การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1300 (MCS 1350) หลักการพูดเบื้องต้น

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

Advertisement

ข้อ 1. – 10. จงใช้ตัวเลือกดังต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       วิเคราะห์ตนเอง           (2) วิเคราะห์ผู้ชม-ผู้ฟัง

Advertisement

(3) วิเคราะห์เนื้อหา      (4) วิเคราะห์สถานการณ์

1.         พิจารณาถึงแผนผังสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานที่จะไปพูด

Advertisement

ตอบ 4 (คำบรรยาย) การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ จะไปพูด ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากที่สุด เพราะสถานการณ์การพูดจะบ่งบอกว่า เนื้อหาที่จะนำไปพูดนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสมก็จะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมด ตัวอย่างสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมการพูด ได้แก่ เวลา สถานที่ โอกาส และเจ้าภาพ หรือธรรมชาติของหน่วยงานที่เชิญไปพูด เป็นต้น

2.         มองให้ออกว่ากลุ่มเป้าหมายชอบหรือไม่ชอบคนพูด

Advertisement

ตอบ 2 หน้า 20 – 23, (คำบรรยาย) การวิเคราะห์ผู้ชม-ผู้ฟัง เป็นสิ่งที่วิชาการพูดให้ความสำคัญ เป็นอันดับต้น ๆ เพราะในการพูดแต่ละครั้งผู้พูดจะต้องวิเคราะห์ผู้ชม-ผู้ฟัง โดยพิจารณาจาก 1. ผู้ฟังมีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด 2. ประกอบด้วยหญิง-ชาย วัยใด มีสัดส่วนเท่าใด

3.         ผู้ฟังมาจากกลุ่มสังคม กลุ่มอาชีพใด 4. มีพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์อย่างไร

Advertisement

5.         รู้หรือมีประสบการณ์กับหัวข้อที่พูดแค่ไหน

6.         มีทัศนคติทางใด สนใจอะไร ชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด

7.         มุ่งหวังอะไรจากการพูดฯลฯ

3.         คุณสุวิมลตัดสินใจที่จะใช้การสาธิตจังหวะเต้นรำโดยเชิญผู้ฟังขึ้นมา

ตอบ 3 (คำบรรยาย) การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่จะนำไปพูด เพื่อให้ได้มาซึ่งลำดับ ประเด็นการพูด จุดเด่นหรือกลวิธีในการนำเสนอ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ เพื่อให้ผู้ชม-ผู้ฟังมีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เช่น ใช้การสาธิต แบบจำลองหรือโมเดล แผนภูมิ แผนสถิติ ตลอดจนการให้อ่านเนื้อหามาล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฟัง การบรรยาย

4.         คณะสื่อสารมวลชนเชิญนักแสดงชื่อดังมาบรรยายความรู้ให้นักศึกษาหัวข้อ ถนนสู่ดวงดาว

ตอบ 1 (คำบรรยาย) การวิเคราะห์ตนเอง เป็นการวิเคราะห์ตัวผู้พูดเองเพื่อพัฒนาปรับปรุงและสร้างบุคลิกภาพในการพูดที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการใช้ภาษา น้ำเสียง ความถนัด และทักษะของผู้พูด ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะพูด ตลอดจนสุขภาพอนามัย และความเชื่อมั่น ในตนเองก่อนขึ้นพูด

5.         อุตส่าห์เตรียมตัวพูดเรื่องนี้ให้สะใจแบบจัดเต็ม แต่ผู้ประสานงานบอกว่ามีเวลาให้แค่ 20 นาที

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ

6.         คุณช่วยแจ้งกับท่านอธิบดีหน่อยว่า ผมคอเจ็บมากไปบรรยายตามคำเชิญไม่ได้แล้ว

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

7.         การใช้โมเดลของเขื่อนกักเก็บน้ำประกอบการนำเสนอแผนกู้ภัยแล้งของกรมชลประทาน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

8.         ผมตัดสินใจเลือก ดร.นทีลักษณ์ ไปบรรยายแทนผม เพราะเข้ากับชาวบ้านได้ดีมาก

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 4. ประกอบ

9.         อาจารย์สอนวิชากายวิภาคเตรียมสั่งให้นักศึกษาอ่านบทเรียนล่วงหน้า

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 3. ประกอบ

10.       คุณเกนหลงต้องเปลี่ยนกระเป๋าก่อนลงจากรถ เพราะไมแน่ใจว่าแฟนคลับในจังหวัดนี้เป็น NGO พิทักษ์ สิทธิของสัตว์หรือเปล่า

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

Advertisement