การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  8  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

ข้อ  1  ความนำและส่วนเชื่อมมีลักษณะอย่างไร  และสำคัญอย่างไรต่อการรายงานข่าว  จงอธิบาย

Advertisement

แนวคำตอบ

ความนำ  (Lead)

Advertisement

ความนำ  คือ  ย่อหน้าแรกของข่าว  ซึ่งจัดเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของข่าว  และเป็นส่วนที่เขียนยากที่สุดด้วย  ซึ่งอาจมีความยาวเพียง  1  ย่อหน้าสั้นๆ  เท่านั้น  โดยการเขียนความนำควรเน้นที่ตัวข่าว  หรือเน้นรายละเอียดที่สำคัญและน่าสนใจ  จากนั้นผู้สื่อข่าวต้องสรุปข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น  โดยพิจารณาเฉพาะประเด็นสำคัญที่คาดว่าผู้อ่านอยากรู้มากที่สุดตามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น  และควรเขียนเป็นประโยคที่สั้น  ชัดเจน  เข้าใจง่าย

ความสำคัญของความนำ  

Advertisement

1       ช่วยสรุปสาระสำคัญของข่าวเพื่อให้ผู้อ่านที่อาจจะเพียงมองผ่านๆ  ก็สามารถตัดสินได้ตั้งแต่แรกว่าจะอ่านข่าวนั้นต่อไปหรือไม่

2       ช่วยให้ผู้อ่านไม่ต้องเสียเวลามาก  เพราะแม้ว่าจะอ่านเฉพาะแต่ความนำ  ผู้อ่านก็จะทราบเรื่องทั้งหมดโดยย่อ

Advertisement

ลักษณะของความนำที่ดี

1       ต้องกระชับ  เพื่อช่วยให้ผู้อ่านอ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย

2       มีความชัดเจนเฉพาะเจาะจงจนทำให้ผู้อ่านนึกถึงภาพเหตุการณ์  หรือจินตนาการถึงสภาพที่เกิดขึ้นได้

3       ให้คำที่มีความหมายหนักแน่นเพื่อเร้าความสนใจของผู้อ่าน  และอาจสร้างความน่าตื่นเต้นมีสีสันหรือภาพพจน์

4       เน้นถึงระดับความสำคัญของข่าวนั้น  เช่น  ระบุถึงจำนวนเงิน  อาคาร  วัตถุอื่นๆ  หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิต  การบาดเจ็บ  หรือมูลค่าของความสูญเสียครั้งนั้น

5       ควรเน้นเรื่องไม่ปกติ  สิ่งที่คาดไม่ถึง  หรือสิ่งที่ไม่คาดฝัน  ซึ่งมีความสำคัญหรือมีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญต่อไปในอนาคต  และเป็นเรื่องที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้

6       ควรมีเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่าน  โดยควรระบุบุคคล  สถานที่  และเหตุการณ์ที่ผู้อ่านคุ้นเคย

7       ต้องกล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องก่อน

8       ไม่มีความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนในความนำ

9       การอ้างคำพูดหรือความเห็นของแหล่งข่าวจะต้องระบุว่าเป็นแหล่งข่าว  ไม่ใช่ของผู้เขียน

10  เข้าใจง่ายและตรงประเด็น  เพื่อให้ผู้อ่านจับใจความได้เร็ว  ไม่ต้องเสียเวลาอ่านมาก

ส่วนเชื่อม  (Neck  or  Bridge)

ส่วนเชื่อม  คือ  การเขียนข้อความเชื่อมระหว่างความนำกับเนื้อข่าว  ซึ่งเป็นย่อหน้าถัดไปจากความนำ  แต่ในบางข่าวอาจจะวางส่วนเชื่อมไว้ท้ายข่าวก็ได้  โดยส่วนเชื่อมอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อข่าว  แต่เรามักจะพบส่วนเชื่อมในข่าวตาม  (Follow – up  Story) คือ  ข่าวที่เคยเกิดขึ้นและได้รับการนำเสนอไปแล้ว  แต่เมื่อมีเหตุการณ์ใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  ผู้สื่อข่าวก็มักจะเขียนข่าวโดยใช้ส่วนเชื่อมมาอธิบายความเดิมนั้น

ความสำคัญของส่วนเชื่อม  มีดังนี้

1       ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความเดิมและเหตุการณ์ที่เป็นข่าวได้ง่ายขึ้น

2       ช่วยสร้างความต่อเนื่องให้ผู้อ่านสามารถดำเนินความคิดไปในแนวทางเดียว  ไม่ให้เกิดความสับสนในลำดับเนื้อหาเหตุการณ์

ลักษณะของส่วนเชื่อมที่ดี  มีดังนี้

1       ต้องเป็นส่วนขยายเพื่อให้ความนำสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  หรือเป็นข้อมูลสำคัญในส่วนที่ความนำนั้นยังขาดอยู่  ซึ่งต้องมีความกลมกลืนกับข้อความในความนำนั้นด้วย  เช่น  เมื่อความนำไม่อาจระบุเวลา  สถานที่เกิดเหตุ ฯลฯ  เนื่องจากจะมีความยาวเยิ่นเย้อก็สามารถนำเสนอไว้ในส่วนเชื่อมได้

2       ต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลในข่าว  ซึ่งไม่อาจระบุไว้ในความนำได้  เช่น  การระบุชื่อ  นามสกุล  อายุ  ที่อยู่  และอาชีพ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักบุคคลในข่าวมากขึ้น

3       ต้องให้ภูมิหลังและความเป็นมาของเหตุการณ์ที่เป็นข่าวนั้นๆ  ในกรณีที่เป็นข่าวต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจข้อมูลข่าวได้ง่ายขึ้น

Advertisement