การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2553

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS1300 (MC130) การพูดเบื้องต้น

Advertisement

คำสั่ง  ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  (ข้อสอบมีทั้งหมด  100  ข้อ)

1       การพูดเป็นวิชาชีพ  เพราะเหตุใด

Advertisement

1       เพราะวิชาการพูดเป็นวิชาทางด้านทักษะและศิลปะ

2       เพราะวิชาการพูดสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงได้

Advertisement

3       เพราะการพูดมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน

4       เพราะทุกอาชีพต้องใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย

Advertisement

ตอบ  4  เพราะทุกอาชีพต้องใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย

การพูด  (Speech)  ไม่มีรูปแบบที่เด่นชัด  แต่เป็นทุกๆอย่างรวมกัน  คือ 

Advertisement

1       เป็นวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์  เพราะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการเปล่งเสียงออกมา

2       เป็นวิชาทางด้านศิลปะ  เพราะเป็นวิชาที่ต้องทำและมีวิธีการพูดเฉพาะบุคคล

3       เป็นทักษะ  เพราะต้องเรียนรู้และฝึกฝน

4       เป็นวิชาชีพ  เพราะคนเราทุกคนและทุกอาชีพต้องใช้การพูดเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย

2       ข้อใดไม่ใช่สิ่งเร้าในวิชาการพูด

1  ผู้พูด                                2  ผู้ฟัง                              3  เนื้อเรื่องที่พูด                           4  สิ่งแวดล้อม

ตอบ  3  เนื้อเรื่องที่พูด                

สิ่งเร้าในวิชาการพูด  ได้แก่

1       ตัวผู้พูด  คือ  สิ่งที่ผู้ฟังได้ยิน  ได้เห็นและมีความรู้สึกต่อสิ่งนั้น  เช่น  น้ำเสียง  การแต่งกาย  ท่าทาง  บุคลิกภาพ ฯลฯ  ของผู้พูดที่ปรากฏระหว่างการสื่อสาร  หรือความคิด  ทัศนคติของผู้พูด

2       กลุ่มผู้ฟัง  คือ  บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการพูด  ซึ่งพิจารณาจากความสนใจ  ความพึงพอใจ  ความต้องการ  ประโยชน์ที่ได้รับและลักษณะของกลุ่ม

3       สิ่งแวดล้อม  คือ  สถานการณ์หรือสิ่งที่จะส่งผลต่อการพูดที่นอกเหนือจากผู้พูดและผู้ฟัง  เช่น  ข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์  ฯลฯ

3       การแสดงออกของผู้ฟังในขณะที่ฟังคุณสมปรารถนาพูด  มีผลอย่างไร

1       ทำให้สมปรารถนาเปลี่ยนลีลาการพูด

2       เป็นทั้งการให้กำลังใจและการบั่นทอนกำลังใจ

3       ทำให้สมปรารถนารู้ว่าการพูดของตนประสบผลสำเร็จหรือไม่

4       สมปรารถนาเข้าใจถึงการรับรู้ของสังคม

ตอบ  3  ทำให้สมปรารถนารู้ว่าการพูดของตนประสบผลสำเร็จหรือไม่

การพูดทุกชนิดจะต้องมีผลที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการพูดและหลังจากการพูด  โดยผลที่เกิดจากการพูด  (Impact)  นั้นดูได้จากการแสดงออกของผู้ฟัง  เช่น  ในขณะที่ฟังผู้ฟังอาจจะผงกศีรษะ  ปรบมือ  หัวเราะ  ยิ้ม  ก้มหน้า  ทำหน้ายุ่ง  คิ้วขมวด  ฯลฯ  ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวของผู้ฟังจะทำให้ผู้พูดรู้ว่าการพูดของตนประสบผลสำเร็จหรือไม่

4       นอกจากภาษาจะบ่งบอกถึงการศึกษาของผู้พูดแล้ว  ยังแสดงถึงอะไรได้อีกบ้าง

1  รสนิยมของผู้พูด                                                      2  ชนชั้น  ตระกูลของผู้พูด

3  บุคลิกภาพของผู้พูด                                                4  ความงามของภาษา

ตอบ  1  รสนิยมของผู้พูด                                                     

ผู้พูดจะต้องรู้จักการใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องกับความนิยมของกลุ่มชนในสังคม  เพราะนอกจากภาษาจะเป็นเครื่องมือสื่อความหมายและบ่งบอกถึงการศึกษาของผู้พูดแล้ว  ยังเป็นเครื่องแสดงถึงรสนิยมที่ดีงามของผู้พูดอีกด้วย

5       หลักการใช้ภาษาพูดในที่ประชุมชนนั้น  ควรเป็นอย่างไร

1  ภาษาเขียน               2  ภาษาสนทนาที่สุภาพ                 3  ภาษาพิธีการ                 4  ภาษากึ่งพิธีการ

ตอบ  2  ภาษาสนทนาที่สุภาพ                

หลักการใช้ภาษาพูด  มีดังนี้  1  ควรใช้ภาษาให้เหมาะแก่บุคคล  สถานที่  และโอกาส  2  ควรใช้ภาพูดที่สุภาพ  หรือใช้ภาษาสนทนาที่สุภาพ  ไม่ใช่ภาษาเขียนหรือภาราชการ  3  ควรใช้คำง่ายๆประโยคเรียบและสั้น  4  ควรใช้บุรุษสรรพนามให้บ่อยครั้งกว่าการใช้ภาษาเขียนธรรมดา  5  อย่าใช้ถ้อยคำ  วลี  (เช่น  นอกจากนี้,  แล้วก็,  จะเห็นได้ว่า,  ฯลฯ)  หรือข้อความเดียวกันบ่อยๆ  6  ควรใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดอารมณ์หรือเห็นภาพพจน์

 6       ถ้าจะพูดให้น้ำเสียงฟังแล้วมีเสน่ห์  ควรพูดอย่างไร

1  พูดคำว่า  ครับ  ค่ะ  ท้ายประโยค                               2  พูดใส่อารมณ์อย่างตลกขบขัน

3  พูดสำนวนไทย  หรือประโยคเด็ดๆให้น่าประทับใจ          4  พูดในเนื้อหาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจ

ตอบ    1  พูดคำว่า  ครับ  ค่ะ  ท้ายประโยค                              

น้ำเสียงในการพูดมีส่วนสำคัญอย่างมากในการส่งความหมายจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง  โดยเสน่ห์ของน้ำเสียงควรอยู่ที่การเพิ่มคำว่า  ค่ะ  นะคะ  ครับ  และ  นะครับ  ที่ท้ายประโยคด้วย

7       การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องรู้จักการควบคุมการผ่อนลมหายใจในขณะที่พูด  วิธีหายใจที่ถูกต้องเป็นอย่างไร

1  หายใจให้เงียบที่สุด                                                          2  หายใจลึกๆและแรงๆ

3  หายใจเข้าสู่ศูนย์กลางของลำตัว                                       4  หายใจลึกๆพร้อมอ้าปากเล็กน้อย

ตอบ  3  หายใจเข้าสู่ศูนย์กลางของลำตัว                                       

การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้น  ผู้พูดจะต้องรู้จักควบคุมการผ่อนลมหายใจในขณะที่พูด  กล่าวคือ  ต้องหายใจเข้าสู่ศูนย์กลางของลำตัว  หรือหายใจโดยการใช้กะบังลม  (Diaphragm)

8       หากผู้ฟังเป็นกลุ่มบุคคลในวัยชราที่มีการศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย  ผู้พูดควรจะนำเสนอเนื้อหาในลักษณะใด

1       เร้าอารมณ์  แฝงมุขสนุกสนาน  ท้าทายความสามารถ

2       ประสบการณ์เสี่ยงตาย  สิ่งที่เป็นพิษภัยใกล้ตัว

3       การโกหกหลอกลวง  สิบแปดมงกุฎ  และเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจ

4       สวัสดิภาพ  บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต  การดำรงตนให้เป็นที่เคารพรัก

ตอบ  4   สวัสดิภาพ  บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต  การดำรงตนให้เป็นที่เคารพรัก

วัยชรา  เป็นวัยของผู้ที่มีประสบการณ์มาก  ชอบคิดและยึดถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจ  เช่น  คุณธรรม  และมักเป็นห่วงลูกหลาน  ครอบครัว  ดังนั้นการพูดกับบุคคลที่อยู่ในวัยชราและมีการศึกษาสูง  จึงควรพูดเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพทางครอบครัว  บุคคลผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต  การดำรงตนให้เป็นที่เคารพรัก  ฯลฯ  โดยควรพูดในทำนองเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปรับทุกข์

9       คุณยุทธนาจะไปพูดในที่ประชุมชน  ท่านจะแนะนำวิธีเลือกเรื่องที่จะพูดอย่างไร

1  เลือกเรื่องที่ผู้พูดสนใจ  และผู้ฟังสนใจด้วย                 2  เลือกเรื่องที่ผู้พูดมีความรู้  และผู้ฟังสนใจ

3  เลือกเรื่องที่ทันสมัย  และผู้ฟังส่วนใหญ่สนใจ            4  เลือกเรื่องดี  เป็นสาระแก่ชีวิตและผู้พูดสนใจมาก

ตอบ  1  เลือกเรื่องที่ผู้พูดสนใจ  และผู้ฟังสนใจด้วย                

ในการเลือกเรื่องไปพูดนั้น  ผู้พูดต้องพยายามเลือกเรื่องที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังสนใจ  ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้พูดถนัดก็จะทำให้พูดได้ดี  และถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ฟังสนใจด้วยก็ดูเหมือนว่าผู้พูดได้ประสบความสำเร็จขั้นต้นในการเรียกความสนใจจากผู้ฟัง  แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผู้ฟังไม่สนใจการพูดนั้นก็จะล้มเหลว

10  โครงร่าง  (Outline)  มีประโยชน์ต่อการเตรียมเรื่องพูดอย่างไร

1  ทำให้เนื้อหามีรสนิยม                                                  2  ทำให้เนื้อหามีเอกภาพ

3  ทำให้เนื้อหาน่าติดตาม                                                4  ทำให้เนื้อหาน่าเชื่อถือ

ตอบ  2  ทำให้เนื้อหามีเอกภาพ

ในการเตรียมเรื่องพูดนั้น  ผู้พูดจำเป็นที่จะต้องเขียนโครงร่างหรือโครงเรื่อง  (Outline)  ขึ้นมาก่อน  ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวางแนวทางว่าเรื่องที่จะพูดนั้นมีหัวข้ออะไรบ้าง  โดยโครงร่างหรือโครงเรื่องนี้จะช่วยเป็นแนวทางการเรียงลำดับเรื่องที่จะพูดทำให้เนื้อหามีเอกภาพ  ไม่สับสน  และง่ายแก่แก่การจดจำไปพูด

Advertisement