การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Advertisement

 คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

ข้อ  1  ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการสมรสมีผลต่อบุคคลอย่างไรในทางแพ่งและทางอาญาตามพระอัยการลักษณะต่างๆ  ในประมวลกฎหมายตรา  3  ดวง  (ให้อธิบายผลในทางแพ่งมา  3  กรณี  และผลในทางอาญามา  2  กรณี)

ธงคำตอบ

Advertisement

ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการสมรสมีผลต่อบุคคลในทางแพ่งและอาญาตามพระอัยการลักษณะต่างๆ  ในประมวลกฎหมายตรา  3  ดวง  ในกรณีต่างๆดังนี้

1         ทางแพ่ง

Advertisement

1)       ห้ามมิให้มีการสมรสกันในระหว่างเครือญาติ  (พระอัยการลักษณะผัวเมีย)

2)       มีสิทธิรับมรดก (พระอัยการลักษณะมรดก)

Advertisement

3)       ห้ามลูกหลานฟ้องบิดามารดา  ปู่ย่า  ตายาย  (พระอัยการลักษณะกู้หนี้)

2         ทางอาญา

Advertisement

1)       ไม่ต้องรับโทษทางอาญาในความผิดฐานลักทรัพย์  (พระอัยการลักษณะโจร)

2)       ไม่ต้องรับโทษในความผิดฐานทำร้ายร่างกายมิถึงอันตรายสาหัส  (พระอัยการลักษณะวิวาทด่าตีกัน)

Advertisement