การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  6  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

ข้อ  1  เหตุใดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  จึงได้รับการรายงานเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องในสื่อมวลชน  จงอธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าเชิงข่าว

Advertisement

แนวคำตอบ

เหตุการณ์ข้างต้นได้รับการรายงานเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีคุณค่าเชิงข่าว  (New  Values)  

Advertisement

1       ความโดดเด่น / ดัง / ชื่อเสียง  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเกี่ยวข้องกับความมีชื่อเสียง  ความดัง  และความโดดเด่นของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป

2       ความใกล้ชิด  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว  เพราะเกิดขึ้นในสังคมไทย  นอกจากนี้ยังมีความใกล้ชิดทางใจระหว่างผู้อ่านกับบุคคลที่ตกเป็นข่าวอีกด้วย

Advertisement

3       ความทันต่อเวลา  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ  ทำให้ได้รับความสนใจ  เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์นั้นต้องการที่จะได้รับรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

4       ปุถุชนสนใจ  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเร้าความสนใจของมนุษย์  ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ต่างๆ  เช่น  ฝ่ายที่รักอดีตนายกรัฐมนตรีอาจเกิดอารมณ์ดีใจ  เห็นอกเห็นใจ  เอาใจช่วยให้ท่านมีอำนาจทางการเมืองอีก  ส่วนฝ่ายที่เกลียดอดีตนายกรัฐมนตรีอาจเกิดอารมณ์โกรธเกลียด  ไม่อยากให้ท่านกลับมามีอำนาจทางการเมืองอีก  เป็นต้น

Advertisement

5       ความขัดแย้ง / การเผชิญหน้า  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นสะท้อนถึงความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ในลักษณะของความขัดแย้งทางความคิดระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่ต่อต้านระบอบทักษิณ  นอกจากนี้ยังอาจมีการเผชิญหน้าหรือปะทะกันระหว่าง  2  ฝ่าย  จนกลายเป็นความขัดแย้งทางกายได้

6       ความมีเงื่อนงำ  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นยังไม่สามารถคลี่คลายได้ว่ากิจกรรมและความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่  และการกลับมาต่อสู้คดีของท่านจะมีบทสรุปเป็นอย่างไร

7       ความเปลี่ยนแปลง  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง  เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติธรรมดา  และอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน  จึงทำให้คนสนใจว่ากิจกรรมและความเคลื่อนไหวในการกลับมาต่อสู้คดีของท่าน  จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไร

Advertisement