การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวบวิชา MCS 1300 (MC 130) หลักการพูดเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

ข้อ 1. – 10. จงใช้ข้อมูลที่ให้มาดังต่อไปนี้ตอบคำถาม

Advertisement

พระราชดำรัส

(ก)………แก่……..(ข)……..ต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ

Advertisement

            ……….(ค)………..         

(ง)…………โอกาส……………(จ)

Advertisement

(ฉ)………..(ช)…………..สวนจิตรลดา

พระราชวังดุสิต

Advertisement

(ซ)…………(ฌ)………….(ญ)……………. 

1.         คำตอบของข้อ (ก) คือ

(1)       โปรดเกล้าฯ     (2) พระราชวินิจฉัย      (3) ถวาย         (4) พระราชทาน

ตอบ 4 หน้า 40 – 42, (คำบรรยาย) จากข้อมูลที่ให้มาข้างต้น เป็นการร่างแบบฟอร์มการพูด ซึ่งสามารถเขียนให้ถูกต้องได้ ดังนี้

พระราชดำรัส

(ก)พระราชทาน แก่ (ข) คณะบุคคล ต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ

(ค)ถวายชัยมงคล

(ง)เนื่องในโอกาส (จ) วันเฉลิมพระชนมพรรษา

(ฉ) ณ (ช) ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา

พระราชวังดุสิต

(ซ) วันจันทร์ที่ 4 (ฌ) ธันวาคม (ญ) 2538

 (คำว่า พระราชทาน” หมายถึง ให้ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน, “โปรดเกล้าฯ” หมายถึง มีเมตตา พอใจ, “พระราชวินิจฉัย” หมายถึง คำตัดสินชี้ขาด, “ถวาย” หมายถึง มอบให้ใช้กับพระสงฆ์ หรือเจ้านาย)

2.         คำตอบของข้อ (ข) คือ

(1)       เหล่าขุนนาง     (2) พสกนิกร    (3) คณะบุคคล            (4) ตัวแทนประชาชน

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (คำว่า คณะบุคคล” ในที่นี้หมายถึง บุคคลหลายฝ่าย อาจเป็น ข้าราชการ ทหาร หรือพลเรือน)

3.         คำตอบของข้อ (ค) คือ

(1)       ถวายชัยมงคล (2) ถวายพระพร          (3) ถวายความจงรักภักดี        (4) ถวายคำสัตย์

ตอบดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (คำว่า ถวายชัยมงคล” หมายถึง อวยพร เป็นคำที่สามัญชนทั่วไปใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน, “ถวายพระพร” หมายถึง อวยพร เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน, “ถวายความจงรักภักดี” หมายถึง แสดงความจงรักภักดี, “ถวายคำสัตย์” หมายถึง ให้คำสัตย์ ปฏิญาณตน)

4.         คำตอบของข้อ (ง) คือ

(1) วาระ          (2) เนื่องใน      (3) เนื่องด้วย   (4) ใน

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (คำว่า เนื่องใน” ในที่นี้ จะใช้กับโอกาสที่เป็นทางการ แต่ถ้า เป็นโอกาสทั่ว ๆ ไปอาจใช้ ใน” เพียงอย่างเดียวก็ได้)

5.         คำตอบของข้อ (จ) คือ

(1) วันเฉลิมพระขนมพรรษา    (2) วันพระราชสมภพ   (3) วันประสูติ  (4) วับพระราชกำเนิด

ตอบ1 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (คำว่า วันเฉลิมพระขนมพรรษา” หมายถึง วันคล้ายวันเกิด, “วันพระราชสมภพ” หมายถึง วันเกิด ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน, “วับประสูติ” หมายถึง วันเกิด ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์, “วันพระราชกำเนิด” เป็นการใช้คำราชาศัพท์ผิด)

6.         คำตอบของข้อ (ฉ) คือ

(1) เพื่อ            (2) โดย            (3) ที่    (4) ณ

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (คำว่า ’’ เป็นคำบุรพบทที่ใช้บอกเวลาหรือสถานที่ มักใช้กับ การเขียนที่เป็นทางการ)

7.         คำตอบของข้อ (ช) คือ

(1) พระตำหนักจักรีบงกช        (2) พระบรมมหาราชวัง

(3) ท้องพระโรง            (4) ศาลาดุสิตดาลัย

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ (ศาลาดุสิตดาลัย เป็นศาลาอเนกประสงค์ในพระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต)

8.         คำตอบของข้อ (ช) คือ

(1) วันจันทร์ที่ 4           (2) วันอันเป็นมงคลฤกษ์         (3) วันพระราชสมภพ   (4) วันประจำรัชกาล

ตอบ 1 หน้า 41, (คำบรรยาย), (ดูคำอธิบายข้อ 1. ประกอบ) ข้อความบรรทัดสุดท้ายก่อนจบส่วนแบบนำการพูด จะเป็นการเขียนวัน เดือน ปีที่พูด และเมื่อจบส่วนแบบนำการพูดแล้ว ผู้ร่างอาจขีดเส้นต้ ทำเส้นประ ใส่สัญลักษณ์ขององศ์กร หรือใส่รูปเล็ก ๆ คั่นก็ได้

9.         คำตอบของข้อ (ฌ) คือ

(1) เดือนสิบสอง          (2) ธันวาคม     (3) ขึ้น 13 ค่ำ   (4) ราศีธนู

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 1. และ 8. ประกอบ

10.       คำตอบของข้อ (ญ) คือ

(1) รัชกาลปัจจุบัน       (2) ปีกุน           (3) พุทธศักราช            (4) 2538

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 1. และ 8. ประกอบ

Advertisement