การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2544

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2032 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 3 ข้อ

Advertisement

ข้อ 1  กฎหมายตราสามดวงคืออะไร  เพราะเหตุใดจึงมีการกล่าวว่ากฎหมายตราสามดวงคือกฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา  อธิบาย

ธงคำตอบ

Advertisement

กฎหมายตราสามดวงคือ  กฎหมายที่ทรงบัญญัติขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อจุลศักราช 1166  พ.ศ. 2347 เป็นการนำเอากฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยามาตรวจชำระใหม่ตั้งแต่พระธรรมศาสตร์เป็นต้นไป  เพื่อมิให้กฎหมายมีเนื้อความผิดเพี้ยน  ซ้ำกัน  และดัดแปลงบทกฎหมายให้ถูกต้องตามความยุติธรรม  เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อาลักษณ์เขียนเป็นฉบับหลวงจำนวน 3  ชุด ประทับตราพระราชสีห์  และบัวแก้ว  อันเป็นตราประจำตำแหน่งสมุหนายก  สมุหพระกลาโหม  และเจ้าพระยาพระคลังไว้เป็นสำคัญ  จึงมีชื่อเรียกในภายหลังว่ากฎหมายตราสามดวง

เหตุที่มีการกล่าวว่ากฎหมายตราสามดวงคือกฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเพราะ

Advertisement

 1       พระอัยการลักษณะต่างๆ  ในกฎหมายตราสามดวงล้วนแต่บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ในยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ทรงบัญญัติขึ้นมาทั้งนั้น  เช่น  ในพระอัยการลักษณะผัวเมีย  จะมีนามของสมเด็จพระรามาธิบดี  (พระเจ้าอู่ทอง) เป็นผู้ทรงบัญญัติขึ้นมา

2       ศักราชที่ปรากฏในพระอัยการลักษณะต่างๆ  ในกฎหมายตราสามดวงล้วนแต่เป็นศักราชที่มีอายุย้อนถอยหลังไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาทั้งสิ้น

Advertisement

3       ในบทบัญญัติกฎหมายตราสามดวง  ซึ่งมีเนื้อความถึง  1,600 กว่าบท  (มาตรา) เศษ  คณะกรรมการที่ทำการตรากฎหมายตราสามดวงใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี  ก็สามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์  ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าจะต้องอาศัยตัวบทกฎหมายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยามาชำระสะสางให้เรียบร้อย  ให้ถูกต้องตามความยุติธรรมอย่างแน่นอน

Advertisement

Advertisement