การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  6  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ

ข้อ  1  จงตอบคำถามต่อไปนี้

Advertisement

1.1            คำว่า  ข่าวการเมือง  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  มีแหล่งข่าวสำคัญอะไรบ้าง 

แนวคำตอบ

Advertisement

คำว่า  ข่าวการเมือง  จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน  เช่น  ข่าวการเลือกตั้ง  ข่าวการจัดตั้งรัฐบาล  ข่าวกิจกรรมและความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นของพรรครัฐบาล  และพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม  ข่าวการปฏิบัติงานของกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ  ข่าวการระชุมรัฐสภา  ข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังต่างๆ  ที่มีอิทธิพลทางการเมือง  ข่าวปฏิกิริยาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล  เป็นต้น

ข่าวการเมืองมีแหล่งข่าวสำคัญ  

Advertisement

1       แหล่งข่าวประจำ  (Beat  or  Run)  หมายถึง  บุคคลหรือสถานที่ที่ผู้สื่อข่าวได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการให้ไปติดต่อหาข่าวอยู่เป็นประจำ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ราชการ  รัฐ  และบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น  จึงอาจเรียกได้อีกอย่างว่า  แหล่งข่าวส่วนราชการ  เช่น  ทำเนียบรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐสภา  สถานีตำรวจ  ศาล ฯลฯ

2       แหล่งข่าวพิเศษ  (Volunteer)  หมายถึง  ผู้เห็นเหตุการณ์  ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน  นอกจากนี้อาจมาในรูปของผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคยกับผู้สื่อข่าวเป็นส่วนตัว  เช่น  นักการเมือง  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออาจมาในรูปของผู้หวังดีที่มีจดหมายหรือโทรศัพท์มาชี้แนะเบาะแส  (Tip)  แจ้งปฏิบัติการฉ้อราษฎร์บังหลวง  หรือแจ้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดมหันตภัยแก่ประชาชน

Advertisement

3       แหล่งข่าวจากองค์กรข่าว  (New  Syndicate)  หมายถึง  องค์กรหรือสำนักข่าวที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการขายข่าวให้แก่ลูกค้าสมาชิก  ซึ่งมีทั้งสำนักข่าวของรัฐและเอกชน  โดยข่าวที่ได้มักเป็นข่าวที่มีกำหนดการล่วงหน้า  เช่น  ข่าวการประชุม  การแถลงข่าว  ฯลฯ  นอกจากนี้สำนักข่าวบางแห่งยังให้บริการขายภาพถ่ายสารคดี  บทวิเคราะห์วิจารณ์  และการ์ตูนล้อการเมืองอีกด้วย

4       แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์  (Publications)  หมายถึง  แผ่นประกาศ  แถลงการณ์  ใบปลิว  นิตยสาร  วารสาร  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่การค้นคว้าทางวิชาการ  รวมทั้งข่าวแจกหรือข่าวประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือเอกชนที่ส่งมาให้หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์

อย่างไรก็ตาม  จากแหล่งข่าวทั้ง  4  ข้างต้นหากพิจารณารวมๆอาจแบ่งได้เป็นแหล่งข่าวเปิด  คือแหล่งข่าวที่ระบุชื่อ  ตำแหน่ง  อาชีพ ฯลฯ และแหล่งข่าวปิด  คือ  แหล่งข่าวที่ไม่ต้องการให้ระบุชื่อและคุณลักษณะในข่าว  เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ตนเอง  ดังนั้นการอ้างถึงแหล่งข่าวประเภทนี้จึงมักระบุเพียงว่าแหล่งข่าวระดับสูง  หรือแหล่งข่าวจากวงการใกล้ชิด

1.2            ในการรายงานข่าวฆ่าชิงทรัพย์ข้าราชการคนหนึ่ง  ควรเสนอประเด็นเนื้อหาอะไรบ้าง  และมีแหล่งข่าวอะไรบ้าง  ให้ยกตัวอย่างแหล่งข่าวและประเด็นที่ควรนำเสนอในข่าวดังกล่าวประกอบ

แนวคำตอบ

จากข่าวข้าวต้นต้องอาศัยแหล่งข่าว  (Source)  ประเภทต่างๆ  ดังนี้

1       แหล่งข่าวประจำ  คือ  บุคคลหรือสถานที่ซึ่งหนังสือพิมพ์ส่งผู้สื่อข่าวไปประจำตามแหล่งนั้นๆ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวประจำของข่าวข้างต้น  ได้แก่  เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจต่างๆ  โรงพยาบาล  เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิการกุศลที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ  เป็นต้น

2       แหล่งข่าวพิเศษ  คือ  แหล่งข่าวที่อาจอยู่  ณ  สถานที่เกิดเหตุ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  ผู้เห็นเหตุการณ์  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวพิเศษของข่าวข้างต้น  ได้แก่  พยานผู้รู้เหตุการณ์   ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต  ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนข้าราชการในหน่วยงานของผู้เสียชีวิต  ผู้ต้องหา  (ในกรณีที่จับตัวมาดำเนินคดีได้แล้ว)  ผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์  เป็นต้น

3       แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์  คือ  เอกสารตีพิมพ์ซึ่งเป็นแหล่งข่าวสำคัญ  โดยตัวอย่างแหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์ของข่าวข้างต้น  ได้แก่  บันทึกประจำวันของตำรวจ  เอกสารบันทึกส่วนบุคคลเพื่อนำมาใช้เป็นภูมิหลังประกอบข่าว  เอกสารจากแฟ้มข่าว  เป็นต้น

จากข่าวข้างต้นมีประเด็นที่ควรนำเสนอ  ดังนี้

1       ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  ได้แก่  ชื่อและคุณลักษณะ  วิธีการที่ถูกทำร้ายและลักษณะบาดแผลที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิต  การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต  เป็นต้น

2       ความเสียหาย  ได้แก่  มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกขโมย  ลักษณะของทรัพย์สินนั้นๆ  ทรัพย์สินที่พลอยเสียหายไปด้วย  เป็นต้น

3       รายละเอียดของเหตุการณ์  ได้แก่  เหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น  ลักษณะรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์  เป็นต้น

4       การปฏิบัติการทางกฎหมาย  ได้แก่  การสืบสวนสอบสวนคดี  ข้อสันนิษฐาน  หลักฐาน  เป็นต้น

5       ข้อมูลย้อนหลังที่เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

Advertisement