LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2546

การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

ข้อ  1  กล่าวกันว่า  กฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาครั้งหนึ่งๆ  ตราขึ้นมามีกี่ชุด  เก็บไว้ในที่ใดบ้าง  และเพื่อประโยชน์อันใด  และเพราะเหตุใดจึงสูญหายหมด  อธิบาย

ธงคำตอบ

กล่าวกันว่า  กฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  ครั้งหนึ่งๆ  ตราขึ้นมามีจำนวน  3  ชุด  เก็บไว้ในที่ดังต่อไปนี้

 1       เก็บไว้ที่ห้องเครื่องหนึ่งชุด  สำหรับพระมหากษัตริย์ใช้เป็นการส่วนพระองค์  ซึ่งห้องเครื่องหมายถึงห้องเสวยพระกระยาหาร  แต่บางท่านว่าคงจะหมายถึงห้องพระอักษรมากกว่า

2       เก็บไว้ที่หอหลวง  1  ชุด  เอาไว้สำหรับให้ขุนนางข้าราชการเอาไว้ใช้ในการบริหารปกครองบ้านเมืองและคัดลอกเอาไปศึกษาหรือเอาไว้ใช้เป็นการส่วนตัว

3       เก็บไว้ที่ศาลหลวง  1  ชุด  เอาไว้สำหรับผู้พิพากษาตุลาการอัญเชิญออกมาพิพากษาอรรถคดีต่างๆ

เหตุที่กฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาสูญหายหมด  อาจเกิดจากสาเหตุ  3  ประการดังนี้

1       เมื่อครั้งพม่าเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตก  เมื่อปี  พ.ศ. 2310  พม่าได้เผาทำลายปราสาทพระราชวัง  ป้อม  ค่าย  คู  ปราการต่างๆจนหมดสิ้น  กฎหมายที่เก็บไว้ในที่ต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นคงถูกเผาทำลายหมดสิ้น

2       กฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเขียนลงบนแผ่นกระดาษ  ใบลานหรือใบตาล  ย่อมผุพังหรือถูกพวกปลวกแมลงต่างๆ  ทำลายได้โดยง่าย

3       เมื่อครั้งที่มีการประมวลกฎหมายตรา  3  ดวง  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงมีพระบัญชาว่า  เวลาที่จะนำกฎหมายมาใช้จะต้องเป็นกฎหมายฉบับมีตราพระราชสีห์  พระคชสีห์  และตราบัวแก้วประทับอยู่เท่านั้น  จึงจะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับได้  ดังนั้นความจำเป็นที่จะเก็บกฎหมายเก่าไว้จึงไม่มี  จึงเป็นเหตุให้กฎหมายเก่าที่มีอยู่สูญหายไปหมด