LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2545

การสอบไล่ภาค 1  ปีการศึกษา  2545

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

ข้อ  1  ตามกฎหมายพระเจ้ามังราย  (มังรายศาสตร์)  และกฎหมายตราสามดวง  มีการแบ่งทรัพย์ออกเป็นกี่ประเภท  อะไรบ้าง  และการแบ่งประเภทของทรัพย์ตามกฎหมายพระเจ้ามังราย  และกฎหมายตราสามดวงมีผลในทางกฎหมายหรือไม่  อย่างไร  เมื่อเทียบกับการแบ่งประเภทของทรัพย์  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ธงคำตอบ

ตามกฎหมายพระเจ้ามังราย  (มังรายศาสตร์)  และกฎหมายตราสามดวง  มีการแบ่งทรัพย์ออกเป็น  2  ประเภทคือ

 1       ทรัพย์มีวิญญาณ  (วิญญาณทรัพย์)  ซึ่งได้แก่  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  เป็ด  ไก่  ฯลฯ  ประเด็นที่น่าสนใจคือ  คนที่เป็นลูกหรือเมียผู้อื่น  ข้าทาส  ถือเป็นทรัพย์หรือไม่  เพราะพ่อแม่ขายลูกได้  ผัวขายเมียได้  นายเงินขายข้าทาสได้  ดังนั้นบางครั้งก็อาจจัดเป็นทรัพย์ประเภทมีวิญญาณได้เหมือนกัน  แต่คนที่มีฐานะเป็นทรัพย์มีลักษณะแตกต่างจากทรัพย์มีวิญญาณอื่น  เช่น  พวกสัตว์ต่างๆที่บางครั้งคนก็เป็นทรัพย์  แต่บางครั้งก็ไม่เป็นทรัพย์  หากคนนั้นไม่ได้อยู่ในอำนาจอิสระ  (อำนาจปกครอง)  ของใคร  หรือเป็นไทแก่ตนเอง  ในขณะที่สัตว์ต่างๆจะเป็นทรัพย์ตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนสถานะ

2       ทรัพย์ไม่มีวิญญาณ  ได้แก่  แก้ว  แหวน  เงิน  ทอง  ผ้าผ่อนแพรพรรณ  อีกนัยหนึ่งทรัพย์ไม่มีวิญญาณคือทรัพย์ที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์ชนิดต่างๆนั่นเอง

กล่าวกันว่า  การแบ่งประเภทของทรัพย์ตามกฎหมายพระเจ้ามังราย  (มังรายศาสตร์)  และกฎหมายตราสามดวงไม่มีผลในทางกฎหมายแต่ประการใด  ไม่เหมือนกับการแบ่งประเภทของทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แบ่งทรัพย์ออกเป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์  ซึ่งถ้าเป็นการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่  มิฉะนั้นจะเป็นโมฆะ  ส่วนการซื้อขายสังหาริมทรัพย์โดยปกติไม่มีแบบหรือการที่ที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์มีแดนกรรมสิทธิ์  ส่วนสังหาริมทรัพย์ไม่มีแดนกรรมสิทธิ์  เป็นต้น