ข้อสอบชุดที่1

ข้อสอบกระบวนวิชา MCS 2603 สื่อสารมวลชนเพื่อการโฆษณา

1.         ข้อใดไมใช่ลักษณะสำคัญของการโฆษณา

Advertisement

(1)       เป็นการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

(2)       ต้องระบุผู้อุปถัมภ์

Advertisement

(3)       เป็นการสื่อสารผ่านสื่อบุคคล

(4)       เป็นการส่งเสริมสินค้า บริการ หรือความคิด

Advertisement

ตอบ 3 ลักษณะสำคัญของการโฆษณามีดังนี้

1.         เป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นส่วนบุคคลไมเจาะจงเป็นรายบุคคล และไม่เป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารแต่จะเป็นการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนที่มุ่งตรงไปยังบุคคลจำนวนมากใน คราวเดียวกัน

Advertisement

2.         เป็นการส่งเสริมสินค้า บริการ หรือความคิด

3.         มีการระบุผู้อปถัมภ์หรือผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

Advertisement

4.         ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าเวลาและค่าเนื้อที่ในสื่อโฆษณา

5.         เป็นข่าวสารหรือเป็นการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ

2.         การโฆษณามีความสัมพันธ์กับกิจกรรมใดมากที่สุด

(1)       การพัฒนาผลิตภัณฑ์  

(2) การกำหนดราคาสินค้า

(3) การจัดจำหน่ายสินค้า        

(4) การส่งเสริมการตลาด

ตอบ 4 หน้า 7,14-16 การโฆษณาจะมีความสัมพันธ์หรือมีบทบาทโดยตรงในฐานะเป็นกิจกรรมหนึ่งของการ ส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาด กล่าวคือ การโฆษณาจะเป็นกิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งข่าวสารที่ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเพื่อแจ้งให้ทราบและโน้มน้าวใจให้มีพฤติกรรมอย่างใดอย่าง หนึ่ง เช่น การซื้อสินค้า หรือใช้บริการ เป็นต้น ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาสินค้า และการจด จำหน่าย ถือเป็น บทบาทอื่น ๆของการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการตลาด

3.         ข้อใดเป็นหน้าที่สำคัญของการโฆษณา

(1)       การแจ้งข่าวสาร           (2) การส่งเสริมการขาย

(3) การประชาสัมพันธ์สินค้า   (4) การสร้างความภักดีในตราสินค้า

ตอบ 4 หน้า 5-6 หน้าที่สำคัญของการโฆษณา มีดังนี้

1.         เพื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.         เพื่อบอกถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่โฆษณากับคู่แข่งขัน

3.         เพื่อกระตุ้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์

4.         เพื่อช่วยให้มีการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

5.         เพื่อเพิ่มความชอบและสร้างความภักดีในตราสินค้า โดยบอกเหตุผลที่ผู้บริโภคควรเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ ของเราตลอดไป

6.         เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมต้านการขาย

4.         การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง

(1)       การประชาสัมพันธ์การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การขายตรง

(2)       การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การใช้พนักงานขาย การตลาดแบบเจาะจง การส่งเสริมรายการ

(3)       การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดแบบเจาะจง การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์

(4)       การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาดแบบเจาะจง การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์

ตอบ 4 หน้า 7 การส่งเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาด (Promotion or Marketing Communication) จะ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การส่งเสริมการขายการขายโดยใช้ พนักงานขายและการตลาดแบบเจาะจง

5.         ข้อใดเป็นการตลาดแบบเจาะตรง

(1)       การโฆษณาส่งทางไปรษณีย์   (2) การขายตรง

(3) ป้ายโฆษณาริมทางเท้า      (4) การโฆษณาทางสมุดหน้าเหลือง

ตอบ 1,2 หน้า 8,132 การตลาดแบบเจาะจง (Direct Marketing or Direct-response Marketing) หมายถึง การ สื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองและหรือก่อให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนขึ้น โดยการตลาดแบบเจาะตรง จะได้แก่ การขายตรง (Direct Selling) การขายทางโทรศัพท์หรือ โทรสาร (Telemarketing) และการโฆษณาแบบตอบรับทันที (Direct Response Ads) เช่น การโฆษณาส่งตรงทาง ไปรษณีย์ เป็นต้น

6.         การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดเป็นการโฆษณาประเภทใด

(1)       โฆษณาผลิตภัณฑ์      (2) โฆษณาแนวความคิด

(3) โฆษณาสถาบัน     (4) โฆษณาชวนเชื่อ

ตอบ 3 (คำบรรยาย) การโฆษณาสถาบัน (Institutional Advertising หรือ Corporate Advertising) หรือการโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ Public Relation Advertising) จะหมายถึง การโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจินตภาพ หรือภาพลักษณ์ (Image) ที่ดีให้กับสถาบันหรือองค์การที่เป็นผู้โฆษณา

ข้อ 7-9 จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม

(1)       การประชาสัมพันธ์      (2) การใช้พนักงานขาย

(3) การส่งเสริมการขาย           (4) การตลาดแบบเจาะจง

7.         การขายทางโทรศัพท์ เป็นกิจกรรมใด

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

8.         การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า จัดเป็นกิจกรรมใด

ตอบ 1 (คำบรรยาย) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) คือ ความพยายามอันมีแผนงานล่วงหน้าที่จะสร้าง อิทธิพลเหนือจิตใจของสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะถูกนำมาใช้ในกรณีดังต่อไปนี้

1.         ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ หรือสร้างผลกระทบด้านภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภคมีต่อบริษัท

2.         ต้องการให้ความรู้หรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า ฯลฯ และ

3.         เมื่อสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักดีอยู่แล้ว เราอาจใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เช่น งานชุมชนสัมพันธ์ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ มาสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัทกับบุคคลฝ่ายต่างๆ หรือเพื่อสนับสมุน ร่วมมือในระยะยาวได้

9.         การจัดรายการชิงโชค ชิงรางวัล เป็นกิจกรรมใด

ตอบ 3 (คำบรรยาย) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คือ การจูงใจให้เกิดการซื้สนค้าโดยฉับพลัน ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1.         การส่งเสริมการขาย ต่อผู้ขายปลีก เช่น การให้ส่วนลดต่างๆ เป็นต้น

2.         การส่งเสริมการขายต่อพนักงานขาย เช่น การประชุมการขาย การฝึกอบรม หรือการแข่งขันทางการขาย เป็นต้น

3.         การส่งเสริมการขายต่อผู้บริโภค เช่น การจัดรายการชิงโชค ชิงรางวัล หรือการลด แลก แจก แถม เป็นต้น

10.       การโฆษณาสถาบัน จัดเป็นโฆษณาประเภทใด

(1)     การโฆษณาส่งเสริมการขาย   (2) การโฆษณาแนวความคิด

(3) การโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์           (4) การโฆษณาระดับนานาชาติ

ตอบ 3 คูคำอธิบายข้อ 6. ประกอบ

Advertisement