การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2100 (MCS 2150) การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         ใครคือผู้นำทางความคิดในสังคมเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ    

Advertisement

(1) นายกรัฐมนตรี

(2)       โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี      

Advertisement

(3) คณะทูตต่างประเทศ         

(4) ปวงชน

Advertisement

ตอบ 1 หน้า 2252129158, (คำบรรยาย) ผู้เป็นกุญแจประชามติ ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำทางความคิด (Opinion Leader) ในงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ผู้เป็นหัวหน้าที่มีอิทธิพลในชุมชนและเป็นที่เคารพยอมรับนับถือในสังคมนั้น ๆ ซึ่งจะเข้าใจข่าวสารได้ดีและเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งชักจูงใจบุคคลอิน ๆ ต่อไปได้ เช่น ผู้นำทางความคิดในสังคมชนบท ได้แก่ พระ ครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ส่วนผู้นำทางความคิดในสังคมเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี หรือนักการเมืองที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในสังคม

2.         ผู้นำทางความคิดในงานประชาสัมพันธ์ หมายถึงข้อใด         

Advertisement

(1) Public Opinion

(2) Opinion Leader   

(3) Public Welfare     

(4) Public Relations Practice

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

3.         ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับผลงาบประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อสังคม

(1)       งานดนตรีในสวนในบรรยากาศยามเย็น งานนี้มีแต่ฟรีกับฟรี

(2)       หมอลำซิ่ง จ.อำนาจเจริญ เฟื่อง ดัน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์

(3)       กลุ่มนักแสดงเดินรณรงค์หนุ่มสาวรุ่นใหม่เข้าใจเรื่องเพศ ร่วมป้องกันเอดส์

(4)       รณรงค์ขายเสื้อผ้าเวอร์ซาเช่มือสอง ของสมาคมนักแข่งรถออดี้

ตอบ 4 หน้า 303308, (คำบรรยาย) ผลงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมพิเศษ ทางสังคมที่ทำขึ้นนอกเหนือจากการทำธุรกิจ โดยไม่ได้หวังผลกำไรตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสังคม ซึ่งอาจเป็นการคืนกำไรให้สังคม ในลักษณะของการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ให้ความห่วงใยและช่วยรณรงค์แก้ไข ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของสังคม หรือการให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

4.         การต้อนรับแขก คือกิจกรรมข้อใดของงานประชาสัมพันธ์

(1) Communication (2) Enquiry (3) Communication Model (4) Gatekeeper

ตอบ 2 หน้า 7. 9597 แผนกติดต่อสอบถาม (Information) หรือที่ชาวอังกฤษและประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนิยมใช้คำว่า“Enquiry” คือ งานต้อนรับ หรือติดต่อสอบถาม เรื่องราวทั่วไปของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งเป็นบริการของหน่วยงานด่านแรกที่ได้ให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในสถาบันของเขาเป็นอย่างดียิ่ง หรือทำหน้าที่เป็น เหมือนผู้ต้อนรับ (Receptionist) ที่คอยชี้แจงเรื่องราวตาง ๆ และพร้อมที่จะช่วยเหลืออำนวย ความสะดวกแก่แขกหรือผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ

5.         การเสนอข่าวด้านดีเพียงด้านเดียวเพื่อให้คล้อยตาม เป็นการสื่อสารตามข้อใด

(1)       Public Relations (2) Publicity (3) Propaganda  (4) Public Affairs

ตอบ 3 หนา 14 – 15, (คำบรรยาย) การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) คือ การเผยแพร่ลัทธินิยม โดยเจตนาจะโน้มน้าวชักจูงใจคบด้วยกลวิธีต่าง ๆ ให้หลงเชื่อ เห็นดีเห็นงาม ซึ่งมีลักษณะสำคัญ คือ พูดเอาแต่ได้ เรื่องเท็จก็ว่าจริง มุ่งให้ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว พยายามปิดซ่อนที่มาของแหล่งข่าว และเสนอข่าวด้านดีแต่เพียงด้านเดียวเพื่อให้ประชาชนคล้อยตามโดยในปัจจุบัน การโฆษณาชวนเชื่อถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการโฆษณาขายสินค้า และใช้ดำเนินการสื่อสาร เพื่อการสนับสนุนทางการเมืองของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์

6.         การส่งเสริมการจำหน่าย เมื่อเกี่ยวข้องกับผลงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทรถยนต์ฮอนด้า คือข้อใด

(1)       รณรงค์รถยนต์ซิตี้คาร์ของคนรุ่นใหม่   (2) จัดเทศกาลอาหารปรุงด้วยสมุนไพรไทย

(3) เลหลังรถปี 47 แถมเตาอบอาหาร  (4) การปฏิบัติการทางการตลาดต้องดีเด่น

ตอบ 2 หน้า 18, (คำบรรยาย) การส่งเสริมการจำหน่าย (Sale Promotion) ใน รูปแบบงานประชาสัมพันธ์ จะไม่ใช่วิธีการขายสินค้าโดยพนักงานหรือการโฆษณา และไม่ใช่วิธีการขายในโอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่เป็นการให้ความรู้หรือให้สิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะของการแจกฟรีโดยไม่มีการขาย และอาจเป็นคนละเรื่องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่น การจัดนิทรรศการหรือเทศกาล การสาธิตให้ชม จัดแข่งขันให้รางวัล และจัดแสดงต่าง ๆ ฯลฯ

7.         ใครคือผู้วางแผนประชาสัมพันธ์กรณีเกิดวิกฤติของรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงเทพฯ

(1)       รัฐบาล            (2) คณะผู้บริหาร         (3) ฝ่ายการโฆษณา    (4) นักประชาสัมพันธ์

ตอบ 4 หน้า 99126 หน้าที่สำคัญของนักประชาสัมพันธ์ประการหนึ่ง คือ การเป็นผู้วางแผนประขาสัมพันธ์ ซึ่งนักประชาสัมพันธ์อาจจะถูกเชิญให้ไปพบผู้บริหารระดับสูงหรือประธาน บริษัท เพื่อถามว่าจะแก้ปัญหาวิกฤติเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อย่างไร ดังนั้นนักประชาสัมพันธ์จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ได้อย่างฉับพลัน และเสนอการวางแผน ประชาสัมพันธ์หรือการแก้ปัญหาในระยะเวลาต่อมาได้ดี

8.         ข้อใดหมายถึงคำขวัญประชาสัมพันธ์

(1) เนยตราข้าวโพด หอมมัน…อร่อย

(2)       โปรดสนับสนุนการแข่งขันไก่ชนชิงแชมป์โลกในจังหวัดอ่างทอง

(3)       แป้งหอมบัว หอมชื่น ผื่นหาย ผิวกายงาม (4) การสูบบุหรี่อาจนำความตายมาสู่คุณ จากปูนซีเมนต์ไทย

ตอบ 4 หน้า 129 – 130314 – 315 คำขวัญประชาสัมพันธ์ หรือคำขวัญโฆษณาเพื่องานประชาสัมพันธ์หรือการวางแผนกำหนดหัวข้อประชาสัมพันธ์ (Themes) คือ คำขวัญที่มีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือ สังคมซึ่งจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการขององค์กร โดยอาจใช้คำพูดสั้น ๆ ที่กินใจ และ จดจำได้งาย เช่น การสูบบุหรี่อาจนำความตายมาสู่คุณ จากปูนซีเมนต์ไทย ฯลฯ หรืออาจเป็น ภาพสัญลักษณ์เพื่อเป็นการเตือนใจและติดตามกลุ่มเป้าหมาย

9.         กิจกรรมสังคมในงานประชาสัมพันธ์ มีลักษณะอย่างไร

(1)       การคืนกำไรให้กับสังคม         (2) กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการทำธุรกิจ

(2)       ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส       (4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

10.       การประชาสัมพันธ์ หมายถึงอะไร

(1) ความผูกพันของประชาชนระหว่างองค์กร (2) ศิลป์และศาสตร์เพื่อสื่อความคิด

(3)       สื่อสัมพันธ์ระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน  (4) ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับกลุ่มชน

ตอบ 4 หน้า 79 – 10 การประชาสัมพันธ์ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Public Relations”หมายถึง วิธีการของสถาบันที่มีแผนการและกระทำต่อเนื่องกันไปในอันที่จะสร้างหรือรักษาไว้ ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับกลุ่มประชาชน เพื่อให้สถาบันกับกลุ่มประชาชน ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน และเพื่อให้งานของ สถาบันดำเนินไปด้วยดี โดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัดฐาน

Advertisement