การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  3  ข้อ 

ข้อ 1  ประมวลกฎหมายตรา  3  ดวง  คืออะไร  และอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการประมวลกฎหมายตรา  3  ดวง  อธิบาย

ธงคำตอบ

ประมวลกฎหมายตราสามดวง  คือ  กฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงให้รวบรวมและชำระสะสางให้ถูกต้องตามความยุติธรรม  เมื่อปีจุลศักราช  1166  (พุทธศักราช  2347)  ประกอบด้วยพระธรรมศาสตร์  หลักอินทภาษ  และพระอัยการต่างๆ  รวม  29  ลักษณะ  เสร็จแล้วทรงให้อาลักษณ์เขียนเป็นฉบับหลวงจำนวน  3  ชุดๆละ  41 เล่ม  ทรงให้ประทับตราราชสีห์  พระคชสีห์  และบัวแก้ว  อันเป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก  สมุหพระกลาโหม  และเจ้าพระยาพระคลังไวเป็นสำคัญ  และใช้เป็นกฎหมาย ตลอดมาจนค่อยๆมีการทยอยยกเลิกจนหมดสิ้นเมื่อปี  พ.ศ.  2481

เหตุเมื่อมีประมวลกฎหมายตราสามดวงเนื่องจากมีการร้องทุกข์ทูลเกล้าถวายฎีกาของนายบุญศรี  ช่างเหล็กหลวง  กล่าวโทษพระเกษมและนายราชาอรรถ  เนื่องด้วยอำแดงป้อมภรรยานายบุญศรีฟ้องหย่านายบุญศรี  นายบุญศรีให้การแก่พระเกษมว่าอำแดงป้อมนอกใจทำชู้ด้วยนายราชาอรรถแล้วมาฟ้องหย่านายบุญศรีนายบุญศรีไม่ยอมหย่า  พระเกษมหาพิจารณาตามคำให้การนายบุญศรีไม่  พระเกษมพูดจาแทะโลมอำแดงป้อมและพิจารณาไม่เป็นสัจเป็นธรรม  เข้าด้วยอำแดงป้อม  แล้วคัดเอาข้อความมาให้ลูกขุน  ณ  ศาลหลวงปรึกษาว่าเป็นหญิงหย่าชาย  ให้อำแดงป้อมกับนายบุญศรีหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเห็นว่าเป็นเรื่องหญิงนอกใจชายแล้วมาฟ้องหย่า  ลูกขุนปรึกษาให้หย่ากันนั้นหายุติธรรมไม่  จึงทรงให้จักกรชำระบทกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนั้นเสียใหม่  ซึ่งมีชื่อเรียกในภายหลังว่ากฎหมายตราสามดวง

 

ข้อ  2  จงอธิบายระบบกฎหมายโรมาโน  เยอรมันนิค พอสังเขป

ธงคำตอบ

โรมาโนเป็นภาษาของชนเผ่าอีทรัสคัน  หมายความว่า  กรุงโรม  เมืองหลวงของประเทศอิตาลี  ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของประมวลกฎหมายแพ่ง

เยอรมันนิค  หมายความว่า  ชื่อชนเผ่าหนึ่งในปัจจุบันคือ  ชาวเยอรมัน  ซึ่งเป็นชนเผ่าที่นำเอาประมวลกฎหมายแพ่งไปใช้กับชนเผ่าของตน

ดังนั้นจึงนำชื่อเมืองหลวงและชื่อชนเผ่ามาตั้งเป็นชื่อระบบกฎหมาย

แต่มีผู้เห็นว่าควรยกย่องราษฎรโรมันชนเผ่าเดียว  จึงนำเอาคำว่าโรมันมาตั้งเป็นชื่อระบบกฎหมายว่า  กฎหมายโรมันหรือซีวิล  ลอว์

เนื่องจากกฎหมายโรมันเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  จึงมีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Written  law

การที่กฎหมายโรมันจัดทำเป็นประมวลกฎหมายจึงมีผู้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Code  law

ระบบนี้มีหลักการสำคัญว่า  กฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เป็นที่มาของกฎหมายและในการพิพากษาคดี  ศาลจะยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์  ผู้พิพากษาในคดีหลังๆไม่จำเป็นต้องผูกพันกับคำพิพากษาในคดีก่อนๆ

ประเทศที่อยู่ในระบบกฎหมายนี้  คือ  อิตาลี  เยอรมัน  ฝรั่งเศส  สเปน  สวิส  ญี่ปุ่น  ไทย  ฯลฯ

 

ข้อ 3  ประเทศอังกฤษตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ศาลสูงชั้นกลาง  คือ  ซูพรีม  คอร์ท  เป็นศาลที่มีอำนาจออกหมาย  5  ประเภท  ตามกฎหมายปี  ค.ศ.  1935  คือ

ก  เฮเบียส  คอร์พัส

ข  เซอทิโอราไร

ค  โพร์  ฮิบิชั่น

ง  แมนดามัส

จ  คัว  วอร์เร็นโต

อยากทราบว่า  หมายทั้ง  5  ประเภท  คือหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไร  จงอธิบาย

ธงคำตอบ

ก  เฮเบียส  คอร์พัส  คือ  หมายที่ออกเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  ในการควบคุมตัวบุคคล  หมายนี้มีความสำคัญคือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ข  เซอทิโอราไร  คือ  หมายที่ออกเพื่อตรวจตราคำวินิจฉัยของศาลล่าง  หรือฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมและอยู่ภายในเขตอำนาจศาล  ไม่เกินอำนาจที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติตามหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ  และมีคำสั่งให้ยกคำวินิจฉัยที่มิชอบ  แก้ไขหรือให้ดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องได้

ค  โพร์  ฮิบิชั่น  คือ  หมายที่สั่งให้ศาลล่างหรือฝ่ายบริหารหยุดกระทำการใดๆที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือเกินกว่าอำนาจของตน

ง แมนดามัส  คือ  หมายที่สั่งให้ศาลล่างหรือฝ่ายบริหารปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

จ  คัว  วอร์เร็นโต  คือ  หมายที่ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องอำนาจศาล

Advertisement