การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  7  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

ข้อ  1  จงตอบคำถามต่อไปนี้

Advertisement

1.1            “ข่าวการเมือง  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างข่าวและแหล่งข่าวประกอบ

แนวคำตอบ

Advertisement

ข่าวการเมือง  หมายถึง  การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน  กิจกรรมความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  รวมทั้งรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ  ซึ่งรับอาสาเข้ามารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับทราบ  โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ  

1)    การจัดการเลือกตั้ง  การรณรงค์หาเสียง  นโยบายของพรรค

Advertisement

2)    การจัดตั้งรัฐบาล

3)    การกำหนดนโยบาย  การแถลง  การปฏิบัติงานตามนโยบาย

Advertisement

4)    กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา  การดำเนินงานของรัฐสภา  กรรมาธิการ

5)    การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมือง  ข้าราชการประจำ  องค์กรอิสระต่างๆ  การเปิดอภิปราย

6)    บทบาทของพรรคฝ่ายค้าน  วุฒิสภา

7)    ความคิดเห็นของ  ส.ส.  ต่อประเด็นปัญหาต่างๆ  ในรัฐสภา

8)    การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ  กกต.  ปปช.  ปปง.  คตง.

9)    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตัวอย่างหัวข้อข่าวการเมือง  ข่าวการตรวจสอบการถือครองหุ้นของรัฐมนตรีเกินกว่ากำหนดซึ่งในกรณีนี้นักข่าวสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข่าวต่อไปนี้

–                    คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)

–                    รัฐมนตรีที่เข้าข่ายความผิดถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเกินกว่าร้อยละ  5

–                    นายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม  พ.ร.บ.  การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ.2543

–                    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  (สลค.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องแจ้งเรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่ง

–                    บริษัทเอกชนที่รัฐมนตรีถือหุ้นเกิน  5%

–                    บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรี

–                    พ.ร.บ.  การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  พ.ศ. 2543

–                    พ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  พ.ศ.2542

–                    รัฐมนตรีและบุคคลสำคัญต่างๆ  ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมของรัฐมนตรี

1.2            “ข่าวอาชญากรรม  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างข่าวและแหล่งข่าวประกอบ

แนวคำตอบ

ข่าวอาชญากรรม  หมายถึง ข่าวการรายงานเหตุการณ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา  ซึ่งผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการได้พิจารณาเลือกสรรแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านส่วนใหญ่หรือบางส่วน  โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ  ได้แก่  ข่าวฆาตกรรม  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  ภัยพิบัติ  การประท้วง  จลาจล  ฆ่าตัวตาย  ข่าวสะท้อนสังคม  ความผิดทางอาญาต่างๆ  เป็นต้น

เนื้อหาของข่าวอาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับประเด็น  ต่อไปนี้

1)    เหตุการณ์เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างไร  นำไปสู่ปัญหาใด

2)    สาเหตุของเหตุการณ์  วิธีการก่ออาชญากรรม

3)    การวางแผนติดตาม  การปราบปรามของเจ้าหน้าที่

4)    ความคืบหน้าของคดี

5)    ปัญหาในการจับกุมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่.

6)    การป้องกันหรือลดคดีอาชญากรรม

7)    ความคิดเห็นของบุคคลหลายฝ่าย  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ร.ม.ต.  ผบ.ตร.  นักวิชาการ ฯลฯ

เนื้อหาของข่าวอาชญากรรมที่ผู้สื่อข่าวต้องรวบรวมจะเกี่ยวข้องกับประเด็น  ต่อไปนี้

1       ความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน

2       วิธีการของอาชญากรรม

3       เบาะแส  วัตถุพยาน  ร่อยรอย

4       สาเหตุของการก่ออาชญากรรม

5       คำให้การของผู้เคราะห์ร้าย

6       รายงานของตำรวจ

7       การจับกุม  การตั้งข้อหา

ตัวอย่างข่าวอาชญากรรม  ข่าวนักศึกษาเสียชีวิตหลังถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายจากการเข้าร่วมกิจกรรมรับน้อง  ซึ่งในกรณีนี้นักข่าวสามารถหาข้อมูลจากแหล่งข่าวต่อไปนี้

–                    ตำรวจ  สถานีโรงพยาบาล

–                    หน่วยกู้ชีพ  โรงพยาบาล

–                    ผู้ที่อยู่  ณ  สถานที่เกิดเหตุ  เช่น  นักศึกษารุ่นพี่ที่ก่อเหตุ  (กรณีที่จับกุมตัวได้แล้ว)  นักศึกษาที่ไปร่วมรับน้อง ฯลฯ  รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่เห็นเหตุการณ์

–                    คณะครู  อาจารย์  ผู้บริหารของสถาบันศึกษานั้นๆ

–                    บิดา  มารดา  และเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิต

–                    กระทรวงศึกษาธิการ 

Advertisement