การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

ข้อ  1  แมกนา  คาร์ตา  ( Magna  Carta)  คืออะไร  เพราะเหตุใดจึงมีการตราแมกนา  ตาร์ตา  ขึ้นมา  และมีบทบัญญัติโดยสังเขปว่าอย่างไร

ธงคำตอบ

1  แมกนา  คาร์ตา  ( Magna  Carta)   คือ  กฎบัตรที่ตราขึ้นโดนกษัตริย์จอห์น  แห่งประเทศอังกฤษ  เมื่อปี  ค.ศ.  1215  ซึ่งถือกันว่าเป็นต้นแบบแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรฉบับแรกของโลก

 2       เหตุที่มีการตราแมกนา  คาร์ตา  ขึ้นมาก็เนื่องจากกษัตริย์จอห์นทรงละเมิดจารีตประเพณีการปกครองแบบศักดินาสวามิภักดิ์(Feudalism) คือ  ทรงเก็บภาษีจากบรรดาขุนนางและราษฎรผิดไปจากที่จารีตประเพณีกำหนดไว้จนเป็นที่เดือดร้อนของเหล่าบรรดาขุนนางและราษฎร  บรรดาขุนนางทั้งหลายจึงไปร่างเอาข้อกำหนดมาและบังคับกษัตริย์จอห์นทรงรับเอาข้อกำหนดดังกล่าวด้วยการประทับตราแผ่นดินลงไปในเอกสารที่เหล่าบรรดาขุนนางทั้งหลายร่วมกันร่างขึ้นมา  และเพื่อเป็นการถวายเกียรติให้กับกษัตริย์จอห์น  จึงให้กษัตริย์จอห์นตราเป็นกฎบัตรขึ้นและตั้งชื่อว่า  “Magna  Carta”  หรือ  มหาบัตร

3  ข้อกำหนดในแมกนา  คาร์ตา  มีโดยสังเขปดังนี้

1)  เป็นข้อกำหนดสิทธิของชนชั้นต่างๆในสมัยกลาง

2)  ฝ่ายศาสนามีอิสรเสรี

3)  กรุงลอนดอนและเมืองอื่นๆยังคงรักษาไว้ซึ่งจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิม

4)  พ่อค้าจะต้องไม่ถูกเก็บภาษีด้วยความไม่เป็นธรรม

5)  บุคคลจะต้องไม่ถูกลงโทษ  เว้นแต่จะมีคำตัดสินของบุคคลในฐานันดรเดียวกันหรือตามกฎหมายของบ้านเมือง 

6)  บุคคลทุกคนย่อมได้รับความยุติธรรม  ความยุติธรรมต้องไม่ใช่สิ่งที่ได้มาด้วยการซื้อหา

 

ข้อ 2  พระอัยการลักษณะผัวเมียในกฎหมายตรา  3  ดวง  มีบทบัญญัติทำนองเงื่อนไขว่าอย่างไรบ้าง  อธิบาย

ธงคำตอบ

บทบัญญัติพระอัยการลักษณะผัวเมียในกฎหมายตรา  3  ดวง  มีบทบัญญัติทำนองเงื่อนไขการสมรสดังนี้

1       หญิงต้องไม่มีสามีอยู่ก่อนแล้ว

2       ชายต้องไม่เป็นพระภิกษุ

3       ชายหญิงต้องไม่เป็นญาติกัน

4       หญิงหม้ายจะแต่งงานใหม่ได้ต้องเผาศพสามีเรียบร้อยเสียก่อน

5       หญิงจะแต่งงานได้ต้องมีอายุกว่า  12  ปี

 

ข้อ  3  กฎหมาย  16  หลังคาเรือน  คืออะไร  มีบทบัญญัติว่าอย่างไร  อธิบาย

ธงคำตอบ

กฎหมาย  16  หลังคาเรือน  เป็นบทบัญญัติในมังรายศาสตร์หรือกฎหมายพระเจ้ามังราย  โดยกฎหมายบัญญัติว่าในหมู่บ้านหนึ่งๆ มี  16 หลังคาเรือน  มีบ้านหนึ่งบ้านใดถูกลักเอาทรัพย์ไป  อีก  15  ครัวเรือนต้องร่วมกันช่วยใช้คืน  กฎหมายให้เหตุผลว่า  เพราะอยู่บ้านเดียวกันไม่สั่งสอนกัน  ปล่อยให้เพื่อนไปลักของท่านหากเขาเถียงว่ามันลักของท่านเองตัวเขาไม่รู้เห็นด้วย  เจ้าขุนแต่โบราณก็ไม่รับฟัง  หากจับตัวผู้กระทำความผิดได้  หากพิจารณาความว่าผู้ลักของเป็นคนดี  ให้มันใช้  4  เท่า  6  เท่า  หรือ  9  เท่า  แล้วขับออกไปเสียจากบ้านไปอยู่ในระยะไกลขนาดตีกลองไม่ได้ยินเสียง

Advertisement