาลทางทีวีสีช่อง 5 เป็นการเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายตามข้อใด

(1)       กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรง       (2) กลุ่มประชาชนทั่วไป

(3) กลุ่มประชาชนในท้องถิ่น   (4) กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 25. ประกอบ

28.       การรับฟังเสียงสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อนำมาดำเนินการให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชน เป็นการสื่อสารแบบใด

(1)       พลวัต  (2) ย้ำซ้ำข่าวสาร         (3) เอกวิถี        (4) ผลย้อนกลับภายหลัง

ตอบ 4 หน้า 22 – 2368106 – 107 การติดต่อสื่อสารแบบสองทิศทาง (Two-way Communication) หรือการรับฟังผลย้อนกลับภายหลังตามแนวทางของระบบยุคลวิถี (Two-way Process) ใน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการเผยแพร่ข่าวสารจากสถาบันไปสู่สังคม และใน ขณะเดียวกับก็รับฟังเสียงสะท้อนกลับ (Feedback) ของสังคม เพื่อให้สถาบันนำกลับมา ดำเนินการให้สอดคล้องกับความพึงพอใจของประชาชนในสังคมนั้น ๆ

29.       งานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความนิยมหรือกิจกรรมเชิงรุก คือข้อใด

(1) สตาร์บัค กาแฟยอดนิยม สื่อความมีรสนิยม          (2) ยูโรฟีเวอร์ เสน่ห์ของซูเปอร์สตาร์ จากเป๊ปซี่

(3) หนอนน่ารัก ยูนิฟ กรีนที ผลิตจากชาเขียวชั้นดี (4) สีไอซีไอ ประกวดภาพวาดคัลเลอร์ฟูล กรุงเทพา

ตอบ 4 หน้า 55, (คำบรรยาย) ความมุ่งหมายของงานประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.         เพื่อสร้างความนิยม (Goodwill) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่แสดงออกให้ประชาขน เห็นถึงการดำเนินกิจการของสถาบัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับ สถาบัน เช่น การจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หรือกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ

2.         เพื่อป้องกันชื่อเสียง (Reputation) คือ การประชาสัมพันธ์เชิงรับที่พยายามขจัดความขัดแย้ง ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน ดังที่ Sam Black ได้กล่าวว่า

การประชาสัมพันธ์ คือ การกระทำเพื่อค้นหาและทำลายเสียซึ่งที่มาซองความเข้าใจผิด” เช่น การแถลงข่าวแสดงความเสียใจเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ร้ายแรงในองค์กร ฯลฯ

30.       เกิดวิกฤติคลื่นยักษ์สึนามิถล่มหลายจังหวัดแถบทะเลอันดามัน เกี่ยวข้องกับความมุ่งหมายของ งานประชาสัมพันธ์ข้อใด

(1) เพื่อสร้างความนิยม           (2) เพื่อยึดหลักความจริง

(3)       เพื่อป้องกันชื่อเลียง    (4) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

ข้อ 31. – 40 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) การประชาสัมพันธ์ (2) การสารนิเทศ  (3) อาชีพของนักประชาสัมพันธ์

(4)       Communication Arts       (5) ไม่ถูก

31.       สนานจิต บางสะพาน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องซุ้มมือปีน หนังดราม่า แอ๊คชั่น ตั้งคำถามคนไทยไม่ดูหนังไทย

ตอบ 3 หน้า 26 – 27208, (คำบรรยาย) อาชีพของนักประชาสัมพันธ์หรือวิชาชีพการประชาสัมพันธ์เป็นวิชาชีพที่สำคัญและได้รับความสนใจมากในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักประชาสัมพันธ์ มักจะมาจากผู้ที่ผ่านงานด้านสื่อสารมวลชนมาก่อน เช่น นักหนังสือพิมพ์ผู้ทำงานด้านวิทยุ และโทรทัศน์ผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดง ฯลฯ

32.       เป็นการสื่อความหมายหลายรูปแบบ บางองค์กรใช้ชื่อเป็นอย่างอื่น ต่างมีรากฐานในแนวทางสังคมศาสตร์

ตอบ 4 หน้า 29 นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) เป็นการสื่อความหมายหลายรูปแบบของวิชาการในแขนงต่าง ๆ ที่มารวมกันภายใต้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ซึ่งบางครั้งพบว่า มหาวิทยาลัยหลายแห่งใช้ชื่อเป็นอย่างอื่นไป เช่น คณะวารสารศาสตร์ ฯลฯ แต่โดยเนื้อแท้แล้ว หลักการและเหตุผลในแต่ละสาขาวิชาข้างต้นต่างมีรากฐานมาจากวิชาทางมนุษยศาสตร์และ สังคมคาสตร์เช่นเดียวกัน

33.       ผู้กำกับหนังฟอร์มยักษ์ โจว ซิง ฉือในหนังตลกจี้ท้องอย่าง คนเล็ก หมัดเทวดา” (Kungfu Hustle) เด็กแนวชมตรึม

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

34.       การดำเนินการเพื่อสถาบัน มีการวางแผนงาน มีระบบ มีการสื่อสัมพันธ์สองทาง

ตอบ 1 หน้า 54 – 55, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์มีการดำเนินงานดังนี้

1.         บอกกล่าวประชาชน    2. เอาใจใส่กับประชาชน

3.         ติดต่อไปมาทั้งสองฝ่าย โดยอาศัยการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)

4.         ยึดหลักความจริง        5. มีการวางแผนงานและการกระทำที่ต่อเนื่องอย่างมีระบบ 6. คำนึงถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือดำเนินการเพื่อสถาบันและประชาชนที่เกี่ยวข้อง

35.       เป็นเช่นสะพานคอยเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของท่านกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ตอบ 1 หน้า 8353, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนสะพานที่คอยเชื่อมโยงหรือ ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันหรือหน่วยงานกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและถ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อความกลมกลืนของระบบสังคม

36.       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่การแสดงหุ่นกระบอกของไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ที่ศูนย์วัฒนธรรมปารีส ประเทศฝรั่งเศส

ตอบ 2 หน้า 17 – 18 การสารนิเทศ (Information Service) คือ การให้ข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อเผยแพรให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทย เช่น นโยบายของรัฐบาล ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการให้ความสะดวก ช่วยเหลือ ปรับความเข้าใจ แก้ไขความเข้าใจผิด และการแสดง อัธยาศัยไมตรีหรือผูกสัมพันธ์ไมตรี ฯลฯ ซึ่งประเทศไทยได้ทำการสารนิเทศมานานแล้ว โดยมีสำนักงานแถลงข่าวไทยในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ลอนดอน ฯลฯ

37.       เป็นการทำดีทั้งองค์กร พัฒนาคน พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

ตอน1 หน้าคำน่า19, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์เป็นการทำดีทั้งองค์กร เป็นการพัฒนาคน พัฒนางาบสู่ความเป็นเลิศ และเน้นที่ส่วนถือครองทางจิตใจ ดังที่ Paul WGarrett ซึ่งเป็น ปราชญ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์เคยกล่าววา ปรัชญาการบริหารงานประชาสัมพันธ์นั้น เป็นเรื่องจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง ให้ความสนใจต่อประชาชนเป็น อันดับแรก อยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกที่มีคุณธรรม ย่อมสำคัญที่สุดในการตัดสินใจดำเนินงาบนของสถาบันที่มีประสิทธิภาพ

38.       เปลว สีเงิน ผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พูดถึงหน้าที่ต่อสังคมเป็นสิ่งที่สื่อจะละเลยไม่ได้

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 31. ประกอบ

39.       วิธีการลงทุนน้อย เอากำไรมาก ๆ สอนวิธีจูงใจประชาชน เสียเปรียบน้อยที่สุด ถือเป็นแนวคิดในการบริหารองค์กร

ตอบ 5 หน้า 19 ในปัจจุบันแนวคิดปรัชญาทางสังคมของการบริหารองค์กรได้รับการยอมรับในสังคม ทั่วไป โดยมีหลักการว่าจุดประสงค์เบื้องแรกนั้นมิใช่มุ่งหาผลกำไรให้แก่เจ้าของสถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เหมาะสมของลูกจ้าง พนักงาน ผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปด้วย

40.       พี.อาร์. จึงหมายถึงผู้เป็นกระบอกเสียงขององค์กร หรือทำงานให้นายทุน

ตอบ 5 หน้า 68 – 69 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations : P.R.) ไม่ใช่การดำเนินงานในลักษณะ ตัวแทนของนายทุน”  “สุนัขรับใช้คนรวย” และ ปากเสียงของเจ้านาย” แต่เป็นการดำเนินงาน อย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ต่อประชาชน โดยมุ่งเผยแพร่ข่าวสารในความเป็นจริงอย่างถูกต้อง

ข้อ 41 – 50. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร       (2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์ภร

(3) John WHill (4) PRSA    (5) ไม่ถูก

41.       วางแผนส่งเสริมสถานภาพสตรีในแวดวงงานประชาสัมพันธ์ สตรีมีโอกาสมากขึ้น

ตอบ 4 หน้า 32 – 33 สมาคมนักประชาสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกา (PRSA) ได้ให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานธุรกิจเอกชนที่มีซื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือสตรีให้ได้ ประกอบอาชีพในงานประชาสัมพันธ์ โดยมีการจัดพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับงานอาชีพประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีคำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังจัดการวางแผนส่งเสริมสถานภาพสตรีในแวดวง งานประชาสัมพันธ์ ทำให้สตรีมีโอกาสมากขึ้น เช่น Rea Smith เป็นผู้ประสบความสำเร็จ ได้รับตำแหน่งถึงรองประธานฝายบริหารของ PRSA เป็นต้น

42.       บุคลากรมีประสบการณ์งานประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ในภาวะวิกฤติสามารถเรียกตัว ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

ตอบ3 หน้า 38 – 3969 John พ. Hill เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรับจ้างทำการประชาสัมพันธ์หรือสำนักงานที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ บริษัทที่มีชื่อว่า Hill and Knowlton (H & K) โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานระหว่างประเทศ อย่างกว้างขวาง ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤติที่บริษัทต้องการผู้เชี่ยวชาญในกรณีพิเศษหรือฉุกเฉิน ก็สามารถเรียกตัวนักประชาสัมพันธ์เหล่านั้นไปปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที

43.       สมาคมนักศึกษา ม.ร. ในสามจังหวัดภาคใต้ สนับสนุนให้จัดรายการธรรมะกับประชาชน เผยแพร่ทีสถานีวิทยุชุมชน เน้นสาระทุกเช้าตรู่วันอาทิตย์

ตอบ 2 หน้า 52, (คำบรรยาย) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร คือ กิจกรรมที่สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับชุมชน หรือกลุ่มมวลชนภายนอกองค์กร ได้แก่

1.         ออกหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ 2. เขียนข่าวและบทความ จัดรายการเพื่อ เผยแพร่สถาบัน โดยเสนอผ่านสื่อมวลชน 3. จัดประชุมผู้สื่อข่าว จัดงานขอบคุณสื่อมวลชน

4.         จัดงานพิเศษ งานแข่งขันกีฬา นิทรรศการ จัดอบรมบรรยายพิเศษ และปาฐกถา

5.         บริการให้ประชาชนเข้าชมหน่วยงาน 6. ถ่ายภาพ สไลด์ จัดทำภาพยนตร์ออกเผยแพร่ ฯลฯ

44.       คณะทำงานแอนิเมชั่นเรื่องเดอะอินเครดิเบิ้ล ของผู้กำกับแบรด เบิร์ด ต่างช่วยกันจัดงานวันวาเลนไทน์ ได้อย่างสนุกสนาน

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ

45.       ทุก ๆ คน ล้วนพิเศษไม่มีใครที่ไม่พิเศษ” ยอดคุณแม่อีลาสติกเกิร์ล พยายามสอนลูก ๆ นักเรียนโรงเรียน อนุบาลไวโอเล็ต ให้รู้คุณค่าของเพื่อนมนุษย์ที่ไม่มีเส้นแบ่ง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 26. ประกอบ

46.       บริษัทที่มีชื่อเสียงอันดับสองของโลก คือ J. Walter Thompson P.R.

ตอบ 5 หน้า 41 บริษัทรับจ้างทำการประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับสอง คือ บริษัท Carl Byoir & Associates ซึ่งคิดค่าบริการในการทำประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นรายปี คือ ปีละ อย่างต่ำประมาณ 50,000 เหรียญ หรือเทียบเป็นเงินไทย คือ ปีละประมาณ 1,000,000 บาท

47.       หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บุรีรัมย์ จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครนำเที่ยวป่าดงใหญ่ ร่วมรณรงค์ ความรักธรรมชาติ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

48.       พิมพ์คู่มือเกี่ยวกับงานอาชีพประชาสัมพันธ์ มีคำแนะนำที่มีประโยชน์มาก ผู้ประสบความสำเร็จ เช่น Rea Smith

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 41. ประกอบ

49.       ก่อตั้งสำนักงานที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่ที่สุด H & K

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 42. ประกอบ

50.       รายการโทรทัศน์สำหรับเด็กดำเนินการสื่อสารโดยบริษัท ซีอาร์-วี ได้สร้างเทรนด์ปลุกกระแสคนแก่ แห่ไปเรียนหนังสือ หลังจากพลาดโอกาสสำคัญไปตั้งแต่ยังเด็ก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 43. ประกอบ

ข้อ 51. – 60. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) งานประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันชื่อเสียง     (2) บทเพลงพื้นเมือง   (3) อาโมส เคนดัล

(4)       Public be damned   (5) ไม่ถูก

51.       สร้างผังความสำเร็จทางการเมือง โดยเป็นหัวคะแนนให้แจคสัน

ตอบ 3 หน้า 63 หลังจากสงครามกลางเมือง ผู้นำวงการประชาสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ไปสู่ความก้าวหน้า อย่างรวดเร็ว คือ อาโมส เคนดัล (Amos Kendall) ซึ่งเคยทำงานประชาสัมพันธ์เป็นหัวคะแนน ให้แจคสันในสมัยที่รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ต่อมาเขาก็ได้กลายเป็น ที่ปรึกษาคนสำคัญในการบริหารงาน และเป็นผู้ช่วยชั้นมันสมองของประธานาธิบดีแจคสันในการ จัดวางนโยบายระดับสูง ดังนั้นเขาจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการสร้างผังความสำเร็จทางการเมือง ให้กับประธานาธิบดีแจคสัน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ศักราชของแจคสัน

52.       ผู้ถือหุ้นต้องการกำไรมาก ขาดความสนใจจะให้บริการที่ดีกับปวงชน

ตอบ 4 หน้า 65 ในสมัยที่สหรัฐฯ มีกิจการรถไฟไปยังเมืองต่าง ๆ หลายรัฐนั้น นายทุนหรือผู้ถือหุ้น ของกิจการรถไฟไม่ได้ให้ความสนใจที่จะให้บริการที่ดีกับประชาชน จะเอาแต่กำไรมาก ๆ และ ไม่เคยคำนึงว่าประชาชนควรจะรู้ข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสถาบันรถไฟ หรือมีทัศนคติ ต่อการปฏิบัติงานอย่างไร ทำให้การประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นมีความสำคัญภายใต้คำพูดที่ว่า “The Public be damned” คือ ประชาชนหรือสาธารณชนนั้นโง่ ไม่มีความจำเป็นจะต้องรู้ ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กร

53.       ชักจูงใจมวลชนให้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อปลุกใจและเชื่อถือศรัทธา

ตอบ 2 หน้า 58 ประวัติความเป็นมาของงานประชาสัมพันธ์นั้นมีมาพร้อมกับมนุษย์ แฝงอยู่ในรูปแบบงาย ๆ เริ่มจากผู้เป็นหัวหน้าย่อมคิดหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสมาชิก ทุกคนด้วยสื่อที่เรียบง่าย เช่น ในประเทศจีน มีการชักจูงใจประชาชนให้ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อ ปลุกใจและเชื่อถือศรัทธาผู้นำด้วยบทเพลงพื้นเมือง รวมทั้งสอนการทำนาและเลี้ยงไหม

54.       ประธานฮอนด้าแถลงเสียใจเหตุทุบซีอาร์-วี รับสภาพลูกค้าชะลอการจองซื้อ ถอนโฆษณาตั้งหลักรอเรื่องเงียบ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

55.       ผู้เป็นหัวหน้าย่อมคิดหาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสมาชิกทุกคนด้วยสื่อที่เรียบง่าย

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 53. ประกอบ

56.       ที่ปรึกษาของแจคสันได้เป็นส่วนสำคัญในการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายกษัตริย์อังกฤษ ช่วงสงครามกู้อิสรภพ สหรัฐฯ

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 51. ประกอบ

57.       การนำเสนอแถลงข่าวรายวันของโรมัน ได้แก่ พิธีการบูชาเทพเจ้าแห่งเสียงเพลง และการประชุมรัฐสภา

ตอบ 5 หน้า 59 ในสมัยโรมันโบราณมีการนำเสนอแถลงข่าวรายวัน หรือมีชื่อเรียกสั้น ๆ ว่า “Album”และมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “Acta Diuna” โดยเอกสารข่าวฉบับนี้มีลักษณะเป็น ป้ายกระดานสีขาวที่เขียนประกาศข่าวของทางราชการติดไว้ที่หน้าสภาซีเนตในกรุงโรม เช่น ข่าวประกาศกฎหมาย ประกาศการคลังเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ภาษีอากร ข่าวไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ข่าวการเกิด การตาย เป็นต้น

58.       หลังสงครามกลางเมืองได้เป็นผู้นำวงการประชาสัมพันธ์ไปสู่ความก้าวหน้ารวดเร็ว ด้วยการจัดวางนโยบาย ระดับสูง

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 51. ประกอบ

59.       สาธารณชนนั้นโง่ ไม่จำเป็นจะต้องรู้ข่าวสารอะไร

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 52. ประกอบ

60.       โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวแสดงความเสียใจในเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิถล่มต่อผู้ประสบภัย ณ ที่พักอาศัยชั่วคราวบริเวณศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 29. ประกอบ

ข้อ 61. – 70. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) ประโยชน์ของแผนกประชาสัมพันธ์           (2) การค้นคว้าวิจัย

(3) การวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ         (4) Programming       (5) Promotion

61.       วางแผนเขียนโครงการแน่นอน เชื่อถือได้ ดำเนินตามแผนพี.อาร์. ทั้งปัจจุบันและแผนในอนาคต

ตอบ 4 หน้า 86, (คำบรรยาย) การจัดทำรายการ (Programming) คือ การวางแผนในเรื่องการบริหารสื่อ หรือวางกลยุทธ์ทางด้านการประชาสัมพันธ์ ซึ่งควรพิจารณาให้รอบคอบถึงจุดมุ่งหมาย นโยบาย ความต้องการของการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยวางแผนเขียนโครงการ ที่แน่นอน เชื่อถือได้ และดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น งานที่นับว่าสำคัญที่สุดของนักประชาสัมพันธ์ คือ การอยู่ในฐานะให้คำปรึกษาแนะนำและ ช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่ฝ่ายบริหารระดับสูงได้เป็นอย่างดี

62.       คณะภริยาทูตนานาชาติรวมพล ออกร้านขายของพื้นเมืองของประเทศต่าง ๆ หารายได้ถวายพระราชินี เพื่อสนับสนุนโครงการสภากาชาดไทย

ตอบ 5 หน้า 85303 – 308 การสงเสริมเผยแพร่ (Promotion) หมายถึง การจัดงานพิเศษเพื่อผลงานประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน เช่น การจัดเฉลิมฉลองวันครบรอบปี วับสัปดาห์หรือเดือนพิเศษ การเปิดให้ชมกิจการ การจัดแสดง ต่าง ๆ นิทรรศการ ปีใหม่ เทศกาล การจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน งานแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ งานประกวดและให้รางวัลผู้มีเกียรติ ตลอดจนงานออกร้านและอื่น ๆ

63.       แทมมี่ควงมาเรียเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสไฮเดอราบัดที่อินเดีย ทีมนักข่าวเข้าประกบ สัมภาษณ์ตัวต่อตัว

ตอบ 3 หน้า 114, (คำบรรยาย) วิธีการวิจัยอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Methods) มีลักษณะดังนี้

1.         ติดต่อโดยตรงกับบุคคลที่รู้จักทางโทรศัพท์หรือทางจดหมาย

2.         มีคณะกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว

3.         การวิเคราะห์จดหมายหรือรับฟังความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาในองค์กร

4.         การเก็บรวบรวมข่าวพิเศษของสถาบันจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

5.         จัดประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์พิเศษของสถาบัน ฯลฯ

64.       จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเหตุการณ์พิเศษของสถาบัน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 63. ประกอบ

65.       ได้อาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการศึกษา ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของงานด้านประชาสัมพันธ์

ตอบ 2 หน้า 100103 การค้นคว้าวิจัย (Research) ในงานประชาสัมพันธ์ ได้อาศัยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการค้นคว้าศึกษาและวัดผลข้อมูลนั้น ๆ ตลอดจนนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานด้านการประชาสัมพันธ์

66.       การประกวด การแสดงงานด้านศิลปกรรม วรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

67.       มณีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์บริษัทแกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เธอทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ กันตลอดเวลา เธอสามารถปฏิบัติการได้ทุกสถานการณ์

ตอบ 1 หน้า 92 – 93 ประโยชน์ของแผนกประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ

1.         ทำให้ผู้ร่วมงานสามัคคีกัน 2. ทำให้มีความรอบรู้ในกิจกรรมของสถาบันเป็นอย่างดียิ่ง

3.         นำผลประโยชน์มาสู่องค์กร ซึ่งความสำเร็จที่ได้รับจะให้ประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรโดยรวม และประชาชน   4. มีความสามารถสูงในทุกสถานการณ์ โดยนักประชาสัมพันธ์ต้องทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ กันตลอดเวลา หรือเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติการได้ทุกสถานการณ์

68.       ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้บริหาร

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 61. ประกอบ

69.       เด็ก ๆ และประชาชนช่วยกันละเลงสีบนแผ่นกระดานในงาน เส้นสายลีลา” หนึ่งในกิจกรรม 7 มหัศจรรย์ สีลมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตอบ 5 ดูคำอธิบายข้อ 62. ประกอบ

70.       นำผลประโยชน์มาสู่องค์กร ความสำเร็จที่ได้รับจะให้ประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กรโดยรวมและประชาชนด้วย

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 67. ประกอบ

71.       การวางแผนประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีป้องกันไฟ มีลักษณะตามข้อใด

(1) เพื่อลดค่าใช้จ่าย    

(2) มองเห็นภัยที่คุกคามงาน

(3) จะให้ประชาชนจดจำ         

(4) การวางแผนระยะยาว

ตอบ 4 หน้า 108 การวางแผนประชาสัมพันธ์มีอยู่ 2 วิธี คือ

1.         วิธีต่อสู้กับไฟ (Fire Fighting) คือ การปล่อยให้ปัญหาถึงจุดอันตรายและระเบิดขึ้นในรูปของวิกฤติการณ์อันร้ายแรงจนไม่สามารถยับยั้งได้ เช่น การนัดหยุดงาน การประท้วง ฯลฯ

2.         วิธีป้องกันไฟ (Fire Prevention) คือ การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทัศนคติของมหาชน ซึ่งจำเป็นต้องใช้การวางแผนระยะยาว และเป็นแผนงานที่ต้องกระทำต่อเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

72        …….. แหล่งข้อมูล และหลักฐานต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่

(1) หอภาพยนตร์         

(2) ห้องสมุดเฉพาะ     

(3) จดหมายข่าว          

(4) หนังสือคู่มือ

ตอบ 2 หน้า 110 Fact File คือ แหล่งของข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยอาจมีรูปเป็นห้องสมุดขนาดย่อมที่เรียกว่า ห้องสมุดเฉพาะ” หรือห้องสมุดขององค์กร ซึ่งมีลักษณะเป็นที่สะสมตำรา เอกสารวิชาการ เอกสารข่าว และข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ เพื่อใช้ เป็นศูนย์สำหรับค้นคว้าและสอบถามข้อเท็จจริงได้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยและรู้เท่าทัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

73        …………..นักประชาสัมพันธ์จะต้องกำหนดลงไปให้แน่นอนว่าใครคือกุญแจของประชามติ

(1) กำหนดจุดมุ่งหมาย            (2) กำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์

(3) กำหนดสื่อ  (4) กำหนดกลุ่มประชาชน

ตอบ 4 หน้า 129 กำหนดกลุ่มประชาชน (Audiences) คือ นักประชาสัมพันธ์จะต้องกำหนดลงไป ให้แน่นอบว่ากลุ่มประชาชนเป้าหมายที่จะรับข่าวสารนั้นคือใครบ้าง และใครที่จะเป็นกุญแจ ขงประชามติ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระภิกษุ สื่อมวลชน ข้าราชการ ฯลฯ ที่สามารถ จะเป็นสื่อกลางนำนักประชาสัมพันธ์ก้าวไปสู่เป้าหมายทั้งหมดได้

74.       ขั้นตอนสุดท้ายของการกำหนดวางแผนประชาสัมพันธ์ ขวานไทยใจหนึ่งเดียว” รวมกับนักร้องทุกค่าย คือข้อใด

(1) งบประมาณ           (2) กำหนดจังหวะ

(3) กำหนดสื่อ  (4) กำหนดคำขวัญประชาสัมพันธ์

ตอบ 1 หน้า 129 – 130 หัวใจของการกำหนดวางแผนงานประชาสัมพันธ์ มีหลักปฏิบัติกันโดยทั่วไป 6 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้           1. กำหนดจุดมุ่งหมาย (Aim and Objective)2.กำหนดกลุ่มประชาชน (Audiences) 3. กำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) 4. กำหนดจังหวะ (Timing)    5. กำหนดสื่อ (Media)    6. งบประมาณ (Budget)

75.       การวางแผนประชาสัมพันธ์ระยะสั้น มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1)       พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กของนางฮิลลารี่ คลินตัน

(2)       งานประกวดสุนัขไทยหลังอานที่สวนสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่

(3)       ชาวติมอร์ตะวันออกอุ้มลูกดูพลุดอกไม้ไฟ เฉลิมฉลองอิสรภาพ

(4)       หนูอยากให้เข้าใจเด็กที่ด้อยโอกาส โครงการฟื้นฟูจิตใจและให้ที่พักพิงของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ตอบ 4 หน้า 126133144 แนวความคิดในการวางแผนประชาสัมพันธ์ มีอยู่ 2 ระยะ คือ

1.         การวางแผนระยะสั้น เหมาะสำหรับแผนงานที่ใช้เวลาไม่นาน เป็นโครงการพิเศษหรือโครงการที่ต้องการคำตอบโดยรีบด่วน เช่น การวางแผนงานในกรณีเกิดอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน การจัดงานพิธี งานประกวด การแข่งขันกีฬา และงานเฉลิมฉลองในโอกาสต่าง ๆ ฯลฯ

2.         การวางแผนระยะยาว เหมาะสำหรับโครงการที่มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอน ถือเป็น งานสำคัญยิ่งของสถาบัน เป็นงานที่กว้างขวางและไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะเป็น แนวทางค้นคว้าและวิเคราะห์สภาพปัญหาของการวางแผนในครั้งต่อ ๆ ไป

76.       วิธีการขายความคิดด้วยการกระจายข่าวสารไปยังภายนอกองค์กร อาศัยหลักสำคัญตามข้อใด

(1) ข่าวสาร      (2) สื่อและงบประมาณ           (3) ผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 หน้า 143 วิธีการขายความคิดด้วยการกระจายข่าวสารไปยังภายนอกองค์กรนั้น อาศัยหลักสำคัญ 3 ประการ คือ 1. ข่าวสาร  2. สื่อในการเผยแพร่  3.          งบประมาณและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ

77.       งานประชาสัมพันธ์ในกรณีฉุกเฉิน ถ้าสาเหตุยังมืดมนอยู่ ควรจะดำเนินการอย่างไร

(1) วินิจฉัยไปตามเหตุการณ์   (2) ตรวจสอบประชามติ

(3) แถลงการณ์อย่างรวดเร็ว   (4) ไม่ให้ข่าวจนกว่าจะค้นพบความจริง

ตอบ 4 หน้า 147 งานประชาสัมพันธ์ในกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หากมีผู้ถามปัญหาถึงสาเหตุหรือ ต้นตอของอุบัติเหตุที่ยังมืดมนอยู่ นักประชาสัมพันธ์จะยังไม่ให้ข่าวอะไรจนกว่าจะได้ข้อมูล ที่แน่นอน โดยควรจะขอร้องผู้แทนสื่อมวลชนให้รอจนกว่าจะค้นพบความจริง

78.       ทฤษฎีรูปตัว T” ถูกนำไปเป็นแบบอย่างของการวางแผนประชาสัมพันธ์ในเรื่องใด

(1) สังคมสงเคราะห์  (2) การศึกษาเบื้องต้น

(3) วางแผนสร้างภาพลักษณ์  (4) ปฏิสัมพันธ์ด้านธุรกิจ

ตอบ 1 หน้า 157 ใบปี ค.ศ. 1920 George Creel ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้นำ ทฤษฎีรูปตัว T” มาใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ไปยังมวลชนทั่วโลก เพื่อขอความ ร่วมมือสนับสนุนจากประเทศในเครือสัมพันธมิตรในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งปรากฏว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั่งนี้สภากาชาดสหรัฐฯ ได้นำแบบอย่างของการวางแผนประชาสัมพันธ์ ดังกล่าวไปใช้กับโครงการสังคมสงเคราะห์ เพื่อบริการประชาชนอีกด้วย

79.       การดำเนินการเผยแพร่ด้วย “Adoption Process” เกี่ยวข้องโดยตรงกับมวลชนในข้อใด

(1) นักศึกษา    (2)       เกษตรกร         (3) ปราชญ์ขาวบ้าน    (4)       นักการเมือง

ตอบ 2 หน้า 159 – 160 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้ศึกษาถึงกระบวนการหรือกรรมวิธีเผยแพร่ ข่าวสาร (The Adoption Process) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรแก่กลุ่มมวลชนเป้าหมาย ที่เป็นเกษตรกรมานานถึง 13 ปี ทั้งนี้เพื่อให้มวลชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคนิค การเกษตรกรรมที่ทันสมัยกว่าเดิม

80.       จากข้อ 79. อิทธิพลของการสื่อสารด้วยสื่อโสตทัศน์ จะน้อยลงเมื่อถึงขั้นตอนใด

(1) Awareness   (2)       Interest    (3) Trail     (4)       Adoption

ตอบ 4 หน้า 159 – 161 จากการวิเคราะห์ตามขั้นตอนของ “The Adoption Process” พบว่า อิทธิพล ของสื่อมวลชน (รวมทั้งสื่อโสตทัศน์ต่าง ๆ) จะน้อยลงเมื่อถึงขั้นตอนของการยอมรับ (Adoption) เพราะเมื่อปรากฏว่ามีการนำเทคนิคการปฏิบัติการไปใช้ได้ผล บรรดาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทางเกษตร ตลอดจนคนขายสินค้าจะเข้ามามีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำมาก

81.       ความหมายของคำว่า สุนัข” ที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ตามพจนานุกรมคืออะไร

(1)       สัตว์สี่เท้า         

(2)       สัตว์ที่ดุร้าย      

(3) สัตว์เลี้ยงซื่อสัตย์   

(4)       เพื่อนของมนุษย์

ตอบ 1 หน้า 150165 – 166 Semantics หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของคำหรือภาษา ซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ 1. ความหมายด้านวัตถุ (Denotative) เป็นความหมาย ตามพจนานุกรมที่มีลักษณะแท้จริง คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งแน่นอนตายตัว เช่น สุนัข หมายถึง สัตว์สี่เท้า 2. ความหมายด้านนามธรรม (Connotative) จะเกี่ยวข้องกับจิตใจ ของมนุษย์ มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที ทำให้มีความหมายหลายรูปแบบแล้วแต่จินตนาการ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความรู้สึกนึกคิด และสิ่งแวดล้อมของแต่ละสังคม เช่น สุนัข หมายถึง สัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ แต่บางคนอาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้าย

82.       การส่งสารและการรับสารต้องเป็นไปในแนวเดียวกัน มีการย้ำเตือนให้เข้าใจ เป็นการสื่อสารที่ให้ผลสมบูรณ์ ในข้อใด          

(1) ความน่าเชื่อถือ

(2)       เนื้อหาสาระ    

(3) การเข้ากันได้กับสภาพแวดล้อม    

(4) ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ตอบ 4 หน้า 170-171 การสื่อสารจะให้ผลสมบูรณ์ได้ควรปฏิบัติตามหลักสำคัญประการหนึ่งได้แก่ความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอ (Continuity and Consistency) คือ การติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน การส่งสารและการรับสารต้องดำเนินไปโดยสม่ำเสมอ มีการซ้ำ ๆ หรือย้ำเตือนให้เข้าใจ เพื่อจะได้แทรกซึมคุ้นเคยกับผู้ชม ผู้ฟัง และประชาชนเป้าหมายอื่น ๆ หรือให้เป็นไปในแนวเดียวกัน ไม่ใช่ไปขัดกัน

83.       ลงทุนนับล้านเพื่อพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แต่ไม่ใช้สักสตางค์แดงเดียวเพื่อการประเมินค่าดูว่ามันจะได้ผล สักแค่ไหน” วิธีการดังกล่าวคืออะไร

(1) Pre testing (2) Correspondence (3) special Event (4) Press Illustrations

ตอบ 1 หน้า 176 – 177 Pre-testing คือ การประเมินผลงานประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า หรือการ ประเมินผลก่อนที่จะดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อทดลองดูก่อนที่จะทำตามแผนจริง ๆ เพื่อตรวจหาข้อบกพร่อง และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนถึงการปฏิบัติการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ยังมีองค์กรอีกหลายแห่งยังเสียดายที่จะใช้งบประมาณเพื่อการประเมินผล แต่ยอมทุ่มเทเงิน จำนวนมากในการเผยแพร่ข่าวสาร ดังสรุปผลการวิจัยที่พบว่า ลงทุนนับล้านเพื่อพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ แต่ไม่ใช้สักสตางค์แตงเดียวเพื่อการประเมินค่าดูว่ามันจะได้ผลสักแค่ไหน

84.       กระบวนภารสื่อสารอย่างเป็นทางการ มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) แถลงการณ์           (2) วิเคราะห์จดหมายที่ส่งเข้ามา         (3) วารสารภายใน       (4) บันทึก

ตอบ 2 หน้า 187 การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ (Formal Communication) หมายถึง วิธีการ เผยแพร่ข่าวสารจากผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานขององค์กร โดยข่าวสารจะได้รับการส่งต่อไป ตามลำดับชั้น บอกจากนี้ยังใช้กับการสื่อสารภายนอก เช่น เพื่อนบ้าน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน ประชาชน ฯลา ดังนั้นกระบวนการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ จึงได้แก่ ประกาศ คำแถลงการณ์ วารสารภายใน วารสารภายนอก บันทึก หรือรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

85. การสำรวจผู้ชมวิทยุโทรทัศน์ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังการเผยแพร่ข่าวโดยอาศัยจากความทรงจำ คือวิธีการใด

(1) The Recorder        (2) The Telephone Recall

(3)       Personal Unaided Recall (4) The Personal Coincidental

ตอบ 3 หน้า 191 Persona. Unaided Recall คือ วิธีการสำรวจผู้ฟ้งวิทยุและผู้ชมวิทยุโทรทัศน์ โดยการสอบถามที่ไม่ได้บอกไว้ล่วงหน้า รวมทั้งไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการไว้ ซึ่งวิธีสำรวจแบบนี้จะสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายหลังจากการเผยแพร่ข่าวสารสิ้นสุดไปแล้ว และผู้วิจัยจะสอบถามการติดตามรายการจากผู้ฟังและผู้ชมโดยอาศัยจากความทรงจำ

86.       ประชามติจะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีผู้นำข้อคิดนั้นไปดำเนินการด้วยวิธีใดจนเกิดการยอมรับ

(1) การถ่ายทอด          (2) ฝึกและพัฒนา

(3) ขจัดความขัดแย้ง   (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

ตอบ 1 หน้า 198 ประชามติหรือมติมหาชนเป็นข้อคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งประชามติ จะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่าจะมีคนนำความรู้และข้อคิดเห็นนั้นเผยแพร่ต่อ ๆ ไปยังบุคคลอื่น โดยอาศัยวิธีการถ่ายทอด ถ้าข้อคิดเห็นนั้น ๆ เป็นที่ยอมรับจึงเรียกว่า ประชามติ

87.       การจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์และฝ่ายเผยแพร่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใด

(1) ประธานบริษัท       (2) ฝ่ายส่งเสริมและบริการ

(3) ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาเผยแพร่ (4) ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

ตอบ 1 หน้า 206 – 207 แผนกประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสถาบันต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไป ตามรูปแบบ ขนาดของแต่ละองค์กร ลักษณะของผลิตภัณฑ์ การบริการ จุดมุ่งหมาย และ ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งการจัดทั้งแผนกประชาสัมพันธ์และฝ่ายเผยแพร่นั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้บริหารชั้นสูง คือ รองผู้อำนวยการบริษัท หรือประธานบริษัทนั้น ๆ

88.       นักประชาสัมพันธ์ผู้มีชื่อเสียงจากภายนอก จะได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในโอกาสพิเศษเป็นครั้งคราวในกรณีใด

(1) สหภาพแรงงานขัดแย้งโดยตรงกับผู้บริหาร           (2) การวางแผนที่สำคัญ

(3)       การสื่อสารที่เป็นความสลับ    (4) ข้อ 2 และ 3 ถูก

ตอบ 4 หน้า 208 สถาบันใหญ่โตส่วนมากมักจะว่าจ้างที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์หรือนักประชาสัมพันธ์ อิสระผู้มีชื่อเสียงจากภายนอกมาประจำบริษัท บางสถาบันได้ว่าจ้างเป็นครั้งคราวหรือในโอกาสพิเศษ ที่ต้องการรณรงค์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของสถาบัน รวมทั้งเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การดำเนินงานของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพี่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการวางแผนงานที่สำคัญ หรือการสื่อสารที่เป็นความลับของบริษัท

ข้อ 89. – 94. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) วัตถุประสงค์โครงการชุมชนสัมพันธ์          (2) การประชาสัมพันธ์ในฝรั่งเศส        (3) Press Meeting

(4)       Spontaneous News Publicity (5) Press Secretary

89.       ภาพลูกค้าร้านคาเฟ่หัวเราะเมื่อเห็นมนุษย์ตาเดียวนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนอกสถานที่ จัดขึ้นโดยนิปปอน ทีวี เน็ตเวิร์ก เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ปารีส ฝรั่งเศส

ตอบ 2 หน้า 419, (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์ของสถาบันทางธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศส ไต้เริ่มตื่นตัวขึ้นหลังจากกงครามโลกครั้งที่ 2 โดยได้มีการเปิดให้ประชาชน เข้าชมกิจการขององค์กร จัดอภิปรายเผยแพร่ผลงาน จัดการแสดงนอกสถานที ฯล เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์กับองค์กรสังคมสงเคราะห์ โรงเรียน สมาคม และประชาชนหัวไป ตลอดจนปรับปรุง และขยายโครงการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

90.       เป็นการรณรงค์งานประชาสัมพันธ์ครั้งสำคัญในวงการธุรกิจระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ ไดใช้งบประมาณสูงมากเพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนสนับสนุน

ตอบ 2 หน้า 420 ในปี ค.ศ. 1969 การประชาสัมพันธ์ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมของฝรั่งเศส ไต้แข่งขันกันสูงมาก เมื่อสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมผลิตเครื่องแก้วต่างนำเทคนิค ในการประชาสัมพันธ์มาใช้อย่างน่าตื่นเต้นโดยได้ใช้งบประมาณจำนวนสูงมากเพื่อ

เผยแพร่ข่าวสาร ให้ประชาชนสนับสนุนเชื่อถือ จบกระทั่งหนังสือพิมพ์ได้พากันวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการรณรงค์ งานประชาสัมพันธ์ครั้งสำคัญที่สุดในวงการธุรกิจของประเทศฝรั่งเศส

91.       นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าว กรณีการท่องเที่ยวเข้าไปสนับสนุนให้เอกชนจัดประกวดนางงามจักรวาล

ตอบ 5 หน้า 357, (คำบรรยาย) โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี หรือโฆษกของรัฐบาล (Press Secretary) ค้อ ผู้ที่อยู่ในฐานะนักประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่แถลงข่าว เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน ของรัฐ และเสนอนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานผ่านทางสื่อมวลชนไปให้ประชาชนได้รับทราบ ตามที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ในการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลได้มอบหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประชาชนให้เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุน

92.       บริษัทบ้านขนม ชูฉลากปลอดไขมันที่จะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือด และยังมีแคลอรีต่ำ

ตอบ 1 หน้า 347 วัตถุประสงค์หลักของโครงการชุมชนสัมพันธ์ มีดังนี้

1.         เพื่อชี้แจงข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสถาบันให้ชุมชนทราบเช่นนโยบายการดำเนินงาน ปัญหา ฯลฯ

 2.        เพื่อเสริมสร้างความเข้าจที่ดีกับชุมน โดยพยายามขจัดข่าวลื่อ หรือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น กับสถาบัน

3.         ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

4.         เพื่อให้ความสนับสนุนชุมชนเกี่ยวกับสาธารณกุศล เช่น ให้ความช่วยเหลือด้านการกีฬา สาธารณสุข ศาสนา ฯลฯ

93.       ขจัดข่าวลือ หรือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับสถาบัน สนับสนุนเกี่ยวกับสาธารณกุศล

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 92. ประกอบ

94.       ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องไม่กลัวสื่อมวลชน ไม่กลัวที่จะพูดคุยกับสื่อมวลชน บรรณาธิการ นักวิเคราะห์ข่าว

ตอบ 3 หน้า 245 – 246, (คำบรรยาย) Press Meeting คือ การประชุมพบปะหรือสังสรรค์กันระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บริหารองค์กร เพื่อให้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด และเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ต่อกัน โดยการประชุมจะมีผลดีได้ย่อมขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในกลุ่มและผู้นำกลุ่มที่ให้ความเป็นกันเอง ไม่ตื่นกลัวขณะพูดคุย เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

95.       ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในงานประชาสัมพันธ์ มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) พฤติกรรม การกระทำของหน่วยงาน         (2) การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์

(3) การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ            (4) ภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้ว แก้ไขได้

ตอบ 4 หน้า 213 – 214 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจินตภาพหรือภาพลักษณ์ (Image)ในงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1. ชื่อเสียงของสถาบัน     2. พฤติกรรมและทารกระทำของสถาบันหรือหน่วยงาน

3.         การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

4.         การให้ข่าวสารที่เป็นความจริง            5. การให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ฯลฯ

96.       แก้วใส พี.อาร์. เชียงใหม่แอร์ มีบุคลิกภาพดี พร้อมที่จะติดต่อกับประชาชน เข้ากับคนอื่นได้ดี และยังมี ข้อใดเกี่ยวข้อง

(1) มีความคิดไม่หยุดนิ่ง          (2) ไม่ถือตัว รักงานบริการ

(3) รอบรู้ ไวต่อข่าวคราว          (4) รวดเร็วในการตัดสินใจ

ตอบ 2 หน้า 234236 – 237 คุณสมบัติอันจำเป็นของนักประชาสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพ มีดังนี้

1.         มีทักษะในการติดต่อ มีลักษณะพร้อมที่จะติดต่อกับประชาชน ชอบคบหากับบุคคลทั่วไป มีบุคลิกเป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นที่ชอบพอและถูกอัธยาศัยของคนทั่วไป

2.         รักงานบริการและชอบบริการผู้อื่น โอบอ้อมอารี ไม่ถือตัวหรือวางตัวสูงเกินไป

3.         มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักษาคำพูด และมีความจริงใจ 4. กระตือรือร้นอยู่เสมอ ทำงานได้ รวดเร็วกระฉับกระเฉง 5. มีท่าทางสง่าผ่าเผย มีความมั่นใจในตัวเอง ฯลฯ

97.       การพูดที่ดีที่สุดของนักประชาสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร

(1) สนใจผู้ฟ้ง  (2) สุภาพ ถ่อมตน

(3) อาศัยแนวสั้น ๆ เขียนไว้เป็นข้อ ๆ   (4) การเป็นตัวของเราเอง

ตอบ 4 หน้า 254 การพูดที่ดีที่สุดของนักประชาสัมพันธ์ คือ การเป็นตัวของเราเองให้มากที่สุด หรือ การพูดอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนธรรมชาติ ไม่ควรพูดในลักษณะที่เหมือนกับหุ่นหรือแสดงละคร ทั้งนี้หากผู้พูดไม่มีประสบการณ์อย่างเพียงพอ จงหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ลึกซึ้งและเข้าใจยาก

98.       การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) รวดเร็ว ทันมัย ภาษาไพเราะ        (2) โจมตี ขุดคุ้ย รักษาประโยชน์ขององค์กร

(3) เชียร์บุคคล สถาบัน กลายเป็นเรื่องล้าสมัย           (4) มีผลกระทบต่อผู้อ่าน

ตอบ 2 หน้า 269 – 270, (คำ บรรยาย) หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง คือ ไม่เขียนทับถม โจมตี ขุดคุ้ย หรือกล่าวร้ายฝ่ายอื่น เพื่อรักษาประโยชน์ขององค์กร เพราะการเขียนเชียร์บุคคล หรือสถาบันของตน แต่ใช้ถ้อยคำมุ่งร้ายฝ่ายอื่น ได้กลายเป็นเรื่องล้าสมัย และอาจทำให้เกิด ความรู้สึกไม่พอใจได้ ดังนั้นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์จึงต้องเขียนด้วยความหวังดีใคร่เห็นการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน (ส่วนตัวเลือกข้ออื่นเป็น หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์)

99        ………….มีขนาดเล็กหนา สะดวกในการพกพา อ่านเข้าใจง่าย ใช้คำพูดสั้น ๆ เหมาะกับทุกวัย

(1) Booklets       (2) Bulletin        (3) Newsletter  (4) Books

ตอบ1 หน้า 279 – 280, (คำบรรยาย) อนุสาร (Booklets) เป็นสื่อการประชาสัมพันธ์ที่ถูกนำมาใช้ เป็นจำนวนมาก โดยอาจจะอยู่ในรูปของเรื่องตลกขบขันหรือหนังสือการ์ตูนที่มีขนาดเล็กหนา สะดวกในการพกพา อ่านเข้าใจง่าย ใช้คำพูดสั้น ๆ จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

100. การสร้างความสัมพันธ์กับหนังสือพิมพ์ที่ควรนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อถือ มีข้อใดไม่ถูกต้อง

(1)       ให้ความร่วมมือกับนักหนังสือพิมพ์ได้ทุกเวลา

(2)       ไม่ใช้แผนกโฆษณาไปบีบการทำงาน

(3)       นำเสนอสินค้าร่วมไปกับข่าวแจกได้กลมกลืน

(4)       เมื่อบรรณาธิการหลงลืมข่าวขององค์กร ไม่ควรติเตียน

ตอบ 3 หน้า 326 – 327 หลักสำคัญที่นักประชาสัมพันธ์ควรนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา ในวงการหนังสือพิมพ์ มีดังนี้

1.         ให้ข่าวสารที่เป็นความจริง เชื่อถือไต้ และเปิดเผย

2.         อย่าเอาเปรียบหนังสือพิมพ์ด้วยการแทรกการโฆษณาสินค้าร่วมไปกับข่าวแจกหรือ ข่าวประชาสัมพันธ์

3.         ไห้ความร่วมมือกับนักหนังสือพิมพ์ได้ทุกเวลา

4.         เมื่อบรรณาธิการหลงลืมข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท ไม่ควรตำหนิติเตียน

5.         ไม่ให้สินบนนักข่าว หรือใช้อิทธิพลบีบบังคับในทางไม่ถูกต้อง ฯลฯ

Advertisement