การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2549
 
ข้อสอบกระบวนวิชา  MCS 2201 การเขียนข่าว
 
คำแนะนำ  ข้อสอบมีทั้งหมด  6  ข้อ  ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ข้อ  1  จงตอบคำถามต่อไปนี้ 
 
ข่าวการเมือง  ครอบคลุมเนื้อหาด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างข่าวและแหล่งข่าวในสถานการณ์จริงประกอบการอธิบาย
 
แนวคำตอบ
 
ข่าวการเมือง  หมายถึง  การรายงานข่าวที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน  กิจกรรมความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติงานทางการเมืองการปกครองของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล  รวมทั้งรายงานกิจกรรมความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆ  ซึ่งรับอาสาเข้ามารักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติให้ประชาชนเจ้าของประเทศได้รับทราบ  โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ  
 
1)    การจัดการเลือกตั้ง  การรณรงค์หาเสียง  นโยบายของพรรค
 
2)    การจัดตั้งรัฐบาล
 
3)    การกำหนดนโยบาย  การแถลง  การปฏิบัติงานตามนโยบาย
4)    กระบวนการออกกฎหมายของรัฐสภา  การดำเนินงานของรัฐสภา  กรรมาธิการ
 
5)    การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายการเมือง  ข้าราชการประจำ  องค์กรอิสระต่างๆ  การเปิดอภิปราย
 
6)    บทบาทของพรรคฝ่ายค้าน  วุฒิสภา
7)    ความคิดเห็นของ  ส.ส.  ต่อประเด็นปัญหาต่างๆ  ในรัฐสภา
 
8)    การทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ  กกต.  ปปช.  ปปง.  คตง.
9)    ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตัวอย่างข่าวการเมือง  ข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ
จากข่าวการเมืองข้างต้นต้องอาศัยแหล่งข่าว  ดังนี้
 
1       แหล่งข่าวประจำ  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  กระทรวงมหาดไทย  ทำเนียบรัฐบาล  อธิบดีกรมชลประทานซึ่งรับหน้าที่ดูแลเรื่องการระบายน้ำ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม  กรมอุตุนิยมวิทยา  เป็นต้น
 
2       แหล่งข่าวพิเศษ  เช่น  ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ  เป็นต้น
 
3       แหล่งข่าวจากสิ่งตีพิมพ์  เช่น  แถลงการณ์เกี่ยวกับผลการประชุมเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วม  ข่าวแจกเรื่องการรายงานพยากรณ์อากาศ  แฟ้มข่าวเก่าหรือเอกสารทางวิชาการที่มีสถิติข้อมูลการเกิดอุทกภัยในปีต่างๆ  เป็นต้น
 
ข่าวอาชญากรรม  หมายถึง  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประเด็นใดบ้าง  จงอธิบาย
 
แนวคำตอบ
 
ข่าวอาชญากรรม  หมายถึง ข่าวการรายงานเหตุการณ์และความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา  ซึ่งผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการได้พิจารณาเลือกสรรแล้วด้วยความเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าวจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านส่วนใหญ่หรือบางส่วน  โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ  ได้แก่  ข่าวฆาตกรรม  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  ภัยพิบัติ  การประท้วง  จลาจล  ฆ่าตัวตาย  ข่าวสะท้อนสังคม  ความผิดทางอาญาต่างๆ  เป็นต้น
 
เนื้อหาของข่าวอาชญากรรมจะเกี่ยวข้องกับประเด็น  ต่อไปนี้
 
1)    เหตุการณ์เกิดขึ้นและสิ้นสุดอย่างไร  นำไปสู่ปัญหาใด
 
2)    สาเหตุของเหตุการณ์  วิธีการก่ออาชญากรรม
 
3)    การวางแผนติดตาม  การปราบปรามของเจ้าหน้าที่
 
4)    ความคืบหน้าของคดี
 
5)    ปัญหาในการจับกุมหรือการทำงานของเจ้าหน้าที่.
 
6)    การป้องกันหรือลดคดีอาชญากรรม
 
7)    ความคิดเห็นของบุคคลหลายฝ่าย  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ร.ม.ต.  ผบ.ตร.  นักวิชาการ ฯลฯ
 
เนื้อหาของข่าวอาชญากรรมที่ผู้สื่อข่าวต้องรวบรวมจะเกี่ยวข้องกับประเด็น  ต่อไปนี้
1       ความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน
 
2       วิธีการของอาชญากรรม
 
3       เบาะแส  วัตถุพยาน  ร่อยรอย
 
4       สาเหตุของการก่ออาชญากรรม
 
5       คำให้การของผู้เคราะห์ร้าย
 
6       รายงานของตำรวจ
 
7       การจับกุม  การตั้งข้อหา

Advertisement

Advertisement