การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

ข้อ  1  ศิลาจารึกหลักที่  38  หรือกฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย  มีลักษณะเป็นกฎหมายหรือไม่  หากเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายลักษณะอะไร  และศิลาจารึกหลักที่  38  มีคุณค่าต่อกฎหมายไทยอย่างไรบ้างอธิบาย

Advertisement

ธงคำตอบ

ศิลาจารึกหลักที่ 38  (กฎหมายลักษณะโจรสมัยสุโขทัย)  มีลักษณะเป็นกฎหมาย  เพราะมีการจารึกว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงให้บัญญัติขึ้นเป็นกฎหมายอาญาเพราะมีการบัญญัติว่า  ถ้าใครเอาข้าคนรับใช้ลูกเมียของผู้อื่นไว้ไม่ส่งคืนเจ้าของ  ต้องถูกปรับไหมตามที่กำหนดไว้ในพระราชศาสตร์  พระธรรมศาสตร์

Advertisement

ศิลาจารึกหลักที่  38  มีความสำคัญต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย  คือ

 1         ทำให้ทราบว่าไทยเรามีศัพท์กฎหมายที่เป็นของตนเองมาแต่โบราณกาล  เช่น  คำว่า  พระปรชญบติ  แปลว่า  พระราชบัญญัติ  พระราชศาสตร์  พระธรรมศาสตร์  แปลว่า  กฎหมาย  เป็นต้น

Advertisement

2         ทำให้ทราบว่า  ไทยเราได้นำเอาคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาเป็นหลักในการบัญญัติกฎหมายตั้งแต่สมัยสุโขทัย

Advertisement

Advertisement