LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2546

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

ข้อ  1  แมกนา  คาร์ตา  ( Magna  Carta)  คืออะไร  เพราะเหตุใดจึงมีการตราแมกนา  ตาร์ตา  ขึ้นมา  และมีบทบัญญัติโดยสังเขปว่าอย่างไร

ธงคำตอบ

1  แมกนา  คาร์ตา  ( Magna  Carta)   คือ  กฎบัตรที่ตราขึ้นโดนกษัตริย์จอห์น  แห่งประเทศอังกฤษ  เมื่อปี  ค.ศ.  1215  ซึ่งถือกันว่าเป็นต้นแบบแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก

 2       เหตุที่มีการตราแมกนา  คาร์ตา  ขึ้นมาก็เนื่องจากกษัตริย์จอห์นทรงละเมิดจารีตประเพณีการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์(Feudalism) คือ  ทรงเก็บภาษีจากบรรดาขุนนางและราษฎรผิดไปจากที่จารีตประเพณีกำหนดไว้จนเป็นที่เดือดร้อนของเหล่าบรรดาขุนนางและราษฎร  บรรดาขุนนางทั้งหลายจึงไปร่างเอาข้อกำหนดมาและบังคับกษัตริย์จอห์นทรงรับเอาข้อกำหนดดังกล่าวด้วยการประทับตราแผ่นดินลงไปในเอกสารที่เหล่าบรรดาขุนนางทั้งหลายร่วมกันร่างขึ้นมา  และเพื่อเป็นการถวายเกียรติให้กับกษัตริย์จอห์น  จึงให้กษัตริย์จอห์นตราเป็นกฎบัตรขึ้นและตั้งชื่อว่า  “Magna  Carta”  หรือ  มหาบัตร

3  ข้อกำหนดในแมกนา  คาร์ตา  มีโดยสังเขปดังนี้

1)  เป็นข้อกำหนดสิทธิของชนชั้นต่างๆในสมัยกลาง

2)  ฝ่ายศาสนามีอิสรเสรี

3)  กรุงลอนดอนและเมืองอื่นๆยังคงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิม

4)  พ่อค้าจะต้องไม่ถูกเก็บภาษีด้วยความไม่เป็นธรรม

5)  บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษ  เว้นแต่จะมีคำตัดสินของบุคคลในฐานันดรเดียวกันหรือตามกฎหมายของบ้านเมือง 

6)  บุคคลทุกคนย่อมได้รับความยุติธรรม  ความยุติธรรมต้องไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยการซื้อหา