การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2548
 
ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว
คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  7  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ข้อ  1  จงตอบคำถามต่อไปนี้
1.1            “ข่าวเศรษฐกิจ”  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างข่าวและแหล่งข่าวประกอบ
แนวคำตอบ 
ข่าวเศรษฐกิจ  หมายถึง  การรายงานข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  รวมทั้งกิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวพันกับภาวะเศรษฐกิจและการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางการค้า  การลงทุน  การเงินการธนาคาร  การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ  ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชนในประเทศ
ตัวอย่างข่าวเศรษฐกิจ  ข่าวเรื่องรัฐบาลสั่งให้  ปตท.  ลดราคาน้ำมันเบนซินลงลิตรละ  30  สตางค์
จากข่าวข้างต้นต้องอาศัยแหล่งข่าวประเภทต่างๆ  ดังนี้
1        แหล่งข่าวประจำ  คือ  บุคคลหรือสถานที่ซึ่งหนังสือพิมพ์ส่งผู้สื่อข่าวไปประจำตามแหล่งนั้นๆ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวประจำของข่าวข้างต้น  ได้แก่  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน   กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจน้ำมัน  บริษัท  ปตท.  จำกัด (มหาชน)  ประธานคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน  (กพง.)  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)  เป็นต้น
2        แหล่งข่าวพิเศษ  คือ  แหล่งข่าวที่อาจอยู่  ณ  สถานที่เกิดเหตุ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้เห็นเหตุการณ์  รวมทั้งผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวเป็นการส่วนตัว  เช่น  นักการเมือง  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  ฯลฯ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวพิเศษของข่าวข้างต้น  ได้แก่  ผู้ขับขี่รถยนต์  ผู้ค้าน้ำมัน  รวมทั้งอาจไปสัมภาษณ์นักวิชาการและนักวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก  เป็นต้น
3        แหล่งข่างจากองค์กรข่าว  คือ  องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการขายข่าวให้แก่ลูกค้าที่เป็นสมาชิก  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวจากองค์กรข่าวของข่าวข้างต้น  ได้แก่  สำนักข่าวต่างประเทศ  ซึ่งอาจรายงานสถานการณ์ในต่างประเทศ  หรือปัจจัยอื่นๆ  ที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอ่อนตัวลง  จงส่งผลให้ไทยต้องปรับลดราคาน้ำมันตาม  เป็นต้น
4        แหล่งข่าวจากสิ่งพิมพ์  คือ  เอกสารตีพิมพ์ซึ่งเป็นแหล่งข่าวสำคัญ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์ของข่าวข้างต้น  ได้แก่  ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินของ  บมจ. ปตท.  รายงานการวิจัยเรื่องแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกของนักวิเคราะห์และนักวิชาการต่างๆ  เป็นต้น
1.2            “ข่าวการเมือง”  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างข่าวและแหล่งข่าวประกอบ
แนวคำตอบ
ข่าวการเมือง  หมายถึง  การรายงานข่าวที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน  กิจกรรมความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  รวมทั้งรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ  ซึ่งรับอาสาเข้ามารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับทราบ
ตัวอย่างข่าวการเมือง  ข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี
จากข่าวข้างต้นอาศัยแหล่งข่าวประเภทต่างๆ  ดังนี้
1       แหล่งข่าวประจำ  คือ  บุคคลหรือสถานที่ซึ่งหนังสือพิมพ์ส่งผู้สื่อข่าวไปประจำตามแหล่งนั้นๆ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวประจำของข่าวข้างต้น  ได้แก่  นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีที่หลุดจากตำแหน่งสำคัญ  และรัฐมนตรีที่เข้ามารับตำแหน่งแทน  หรืออาจไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้นำพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้  เป็นต้น
2       แหล่งข่าวพิเศษ  คือ  แหล่งข่าวที่อาจอยู่  ณ  สถานที่เกิดเหตุ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งผู้ที่สนิทสนม คุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวเป็นการส่วนตัว  เช่น  นักการเมือง  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ฯลฯ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวพิเศษของข่าวข้างต้น  ได้แก่  การไปสัมภาษณ์นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองหลังปรับ  ครม.  นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวอาจได้รับเบาะแสเป็นข้อมูลเบื้องหลังหรือผลประโยชน์ของรัฐบาลในการปรับ  ครม.  ครั้งนี้จากแหล่งข่าวปิด  คือแหล่งข่าวที่ไม่ต้องการให้ชื่อและคุณลักษณะถูกระบุในข่าว  ดังนั้นการอ้างถึงแหล่งข่าวปิดจึงมักระบุเพียงว่า  “แหล่งข่าวระดับสูง”  หรือ  “แหล่งข่าวจากวงการใกล้ชิด”  เป็นต้น
3       แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์  คือ  เอกสารตีพิมพ์ซึ่งเป็นแหล่งข่าวสำคัญ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวตีพิมพ์ของข่าวข้างต้น  ได้แก่  ประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มีการปรับ  เอกสารเกี่ยวกับประวัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนใหม่  หรือที่มาจากการสับเปลี่ยนโยกย้าย  เป็นต้น
1.3            ข่าวอาชญากรรม  หมายถึง  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนื้อหาใดบ้าง  จงอธิบายให้ครอบถ้วน
แนวคำตอบ
ข่าวอาชญากรรม  หมายถึง  ข่าวการรายงานเหตุการณ์และความคิดเห็นที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา  ซึ่งผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการได้พิจารณาเลือกสรรแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านส่วนใหญ่หรือบางส่วน
อย่างไรก็ตาม  ข่าวอาชญากรรมมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงการปล้น  ฆ่า  ชิงทรัพย์  ข่มขืน  เพลิงไหม้  และอุบัติเหตุเท่านั้น  ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเด็นเนื้อหาของข่าวอาชญากรรมได้เป็นประเภทใหญ่ๆ  คือ
1       ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคล  ได้แก่  ข่าวฆาตกรรม  ข่าวข่มขืน  ข่าวปล้นจี้  ข่าวการตัดช่องย่องเบาและการโจรกรรม  ข่าวการลักลอบเล่นการพนัน  ข่าวการลักพาตัวเรียกค่าไถ่  ข่าวการหมิ่นประมาทและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ  เป็นต้น
2       ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม  เช่น  ข่าวการปลอมแปลงธนบัตรและการค้าธนบัตรปลอม  ข่าวการปั่นหุ้น  ข่าวการฉ้อราษฎร์บังหลวง  ข่าวการหลบเลี่ยงภาษี  ข่าวการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ  รวมทั้งข่าวการค้าประเวณีข้ามชาติด้วย  เป็นต้น
3       ข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ  ระบบการเมืองการปกครองของประเทศ  รวมทั้งมีผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนในประเทศ  เช่น  ข่าวการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายอื่นๆ  ข่าวการค้าอาวุธสงคราม  ข่าวการปฏิวัติรัฐประหาร  ข่าวการประท้วงทางการเมืองอย่างรุนแรง  ข่าวการลอบสังหารผู้นำของประเทศ  เป็นต้น

Advertisement

Advertisement