การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  8  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

ข้อ  1  เหตุใดข่าวนักศึกษายกพวกตีกันจึงได้รับการนำเสนอเป็นข่าว  และมีการรายงานอย่างต่อเนื่องในสื่อมวลชนนานหลายวัน  จงอธิบายโดยใช้หลักการด้านคุณค่าเชิงข่าวประกอบการพิจารณา

Advertisement

แนวคำตอบ

เหตุการณ์ข้างต้นได้รับการนำเสนอเป็นข่าวและมีการรายงานอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มีคุณค่าเชิงข่าว  (News  Values)  

Advertisement

1  ความเกี่ยวพันกับผู้รับสาร  คือ เหตุการณ์ข้างต้นมีความเกี่ยวพันกับผู้รับสารในแง่เป็นอุทาหรณ์สอนใจ  ทำให้ผู้รับสารมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น   เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นลูกหลงเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

2       ความเปลี่ยนแปลง  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะถึงแม้ว่าการยกพวกตีกันของนักเรียน/นักศึกษาจะเกิดขึ้นมานานแล้ว  แต่ก็ไม่ได้ยกพวกตีกันทุกวันจนกลายเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดาในชีวิตประจำวัน

Advertisement

3       ความไม่คาดคิด  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้น  เป็นเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนว่าจะเกิดขึ้นในวัน  เวลาใด  สถานที่ไหน

 ความมีเงื่อนงำ  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นยังไม่สามารถคลี่คลายได้ว่าจะจบลงอย่างไร  ตำรวจจะจับตัวนักศึกษาที่ยกพวกตีกันได้หรือไม่  และจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

Advertisement

เร้าความสนใจของมนุษย์  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ต่างๆ  เช่น  รู้สึกสลดใจที่เห็นนักศึกษาทำตัวเป็นนักเลง  ยึดถือค่านิยมผิดๆ  เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการตีกัน  หรือเกิดความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ตกเป็นลูกหลงในเหตุการณ์ครั้งนี้  เป็นต้น 

 ความใกล้ชิด  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัว  เพราะเกิดขึ้นในสังคมไทย  จึงทำให้ผู้อ่านให้ความสนใจมากกว่าเหตุการณ์ที่ไกลตัวและเกิดขึ้นไกลบ้าน

 ความโดดเด่น / ดัง / ชื่อเสียง  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเกี่ยวข้องกับความมีชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา  ซึ่งนักศึกษาที่ยกพวกตีกันเรียนอยู่  เพราะเป็นสถานที่ที่ประชาชนรู้จักกันโดยทั่วไป

 ความขัดแย้ง /  การเผชิญหน้า  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นสะท้อนถึงความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์  ในลักษณะความขัดแย้งทั้งทางกายและทางความคิด  รวมทั้งมีการเผชิญหน้าหรือปะทะกันระหว่างนักศึกษาทั้ง  2  สถาบัน

 ความทันต่อเวลา  คือ  เหตุการณ์ข้างต้นเป็นเหตุการณ์ที่สดใหม่  เพิ่งเกิดขึ้น  เพิ่งเปิดเผยหรือเพิ่งรับรู้  ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้อ่าน

Advertisement