การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 1400 (MCS 1450) การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ

Advertisement

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1.         สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของโลก ตั้งขึ้นที่ประเทศใด

Advertisement

(1)       รัสเซีย  

(2) เยอรมนี      

Advertisement

(3) อังกฤษ      

(4) สหรัฐอเมริกา

Advertisement

ตอบ 3 หน้า 2325169 จุดกำเนิดสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของโลก คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์ BBC ของอังกฤษ ซึ่งได้แพร่ภาพด้วยระบบขาวดำอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 โดยมีพิธีเปิดการแพร่ภาพขึ้นที่พระราชวังอเล็กซานดร้า กรุงลอนดอน

2.         แนวความคิดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นระบบผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ

Advertisement

(1)       Mixed System 

(2) Dual System

(3) Free Market System    

(4) Public Service System

ตอบ 4 หน้า 111 – 112 แนวความคิดในการจัดระบบวิทยุและโทรทัศน์แบบ Public Service System (แนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ) คือ

1.         รัฐมีความรับผิดชอบในการให้ข่าวสารข้อมูล และรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ

2.         รัฐเป็นผู้จัดระเบียบในด้านที่มาของรายได้ การจัดสรรคลื่น และคุณภาพของรายการ

3.         เป็นระบบที่ผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐ หรืออาจเป็นการผูกขาดแบบ Duopoly (เล่นพรรคเล่นพวก) โดยมีเอกชนเป็นคู่แข่งเพียง 1-2 รายเท่านั้น รัฐจึงเป็นทั้ง Supplier (ผลิตรายการเอง) และเป็น Regulator (ผู้ควบคุมรายการ) ไปพร้อมกัน

3.         ประเทศที่เป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System คือ

(1) ญี่ปุ่น         (2) รัสเซีย        (3) อังกฤษ      (4) สหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 111 – 113 ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นแม่แบบของแนวคิด Free Market System (แนวคิดสื่อสารในตลาดเสรี) หรือระบบที่ธุรกิจเอกชนเป็นผู้ให้บริการ คือ ดำเนินการในรูปตลาดเสรี ที่ให้ธุรกิจเอกชนแข่งขันกันอย่างเต็มที่ (Competition) โดยเชื่อว่า ถ้าเป็นตลาดที่สมบูรณ์แล้ว จะมีการแข่งขันกันของผู้ประกอบการ และท้ายที่สุดผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด

4.         แนวคิดที่เป็นระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรีที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก คือ

(1) Public Service System (2) Free Market System

(3) Mixed System      (4) Dual System

ตอบ 3 หน้า 111113 ใบช่วงทศวรรษที 1980 – 1990 กำลังเป็นช่วงที่มีการปรับไปสู่ทิศทางของ ระบบพหุนิยมในแนวตลาดเสรี จึงทำให้เกิดระบบในแบบที่ 3 คือ ระบบผสม (Mixed System) ระหว่างแนวคิดสื่อสารเพื่อประโยชน์สาธารณะกับแนวคิดสื่อสารในตลาดเสรีขยายตัวไปทั่วโลก

5.         ระบบนี้มีความเชื่อว่ากิจการวิทยุและโทรทัศน์ รัฐต้องเข้ามามีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสาร และรักษาวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึงข้อใด

(1) Free Market System    (2) Public Service System

(3) Mixed System      (4) Dual System

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2. ประกอบ

6.         พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงในโลกถือว่าประเทศใดเป็นผู้บุกเบิกกิจการวิทยุกระจายเสียง

(1) รัสเซีย        (2) อังกฤษ      (3) สหรัฐอเมริกา         (4) ญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 155 – 156 พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงถือว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บุกเบิกกิจการวิทยุกระจายเสียงโลก โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยู่กลุ่มหนึ่งที่ถือว่า เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงในยุคแรก ๆ คือ สถานี KCBS (ค.ศ. 1909), WHA (ค.ศ. 1917), WWJ (ค.ศ. 1920) และ KDKA (ค.ศ. 1920)

ข้อ 7. – 10. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1) VOA      (2) BBC      (3) NHK     (4) FCC

7.         คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา

ตอบ 4 หน้า 24114168 คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ FCC (Federal Communications Commission) เป็นองค์กรอิสระของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ดูแล กิจการวิทยุและโทรทัศน์ทั้งหมด รวมทั้งคอยจัดสรรคลื่นวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ด้วย

8.         บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์ของอังกฤษ

ตอบ 2 หน้า 161 – 162169 บรรษัทวิทยุและโทรทัศน์อังกฤษ (British Broadcasting Corporation ะ BBC) มีฐานะเป็นบรรษัทสาธารณะที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ให้มีเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์จากประชาชนมาเป็นค่าใช้จ่ายของบรรษัท

9.         สถานีวิทยุภาคภาษาต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

ตอบ 1 หน้า 159 – 160, (คำบรรยาย) การกระจายเสียงภาคต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา คือ สถานีวิทยุคลื่นสั้น VOA (Voice of America) 

ซึ่งเป็นสถานีวิทยุภาคภาษาต่างประเทศที่ กระจายเสียงไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกถึง 35 ภาษา ออกอากาศสัปดาห์ละ 805 ชั่วโมง และมีผู้รับฟังประมาณ 26 ล้านคน โดยในประเทศไทยได้จัดตั้งสถานีทวนสัญญาณ (Rely Station) ขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งกระจายเสียงต่อไปยังประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชีย

10.       บรรษัทการกระจายเสียงของญี่ปุ่น

ตอบ 3 หน้า 165 – 166 บรรษัทการกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่น (Nippon Hoso Kyokai : NFIK)เป็นองค์การกระจายเสียงแห่งชาติที่ทำการกระจายเสียงเพื่อสาธารณะ โดยไม่แสวงหากำไร และมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมเครื่องรับวิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับ BBC ของอังกฤษ

Advertisement